KESAKSIAN: USAHA SUAMI MENGALAMI KEMAJUAN SETELAH MEMASANG WALLPAPER SAYA DAN RAMALAN BAZI YANG SANGAT TEPAT

KESAKSIAN: USAHA SUAMI MENGALAMI KEMAJUAN SETELAH MEMASANG WALLPAPER SAYA DAN RAMALAN BAZI YANG SANGAT TEPAT.

.

Ivan Taniputera.

17 Januari 2020.

.

Hari ini saya mendapatkan WA dari salah seorang sahabat yang memberitakan bahwa usaha suaminya mengalami kemajuan setelah memasang wallpaper saya.

.

 

.

Berikut ini adalah transkripnya:

.

Sahabat: 

.

btw koh kmrn saya kan nyoba pake gambar yg buat usaha bagus itu di wallpaper

sejak itu usaha suami saya ada kemajuan loh koh

.

Saya:

.

Wah gambar yang mana? Boleh saya buat artikelnya?

.

Sahabat:

.

 

.

Saya sangat senang dapat menaburkan manfaat bagi orang lain.

.

Selanjutnya, sahabat itu juga memberitahukan bahwa apa yang saya ramalkan sebelumnya juga tepat.

.

 

.

Sahabat:

.

oya koh dl juga koh ivan pernah baca bazi suami saya

Memang benar koh 2020 ada org baik dtg mengajak kerjasama ,usaha kami ditunjuk menjadi distributor tunggal dikota kami

semoga ini yg terbaik koh

Makasi buat semuanya ya koh ivan

.

Saya:

,

Sama2. Salam sukses selalu.

.

Saya sangat senang sekali mendengar hal ini. Yang penting adalah kita senantiasa menabur kebaikan dan energi positif. Ketepatan ramalan juga bukan kehebatan saya, melainkan ilmu Bazi yang membuktikan keakuratannya.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .

.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

SUTRA DEWA NANNIJISHIMOLUO MEMBABARKAN MENGENAI TANDA-TANDA ZODIAK (TAISHO TRIPITAKA 1312)

SUTRA DEWA NANNIJISHIMOLUO MEMBABARKAN MENGENAI TANDA-TANDA ZODIAK (TAISHO TRIPITAKA 1312)

.

HEAVENLY BEING NANNIJISHIMOLUO EXPLAINING ABOUT ZODIACAL SIGNS SUTRA

.

難儞計濕嚩囉天說支輪經

.

Nán nǐ jì shī mó luō tiān shuō zhīlún jīng

.

Taisho Tripitaka 1312

.

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

.

Xītiān yì jīng sānzàng cháo sàn dàfū shì guāng lù qīng míngjiào dàshī chén fǎ xián fèng zhào yì.

.

Diterjemahkan dari bahasa Sansekerta ke bahasa Mandarin oleh Yang Arya Faxian.

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

.

Jasa pahala terjemahan ini dilimpahkan pada Empat Permata.

.

Dilarang menyebar luaskan sebagian atau seluruh terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Jika telah mendapatkan izin untuk disebar-luaskan maka tidak boleh menambah atau mengurangi apa pun yang terdapat di terjemahan ini dari awal sampai akhir, dan linknya harus tetap dicantumkan.

.

Kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan terjemahan diterima dengan senang hati.

.

爾時難儞計濕嚩囉天。普觀世間一切男女。因於生時值諸宮宿所感善惡。至壽命盡於其中間。或貴或賤或富或貧。有孝有忠好文好武。至於端嚴醜陋愚鈍聰慧。疾病夭枉鱞寡孤惸。猛惡剛強溫柔恭順。言正行直識愧知慚。曉達天文明察世事。或重佛法樂修善事。或慕妖魔信邪造惡。又或好遊山水遂性全真。又或樂作商估貿易寶貨。或好布施或即慳貪。並乃表於相狀顯著身胑。為幢為螺作文作黶。一切美惡並稟一身。亦乃宿有因緣今值星曜。恐其未曉略為宣揚。

.

Ěr shí nán nǐ jì shī mó luō tiān. Pǔ guān shìjiān yīqiè nánnǚ. Yīn yú shēng shí zhí zhū gōngsù suǒgǎn shàn è. Zhì shòumìng jǐn yú qízhōng jiān. Huò guì huò jiàn huò fù huò pín. Yǒu xiào yǒu zhōng hǎowén hǎo wǔ. Zhìyú duān yán chǒulòu yúdùn cōnghuì. Jíbìng yāo wǎng guān guǎ gū qióng. Měng è gāngqiáng wēnróu gōngshùn. Yán zhèngxíng zhí shí kuì zhī cán. Xiǎo dá tiānwén míngchá shìshì. Huò zhòng fófǎ lè xiūshàn shì. Huò mù yāomó xìn xié zào è. Yòu huò hǎo yóu shānshuǐ suì xìng quán zhēn. Yòu huò yuè zuò shāng gū màoyì bǎohuò. Huò hǎo bùshī huò jí qiāntān. Bìng nǎi biǎo yú xiāng zhuàng xiǎnzhù shēn zhī. Wèi chuáng wèi luó zuòwén zuò yǎn. Yīqiè měi è bìng bǐng yīshēn. Yì nǎisù yǒu yīnyuán jīn zhí xīng yào. Kǒng qí wèi xiǎo lüèwéi xuānyáng.

.

Ketika itu Dewa Nannijishimoluo sedang mengamati kehidupan seluruh umat manusia, baik pria maupun wanita. Karena waktu kelahiran yang berkaitan dengan kedudukan rasi-rasi bintang berdampak bagi kebaikan maupun keburukan; berdampak pada usia panjang, pendek, atau menengah; kedudukan mulia atau rendah, kaya atau miskin, bajik, setia, kemampuan dalam sastra, kemampuan dalam militer, kuat, buruk, bodoh, cerdas, sakit-sakitan, meninggal sebelum waktunya, berpisah dengan pasangan hidup, hidup kesepian, kuat, lemah, atau terhormat; maka hal-hal tersebut dapat diketahui dengan memahami ilmu perbintangan (Astrologi). Baik mengikuti ajaran Buddha mewujudkan kebajikan, atau mengikuti para iblis jahat menaburkan kejahatan, mengadakan perjalanan melalui gunung atau sungai, menekuni dunia perdagangan atau keuangan, bersikap murah hati atau kikir; begitu pula dengan penampilan tubuh manusia beserta anggota-anggotanya-seluruh tanda-tanda pada tubuh manusia. Demikian pula dengan penampilan elok atau buruk. Pada rasi-rasi bintang dapat terbaca karma, yakni berdasarkan kemilau bintang-bintang.

.

復次天羊宮當火曜。直在婁宿胃宿全分昴宿一分。其日生者。相貌端嚴身胑細妙。孝於父母敬事尊長。多眷屬饒僕從具。勇猛有精神有大福德。不奈飢寒。樂於法知慚愧。好布施心堅固。言行真實見解明了。合得君王愛重眾人欽仰。眼儍貪色。多好遊歷一生多饒。齒疾及有癀病。壽或中夭於生後第四年合有火難。至年十八亦合中夭。至年二十五合有虎狼之難。亦主海中死當夭難時。若遇吉曜臨照即延壽命至一百歲於八月內值火曜及昴星。直日夜半時命終。

.

