BUKU ANEKA RAMALAN DAN FENGSHUI TULISAN TANGAN YANG LUAR BIASA

BUKU ANEKA RAMALAN DAN FENGSHUI TULISAN TANGAN YANG LUAR BIASA

.

Ivan Taniputera.

8 Februari 2016

.

 

Judul: Boekoe Sam Nio Sat dari Boekoe Hok Sioe Kong Leng (Lak Djiet Teng Hai Nie) Boeat Meliat Hari Waktoe (Sie) dan Alamat: Tertoelis oleh Mr Tan Giok Im

Jumlah halaman: 37

Tahun: sekitar 1930-an

.

Buku tulisan tangan ini berisikan berbagai ramalan, antara lain Sam Nio Sat yang dapat dipergunakan menentukan hari naas, ramalan Tjia Liong Tjoe untuk menentukan hari naas dalam mendirikan rumah, ramalah hari yang baik untuk keramas, dan lain sebagainya.

.

Berikut ini adalah daftar isinya:

.

 

Sebagai contoh, pada halaman 2 terdapat keterangan:

.

“Djikaloe hendak berdiriken roemah pada hari dan boelan naas, tiada baik aken langgar dan berdiriken itoe dengen paksa, boleh djadi mendatengkan tjilakan pada toean roemah, seperti terseboet di bawah ini.

.

“A. hari Naasnja

Ya itoe di boelan Tjia Gwee tanggal 7 dan 11 harinja………….

.

Ya itoe hari malaikat Tjia Siong tjoe jang toeroen di doenia dan selempang melanggar dia itoe djikaloe berdiriken roemah boeat orang tinggal tiada boleh awet, kerna di rasa tiada seneng hati di rasainja takoet pada orang jang tinggal di roemah itoe……”

.

Terdapat pula ramalan hari yang baik guna mencukur rambut bayi (halaman 7):

.

“Boeat menjataken hari jang baik dan jang tiada baek aken Tjoekoer ramboet anak-anak ketjil jang soeda beroemoer satoe bolelan toeanya, ya itoe-………”

.

Masih terdapat pula ramalan tanggal yang baik untuk menindik telinga anak perempuan.

.

Selain itu, dimuat pula mengenai Fengshui dalam mendirikan rumah:

.

“1. Djikaloe orang hendak bikin roemah, tida baek di bikin empat di dalemnja, kerna koerang slamet orang jang tinggal di sitoe, mahal redjeki, djaoe peroentoengan, maskipoen orang itoe kaya nanti bole djadi msikin………”

.

Terdapat pula ramalan mengenai makna impian.

.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:

.

 

.

 

.

 

.

Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.