TERJEMAHAN MANTRA PENGUNDANG DEWA RUBAH KUNING YANG DIAJARKAN MAHAGURU LANGIT (ZHANG DAOLING)

TERJEMAHAN MANTRA PENGUNDANG DEWA RUBAH KUNING YANG DIAJARKAN MAHAGURU LANGIT (ZHANG DAOLING)

.

Ivan Taniputera

19 Maret 2018

.

 
 

.

Pada kesempatan kali ini, saya akan menerjemahkan Mantra Pengundang Dewa Rubah Kuning sebagaimana yang diajarkan oleh Mahaguru Langit (張道陵, Zhang Daoling, 34-156). Beliau merupakan salah seorang sesepuh dalam Daoisme. 

.

Dilarang mengutip dan menyebar luaskan terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Dilarang mengubah apa pun yang tercantum dalam terjemahan ini dari awal hingga akhir. Saran perbaikan terjemahan yang disertai dengan sumber-sumber sahih akan diterima dengan senang hati.

.

天師府黃狐仙子臨真咒

Tiānshī Fǔ Huánghú Xiānzǐ Línzhēnzhòu

.

Mantra Pengundang Dewa Rubah Kuning Yang Diajarkan Mahaguru Langit (Zhang Daoling) 

.

真靈衍真。

Zhēn líng yǎn zhēn.

.

Kekuatan gaib yang sejati menyebarkan kebenaran.

.

洞層入深。

Dòng céng rù shēn

.

Dasar gua memasuki kedalaman.

.

虛恍入定。

Xū huǎng rùdìng.

.

Keleluasaan memasuki pemusatan pikiran (samadhi).

.

曠目伐昏。

Kuàng mù fá hūn

.

Pandangan luas menyirnakan kekacauan.

.

聚氣結頂。

Jù qì jié dǐng.

.

Energi pembentukan menyatu mencapai puncaknya.

.

色幻仙琨。

Sè huàn xiān kūn.

.

Batu-batu mulia dewa bayangan berwujud.

.

一視如吾。

Yī shì rú wú.

.

Yang satu terlihat seperti diriku.

.

是吾如汝。

Shì wú rú rǔ.

.

Itulah aku maka juga adalah engkau.

.

無真無虛。

Wú zhēn wú xū.

.

Tiada kesejatian tanpa keleluasaan.

.

化虛化無。

Huà xū huà wú

.

Keleluasaan terjelma kesunyataan pun terjelma.

.

臨真衍真。

Lín zhēn yǎn zhēn.

.

Memasuki kebenaran (kesejatian) menyebarkan kebenaran (kesejatian).

.

洞出拂触。

Dòng chū fú chù.

.

Gua mengeluarkan goncangan.

.

罿詈罿詈。

Chōng lì chōng lì.

醐虩卜虩。

Hú xì bo xì

[Ini nampaknya merupakan suara mantra-tidak diterjemahkan]

.

崶崲嵯崲。

Fēng huáng cuó huáng.

.

Gunung Feng sungguh agung.

.

樺圳鑠冰。

Huà zhèn shuò bīng

.

Perapian dari kayu pohon Hua mencairkan salju.

.

急急如律令。 

Jí ji rú lǜlìng

.

Segera laksanakan perintah.

.

 

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . .

.

 
 
Advertisements

PUSTAKA SUCI MANTRA SEBELAS BENDA LANGIT UNTUK MENYIRNAKAN MALAPETAKA YANG DIBABARKAN YUANSHI TIANZUN

PUSTAKA SUCI MANTRA SEBELAS BENDA LANGIT UNTUK MENYIRNAKAN MALAPETAKA YANG DIBABARKAN YUANSHI TIANZUN

.

Penerjemah: Ivan Taniputera

19 Maret 2018

.

 

 
 

Dilarang mengutip dan menyebar luaskan terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Dilarang mengubah apa pun yang tercantum dalam terjemahan ini dari awal hingga akhir. Saran perbaikan terjemahan yang disertai dengan sumber-sumber sahih akan diterima dengan senang hati.

.

元始天尊說十一曜大消災神咒經

Yuánshǐ Tiānzūn Shuō Shíyī Yào Dà Xiāozāi Shénzhòujīng

.

爾時元始天尊在大羅天上、玉京山中、騫林樹下,鳴大法鼓,扣大法鐘,普集十方三界諸天諸地,日月星宿,一切聖眾,為說過去未來一切眾生善惡報應、災福因緣。時於座中有一真人,名曰青羅,即於座起瞻仰尊顏,稽首再拜,長跪而言:弟子夙生慶幸,得遇人天,伏遇天尊大慈,設大法橋,廣為眾生說諸因緣,令得開悟,普入法門。臣今下觀慾界眾生,以何因緣,四時之中,橫遭刑獄,一生之內,疾病纏綿,或分野州縣,水火災荒,兵戈競起,疫疾流行,臣今未悟,幸望天尊特開慈憫,以釋愚蒙。天尊隱幾而言:奇哉,青羅能為眾生問諸緣業,切以慾界眾生,輪迴生死,沈溺愛河,唯務貪生,不修正道,不知有五行推運,十一曜照臨,主其災福,至如土火留伏,金木凌犯,羅計勃逆,日月薄蝕,致以州縣播遷,人民災難,水火蟲蝗,刀兵相犯,悉皆由也。凡以眾生託蔭為人,皆稟陰陽造化,或貴或賤,或富或貧,定分雖殊,災福一矣。至如帝王國主,后妃臣僚,係於紫微垣中,各有品位,五嶽四瀆,乃如分野一切人民,屬於日月五星臨照。吾今示汝下觀星斗,看其行度,如有五星不順,凌犯宮宿,照臨帝土及諸分野,災難競起,疫毒流行,兆民死傷。速令塑繪十一曜形儀,於清淨處建立道場,嚴備香花燈燭,請命道士,或自持念《十一曜大消災神咒經》,一七日,二七日,或三七日,修齋行道,禮念懺悔,即得上消天災,保鎮帝土,下禳毒害,以度兆民,汝宜聽信,轉轉教人受持讀誦。青羅真人叩頭再拜,上告天尊,伏願大慈廣為宣說。是時,天尊即說十一曜大消災神咒: 

.