Fù cì tiān yáng gōng dāng huǒyào. Zhí zài lóusù wèi sù quán fēn mǎo sù yī fēn. Qí rìshēng zhě. Xiàngmào duān yán shēn zhī xì miào. Xiào yú fùmǔ jìng shì zūnzhǎng. Duō juànshǔ ráo pú cóng jù. Yǒngměng yǒu jīngshén yǒu dà fú dé. Bù nài jīhán. Lèyú fǎ zhī cánkuì. Hǎo bùshī xīn jiāngù. Yánxíng zhēnshí jiànjiě míngliǎo. Hé dé jūnwáng ài zhòng zhòngrén qīnyǎng. Yǎn shǎ tānsè. Duō hǎo yóulì yīshēng duō ráo. Chǐ jí jí yǒu huáng bìng. Shòu huò zhōng yāo yú shēnghòu dì sì nián hé yǒu huǒnán. Zhì nián shíbā yì hé zhōng yāo. Zhì nián èrshíwǔ hé yǒu hǔláng zhī nán. Yì zhǔ hǎizhōng sǐ dāng yāo nán shí. Ruò yù jí yào lín zhào jí yán shòumìng zhì yībǎi suì yú bā yuè nèi zhí huǒyào jí mǎo xīng. Zhí rì yèbàn shí mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Aries dikuasai oleh planet Mars (bintang Api). Terbentang dari seluruh rasi bintang Lou serta Wei dan satu bagian (derajat) rasi bintang Mao. Orang-orang yang terlahir pada tanda ini, mempunyai tampilan tubuh yang relatif kecil dan kurus. Berbakti pada orang tua dan menghormati orang-orang yang lebih tua. Memiliki banyak anggota keluarga, peduli pada keluarga dan mempunyai banyak pelayan. Memiliki keberanian dan semangat yang kuat beserta pahala kebajikan besar. Tidak akan pernah mengalami kelaparan atau kekurangan. Gemar mempelajari Dharma, sehingga mengetahui tindakan-tindakan memalukan. Gemar beramal. Mengungkapkan pandangannya secara jujur dan jelas. Dapat berjumpa dengan orang-orang berkedudukan tinggi atau mulia. Disukai banyak orang. Mata memancarkan nuansa keserakahan. Dalam kehidupan akan melakukan banyak perjalanan ke sana kemari. Penyakitnya adalah sakit gigi dan sakit kuning. Pada usia empat tahun mengalami bahaya api. Pada usia delapan belas tahun mungkin akan menjumpai bahaya besar. Pada usia dua puluh lima tahun berpeluang mengalami bahaya terkait harimau dan serigala. Berpeluang juga mengalami bahaya di lautan. Apabila berjuma dengan keberuntungan gemilang dapat hidup hingga 100. Sewaktu planet Mars (bintang Api) memasuki rasi bintang Mao di bulan kedelapan, ia akan meninggal antara siang hari hingga tengah malam.

.

復次金牛宮當金曜。直在昴宿三分畢宿參宿各二分。其日男女生者。相貌端嚴身分長細。面有星黶合主大富常受快樂。多饒眷屬亦多奴僕。氣性剛強不宜妻妾。少小辛苦。晚年之後復得父母資財即受快樂。有精神善工巧見識明了。所作堅固好樂布施。貪愛食味饒患喉病。至二十五歲命合中夭。若於是時復得吉曜臨照。變惡為善得延壽命至於百歲。後患風狂病。於九月中當水曜及畢宿。直日終於聖跡之地。

.

Fù cì jīnniú gōng dāng jīnyào. Zhí zài mǎo sù sān fēn bìsù sān sù gè èrfēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Xiàngmào duān yán shēnfèn zhǎng xì. Miàn yǒu xīng yǎn hé zhǔ dàfù cháng shòu kuàilè. Duō ráo juànshǔ yì duō núpú. Qì xìng gāngqiáng bùyí qīqiè. Shǎo xiǎo xīnkǔ. Wǎnnián zhīhòu fù dé fùmǔ zīcái jí shòu kuàilè. Yǒu jīngshén shàn gōngqiǎo jiànshì míngliǎo. Suǒzuò jiāngù hǎo lè bùshī. Tān ài shíwèi ráo huàn hóu bìng. Zhì èrshíwǔ suì mìng hé zhōng yāo. Ruò yúshì shí fù dé jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhìyú bǎi suì. Hòuhuàn fēngkuáng bìng. Yú jiǔ yuè zhōng dāng shuǐyào jí bìsù. Zhí rì zhōngyú shèngjī zhī dì.

.

Tanda zodiak Taurus dikuasai oleh planet Venus (bintang Logam). Menempati tiga bagian (derajat) rasi bintang Mao, serta rasi bintang Bi dan Shen masing-masing dua bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mempunyai anggota tubuh yang relatif panjang dan kurus. Pada wajahnya terdapat tahi lalat. Mempunyai kekayaan dan senantiasa hidup berbahagia. Memiliki banyak anggota keluarga, peduli pada keluarga dan mempunyai banyak pelayan. Semangatnya yang terlalu keras mengakibatkan kurang cocok dengan pasangan hidup. Dalam kehidupan hanya sangat sedikit mengalami masalah. Kelak akan mewarisi kekayaan orang tua. Memiliki semangat dan kebahagiaan dalam bekerja. Mempunyai kemampuan beserta pengetahuan yang cemerlang. Gemar beramal. Menyukai percintaan dan makanan. Rentan terkena penyakit tenggorokan. Pada usia dua puluh lima tahun berpeluang mengalami bahaya besar. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 100 tahun. Belakangan dapat menderita penyakit akibat elemen angin. Sewaktu planet Merkurius (bintang Air) memasuki rasi bintang Bi, ia akan meninggal saat siang hari.

.

復次陰陽宮當水曜。直在參宿二分嘴宿井宿各三分。其日男女生者。稟性柔善身相端正。所言真實談對辯捷。於其交友分義長遠。偏好香華貪愛食味。稟性滑稽厚於女色。目覩美麗神魂如失。於諸幻術見者愛樂。於成就法修習必得。若學禁龍及呪水法。於此二法最得精妙。少小辛苦至中年後方有名譽見者愛重。初生之後至第五年有中夭難。於夭難時。若遇吉曜臨照變惡為善。得延壽命至八十歲。於十月內遇水曜及參宿。直日於日中時因疾命終。

.

Fù cì yīnyáng gōng dāng shuǐyào. Zhí zài sān sù èrfēn zuǐ sù jǐng sù gè sān fēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Bǐngxìng róu shàn shēn xiāng duānzhèng. Suǒ yán zhēnshí tán duì biàn jié. Yú qí jiāoyǒu fēn yì chángyuǎn. Piānhào xiānghuá tān ài shíwèi. Bǐngxìng huájī hòu yú nǚ sè. Mù dǔ měilì shénhún rú shī. Yú zhū huànshù jiàn zhě ài yuè. Yú chéngjiù fǎ xiūxí bìděi. Ruò xué jìn lóng jí zhòu shuǐ fǎ. Yú cǐ èr fǎ zuì dé jīngmiào. Shǎo xiǎo xīnkǔ zhì zhōng nián hòufāng yǒu míngyù jiàn zhě ài zhòng. Chūshēng zhīhòu zhì dì wǔ nián yǒu zhòng yāo nán. Yú yāo nán shí. Ruò yù jí yào lín zhào biàn è wéi shàn. Dé yán shòumìng zhì bāshí suì. Yú shí yuè nèi yù shuǐyào jí sān sù. Zhí rì yú rì zhòng shí yīn jí mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Gemini dikuasai oleh planet Merkurius (bintang Air). Menempati dua bagian (derajat) rasi bintang Shen dan rasi-rasi bintang Zi serta Jing, masing-masing tiga bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mempunyai penampilan yang halus dan tubuh nampak elok. Apa yang dikatakannya merupakan kebenaran dan mudah meraih kemenangan dalam perdebatan. Gemar menyampaikan hal-hal bajik pada sahabat-sahabatnya. Menyukai bunga-bunga harum dan kuliner. Bagi kaum wanita tubuh gemuk. Pandangan mata nampak mempesona. Seluruh khayalannya terpusat pada kesenangan atau kebahagiaan cinta. Apa yang dipelajari atau dilatihnya akan membuahkan keberhasilan. Jikalau mempelajari ilmu mengendalikan naga dan membendung air, maka kedua ilmu inilah yang paling cocok. Semasa muda hingga usia pertengahan kehidupan penuh kesulitan, namun setelah itu akan termashyur dan dicintai banyak orang. Semenjak lahir hingga usia lima tahun akan mengalami kesulitan atau bahaya. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 80 tahun. Sewaktu planet Merkurius (bintang air) memasuki rasi bintang Shen pada bulan kesepuluh, ia akan meninggal antara siang hingga tengah hari.

.

復次於巨蟹宮當太陰。直在井宿鬼宿柳宿全分。其日男女生者。身分長細稟性柔善。有智慧能忍事。孝順父母最得父母憐愛。於手中足下合有蓮華紋螺紋輪紋及吉祥果紋相。多有妻妾眷屬又多奴僕。少年微賤晚歲豐富。樂法勇猛好於布施。供養賢聖及諸師長。性好遠遊。初生後至二十歲合於樹上落下。因此傷夭。當此之時若遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至八十歲。於十一月當參宿及金曜。直日夜半時命終。

.