Ěr shí yuánshǐ tiānzūn zài dà luó tiānshàng, yù jīngshān zhōng, qiān lín shùxià, míng dàfǎ gǔ, kòu dàfǎ zhōng, pǔ jí shí fāng sānjiè zhū tiān zhū de, rì yuè xīngsù, yīqiè shèng zhòng, wéi shuō guòqù wèilái yīqiè zhòngshēng shàn è bàoyìng, zāi fú yīnyuán. Shí yú zuò zhōng yǒuyī zhēnrén, míng yuē qīng luó, jí yú zuò qǐ zhānyǎng zūn yán, qǐshǒu zài bài, zhǎng guì ér yán: Dìzǐ sù shēng qìngxìng, dé yù rén tiān, fú yù tiānzūn dàcí, shè dàfǎ qiáo, guǎng wèi zhòngshēng shuō zhū yīnyuán, lìng dé kāi wù, pǔ rù fǎmén. Chén jīn xià guān yù jiè zhòngshēng, yǐ hé yīnyuán, sì shí zhī zhōng, hèng zāo xíng yù, yīshēng zhī nèi, jíbìng chánmián, huò fēnyě zhōu xiàn, shuǐhuǒzāi huāng, bīnggē jìng qǐ, yì jí liúxíng, chén jīn wèi wù, xìng wàng tiānzūn tè kāi cí mǐn, yǐ shì yúméng. Tiānzūn yǐn jǐ ér yán: Qí zāi, qīng luó néng wéi zhòngshēng wèn zhū yuán yè, qiè yǐ yù jiè zhòngshēng, lúnhuí shēngsǐ, chénnì àihé, wéi wù tānshēng, bù xiūzhèng dào, bùzhī yǒu wǔháng tuī yùn, shíyī yào zhàolín, zhǔ qí zāi fú, zhì rú tǔ huǒ liú fú, jīnmùlíng fàn, luó jì bó nì, rì yuè báo shí, zhì yǐ zhōu xiàn bò qiān, rénmín zāinàn, shuǐ huǒ chóng huáng, dāobīng xiāng fàn, xījiē yóu yě. Fán yǐ zhòngshēng tuō yīn wéi rén, jiē bǐng yīnyáng zàohuà, huò guì huò jiàn, huò fù huò pín, dìng fēn suī shū, zāi fú yī yǐ. Zhì rú dìwáng guó zhǔ, hòufēi chénliáo, xì yú zǐ wēi yuán zhōng, gè yǒu pǐnwèi, wǔyuè sì dú, nǎi rú fēnyě yīqiè rénmín, shǔyú rì yuè wǔxīng lín zhào. Wú jīn shì rǔ xià guān xīngdǒu, kàn qí xíng dù, rú yǒu wǔxīng bùshùn, líng fàn gōngsù, zhàolín dì tǔ jí zhū fēnyě, zāinàn jìng qǐ, yì dú liúxíng, zhàomín sǐshāng. Sù lìng sù huì shíyī yào xíng yí, yú qīngjìng chù jiànlì dàochǎng, yánbèixiāng huādēng zhú, qǐngmìng dàoshi, huò zìchí niàn “shíyī yào dà xiāo zāi shén zhòu jīng”, yīqī rì, èrqī rì, huò sānqī rì, xiū zhāi xíngdào, lǐ niàn chànhuǐ, jí dé shàng xiāo tiānzāi, bǎo zhèn dì tǔ, xià ráng dúhài, yǐ dù zhàomín, rǔ yí tīngxìn, zhuǎn zhuǎn jiào rén shòu chí dú sòng. Qīng luó zhēnrén kòutóu zài bài, shànggào tiānzūn, fú yuàn dàcí guǎng wèi xuān shuō. Shì shí, tiānzūn jí shuō shíyī yào dà xiāo zāi shén zhòu:

.

Pada saat itu, Yuanshi Tianzun di alam atas berada di Surga Tianluo; di alam tengah berada di Gunung Yujing; di alam bawah berada di hutan Qianlin. Beliau menabuh genderang Ajaran Agung. Beliau membunyikan genta Ajaran Agung. Para dewa dari sepuluh penjuru dan tiga alam berkumpul seluruhnya, begitu pula dengan para dewa bumi. Dewa penguasa matahari, rembulan, dan rasi-rasi bintang, beserta seluruh makhluk suci, juga hadir. Beliau akan membabarkan mengapa para makhluk di masa mendatang mengalami kebaikan beserta keburukan; keberuntungan dan kemalangan. Ketika itu, di tengah-tengah kumpulan tersebut terdapat seorang suciwan bernama Qingluo. Ia bangkit dan menghaturkan penghormatan [pada Yuanshi Tianzun]. Ia membungkukkan kepalanya serta menyembah. Sambil berlutut berkatalah ia, “Siswa pada kehidupan terdahulu mendapatkan keberuntungan, dapat berjumpa dengan para dewa beserta manusia, dan akhirnya memperoleh belas kasih Tianzun, yang membabarkan jembatan Ajaran Agung. Menjelaskan mengenai hukum sebab musabab bagi para makhluk, sehingga banyak orang dapat memasuki Pintu Ajaran. Mengapa para makhluk di alam hawa nafsu keinginan selama keempat kurun waktu mendapatkan hukuman, seumur hidup dicengkeram oleh penyakit, atau ada kalanya suatu negeri, provinsi, serta distrik mengalami bencana terkait air dan api, dilanda peperangan, diserang wabah penyakit, dan hal-hal lain nan tak terbayangkan. Mohon Tianzun berbelas kasih membabarkan ajaran yang sanggup menyirnakan ketidak-tahuan.” Tianzun lalu berkata, “Luar biasa! Qingluo menanyakan mengenai seluruh hukum sebab musabab yang mengatur para makhluk. Para makhluk di alam hawa nafsu keinginan terikat pada lingkaran kelahiran beserta kematian. Mereka hanya menjalani kehidupan penuh keserakahan, tenggelam dalam sungai hawa nafsu keinginan, dan tidak melatih Dao sejati. Mereka tidak memahami gerakan kelima unsur, pengaruh sebelas benda langit, yakni penguasa atau musabab bagi malang dan untungnya mereka. Sebagai contoh, unsur Air dan Tanah (dapat juga diartikan planet Merkurius serta Saturnus) mewakili penjagaan beserta hal-hal tersembunyi. Unsur Logam dan Kayu (dapat juga diartikan planet Venus serta Yupiter) melambangkan penghinaan beserta kejahatan. Rahu dan Ketu melambangkan pemberontakan tiba-tiba. Matahari dan rembulan mewakili kemiskinan beserta kemerosotan. Itulah yang mengakibatkan suatu negeri, provinsi, dan distrik mengalami pergolakan. Rakyat mengalami bencana. Elemen Air dan Api (dapat juga diartikan planet Merkurius serta Mars) mewakili hama berupa hewan serta merebaknya peperangan. Seluruhnya didasari hal-hal tersebut. Segala sesuatu dilandasi oleh prinsip Yinyang, yang menentukan baik kedudukan mulia atau hinanya seseorang, kaya atau miskin-meski berbeda-beda, namun intinya adalah kemalangan beserta keberuntungan. Oleh karenanya, raja penguasa negeri, ratu, selir, bangsawan, dan pejabat berada dalam lingkup pengaruh bintang Ziwei, sehingga sanggup mendapatkan kedudukan [mulia]. Lima gunung dan empat sungai, beserta bagian-bagiannya, padang belantara, dan seluruh rakyat berada di bawah pengaruh matahari, rembulan, dan lima benda langit. Aku kini mengajarkan pada kalian mengenai benda langit dan rasi bintang Gantang serta mengamati peredarannya. Apabila terjadi ketidak-selarasan dengan lima benda langit atau rasi bintangnya sedang buruk, sehingga terjadi bencana dan kesulitan di suatu negeri beserta bagian-bagiannya, wabah penyakit berjangkit di mana-mana, rakyat banyak yang tewas, segeralah selenggarakan ritual mengundang sebelas benda langit. Di tempat yang bersih dirikan altar Daois. Persiapkan dupa, bunga, pelita, dan lilin. Undanglah seorang rohaniwan Dao guna melafalkan “Pustaka Suci Mantra Sebelas Benda Langit untuk Menyirnakan Malapetaka,” selama 17, 27, atau 37 hari. Santaplah makanan yang murni menurut Daoisme. Jalankanlah pertobatan hingga bencana itu lenyap. Seluruh penjuru negeri terlindungi. Segenap bahaya yang menimpa rakyat sirna. Kalian semua dengarkanlah dan yakini ajaran ini. Babarkan dan ajarkan sehingga orang lain menerima, memahami, mempelajari, serta melafalkannya.” Suciwan Qingluo lalu menghaturkan persujudan dan memuji belas kasih agung Tianzun yang tiada terkatakan. Tianzun kemudian melafalkan mantra sebelas benda langit untuk menyirnakan malapetaka:

.