Fù cì yú jùxiè gōng dāng tàiyīn. Zhí zài jǐng sù guǐ sù liǔsùquán fēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Shēnfèn zhǎng xì bǐngxìng róu shàn. Yǒu zhìhuì néng rěn shì. Xiàoshùn fùmǔ zuì dé fùmǔ lián’ài. Yú shǒuzhōng zúxià hé yǒu liánhuá wén luówén lún wén jí jíxiáng guǒ wén xiāng. Duō yǒu qīqiè juànshǔ yòu duō núpú. Shàonián wéijiàn wǎn suì fēngfù. Lè fǎ yǒngměng hǎo yú bùshī. Gòngyǎng xián shèng jí zhū shīzhǎng. Xìng hǎo yuǎn yóu. Chū shēnghòu zhì èrshí suì hé yú shù shàng luòxià. Yīncǐ shāng yāo. Dāng cǐ zhī shí ruò yù jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhì bāshí suì. Yú shíyī yuè dāng sān sù jí jīnyào. Zhí rì yèbàn shí mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Cancer dikuasai oleh rembulan. Menempati keseluruhan rasi bintang Jing, Gui, dan Liu. Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mempunyai tubuh yang tinggi dan kurus dengan penampilan lembut. Memiliki pengetahuan kebijaksanaan yang dapat menyelesaikan berbagai masalah. Berbakti pada orang tua dan juga akan memperoleh cinta kasih orang tua. Pada telapak tangan beserta kakinya, terdapat tanda berbentuk teratai, cangkang kerang, dan roda, yang masing-masing melambangkan keberuntungan. Memiliki banyak anggota keluarga, peduli pada keluarga dan mempunyai banyak pelayan. Pada usia muda tidak mempunyai banyak kekayaan, namun pada usia lanjut akan hidup berkelimpahan. Gemar belajar, berani, dan senang memberikan amal berupa pakaian. Gemar memberikan persembahan pada tokoh-tokoh spiritual. Nasibnya lebih baik bila merantau. Semenjak dilahirkan hingga usia duabelas tahun [berpeluang mengalami bahaya berupa] jatuh dari pohon, sehingga mengalami luka-luka. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 80 tahun. Sewaktu planet Venus (bintang Logam) memasuki rasi bintang Shen pada bulan kesebelas, ia akan meninggal antara siang hingga tengah malam.

.

復次於師子宮當太陽。直在星宿張宿翼宿各一分。此日男女生者。為性急躁舉措多瞋。生二三子每所憐愛過於己命。雖豐財寶心常知足。好樂供養一切賢聖。為人不拘散誕自足。偏好食肉亦好食魚。或往他國亦不受飢寒。恒怖疾病不懼大水。年至十五有中夭難若遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至於百歲。於十二月內當土曜及星宿。直日於殑伽河北岸而趣命終。

.

Fù cì yú shī zǐgōng dāng tàiyáng. Zhí zài xīngsù zhāngsùyì sù gè yī fēn. Cǐ rì nánnǚ shēng zhě. Wèi xìng jízào jǔcuò duō chēn. Shēng èrsānzi měi suǒ lián’ài guòyú jǐ mìng. Suī fēng cáibǎo xīn cháng zhīzú. Hǎo lè gòngyǎng yīqiè xián shèng. Wéi rén bùjū sàn dàn zìzú. Piānhào shíròu yì hǎo shí yú. Huò wǎng tāguó yì bù shòu jīhán. Héng bù jíbìng bù jù dà shuǐ. Nián zhì shíwǔ yǒu zhòng yāo nán ruò yù jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhìyú bǎi suì. Yú shí’èr yuè nèi dāng tǔyào jí xīngsù. Zhí rì yú qíng jiā héběi àn ér qù mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Leo dikuasai oleh matahari. Menempati rasi bintang Xing, Zhang, dan Yi, masing-masing satu bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mudah mengalami kemarahan. Mempunyai dua atau tiga anak dan semuanya akan mendapatkan banyak kasih sayang. Meski berlimpah keberuntungan dan kemakmuran, namun batinnya sering merasa belum cukup. Gemar memberikan persembahan pada seluruh orang suci (suciwan). Tidak mau bergantung orang lain dan bersikap mandiri. Menyukai daging dan ikan. Tidak cocok dengan tempat-tempat yang berudara dingin. Sering menderita sakit, sehingga jangan berdiam di tempat yang banyak airnya. Hingga usia lima belas tahun berpeluang mengalami bahaya besar. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 100 tahun. Sewaktu planet Saturnus (bintang Tanah) memasuki rasi bintang Xing pada bulan kesebelas, ia akan meninggal saat siang di tepi utara sungai qíng jiā (Gangga?) .

.

復次雙女宮當水曜。直在翼宿三分軫宿角宿各二分。其日男女生者。猴面廣目肋下有黶。人見敬愛。樂法愛香華。年少微賤晚歲豐財。然多疾病偏饒患目。好在他國不宜妻妾。每覩美麗神魂失次。年至三十有中夭難。當夭難時遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至八十歲。於正月內因患瘡命終。

.

Fù cì shuāng nǚ gōng dāng shuǐyào. Zhí zài yì sù sān fēn zhěnsù jiǎo sù gè èrfēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Hóu miàn guǎng mù lē xià yǒu yǎn. Rén jiàn jìng’ài. Lè fǎ ài xiānghuá. Niánshào wéijiàn wǎn suì fēng cái. Rán duō jíbìng piān ráo huàn mù. Hǎo zài tāguó bùyí qīqiè. Měi dǔ měilì shénhún shī cì. Nián zhì sānshí yǒu zhòng yāo nán. Dāng yāo nán shí yù jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhì bāshí suì. Yú zhēngyuè nèiyīn huàn chuāng mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Virgo dikuasai oleh planet Merkurius (bintang Air). Menempati tiga bagian (derajat) rasi bintang Yi dan rasi bintang Zhen beserta Jiao masing-masing dua bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mempunyai mata lebar dan di iga bagian bawahnya terdapat tahi lalat. Dihormati dan dicintai orang lain. Gemar belajar dan menyukai bunga-bunga harum. Semasa muda akan mempunyai sedikit harta saja, namun di usia belakangan akan hidup berkelimpahan. Rentan menderita penyakit mata. Sebaiknya tidak menikahi pasangan hidup yang berasal dari luar negeri [atau kampung halamannya]. Pandangannya mempesona. Hingga usia tiga puluh tahun berpeluang mengalami bahaya besar. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 80 tahun. Pada bulan pertama diakibatkan penyakit tumor atau luka, hidupnya akan berakhir.

.

復次天秤宮當金曜。直在角宿二分亢宿氐宿各三分。其日男女生者。為人孝順福祿自如。稟性急躁多有瞋怒。然識見明達審察微細。復有氣義又能剛忍。長於親友滑稽好色。多遊外國。或於非次得快樂事。合主手中有幢蓋紋相。至二十二歲有中夭難。於夭難時若遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至九十七。於二月內值火曜及房宿直日命終。

.

Fù cì tiānchèng gōng dāng jīnyào. Zhí zài jiǎo sù èrfēn kàngsù dī sù gè sān fēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Wéi rén xiàoshùn fú lù zìrú. Bǐngxìng jízào duō yǒu chēn nù. Rán shíjiàn míngdá shěnchá wéixì. Fù yǒu qì yì yòu néng gāng rěn. Chángyú qīnyǒu huájī hàosè. Duō yóu wàiguó. Huò yú fēi cì dé kuàilè shì. Hé zhǔ shǒuzhōng yǒu chuáng gài wén xiāng. Zhì èrshí’èr suì yǒu zhòng yāo nán. Yú yāo nán shí ruò yù jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhì jiǔshíqī. Yú èr yuè nèi zhí huǒyào jí fáng sùzhí rì mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Libra dikuasai oleh planet Venus (bintang Logam). Menempati dua bagian (derajat) rasi bintang Jiao dan rasi-rasi bintang Kang serta Di masing-masing tiga bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mempunyai sikap bakti dan memiliki keberuntungan. Pembawaannya mudah marah. Pengetahuannya cemerlang dan teliti dalam menguji sesuatu. Memiliki semangat keadilan yang sulit ditandingi. Menjadi pemimpin bagi kawan-kawannya dan penampilannya baik. Akan banyak mengembara di negeri lain; bila tidak maka ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Pada tangannya terdapat tanda berbentuk payung. Hingga usia dua puluh dua tahun berpeluang mengalamai bahaya. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 97 tahun. Sewaktu planet Mars (bintang Api) memasuki rasi bintang Fang pada bulan kedua, ia akan meninggal saat siang hari.