九星都咒

Jiǔxīng dōu zhòu

.

Mantra Sembilan Bintang.

.

九曜順行,元始徘徊。華精瑩明,

Jiǔyào shùn xíng, yuánshǐ páihuái. Huá jīng yíng míng,

.

Sembilan benda langit berada dalam keadaan selaras (mengikuti hakikatnya). Yuanshi beredar bersamanya. Intisari bunga berkilauan terang.

.

元靈散開。流盻無窮,降我光輝。

Yuán líng sànkāi. Liú xì wúqióng, jiàng wǒ guānghuī.

.

Kekuatan asali tersebar ke mana-mana. Terus mengalir tanpa akhir. Meneteskan kegemilangan padaku.

.

上投朱景,解滯豁懷。得馭飛霞,

Shàng tóu zhū jǐng, jiě zhì huō huái. Dé yù fēi xiá, 

.

Melemparkan ke atas kegemilangan cinnabar (nama mineral yang biasa digunakan dalam pengobatan tradisional China). Melepaskan belenggu pikiran. Memperoleh kemampuan terbang menuju awan-awan merah. 

.

騰身紫微。人間萬事,令我先知。

Téng shēn zǐ wēi. Rénjiān wànshì, lìng wǒ xiānzhī. 

.

Melayang menuju bintang Ziwei. Dunia manusia dengan sepuluh ribu aspek kehidupannya. Membimbingku pada pengetahuan asali.

.

五星神咒

Wǔxīng shén zhòu

.

Mantra Lima Bintang

.

五星列照,煥明五方。水星卻災,

Wǔxīng liè zhào, huàn míng wǔ fāng. Shuǐxīng què zāi, 

.

Lima bintang berbaris memancarkan sinarnya. Menerangi lima kawasan. Merkurius (Bintang Air) meredakan malapetaka.

.

木德致昌。熒惑消禍,太白闢兵。

Mù dé zhì chāng. Yínghuò xiāo huò, tàibái pì bīng. 

.

Kemuliaan Yupiter (Bintang Kayu) melimpahkan kemakmuran. Menerangi kebingungan, menyirnakan malapetaka. Venus (disebut Taibai dalam bahasa China-penerjemah) mendamaikan para pasukan.

.

鎮星四據,家國利亨。名刊玉簡,

Zhènxīng sì jù, jiā guó lì hēng. Míng kān yù jiǎn,

.

Bintang kota berkedudukan di empat penjuru. Keluarga dan negeri menjadi aman sejahtera. Karya kenamaan menjadi kumala.

.

字錄帝房。乘飆扇景,飛騰太空。

Zì lù dì fáng. Chéng biāo shàn jǐng, fēiténg tàikōng.

.

Aksara-aksara mencatat istana kaisar. Menunggang pusaran angin menyegarkan suasana. Terbang dengan cepat menuju angkasa nan lapang.

.

出入冥無,遊宴十方。五雲覆蓋,

Chūrù míng wú, yóuyàn shí fāng. Wǔ yún fùgài,

.

Memasuki kehampaan kegelapan mendalam. Mengembara menuju sepuluh penjuru. Lima awan menaungi.

.

招神攝風。役使萬靈,上衛仙翁。

Zhāo shén shè fēng. Yìshǐ wàn líng, shàng wèi xiān wēng.

.

Mengundang para dewa, mengendalikan angin. Mengutus sepuluh ribu energi gaib. Ke atas menjaga suciwan sesepuh.

.

太陽真君神咒

Tàiyáng zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Matahari.

.

東望扶桑宮,稽首朝鬱儀。

Dōng wàng fúsāng gōng, qǐshǒu cháo yù yí 

.

Terbit dari penjuru timur melindungi istana kayu pohon song (mulberi). Membungkukkan kepala pada upacara ritual.

.

太陽洞明景,寥寥何所思。

Tàiyáng dòng míng jǐng, liáoliáo hé suǒ sī

.

Gua kediaman matahari sungguh terang keadaannya. Memandangnya sedikit demi sedikit.

.

令我拜金色,候天望英姿。

Lìng wǒ bàijīn sè, hòu tiānwàng yīngzī.

.

Membimbingku menghaturkan sembah pada yang berwarna keemasan. Di kemudian hari merindukan pahlawan nan elok rupawan.

.

皇華將玉女,臨軒降此時。

Huáng huá jiāng yùnǚ, lín xuān jiàng cǐ shí.

.

Jenderal bunga penguasa gadis kumala. Kereta kencana mulia turun saat ini.

.

太陰真君神咒

Tàiyīn zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Rembulan

.

仰望顧八表,惟月孕陰精。

Yǎngwàng gù bā biǎo, wéi yuè yùn yīn jīng.

.

Mengangkat kepala dengan harapan menyaksikan delapan perwujudan (manifestasi). Rembulan berlimpah intisari Yin. 

.

中有太素皇,夫人駕綠鮄。

Zhōng yǒu tài sù huáng, fūrén jià lǜ fú. 

.

Di bagian tengah terdapat Penguasa Sutra Putih. Ratu mulia mengendarai ikan fu hijau.

.

耀華光二極,混明照三清。

Yàohuá guāng’èr jí, hùn míngzhào sān qīng.

.

Bunga gemilang menerangi kedua kutub. Paduan cahaya gemilang menerangi Alam Tiga Kemurnian.

.

慇懃求至道,五色下來迎。

Yīnqín qiú zhì dào, wǔsè xiàlái yíng.

.

Dengan penuh kerendahan hati memohon Dao mendalam. Lima warna turun menyambut.

.

木星真君神咒

Mùxīng zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Yupiter (Bintang Kayu).

.

歲星乘木德,展轉耀束鄉。

Suìxīng chéng mù dé, zhǎnzhuǎn yào shù xiāng

.

Planet Yupiter menunggangi kebajikan unsur Kayu. Melimpahkan keamanan dan ketertiban di seluruh negeri.

.

凌天姿潤澤,正色滉明皇。

Língtiānzī rùnzé, zhèngsè huàng míng huáng

.

Langit cerah yang membawa kesegaran. Wujud pertama kegemilangan mendalam sang penguasa.

.

尋花歌浩漾,擲水詠芝房。

Xún huā gē hào yàng, zhì shuǐ yǒng zhī fáng.

.

Lagu mencari bunga mengalun di mana-mana. Curahan air melantunkan lagu cendawan-cendawan.

.

經時頻禱祝,獲福自然長。

Jīng shí pín dǎozhù, huò fú zìrán cháng.

.

Saat pustaka suci dilafalkan dalam upacara ritual. Demi mendapatkan keberuntungan dan hakikat alami selamanya.

.

火星真君神咒

Huǒxīng zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Mars (Bintang Api)

.

芒角森龍鳳,威光叱十方。

Máng jiǎo sēn lóngfèng, wēiguāng chì shí fāng.

.

Tanduk hewan mang (nama hewan), hutan rimba, naga, burung funiks (hong). Kegemilangan nan dashyat tersebar hingga sepuluh penjuru.

.

丹罡耀五夜,朱火焰三邊。

Dān gāng yào wǔ yè, zhū huǒyàn sān biān.

.

Bintang kemerahan bersinar selama lima malam. Api berwarna merah menyala-nyala di tiga sisi.

.

晶明符正氣,劍戟煥兵權。

Jīng míng fú zhèngqì, jiàn jǐ huàn bīngquán.

.

Kegemilangan kristal merupakan jimat berenergi sejati. Pedang dan tombak gemilang seorang pemimpin militer.

.

攙搶應滅跡,孛彗敢當前。

Chān qiǎng yīng mièjī, bèi huì gǎn dāngqián.

.

Dukungannya tentulah menghapuskan jejak. Bintang berekor yang berani saat ini.

.

金星真君神咒

Jīnxīng zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Venus (Bintang Logam)

.

太白凌清漢,騰霜耀素英。

Tàibái língqīnghàn, téng shuāng yào sù yīng.

.

Planet Venus mencurahkan kejernihan. Dengan cepat menghembuskan pahlawan berjubah sutra putih berkilauan nan dingin (mungkin yang dimaksud adalah angin dingin pertanda datangnya musim gugur karena unsur Logam melambangkan musim gugur. Pahlawan berjubah sutra putih berkilauan ini barangkali melambangkan pula unsur Logam, yang diwakili oleh warna putih. -penerjemah). 

.

亭亭浮瑞彩,皎皎盛長庚。

Tíngtíng fú ruì cǎi, jiǎojiǎo shèng chánggēng.

.

Rumah-rumah berwarna pembawa keberuntungan. Tebaran warna putih membawa selamanya Batang Langit Geng (Batang Langit Geng berunsur Logam-penerjemah).

.

鋒高能禦寇,色潤每降兵。

Fēng gāonéng yù kòu, sè rùn měi jiàng bīng. 

.

Ujung sebuah tombak sanggup melawan kumpulan penjahat. Sosoknya menggembirakan para prajurit.

.

推窮符曆數,合道與長生。

Tuī qióng fú lìshù, hé dào yǔ chángshēng.

.

Merupakan penghalau kemiskinan. Menjadi sumber perhitungan kalender. Berpadunya Dao melimpahkan usia panjang.

.

水星真君神咒

Shuǐxīng zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Merkurius (Bintang Air).

.

妙哉符五氣,彷彿見辰門。

Miào zāi fú wǔ qì, fǎngfú jiàn chén mén. 

.

Jimat ajaib berupa lima Qi (energi). Seolah-olah naik menuju Pintu Gerbang Chen (salah satu Cabang Bumi-penerjemah).

.

嵯峨當醜位,壬癸洞靈君。

Cuó é dāng chǒu wèi, rén guǐ dòng líng jūn.

.

Gunung E yang tinggi merupakan kedudukan buruk. Penguasa ajaib gua [tempat bernaungnya] Ren dan Gui (nama Batang Langit yang berelemen Air-penerjemah).

.

分輝凝皎潔,肸蠁赴思存。

Fēn huī níng jiǎojié, xī xiǎng fù sī cún.

.

Bagian-bagian kegemilangan menyatu menjadi kejernihan. Larva yang berkeriapan mulai berkembang.

.

仙歌將舞蹈,良久下金天。

Xiān gē jiāng wǔdǎo, liángjiǔ xià jīn tiān. 

.

Nyanyian para suciwan akan membangkitkan tarian. Kebajikan menurunkan langit emas.

.

土星真君神咒

Tǔxīng zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Saturnus (Bintang Tanah)

.

高穹符戊己,藏陸起重霄。

Gāo qióng fú wù jǐ, cáng lù qǐ chóng xiāo.

.

Jimat yang tinggi dan mendalam, Batang Langit Wu serta Ji (dua Batang Langit yang mewakili elemen Tanah). Landasan perbendaharaan bagi angkasa nan berat.

.

五行尊暗耀,九土見光昭。

Wǔháng zūn àn yào, jiǔ tǔ jiàn guāngzhāo. 

.

Lima unsur menghaturkan hormat pada kejayaan kegelapan. Sembilan tanah berjumpa kegemilangan.

.

甘石推留伏,陶巫算泬寥。

Gān shí tuī liú fú, táo wū suàn jué liáo. 

.

Batu manis menghalau yang tersembunyi. Penyihir tanah liat menghitung kekosongan.

.

上仙垂雨露,伏地禮空搖。

Shàng xiān chuí yǔlù, fúdì lǐ kōng yáo.

.

Suciwan di atas menurunkan embun. Upacara ritual tanah tersembunyi mengguncangkan angkasa.

.

羅睺真君神咒

Luóhóu zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Rahu (Titik nodal utara tempat berlangsungnya gerhana-penerjemah).

.

神首循黑道,冥冥超至靈。

Shén shǒu xún hēidào, míng míng chāo zhì líng. 

.

Pemimpin para dewa mengikuti jalur kegelapan (Rahu juga disebut titik nodal utara dan merupakan tempat terjadi gerhana-penerjemah). Kegelapan-kegelapan melampuai kegaiban tertinggi.

.

暗明期朔望,陽德晦陰精。

Àn míng qī shuòwàng, yáng dé huì yīn jīng. 

.

Gelap terang pada tanggal pertama bulan lunar. Kebajikan Yang intisari kegelapan Yin. 

.

高鎮黃旛闕,矛戟耀霜鈴。

Gāo zhèn huáng fān què, máo jǐ yào shuāng líng. 

.

Kota yang tinggi panji menara pengawas. Kegemilangan tombak, genta kristal.

.

志心俟多福,稽首諷真經。

Zhì xīn qí duō fú, qǐshǒu fěng zhēn jīng.

.

Kehendak hati menunggu hingga banyaknya keberuntungan. Membungkukkan kepala sambil melantunkan pustaka suci.

.

計都真君神咒

Jì dōu zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Ketu (Titik nodal selatan tempat berlangsungnya gerhana-penerjemah).

.

處暗表陰德,豹尾鎮星宮。

Chù àn biǎo yīndé, bào wěi zhèn xīnggōng.

.

Pernaungan kegelapan menampilkan kebajikan Yin. Kota macan tutul, istana bintang.

.

怒指摧山嶽,權雄暝太空。

Nù zhǐ cuī shānyuè, quán xióng míng tàikōng 

.

Kemarahan menghancurkan gunung. Pahlawan berkuasa kegelapan angkasa nan luas.

.

龍蛇生怪狀,變異忽昏朦。

Lóng shé shēng guài zhuàng, biànyì hū hūn méng. 

.

Naga dan ular melahirkan keunikan. Tiba-tiba memunculkan bulan yang gelap (barangkali yang dimaksud gerhana-penerjemah).

.

主人長壽福,禳應在恪恭。

Zhǔrén chángshòu fú, ráng yīng zài kè gōng.

.

Semua orang memperoleh usia panjang dan keberuntungan. Upacara ritual hendaknya dilaksanakan dengan penuh hormat.

.

紫氣真君神咒

Zǐ qì zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Qi Bintang Kaisar (Ziwei)

.

授制宗元帝,含精耀紫微。

Shòu zhì zōng yuándì, hán jīng yào zǐ wēi. 