.

復次天蠍宮當火曜。直在氐宿及房宿心宿各一分。其日男女生者。合主利根所學易成。為人氣義雖豐財寶或聚或散。至年十八有蛇蠍虎狼之難。至年二十再有中夭之難。當夭難時若遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至七十七歲。於三月內值火曜及房宿直日命終。

.

Fù cì tiānxiē gōng dāng huǒyào. Zhí zài dī sù jí fáng sù xīn sù gè yī fēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Hé zhǔ lìgēn suǒ xué yì chéng. Wéi rénqì yì suī fēng cáibǎo huò jù huò sàn. Zhì nián shíbā yǒu shéxiē hǔláng zhī nán. Zhì nián èrshí zài yǒu zhòng yāo zhī nán. Dāng yāo nán shí ruò yù jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhì qīshíqī suì. Yú sān yuè nèi zhí huǒyào jí fáng sùzhí rì mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Scorpio dikuasai oleh planet Mars (bintang Api). Menempati rasi bintang Di hingga Fang dan Xin masing-masing satu bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, cocok mempelajari sesuatu yang berubah-ubah. Meski mempunyai kekayaan berlimpah, tetapi hartanya akan terserak di mana-mana. Hingga usia delapan belas tahun rentan mengalami bahaya yang berasal dari ular, kalajengking, harimau, dan serigala, Hingga usia dua puluh tahun rentan mengalami bahaya. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 77 tahun. Sewaktu planet Mars (bintang Api) memasuki rasi bintang Fang di bulan ketiga, kehidupannya akan berakhir saat siang hari.

.

復次人馬宮當木曜。直在尾宿箕宿斗宿各一分。其日男女生者。合主身相端嚴兼有福黶。稟性柔善持戒堅固。凡所言說悉務真實。足智慧好論義。一生之中。常處大富。於年少時又得伏藏。至十八歲有中夭難。於夭難時若得吉曜臨照。變惡為善即延壽命至七十七歲。於四月內值金曜及牛宿。直日因斷食投水而終。

.

Fù cì rénmǎ gōng dāng mùyào. Zhí zài wěi sù jī sù dòu sù gè yī fēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Hé zhǔ shēn xiāng duān yán jiān yǒufú yǎn. Bǐngxìng róu shàn chí jiè jiāngù. Fán suǒ yán shuō xī wù zhēnshí. Zú zhìhuì hǎo lùn yì. Yīshēng zhī zhōng. Cháng chǔ dàfù. Yú niánshào shí yòu dé fú cáng. Zhì shíbā suì yǒu zhòng yāo nán. Yú yāo nán shí ruò dé jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn jí yán shòumìng zhì qīshíqī suì. Yú sì yuè nèi zhí jīnyào jí niú sù. Zhí rì yīn duàn shí tóu shuǐ ér zhōng.

.

Tanda zodiak Sagittarius dikuasai oleh planet Yupiter (bintang Kayu). Menempati rasi bintang Wei, Ji, dan Dou, masing-masing satu bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, memiliki tahi lalat pembawa keberuntungan. Pembawaannya halus dan ia memegang pandangannya dengan kuat. Perkataannya jujur. Dapat membahas perihal pengetahuan kebijaksanaan dengan baik. Kehidupannya akan senantiasa beruntung. Pada usia muda kehidupannya tidak begitu jelas (tersembunyi). Hingga usia delapan belas tahun, rentan mengalami bahaya. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 77 tahun. Sewaktu planet Venus (bintang Logam) memasuki rasi bintang Niu pada bulan keempat, akibat kelaparan atau terjatuh ke air, kehidupannya akan berakhir.

.

復次摩竭宮當土曜。直在斗宿三分牛宿女宿各二分。其日男女生者。身相端直隱處有黶。為性惼急常多瞋怒目相姦儍。然有氣義智慧不群。全忠孝多朋友。心勇猛樂鬪戰。愛歌舞好技術。復愛香華多有妻妾。年至三十有中夭難。當夭難時遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至七十五。於五月內值土曜及危宿。直日命終。

.

Fù cì mó jié gōng dāng tǔyào. Zhí zài dòu sù sān fēn niú sù nǚ sù gè èrfēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Shēn xiāng duān zhí yǐn chù yǒu yǎn. Wèi xìng biǎn jí cháng duō chēn nùmù xiāngjiān shǎ. Rán yǒu qì yì zhìhuì bù qún. Quán zhōngxiào duō péngyǒu. Xīn yǒngměng lè dòu zhàn. Ài gēwǔ hǎo jìshù. Fù ài xiānghuá duō yǒu qīqiè. Nián zhì sānshí yǒu zhòng yāo nán. Dāng yāo nán shí yù jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhì qīshíwǔ. Yú wǔ yuè nèi zhí tǔyào jí wēisù. Zhí rì mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Capricornus dikuasai oleh planet Saturnus (bintang Tanah). Menempati tiga bagian (derajat) rasi bintang Dou serta rasi bintang Niu dan Nu masing-masing dua bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, di bagian tubuhnya yang tersembunyi terdapat tahi lalat. Pembawaannya terburu-buru dan mudah marah. Pandangan matanya nampak menggoda. Hatinya mudah berkobar amarahnya dan gemar berkelahi. Menggemari nyanyian dan tarian. Mempunyai keterampilan yang baik. Menyukai bunga-bunga harum dan banyak anggota keluarganya. Hingga usia tiga puluh tahun, rentan mengalami bahaya. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 75 tahun. Sewaktu planet Saturnus (bintang Tanah) memasuki rasi bintang Wei pada bulan kelima, saat siang hari kehidupannya akan berakhir.

.

復次寶瓶宮當土曜。直在女宿二分危宿室宿各三分。其日男女生者。合主大富常受快樂。多有眷屬亦多奴僕。而於父母志切孝養。雖有妻室不守財物。所生之子有夭歿者。眼目姦儍然有氣義。凡事明察所為長久。性不慳悋唯好布施。所聚財物亦有破散。生怖虎狼。年至十八有虎狼之難。於有難之際若遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至八十四。於六月內值太陽及奎宿。直日因患瘡而終。

.

Fù cì bǎo píng gōng dāng tǔyào. Zhí zài nǚ sù èrfēn wēisù shì sù gè sān fēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Hé zhǔ dàfù cháng shòu kuàilè. Duō yǒu juànshǔ yì duō núpú. Ér yú fùmǔ zhì qiè xiàoyǎng. Suī yǒu qī shì bù shǒu cáiwù. Suǒ shēng zhīzǐ yǒu yāo mò zhě. Yǎnmù jiān shǎ rán yǒu qì yì. Fánshì míngchá suǒwéi chángjiǔ. Xìng bù qiān lìn wéi hǎo bùshī. Suǒ jù cáiwù yì yǒu pò sàn. Shēng bù hǔláng. Nián zhì shíbā yǒu hǔláng zhī nán. Yú yǒu nàn zhī jì ruò yù jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhì bāshísì. Yú liù yuè nèi zhí tàiyáng jí kuísù. Zhí rì yīn huàn chuāng ér zhōng.

.

Tanda zodiak Aquarius dikuasai oleh planet Saturnus (bintang Tanah). Menempati dua bagian (derajat) rasi bintang Nu serta rasi bintang Wei dan Shi masing-masing tiga bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mempunyai kekayaan besar dan senantiasa bergembira. Berbakti kepada orang tua. Pasangan hidup tidak dapat menjaga harta kekayaan. Anak akan mengalami bahaya. Pandangan mata menggoda. Mempunyai semangat keadilan. Mempunyai analisa yang jelas terhadap hal-hal pada umumnya, sehingga dapat menjadi pemuka. Tidak pelit dan gemar beramal berupa pakaian yang baik. Harta kekayaannya dapat tersebar di mana-mana. Dapat mengalami bahaya harimau dan serigala. Hingga usia delapan belas tahun, rentan mengalami bahaya harimau dan serigala. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 84 tahun. Sewaktu matahari memasuki rasi bintang Kui pada bulan keenam, saat siang hari diakibatkan penyakit tumor atau luka, kehidupannya akan berakhir.

.

復次雙魚宮當木曜。直在室宿壁宿奎宿各一分。其日男女生者。身分端正眼目姦儍。多有妻妾眷屬復多僮僕。稟性急躁常多瞋怒。有筋力貪肉食。復好食魚。然好布施及供養賢聖。愛香華好技術。貪著美色亦為女妬。言多真實亦合謗師。主患耳疾亦主長壽。年至十八有上樹上牆墮落之難。若遇吉曜臨照變惡為善。得延壽命至九十五. 於七月內值土曜及壁宿。直日因患瘡而終。

.

Fù cì shuāngyú gōng dāng mùyào. Zhí zài shì sù bì sù kuísù gè yī fēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Shēnfèn duānzhèng yǎnmù jiān shǎ. Duō yǒu qīqiè juànshǔ fù duō tóngpú. Bǐngxìng jízào cháng duō chēn nù. Yǒu jīnlì tān ròushí. Fù hǎo shí yú. Rán hǎo bùshī jí gòngyǎng xián shèng. Ài xiānghuá hǎo jìshù. Tānzhe měi sè yì wèi nǚ dù. Yán duō zhēnshí yì hé bàng shī. Zhǔ huàn ěr jí yì zhǔ chángshòu. Nián zhì shíbā yǒu shàng shù shàng qiáng duòluò zhī nán. Ruò yù jí yào lín zhào biàn è wéi shàn. Dé yán shòumìng zhì jiǔshíwǔ yú qī yuè nèi zhí tǔyào jí bì sù. Zhí rì yīn huàn chuāng ér zhōng.

.

Tanda zodiak Pisces dikuasai oleh planet Yupiter (bintang Kayu). Menempati rasi-rasi bintang Shi, Bi, dan Kui masing-masing satu bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mempunyai bentuk tubuh yang proporsional dan tegap. Pandangan mata menggoda. Memiliki banyak anggota keluarga, peduli pada keluarga dan mempunyai banyak pelayan pria. Mudah marah. Otot tubuhnya kuat. Menyukai daging dan ikan. Gemar memberikan persembahan pada para suciwan. Menyukai bunga-bunga harum dan memiliki keterampilan yang baik. Menyumpai kecantikan atau ketampanan dan bertabiat pencemburu. Banyak mengatakan sesuatu yang benar, tetapi sering menyinggung orang lain. Hingga berusia delapan belas tahun, rentan mengalami bahaya akibat terjatuh dari pohon atau tembok. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 95 tahun. Sewaktu planet Saturnus memasuki rasi bintang Bi pada bulan ketujuh, saat siang hari diakibatkan penyakit tumor atau luka, kehidupannya akan berakhir.

.

復說諸宿攝於三趣。

.

Fù shuō zhū sù shè yú sān qù.

.

Demikianlah uraian mengenai seluruh rasi bintang dalam tiga bagian.

.

所謂奎婁參井鬼軫亢房牛等九宿攝於天趣。胃昴嘴柳星角氐心尾等九宿攝羅剎趣。箕室張畢女危斗壁翼等九宿攝於人趣。若遇天趣諸宿照臨生者。凡是男女皆處富貴。子孫昌盛一切吉祥最為第一。爾時難儞計濕嚩囉天。為於世間一切男女。說支輪已歡喜而退。

.

Suǒwèi kuí lóu cān jǐng guǐ zhěn kàng fáng niú děng jiǔ sù shè yú tiān qù. Wèi mǎo zuǐ liǔ xīng jiǎo dī xīn wěi děng jiǔ sù shè luó shā qù. Jī shì zhāng bì nǚ wēi dòu bì yì děng jiǔ sù shè yú rén qù. Ruò yù tiān qù zhū sù zhàolín shēng zhě. Fánshì nánnǚ jiē chù fùguì. Zǐsūn chāngshèng yīqiè jíxiáng zuìwéi dì yī. Ěr shí nán nǐ jì shī mó luō tiān. Wèi yú shìjiān yīqiè nánnǚ. Shuō zhīlún yǐ huānxǐ ér tuì.

.

Adapun, nama-nama rasi-rasi bintang itu adalah sebagai berikut. Kui, Lou, Can, Jing, Gui, Zhen, Kang, Fang, dan Niu, dimana kesembilan rasi bintang ini termasuk dalam kelompok Deva. Wei, Mao, Zui, Liu, Xing, Jiao, Di, Xin, dan Wei, dimana kesembilan rasi bintang ini termasuk dalam kelompok Raksa. Ji, Shi, Zhang, Bi, Nu, Wei, Dou, Bi, dan Yi, dimana kesembilan rasi bintang ini termasuk dalam kelompok Manusia. Jikalau terlahir pada rasi bintang kelompok Deva, maka baik pria maupun wanita akan bernaung dalam kekayaan. Anak cucu seluruhnya makmur dan beruntung. Ketika itu, Dewa Nannijishimoluo [telah selesai membabarkan ajaran ini]. Para pria dan wanita bergembira atas pembabaran ajaran tersebut dan mengundurkan diri ke tempat kediaman masing-masing.

.

難儞計濕嚩囉天說支輪經

.

Nán nǐ jì shī mó luō tiān shuō zhīlún jīng.

.

Sutra Dewa Nannijishimoluo Membabarkan Mengenai Tanda-tanda Zodiak [telah usai].

.

KETERANGAN TAMBAHAN PENERJEMAH BAHASA INDONESIA.

.

Ini merupakan Sutra yang sangat menarik, karena memaparkan makna dua belas tanda zodiak. Planet penguasa masing-masing zodiak itu sama sepenuhnya dengan Astrologi Yunani atau Barat.

.

Bahaya akibat harimau dan serigala barangkali di masa sekarang mengacu pada orang-orang yang berniat jahat. Jadi tidak diartikan secara harafiah, karena di zaman modern ini khususnya bagi yang tinggal di kota-kota besar, hampir mustahil berjumpa dengan harimau atau serigala.

.

Berikut ini akan ditampilkan gambar dua belas tanda zodiak yang berasal dari tradisi Buddhisme Tantra Jepang.

.

.

Nampak pada gambar di atas, masing-masing tanda zodiak mempunyai bija aksaranya. Beberapa nama zodiak pada gambar di atas agak berbeda dengan yang tertera di naskah Sutra ini.

.

  • Tanda zodiak Aries, pada Sutra ini disebut 天羊 (Tianyang, harafiah berarti “Kambing Langit”), sedangkan gambar di atas menerakan 白羊 (Baiyang, harafiah berarti “Kambing Putih”).
  • Tanda zodiak Taurus, pada Sutra ini disebut 金牛 (Jinniu, harafiah berarti “Kerbau Emas”), sedangkan gambar di atas menerakan 牛宻 (Niúmì).
  • Tanda zodiak Gemini, pada Sutra ini disebut 陰陽 (Yinyang, harafiah berarti “Yin dan Yang”), sedangkan gambar di atas menerakan 男女 (Nannu, harafiah berarti “Pria dan Wanita”).
  • Tanda zodiak Cancer, pada Sutra ini disebut 巨蟹 (Juxie), sedangkan gambar di atas menerakan 螃蟹 (Pangxie).
  • Tanda zodiak Libra, pada Sutra ini disebut 天秤 (Tiancheng, harafiah berarti “Timbangan Langit”), sedangkan gambar di atas menerakan 秤量 (Chengliang, harafiah berarti “Timbangan Pengukur”).
  • Tanda zodiak Scorpio, pada Sutra ini disebut 天蠍 (Tianxie, harafiah berarti “Kalajengking Langit”), sedangkan gambar di atas menerakan 蝎蟲 (Xiechong, harafiah berarti “Serangga Kalajengking”).
  • Tanda zodiak Sagittarius, pada Sutra ini disebut 人馬 (Renma, harafiah berarti “Gabungan Orang dan Kuda”), sedangkan gambar di atas menerakan 弓 (Gong, berarti “Busur”).