.

Membabarkan ajaran penguasa asali. Menyimpan intisari kegemilangan bintang Ziwei.

.

陰陽乘運極,幽顯閩靈機。

Yīnyáng chéng yùn jí, yōu xiǎn mǐn língjī.

.

Yin dan Yang bergerak menuju kutubnya. Tampilan keheningan sarana nan ajaib.

.

玉輿登廣漢,金鈴步斗飛。

Yù yú dēng guǎnghàn, jīnlíng bù dòu fēi.

.

Kereta kumala naik menuju negeri Han nan luas. Genta emas terbang menuju rasi bintang Gantang.

.

四宿循周度,九土尊天威。

Sì sù xún zhōu dù, jiǔ tǔ zūn tiān wēi.

.

Empat rasi bintang mengikuti lingkaran langit. Sembilan tanah menghaturkan hormat pada kekuatan langit.

.

月孛真君神咒

Yuè bèi zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Bintang Berekor (Yuebei)

.

太陰光玉緯,精魄育群生。

Tàiyīn guāng yù wěi, jīng pò yù qúnshēng.

.

Garis edar gemilang rembulan. Intisari Po (anasir kehidupan) melahirkan banyak kehidupan.

.

青桂黃華輔,鬱羅保素靈。

Qīng guì huánghuáfǔ, yùluó bǎo sù líng.

.

Kayu akasia hijau dan bunga kuning menyertai. Jaring rapat melindungi jiwa nan halus.

.

毛頭分怪狀,彗尾或潛經。

Máotóu fēn guài zhuàng, huì wěi huò qián jīng

.

Bagian rambut di kepala menampilkan keanehan (nampaknya ini mengacu pada ekor komet yang seperti rambut). Ekor komet atau pustaka rahasia.

.

捨次流災福,齋修洞杳冥。

Shě cì liú zāi fú, zhāi xiū dòng yǎo míng.

.

Mengalirkan malang dan untung. Latihan pengendalian diri Gua kedalaman misterius.

.

三啟頌

Sān qǐ sòng

.

Tiga bagian pujian.

.

妙哉三洞響,寥寥何鈴鈴。

Miào zāi sāndòng xiǎng, liáoliáo hélínglíng.

.

Sungguh mendalam suara tiga gua (Tiga gua atau san dong ini nampaknya mengacu pada tiga bagian kanon pustaka suci Daoisme, yakni Dongzhen (Gua Realisasi), Dongxuan (Gua Rahasia-rahasia), dan Dongshen (Gua Roh-roh suci)-penerjemah). Genta-genta yang sungguh langka.

.

尋聲若無有,運之不見形。

Xún shēng ruò wú yǒu, yùn zhī bùjiàn xíng.

.

Mencari suara yang bagaikan ketiadaan. Bergerak tidaklah dijumpai wujudnya.

.

響音洞十方,聽之不聞聲。

Xiǎng yīn dòng shí fāng, tīng zhī bù wén shēng.

.

Suara dari dalam gua yang menggema ke sepuluh penjuru. Jika didengar tiadalah suaranya.

.

Yòu

.

Selanjutnya.

.

大道須人弘,遊心歸太空。

Dàdào xū rén hóng, yóuxīn guī tàikōng.

.

Dao nan agung pastilah mengembangkan manusia. Pikiran yang mengembara kembali pada keleluasaan nan agung.

.

朝禮運十方,昇度乘九龍。

Cháo lǐ yùn shí fāng, shēng dù chéng jiǔlóng.

.

Upacara ritual saat pagi meluas ke sepuluh penjuru. Naik ke puncak dengan menunggangi sembilan naga.

.

飄飄超三界,亦由雲中崇。

Piāo piāo chāo sānjiè, yì yóu yún zhōng chóng.

.

Mengapung dan mengapung hingga melampaui ketiga alam. Demikian pula berasal dari awan penghormatan.

.

Yòu

.

Selanjutnya.

.

吾師天中尊,超超無上皇。

Wú shī tiān zhōng zūn, chāo chāo wú shànghuáng.

.

Guruku penguasa mulia yang berada di tengah. Melampaui kaisar yang tiada taranya.

.

仰觀地維表,彷彿紫炎堂。

Yǎng guān de wéi biǎo, fǎngfú zǐ yán táng.

.

Memandang dunia guna mempertahankan keberadaannya. Laksana istana bintang Ziwei yang berkilau-kilauan.

.

巍峨玄都室,但見仙人房。

Wéi é xuán dōu shì, dàn jiàn xiānrén fáng. 

.

Gunung E yang tinggi merupakan ruang utama nan misterius. Namun berjumpa dengan ranah para dewa dan manusia.

.

天尊告青羅真人曰:此諸神咒,若能虔心諷誦,即得星辰順度,疾病消除,社稷安寧,人民道泰。青羅真人稽首再拜,及諸仙眾聞說經咒,皆大歡喜,作禮而退。於是青羅真人下傳世間,推窮曆數,信受奉行。

Tiānzūn gào qīng luó zhēnrén yuē: Cǐ zhū shén zhòu, ruò néng qiánxīn fèngsòng, jí dé xīngchén shùn dù, jíbìng xiāochú, shèjì ānníng, rénmín dào tài. Qīng luó zhēnrén qǐshǒu zài bài, jí zhū xiān zhòng wén shuō jīng zhòu, jiēdàhuānxǐ, zuò lǐ ér tuì. Yúshì qīng luó zhēnrén xià chuán shìjiān, tuī qióng lìshù, xìn shòu fèngxíng.

.

Tianzun memberitahu suciwan bernama Qingluo, “Seluruh mantra-mantra ini jika dapat diyakini dan dilafalkan, dengan cepat akan menyelaraskan segenap bintang beserta planet, menyirnakan penyakit, pertanian menjadi aman sejahtera, dan rakyat berpegang pada Dao. Suciwan Qingluo membungkukkan kepala dan menghaturkan hormat. Semua dewa yang mendengarnya lalu melafalkan mantranya. Seluruhnya membangkitkan kebahagiaan besar. Mereka kemudian menghaturkan hormat dan kembali ke tempat kediaman masing-masing. Sebagaimana halnya Suciwan Qingluo yang menyebar luaskannya guna menghapus kemiskinan beserta kemalangan, mereka meyakini, menerima, dan melaksanakannya.

.

元始天尊說十一曜大消災神咒經竟

Yuánshǐ tiānzūn shuō shíyī yào dà xiāo zāi shén zhòu jīng jìng

.

Pustaka Suci Mantra Sebelas Benda Langit Untuk Menyirnakan Malapetakan Yang Dibabarkan Yuanshi Tianzun telah selesai dibabarkan.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . .

.

 

PENTINGNYA UPACARA TOLAK BALA

PENTINGNYA UPACARA TOLAK BALA

.

Ivan Taniputera.

3 Maret 2018.

.

Ini visi yang saya dapatkan pada tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 02.15 dini hari. Disarankan agar melakukan upacara tolak bala sederhana. Sediakan sebuah pisang mas (jika memungkinkan, sesisir juga boleh. Tetapi satu saja boleh), segenggam beras, seikat alang-alang, tiga keping uang logam yang sama (disarankan Rp. 500,-), dan segelas kecil teh dan kopi. Jika memungkinkan boleh ditambahkan bubur warna merah dan putih yang biasa dipakai saat selamatan.