RAMALAN VISI ATAU PENGLIHATAN TANGGAL 11 JANUARI 2020

RAMALAN VISI ATAU PENGLIHATAN TANGGAL 11 JANUARI 2020.

.

Ivan Taniputera.

12 Janauri 2020.

.

Pada siang hari tanggal 11 Januari 2020 saya mendapatkan visi atau penglihatan yang saya tuangkan dalam bentuk gambar sebagai berikut.

.

 

.

Pada visi atau penglihatan tersebut, saya menyasikan rumah-rumah yang sedang terbakar dengan hebatnya. Visi atau penglihatan ini barangkali memperingatkan akan terjadinya suatu kebakaran yang cukup hebat, sehingga diberitakan secara nasional atau internasional. Terlepas dari benar dan tidaknya peristiwa tersebut, ada baiknya kita menarik hal positif dari visi atau penglihatan itu. Kita hendaknya senantiasa rajin memeriksa kompor atau peralatan listrik kita. Sebelum tidur pastikan bahwa kompor sudah tidak ada yang menyala dan begitu pula dengan peralatan-peralatan listrik yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Jika ada sesuatu terkait kelistrikan yang menurut Anda berbahaya, maka segeralah laporkan pada PLN.

.

Tentu saja apa yang dipaparkan dalam artikel ini hanya sekedar ramalan saja dan belum tentu terbukti kebenarannya. Marilah kita semua senantiasa memanjatkan doa agar dunia ini senantiasa dijauhkan dari segenap bencana.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .

.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

RAMALAN PESAN BISIKAN TANGGAL 7 JANUARI 2020

RAMALAN PESAN BISIKAN TANGGAL 7 JANUARI 2020.

.

Ivan Taniputera.

7 Januari 2020.

.

Sebenarnya, pesan atau bisikan dalam bahasa Jawa ini sudah saya terima beberapa hari lalu. Awalnya saya biarkan saja. Tetapi karena pesan itu datang terus menerus selama beberapa hari, akhirnya saya tuangkan dalam bentuk artikel. Pesan itu tentunya mengundang untuk dibagikan dan barangkali mempunyai makna penting bagi kita semua. Berikut ini adalah pesannya.

.

 .

Pesan itu dalam bahasa Jawa berbunyi: “Sing sapa salah seleh.” Terjemahannya adalah: “Barangsiapa yang melakukan kesalahan akan ketahuan.” Saya sendiri belum mengetahui maknanya, tetapi saya akan mencoba mengartikannya sebagai berikut.

.

Orang-orang yang selama ini melakukan kesalahan akan terbongkar. Kesalahan itu mungkin selama ini ditutup-tutupi atau dibiarkan saja. Namun keadaan akan berbalik. Segenap kesalahan itu akan terbongkar, sehingga orang yang bersalah itu akan mendapat malu dan juga ganjarannya. Beberapa skandal mungkin akan terbongkar dan menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Itulah sebabnya, barangkali pesan ini juga menyarankan agar kita semua hendaknya menapaki jalan yang benar.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .

.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

TEPATNYA RAMALAN SAYA: BANJIR DI JAKARTA

TEPATNYA RAMALAN SAYA: BANJIR DI JAKARTA.

.

Ivan Taniputera.

4 Januari 2020.

.

Baru-baru ini, ibukota negara kita, Jakarta, dilanda banjir yang cukup parah. Hal itu berlangsung tidak begitu lama setelah gerhana matahari tanggal 26 Desember 2019. Ternyata pada artikel berjudul RAMALAN ASTROLOGI GERHANA MATAHARI CINCIN TANGGAL 26 DESEMBER 2019, terkait gerhana matahari tersebut (link: https://ramalanfengshuiastrologimetafisika.wordpress.com/2018/09/12/ramalan-astrologi-gerhana-matahari-cincin-tanggal-26-desember-2019/), tertanggal 12 September 2018, saya telah menuliskan:

.

“Sebagai tambahan, karena gerhana ini Square dengan Neptunus negara kita, maka kita perlu mewaspadai juga terjadinya bencana terkait air atau lautan. Sebagai contoh adalah banjir bandang, kecelakaan kapal, tsunami, dan lain sebagainya.”

.

Ternyata apa yang saya ramalkan itu sungguh tepat adanya. Kurang lebih seminggu sesudah gerhana terjadi banjir yang cukup besar di Jakarta. Banjir termasuk bencana terkait air.

.

Meskipun demikian, semua ini bukanlah kehebatan saya, melainkan ilmu Astrologi yang terbukti keakuratannya. Yang lebih penting lagi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar banjir segera mereda dan kita semua memperoleh keselamatan serta dibebaskan dari segenap bencana.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . .

.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

RAMALAN SHIO TAHUN 2020 BERDASARKAN BINTANG TAHUNAN

RAMALAN SHIO TAHUN 2020 BERDASARKAN BINTANG TAHUNAN.