.

Semua perlengkapan itu ditaruh pada sebuah lapak atau piring. Letakkan di belakang atau dekat pintu utama rumah. Tetapi pada sisi DALAM rumah dan bukan luar rumah. Saat meletakkannya, katakan dalam hati, “Selamat, selamat, selamat.” Biarkan selama kurang lebih sehari.

.

Setelah itu, pisang boleh dimakan sendiri atau diberikan orang lain. Teh dan kopi boleh diminum atau lebih baik disiramkan di kebun serta bagian depan rumah. Beras boleh disimpan kembali di tempat beras atau ditaburkan depan rumah. Alang-alang boleh direbus dan diminum. Uang logam sebaiknya diberikan pada yang membutuhkan sebagai amal.

.

Sebagai catatan, jika tidak ada pisang mas, boleh juga gunakan pisang lain. Marilah kita berdoa memohon keselamatan bagi diri sendiri, keluarga, bangsa, negara, dan seluruh dunia ini.

TERAPI MENULIS KATA-KATA BERMAKNA BAIK UNTUK MENDATANGKAN ENERGI KEBERUNTUNGAN

TERAPI MENULIS KATA-KATA BERMAKNA BAIK UNTUK MENDATANGKAN ENERGI KEBERUNTUNGAN.

.

Ivan Taniputera.

17 Oktober.

.

Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan terapi menulis kata-kata bermakna baik, yang dapat mendatangkan energi keberuntungan.

.

Kepada siapakah artikel atau terapi ini ditujukan?

Pertama-tama, artikel atau terapi ini ditulis bagi mereka yang:

 1. Sering merasakan pesimisme, ketidak-mampuan, rasa rendah diri, muram, sedih, dan beragam perasaan buruk atau negatif lainnya.
 2. Merasa bahwa hidupnya banyak hambatan atau kemalangan. Nasib serasa kurang baik dan sering mengalami kegagalan.
 3. Ingin hidup lebih baik dan ceria.

.

Apakah yang dimaksud dengan kata-kata bermakna baik?

.

Memberikan definisi yang tepat bagi “kata-kata bermakna baik” mungkin agak susah, tetapi saya akan merumuskan sebagai berikut:

 1. Kata-kata yang mencerminkan kebahagiaan bagi diri sendiri dan semua orang. Contohnya adalah: bahagia, senang, gembira, riang, suka cita, dan lain sebagainya.
 2. Kata-kata yang mendatangkan kesejahteraan bagi semua orang. Contohnya adalah: kemakmuran, kelimpahan, kaya, damai, sukses, berhasil, sejahtera, dan lain sebagainya.
 3. Kata-kata yang mencerminkan kekayaan spiritual. Contohnya adalah: kebijaksanaan, pencerahan, pengetahuan, dan lain sebagainya.
 4. Kata-kata yang mencerminkan cinta kasih bagi diri sendiri dan semua makhluk. Contohnya adalah: cinta kasih, cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya.
 5. Kata-kata yang mencerminkan nilai-nilai mulia universal, seperti kesabaran, murah hati, dan lain sebagainya.
 6. Kata-kata yang mencerminkan kualitas-kualitas baik dalam diri semua makhluk beserta lingkungan sekitar kita, seperti sehat, panjang umur, cerdas, pandai, jenius, elok, bagus, indah, dan lain sebagainya. Siapakah yang tidak mau sehat dan panjang umur?

Mungkin masih banyak rumusan lainnya. Tetapi sebagai gambaran, saya menyebutkan enam definisi saja seperti yang telah dipaparkan di atas.

.

Mengapa kata-kata yang bermakna baik?

Pikiran kita sering diliputi oleh hal-hal buruk, seperti rasa rendah diri, pesimisme, tidak mampu, muram, sedih, marah, kesal, benci, dan lain sebagainya. Ada orang bijaksana yang mengatakan bahwa kita menjadi sebagaimana yang kita pikirkan. Pikiran dengan demikian adalah pelopor. Kegagalan, hambatan dalam hidup, kemalangan, dan hal-hal buruk lainnya seringkali terjadi karena adanya energi-energi buruk atau negatif yang didatangkan oleh pikiran kita sendiri. Itulah sebabnya, demi menyingkirkan blokade-blokade pikiran itu, kita perlu membangkitkan pikiran yang baik atau positif. Blokade-blokade mental itu perlu dikikis. Lebih bermanfaat mana, mengisi pikiran kita dengan hal-hal baik atau buruk? Kata-kata hasutan bernuansa kebencian hendaknya kita singkirkan, karena tidak bermanfaat bagi kebahagiaan jasmani beserta rohani kita.

.

Terapi menulis kata-kata bermakna baik.

.

Kini tibalah kita pada intisari artikel ini. Salah satu cara agar kita senantiasa mengenang hal-hal baik adalah dengan menuliskannya. Kita menuliskan kata-kata bermakna baik seperti yang telah didefinisikan di atas.

.

Metodanya sangat mudah. Anda tinggal menuliskan pada secarik kertas seluruh kata-kata bermakna baik yang terlintas dalam pikiran Anda. Tidak ada target dalam hal ini. Jika Anda sudah berasa sedikit lelah atau bosan, maka hentikanlah. Janganlah menjadikannya sebagai keterpaksaan. Apabila mungkin lakukan terapi ini secara rutin setiap harinya. Namun, bila tidak juga bukanlah masalah. Lakukanlah saat Anda santai dan memang ada dorongan kuat menjalankan terapi ini. Jangan sampai ada rasa terpaksa, karena tidak akan bermanfaat.

.

Saat menuliskannya, Anda boleh menggunakan beragam warna. Gunakanlah media atau alat tulis yang paling sesuai bagi Anda. Boleh berupa pulpen, spidol, pensil, dan lain sebagainya.

.

Setelah Anda merasa cukup, maka akhiri kegiatan tersebut dan bubuhkan tanda tangan Anda pada kertas yang telah ditulisi kata-kata bermakna baik tersebut. Bubuhkan pula tanggal (dan jam) jika Anda menghendakinya. Simpan dan kumpulkan kertas dalam sebuah map atau tempat apa saja yang Anda anggap sesuai. Saat Anda memerlukan motivasi diri boleh memandang kertas-kertas tersebut. Anda juga akan mengetahui bagaimana perubahan tulisan Anda dari hari ke hari. Barangkali semua itu akan memberikan suatu pesan bagi Anda. Apakah kertas-kertas itu boleh dibuang? Sebaiknya jangan, walaupun tentu saja tidak ada yang dapat melarang bila Anda ingin membuangnya. Namun, jika dibuang maka energi baik atau positif yang telah dikumpulkan seolah-olah akan sirna begitu saja.

.

Perlu diingat, saat Anda membubuhkan tanda tangan Anda, katakan dalam hati dengan penuh perhatian, “Aku nyatakan (klaim) seluruh kebaikan ini bagi diriku.” Anda boleh tambahkan, “dan semua makhluk,” asalkan hal tersebut tulus berasal dari Anda sendiri. Lakukan latihan sesuai dengan kemampuan Anda.

.

Berikut ini adalah contoh-contoh terapi yang saya lakukan beberapa hari ini.

.

 
 

.

 
 

.

 
 

Berdasarkan gambar di atas, bila Anda mendambakan kesuksesan, maka boleh hanya menuliskan kata “Sukses.” Jika mendambakan kesehatan, boleh hanya tuliskan kata “Sehat.”

.

Untuk mendatangkan atau membangkitkan energi cinta kasih, kita dapat menuliskan sebagai berikut.

.

 
 

.

 
 
 

Seorang sahabat menanyakan, apakah gambar tersebut boleh dijadikan latar atau wallpaper telefon selular, android, atau komputer. Jawabnya, tentu saja adalah boleh dan sangat baik. Bahkan, jika Anda punya aplikasi khusus untuk menggambar, maka Anda dapat membuat tulisan bermakna baik Anda sendiri.

.

Lebih jauh lagi, bila Anda menggunakan aplikasi atau piranti lunak (software) untuk membuat tulisan-tulisan tersebut, hasilnya boleh dimuat pada media sosial yang Anda ikuti. Dengan demikian, energi keberuntungannya juga akan memancar semakin luas.

.

Sebagai kesaksian saya pribadi. Setelah kurang lebih tiga hari mempraktikkaan terapi ini, maka anehnya segala sesuatu yang ada di sekitar saya tampak lebih terang. Anda juga boleh berbagi kesaksian dan pengalaman Anda setelah mempraktikkan terapi ini selama beberapa waktu.

.

Anda telah hampir selesai membaca artikel ini. Sebagai penutup, tanyakanlah pada diri Anda sendiri, apakah artikel atau terapi ini baik atau tidak. Jika Anda rasa baik, mengapa tidak membagikannya seluas mungkin? Apabila Anda mengetahui sesuatu yang baik dan bermanfaat serta hanya menyimpannya bagi diri sendiri, apakah Anda merasa bahwa Anda masih layak mendapatkan keberuntungan? Renungkanlah sendiri dalam ketenangan. Jika Anda pelit dalam berbagi hal-hal kecil dan mudah, bagaimana mungkin Anda mengharapkan kemurahan dalam hidup? Alih-alih kemurahan, justru kemiskinan dan kemalangan yang akan mendatangi Anda.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . 

.

 

 
 
 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

BAGAIMANA MELINDUNGI TEMPAT USAHA DARI ILMU GAIB JAHAT?

BAGAIMANA MELINDUNGI TEMPAT USAHA DARI ILMU GAIB JAHAT?

.

6 Juni 2017.

Ivan Taniputera.

.

 
 
 

Salah seorang sahabat menanyakan bagaimana melindungi tempat usaha dari ilmu gaib jahat? Memang, saat seseorang mengalami kemajuan dalam hidupnya, tidak mustahil ada orang-orang yang iri padanya. Tidak jarang mereka menggunakan apa yang disebut ilmu gaib guna merugikan saingannya, karena mustahil menyerang secara terang-terangan. Oleh karenanya, saya akan membagikan artikel mengenal hal tersebut.

.

Saya tidak akan membicarakan apakah ilmu gaib jahat itu benar-benar ada atau tidak, karena akan menimbulkan perdebatan atau polemik berkepanjangan. Di muka bumi ini sudah pasti terdapat banyak pandangan saling bertentangan; ada yang memercayainya dan tidak. Namun kita tidak akan membahas hal tersebut. Saya menghargai baik orang yang mempercayainya dan tidak mempercayainya. Saya menghormati seluruh pandangan. Di sini saya hanya merangkum dan berbagi saja beragam pengalaman yang saya dengar dari berbagai pihak.

.

Hal terpenting dan terutama guna menangkal ilmu gaib jahat yang berpeluang menyerang tempat usaha kita adalah memperkuat keimanan dan keyakinan terhadap agama beserta kepercayaan masing-masing. Jikalau kita mempunyai keyakinan dan iman teguh sesuai agama beserta kepercayaan masing-masing, maka segala sesuatu yang jahat tidak dapat mencelakai kita. Jadi kunci utama adalah pertebal keyakinan terhadap agama dan kepercayaan masing-masing.

.

Kedua, kita perlu senantiasa berbuat kebaikan dan menghindari kejahatan. Apabila kita banyak melakukan kebajikan di muka bumi ini, maka segala sesuatunya juga akan menjadi baik.

.

Selanjutnya ini adalah berbagai kiat yang pernah saya dengar dan kumpulkan.

.

Tumbuhan palem merah diyakini dapat menolak gangguan ilmu gaib jahat. Oleh karenanya, Anda boleh menanamnya di depan rumah atau tempat usaha Anda.

.

Metoda lain yang pernah saya dengar adalah menaruh pisau di atas semangkuk air dan dihadapkan ke luar. Versi lain menyatakan bahwa mangkuk itu hendaknya diisi dengan beras.

.

 
 

.

Ada juga yang menyarankan penggunaan cermin cekung. Cermin ini menurut berbagai pihak dapat menangkal ilmu gaib jahat.

.

Luopan (kompas Fengshui) juga diyakini dapat dipergunakan sebagai penangkal. Caranya kompas ditaruh dalam penutup lampu depan rumah atau tempat usaha. Tentu saja peletakannya memerlukan tata cara dan ritual khusus.

.

Menggunakan berbagai jimat, talisman, dan amulet yang diyakini dapat menangkal ilmu gaib.

.

Apabila Anda merasa bahwa gangguan gaib itu sudah masuk ke rumah atau tempat usaha Anda, maka lakukan ritual pembersihan sebagai berikut. Siapkan anglo yang diisi arang secukupnya, kemudian bakar arang tersebut. Taburkan bubuk cendana. Putarkan anglo ke seluruh ruangan dan penjuru rumah, tanpa ada yang terlewati. Sesudah itu taruh anglo di luar dan taburkan terus bubuk cendana hingga seluruh arang habis terbakar. Setelah itu taburkan garam di seluruh penjuru rumah. Biarkan hingga keesokan harinya. Selanjutnya, boleh disapu dari dalam ke luar. Kemungkinan, ritual ini tidak cukup dilaksanakan hanya sekali. Jadi, Anda boleh mengulanginya beberapa kali bila dirasa perlu.

.

Demikian berbagai cara yang sekiranya bermanfaat.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . .

.

 

 
 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

BAGAIMANA MENGHILANGKAN QI ATAU ENERGI BURUK PADA SEBUAH RUMAH DAN TEMPAT USAHA?

BAGAIMANA MENGHILANGKAN QI ATAU ENERGI BURUK PADA SEBUAH RUMAH DAN TEMPAT USAHA?

.

Ivan Taniputera.

7 Juni 2017.

.

Ada rumah-rumah tertentu yang menyimpan energi negatif. Adapun yang disebut energi atau Qi negatif ini sangat banyak ragamnya dan kita tidak akan membahasnya terlalu terperinci. Energi negatif mungkin timbul karena penataan Fengshui yang kurang baik atau bisa juga sebab-sebab lainnya. Pengaruhnya juga bagi masing-masing orang berbeda. Ada yang peka atau rentan terkena gangguan energi buruk tersebut dan ada pula yang tidak.

.

Tanda-tanda adanya energi buruk itu juga sangat beraneka ragam. Sebagai contoh, ada penghuni yang sering sakit atau kerasukan. Para penghuni rumah tidak merasa tentram berdiam di sana. Selain itu, bisa juga terjadi fenomena-fenomena atau penampakan gaib yang menakutkan. Kebanyakan orang mungkin menyebutnya sebagai angker, namun saya lebih memilih menggunakan istilah “energi buruk atau negatif.”