.
Ivan Taniputera.
30 Desember 2019.
.
.
SHIO TIKUS.
.
Terkena bintang:
.
Fushi (伏尸; arti harafiah Bintang Kematian atau Bintang Mayat). Namanya kelihatan mengerikan, tetapi ini tidak berarti kematian secara harafiah. Ini menandakan luka-luka atau bisa juga batin Anda yang terluka karena seseorang.
.
Jianfeng (劍鋒; bisa diterjemahkan sebagai Pedang Bermata Dua). Perlu waspada terhadap orang-orang yang bermuka dua; yakni di depan baik namun di belakang berniat kurang baik. Dapat terkena pembedahan. Namun dapat juga membangkitkan keberanian.
.
Jiangxing (將星, arti harafiah: Bintang Jenderal). Bintang ini dapat melimpahkan semangat beserta keberanian. Jiwa kemimpinan akan bertambah kuat. Dengan demikian, jika bekerja pada orang lain berpeluang memperoleh kenaikan jabatan. Tetapi, bagi yang membina usaha sendiri juga akan memperoleh keuntungan.
.
Jinkui (金匮; dapat diterjemahkan sebagai Bintang Keemasan Hingga Penghabisan). Bintang ini dapat meningkatkan kemakmuran. Bagi yang berkarier dapat membantu meningkatkan jabatan dan tentu saja diiringi dengan kenaikan gaji.
.
Juefang (絕房; arti harafiah: Rumah Tercerai-berai). Rumah ini nampaknya dapat ditafsirkan sebagai keluarga. Oleh karenanya, kemungkinan akan terjadi perpisahan dengan salah seorang anggota keluarga. Namun perpisahan itu tidak harus kematian. Mungkin juga salah seorang anggota keluarga akan bepergian dalam waktu agak lama. Tetapi dapat juga diartikan sebagai kawan-kawan atau teman, termasuk dalam hal ini teman sekolah atau rekan kerja. Jadi mungkin pula akan mengalami perpindahan dalam pekerja, sehingga berpisah dengan kawan-kawan lama.
.
Taishui (太歲; bisa diterjemahkan sebagai Bintang Penguasa Tahun Berlaku). Bintang ini melambangkan adanya permasalahan dan hambatan).
.
Orang-orang bershio Tikus banyak terkena bintang buruk dan tahun 2020 terkena ciong Taishui. Itulah sebabnya, kondisi sedang kurang baik.
.
SHIO KERBAU.
.
Terkena bintang:
.
Bingfu (病符; arti harafiah: Bintang Penyakit). Dari namanya kita mengetahui bahwa bintang ini membawa penyakit. Oleh karenanya, orang yang terkena bintang ini perlu mewaspadai kesehatan tubuhnya yang buruk. Bisa masuk rumah sakit atau mengalami pembedahan. Jika tidak sakit secara fisik, maka pikiran tidak pernah tenang.
.
Moyue (陌越; secara harafiah berarti Bintang Jalan Lebih Lanjut). Bintang ini sebenarnya tidak bisa disebut terlalu buruk. Ini menandakan seseorang akan mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya atau mudah angin-anginan. Jadi, jika lingkungan sekitarnya baik, ia akan menjadi baik; sebaliknya jika lingkungan sekitar buruk, ia juga akan menjadi buruk. Dengan kata lain, ia akan angin-anginan. Terkadang juga sering bingung dan kesulitan menentukan sikap. Ibaratnya, ia hanya mengikuti arus atau jalan saja. Ke mana arus atau jalan membawanya, ke situlah ia pergi.
.
Karena terkena bintang-bintang yang kurang baik, maka tahun 2020 kurang berpihak bagi shio Kerbau. Perlu menjaga kesehatan. Mudah terserang penyakit.
.
SHIO HARIMAU.
.
Terkena bintang:
.
Bazuo (八座; arti harafiah Bintang Delapan Singgasana). Bintang ini dapat meningkatkan popularitas, sehingga sangat baik. Dapat membuat orang lain mengikuti kehendaknya, sehingga dapat memperoleh peningkatan dalam kedudukan.
.
Diaoke (吊客; arti harafiah: Bintang Perantau atau Pengelana). Dari namanya, bintang melambangkan seseorang yang pergi sendirian ke sana kemari di tempat asing. Bintang ini melambangkan duka cita dan kesendirian. Tetapi tidak harus diartikan secara harafiah, yakni adanya kematian dalam keluarga; melainkan bisa juga seseorang tiba-tiba merasakan kesendirian dan ditinggalkan orang lain; baik itu keluarga maupun sahabatnya. Seolah-olah setiap orang menjadi asing bagi dirinya. Mungkin itu hanya perasaannya saja atau memang sesungguhnya ia yang salah. Oleh karenanya, bintang ini barangkali menandakan seseorang harus mengintrospeksi dirinya. Bintang ini dapat menjadikan seseorang antisosial.
.
Tiangou (天狗; bisa diterjemahkan sebagai Bintang Anjing Langit). Bintang ini melambangkan kemunduran dan kesia-siaan. Jadi Anda akan membuang sesuatu secara sia-sia atau menghabiskan sumber daya untuk sesuatu yang tidak berguna. Karier dan bisnis akan mengalami kemunduran. Pada tahun yang terkena bintang ini kemungkinan Anda akan ditipu orang lain, sehingga kehilangan banyak uang.
.
Orang-orang bershio Macan hendaknya jangan terlalu ambisius dan juga jangan terlalu mudah percaya terhadap apa yang kesannya memberikan harapan gemilang. Kemungkinan besar itu hanya penipuan.
.
SHIO KELINCI.
.
Terkena bintang:
.
Dijie (地解; arti harafiah: Bintang Perampok Bumi). Dapat menggagalkan berbagai rencana Anda. Jadi, Anda sudah mengupayakan suatu rencana yang Anda rasa pasti akan berhasil. Namun ternyata yang diperoleh justru kebalikannya. Ada saja hal-hal yang menggagalkan harapan Anda tersebut. Orang yang baik bisa berubah menjadi jahat.
.
Fude (福德; arti harafiah Bintang Kebajikan Keberuntungan). Bintang ini dapat meningkatkan keberuntungan dan rejeki.
.
Fuxing (福星; arti harafiah Bintang Keberuntungan). Sesuai dengan namanya, ini merupakan bintang yang mendatangkan keberuntungan. Dapat memperlancar rejeki. Anda akan mendapatkan dukungan dan bantuan dari orang-orang di sekitar Anda, baik diminta maupun tidak. Bahkan keadaan lingkungan sekitar juga seolah-olah akan mendukung Anda. Anda seolah-olah berada di waktu dan tempat yang tepat.
.
Guchen (孤辰; dapat diterjemahkan sebagai Bintang Penyendiri). Dapat menjadikan seseorang sering merasa kesepian atau kesendirian. Perasaan mudah merasa kesal dan seringkali juga tanpa sebab yang pasti. Mungkin ia akan merasa bahwa orang lain telah mengabaikannya, padahal belum tentu demikian.
.
Hongluan (紅鸞; dapat diterjemahkan sebagai Bintang Burung Hong Merah). Bintang ini dapat meningkatkan kualitas asmara dan juga hubungan dengan orang lain. Oleh karenanya, sangat baik bagi mereka yang belum menikah.
.
Juanshe (卷舌; arti harafiah: Bintang Terselip Lidah). Bintang ini melambangkan perselisihan dan pertengakaran karena perkataan atau salah bicara. Perlu hati-hati dalam perkataan.
.
Juefang (絕房; arti harafiah: Rumah Tercerai-berai). Rumah ini nampaknya dapat ditafsirkan sebagai keluarga. Oleh karenanya, kemungkinan akan terjadi perpisahan dengan salah seorang anggota keluarga. Namun perpisahan itu tidak harus kematian. Mungkin juga salah seorang anggota keluarga akan bepergian dalam waktu agak lama. Tetapi dapat juga diartikan sebagai kawan-kawan atau teman, termasuk dalam hal ini teman sekolah atau rekan kerja. Jadi mungkin pula akan mengalami perpindahan dalam pekerja, sehingga berpisah dengan kawan-kawan lama.
.
Taohua (桃花, arti harafiah: Bintang Kuncup Persik). Bintang ini meningkatkan hubungan dengan lawan jenis. Karenanya, bintang ini baik bagi yang belum menikah. Namun bagi yang sudah menikah perlu berhati-hati terhadap godaan lawan jenis.
.
Tiande (天德, harafiah berarti Bintang Kebajikan Langit). Bintang ini sifatnya baik dan dapat menambah kemujuran guna menangkal bintang-bintang buruk.
.
Tian-e (天厄, harafiah berarti Bintang Kesulitan Langit). Bintang ini dapat mengundang masalah yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk gaib atau energi-energi negatif. Oleh karenanya, disarankan agar tidak mengunjungi tempat-tempat angker. Bisa mudah mengalami masalah atau penyakit oleh penyebab yang tidak jelas.
.
Jika kita perhatikan bintang-bintang di atas, maka masalah orang-orang bershio Kelinci pada tahun 2020 adalah terkait relasi. Bisa bermasalah dengan orang lain. Perlu menjaga perkataan. Jangan mengunjungi tempat-tempat angker.
.
SHIO NAGA.
.
Terkena bintang:
.
Baihu (白虎; arti harafiah: Bintang Macan Putih). Bintang ini menandakan bahwa orang terkena perlu berhati-hati dalam perjalanan atau mengemudikan kendaraan. Rentan mengalami kecelekaan. Sebenarnya, bintang ini dapat membangkitkan rasa kurang sabar dan mudah marah. Akibatnya saat mengemudi kendaraan menjadi mudah kesal, sehingga melakukan tindakan-tindakan berbahaya.
.