.

Cara mengatasinya juga bermacam-macam. Setiap praktisi mungkin memiliki caranya sendiri-sendiri. Tidak ada yang benar dan salah, karena ilmu metafisika adalah seni atau bukan sepenuhnya sains. Jadi, kita tidak perlu menyatakan bahwa cara atau metoda kita yang terbaik dan merendahkan praktisi lain. Tidak perlu pula merasa bahwa cara atau metoda kita yang paling benar dan lainnya salah. Justru yang gemar merendah-rendahkan atau menjelek-jelekkan praktisi lain itulah yang patut diragukan keilmuannya. Saya menghormati semua cara dan metoda.

.

Salah satu cara mengatasinya adalah dengan memasang gambar sepasang barongsai. Gambar barongsai itu mempunyai sifat Yang; sehingga dapat mengatasi energi Yin yang terlampau berlebihan. Itulah sebabnya, saya lalu membuat gambar sepasang barongsai sebagai berikut; yakni untuk membantu mereka yang memerlukannya.

.

 
 
 
 

Ukuran gambar adalah 61 x 86 cm. Bagi yang memerlukan cetakannya dalam bentuk poster silakan menghubungi saya di ivan_taniputera@yahoo.com.

.

Gambar barongsai ini dapat dipasang di ruangan yang dirasa terdapat energi buruk atau negatifnya. Untuk meningkatkan energi keberuntungan dapat pula dipasang di ruang tamu atau bagian depan toko Anda.

.

Sekedar tambahan, berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam membuat gambar di atas.

.

.

 
 

Gambar barongsai tanggal 18 Maret 2017; 17:34:19.

.

 
 

Gambar barongsai tanggal 19 Maret 2017; 17:43:10.

.

 
 

Gambar barongsai tanggal 28 Maret 2017; 18:50:00.

.

 
 

Gambar barongsai tanggal 28 Maret 2017, 18:50:11.

.

 
 

Gambar barongsai tanggal 28 Maret 2017; 19:39:37.

.

 
 

Gambar barongsai jadi, tanggal 27 Mei 2017; 20:50:02.

.

Demikianlah kita sudah mengenal kegunaan gambar sepasang barongsai.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . .

.

 
 
 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

TATA CARA SEMBAHYANG MEMOHON PERJODOHAN TANGGAL 7 BULAN 7 IMLEK PADA NIULANG DAN ZHINU (PENGGEMBALA DAN GADIS PENENUN)

TATA CARA SEMBAHYANG MEMOHON PERJODOHAN TANGGAL 7 BULAN 7 IMLEK PADA NIULANG DAN ZHINU (PENGGEMBALA DAN GADIS PENENUN).

.

Ivan Taniputera.

6 Mei 2017.

.

Pada kesempatan kali ini saya hendak membagikan tata cara sembahyang memohon perjodohan yang dilakukan pada tanggal 7 bulan 7 Imlek. Tata cara ritual ini diambil dari sejilid pustaka kuno dan ada kaitannya dengan hikayat Penggembala (Niulang, 牛郎) serta Gadis Penenun (Zhinu, 織女). Sebagai tambahan, ada yang menyebut perayaan tanggal 7 bulan 7 Imlek ini sebagai hari Valentine Tionghoa. Hikayat Penggembala dan Gadis Penenun telah banyak diriwayatkan di buku-buku dan juga tempat lainnya; oleh karenanya saya tidak akan mengisahkannya lagi di sini.

.

 
 

.

Tata caranya sangat sederhana dan dilakukan pada tanggal 7 bulan 7 Imlek. Sembahyang pada Niulang Zhinu (Hokkian: Goliong Citli) ini dilakukan pada malam hari. Letaknya bebas. Boleh di halaman atau teras depan rumah dan halaman belakang; asalkan tidak dekat dengan kamar mandi, WC, tempat mencuci pakaian, atau tempat pembuangan sampah. Intinya adalah tempat yang bersih dan nyaman. Arahnya juga bebas, tetapi disarankan menghadap ke luar rumah.

.

Sajiannya adalah sebagai berikut:

.

 1. Tujuh macam bunga.
 2. Sesisir pisang mas
 3. Sebuah jeruk
 4. Tujuh cangkir teh
 5. Theeliauw (manisan), yang terdiri dari angco, oco, dan kelengkeng.
 6. Dupa tiga batang.
 7. Sepasang lilin.
 8. Kayu cendana yang dibakar di bawah meja sembahyang.

.

 
 

 

.

Setelah sajian diatur di atas meja sembahyang, maka dapat mulai bersembahyang dengan menyampaikan nama, usia, serta permohonan Anda agar cepat berjumpa dengan jodoh yang baik. Selanjutnya bakar kayu cendana di bawah meja. Dalam ritual sembayang ini, diutamakan persembahan yang berbau harum (dupa, bunga, dan cendana). Persembahan berupa makanan tidak diutamakan.

.

Makna filosofis persembahan ini adalah sebagai berikut. Agar cepat mendapat jodoh, maka kita perlu membuat diri kita menjadi “harum.” Harum di sini antara lain mengacu pada nama yang harum, artinya kita harus menjaga nama baik kita sendiri. Apabila seseorang terkenal suka berjudi dan mabuk-mabukkan, apakah ada orang yang mau menjadi pasangan hidupnya? Kedua, harum di sini mengacu pada jasmani atau fisik. Artinya orang itu harus bersih penampilannya. Jikalau seseorang jarang mandi dan penampilannya kusut, adakah orang yang tertarik padanya? Penulis pernah mengenal seseorang yang sulit mendapatkan jodoh karena badannya bau. Jadi, bila ingin cepat mendapatkan jodoh ia perlu mengatasi bau badannya tersebut. Demikianlah makna filosofis tata cara ritual sembahyang ini. Seluruh ritual yang diwariskan leluhur di zaman dahulu pasti mempunyai makna filosofis, yakni mengajar generasi selanjutnya bagaimana memperoleh kehidupan yang baik di tengah masyarakat. Tanpa mengetahui makna sejati suatu ritual kita tidak mendapatkan apa-apa.

.

Sebagai tambahan, ritual sembahyang ini hanya khusus memohon terbukanya perjodohan. Jadi, jangan memohon masalah rejeki, kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ritual ini hanya khusus bagi yang belum pernah menikah. Bagi yang sudah pernah menikah, maka ritual ini tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa.

.

Bagi para penggemar Astronomi, maka saya akan mengulas makna Niulang dan Zhinu dari sudut pandang ilmu perbintangan.

.

Sebenarnya Niulang dan Zhinu adalah bintang-bintang di langit. Dalam ilmu Astronomi Barat, Niulang adalah bintang Altair di Rasi Bintang Aquila; sedangkan Zhinu adalah bintang Vega di Rasi Bintang Lyra. Sungai Langit yang memisahkan mereka adalah Galaksi Bima Sakti. Sementara itu, burung magpi yang menjadi jembatan tempat perjumpaan mereka adalah bintang-bintang pada Rasi Bintang Cygnus. Memang jika disaksikan bintang-bintang itu seolah-olah membentang melalui Galaksi Bima Sakti dan menyerupai jembatan.

.

 
 

.

Dengan demikian, pembahasan kita mengenai ritual ini sudah selesai.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . .

.

 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.