Disha (地殺; arti harafiah: Pembunuh Bumi). Ini menandakan adanya hambatan dan permasalahan karena pengaruh lingkungan sekitar; seperti bencana alam, wabah, dan lain sebagainya. Ibaratnya adalah seseorang yang sudah bersiap hendak pergi, namun tiba-tiba turun hujan lebat. Contoh dalam kehidupan adalah seseorang yang sudah berencana menjual rumahnya, tetapi tiba-tiba dilanda gempa bumi, sehingga semuanya hancur. Jadi boleh ditafsirkan adanya masalah karena faktor-faktor alam. Tentu saja tidak harus bencana besar. Bisa saja seseorang harus berjalan di tengah banjir dan dompetnya jatuh serta hanyut.
.
Jiangxing (將星, arti harafiah: Bintang Jenderal). Bintang ini dapat melimpahkan semangat beserta keberanian. Jiwa kemimpinan akan bertambah kuat. Dengan demikian, jika bekerja pada orang lain berpeluang memperoleh kenaikan jabatan. Tetapi, bagi yang membina usaha sendiri juga akan memperoleh keuntungan.
.
Santai (三台; secara harafiah berarti Bintang Tiga Panggung). Bintang ini sangat baik dan menandakan adanya peningkatan dalam kedudukan dan kehormatan. Bisa mengalami peningkatan jabatan atau karir atau lulus ujian. Secara umum, ini juga menandakan popularitas.
.
Tianxiong (天雄; secara harafiah berarti Bintang Pahlawan Langit). Bintang ini melambangkan perlindungan, pertolongan, atau dukungan dari orang yang berkuasa. Sebagai contoh, atasan Anda akan banyak mendukung dan melindungi Anda.
.
Zhibei (指背 dapat diterjemahkan sebagai Bintang Gosip). Anda berpeluang menjadi korban gosip, fitnah, dihina, atau direndahkan orang lain. Anda akan dijelek-jelekkan orang di belakang.
.
Terdapat banyak bintang yang melambangkan pertolongan bagi orang-orang bershio Naga, sehingga keberuntungan cukup baik. Namun tetap perlu waspada atau berhati-hati.
.
SHIO ULAR.
.
Terkena bintang:
.
Longde ( 龍德; arti harafiah: Bintang Kebajikan Naga). Bintang ini melambangkan status, kehormatan, dan kekayaan. Dengan demikian, bagi yang terkena bintang ini, maka berpeluang naik pangkat atau kedudukan. Karier baik.
.
Ziwei ( 紫微 dapat diterjemahkan sebagai Bintang Kaisar). Merupakan bintang yang sangat baik dan mendatangkan berkah.
.
Terdapat dua bintang yang sangat baik, sehingga keberuntungan orang-orang yang bershio ular pada tahun 2020 akan bersinar gemilang.
.
SHIO KUDA.
.
Terkena bintang:
.
Dahao (大耗; arti harafiah: Bintang Kehilangan Besar). Bintang ini melambangkan pemborosan dan kehilangan uang dalam jumlah besar. Apa yang diperoleh susah tersimpan dan ada saja alasan mengeluarkan uang. Harus pandai-pandai mengatur keuangan.
.
Juefang (絕房; arti harafiah: Rumah Tercerai-berai). Rumah ini nampaknya dapat ditafsirkan sebagai keluarga. Oleh karenanya, kemungkinan akan terjadi perpisahan dengan salah seorang anggota keluarga. Namun perpisahan itu tidak harus kematian. Mungkin juga salah seorang anggota keluarga akan bepergian dalam waktu agak lama. Tetapi dapat juga diartikan sebagai kawan-kawan atau teman, termasuk dalam hal ini teman sekolah atau rekan kerja. Jadi mungkin pula akan mengalami perpindahan dalam pekerja, sehingga berpisah dengan kawan-kawan lama.
.
Lan-gan ( 蘭干 ; arti harafiah: Bintang Batang Anggrek). Bintang ini melambangkan gosip atau dijelek-jelekkan dari belakang.
.
Suipo (歲破; bisa diterjemahkan sebagai Bintang Pecah Tahun). Bintang ini melambangkan kehilangan atau kegagalan. Jadi banyak rencana tidak tercapai. Bisa menjadi boros atau membeli sesuatu yang tidak berguna. Dapat juga ditafsirkan akan mudah mengalami kerusakan pada rumah, perkakas, atau kendaraan yang dimiliki.
.
Tianku (天哭; secara harafiah berarti Bintang Tangisan Langit). Bintang ini menandakan adanya kesedihan, duka cita, kekhawatiran, dan ketakutan. Jadi dapat mempengaruhi perasaan Anda ke arah negatif.
.
Yuekong (月空, arti harafiah adalah Bintang Kekosongan Rembulan). Bintang ini mempunyai dua sisi, yakni jika nasib Anda buruk, maka ia dapat mengurangi keburukan tersebut; sebaliknya jika nasib Anda baik, maka ia dapat mengurangi kebaikan tersebut.
.
Shio Kuda banyak terkena bintang-bintang buruk. Oleh karenanya, ini merupakan tahun yang penuh tantangan. Disarankan untuk banyak beramal serta berbuat baik.
.
SHIO KAMBING.
.
Terkena bintang:
.
Shifu (死符; arti harafiah adalah Bintang Jimat Kematian). Ini menandakan bahwa kesehatan orang tua perlu dijaga.
.
Xiaohao (小耗; arti harafiah: Bintang Kehilangan Kecil). Artinya mirip dengan Dahao, hanya saja nilainya lebih kecil. Terdapat kehilangan-kehilangan, namun hanya kecil saja sifatnya.
.
Yuede (月德, arti harafiah adalah Bintang Kebajikan Rembulan). Ini adalah bintang baik yang dapat meningkatkan keberuntungan Anda.
.
Karena banyak bintang buruk, maka keberuntungan orang-orang bershio Kambing pada tahun 2020 ini dapat dikatakan kurang baik. Kemungkinan banyak kekesalan karena peristiwa-peristiwa kecil yang remeh temeh.
.
SHIO MONYET.
.
Terkena bintang:
.
Guanfu (官符; arti harafiah Bintang Lambang Pejabat). Bintang ini melambangkan tuntutan hukum. Oleh karenanya, seseorang perlu berhati-hati terhadap segenap tindakan dan perkataannya. Kendati demikian, tidak harus diartikan harafiah. Dapat juga diartikan bahwa pada tahun seseorang terkena bintang ini, maka ia akan lebih banyak mendapatkan beban dari orang lain. Tuntutan kehidupan akan lebih berat. Bintang ini juga membawa gosip dan keributan.
.
Jiangxing (將星, arti harafiah: Bintang Jenderal). Bintang ini dapat melimpahkan semangat beserta keberanian. Jiwa kemimpinan akan bertambah kuat. Dengan demikian, jika bekerja pada orang lain berpeluang memperoleh kenaikan jabatan. Tetapi, bagi yang membina usaha sendiri juga akan memperoleh keuntungan.
.
Wugui (五鬼; bisa diterjemahkan sebagai Bintang Lima Setan). Bintang ini menandakan adanya orang-orang berniat jahat pada Anda. Kemungkinan karena iri hati mereka lalu merancang sesuatu yang kurang baik pada Anda. Juga bisa mengalami kerugian karena difitnah orang lain. Intinya adalah mengalami permasalahan karena faktor luar.
.
Kita dapat menyimpulkan bahwa orang-orang yang bershio Monyet pada tahun 2020 perlu memperhatikan gugatan hukum dan orang-orang berniat jahat. Apabila kita gabungkan maknanya, maka dapat mengacu pada gugatan hukum karena difitnah orang lain. Oleh karenanya, perlu berhati-hati dan jangan mudah termakan jebakan atau bujuk rayu orang lain.
.
SHIO AYAM.
.
Terkena bintang:
.
Goujiao (勾绞; arti harafiah Bintang Pengait). Bintang ini dapat mengundang kekecewaan dalam hubungan dengan orang lain. Selain itu dalam pekerjaan atau bisnis bisa juga terjadi hal-hal di luar harapan.
.
Juefang (絕房; arti harafiah: Rumah Tercerai-berai). Rumah ini nampaknya dapat ditafsirkan sebagai keluarga. Oleh karenanya, kemungkinan akan terjadi perpisahan dengan salah seorang anggota keluarga. Namun perpisahan itu tidak harus kematian. Mungkin juga salah seorang anggota keluarga akan bepergian dalam waktu agak lama.Tetapi dapat juga diartikan sebagai kawan-kawan atau teman, termasuk dalam hal ini teman sekolah atau rekan kerja. Jadi mungkin pula akan mengalami perpindahan dalam pekerja, sehingga berpisah dengan kawan-kawan lama.
.
Taiyin ( 太陰 , harafiah berarti Rembulan). Bintang ini sifatnya baik dan menandakan dapat memperoleh pertolongan dari kaum wanita. Namun ada yang mengatakan bahwa bintang ini mempunyai efek samping, bagi kaum pria dapat tergoda oleh wanita.
.
Tianxi ( 天喜; secara harafiah berarti Bintang Kebahagiaan Langit). Bintang ini menandakan kebahagiaan dalam hubungan jangka panjang. Jadi sangat menguntungkan bagi mereka yang belum menikah. Kendati demikian, bintang ini juga menguntungkan bagi suatu kerja sama jangka panjang. Anda juga berpeluang berjumpa rekan kerja sama yang baik.
.
Yangren (羊刃, arti harafiah adalah Bintang Pedang). Sesuai dengan namanya, pedang mempunyai kegunaan atau manfaat ganda; yakni dapat dipergunakan membela kebenaran, namun dapat pula dipakai untuk kejahatan. Begitu pula bintang ini dapat meningkatkan semangat seseorang dalam mencapai kemajuan atau menciptakan sesuatu yang lebih baik. Seseorang akan menjadi bersemangat dalam membela kebenaran. Namun sifat buruknya, dapat menjadikan seseorang bersifat agresif dan bertindak tanpa perhitunngan. Bintang ini juga melambangkan pembedahan atau operasi.
.
Keberuntungan cukup baik. Meskipun demikian, kemungkinan akan terjadi perpindahan atau pergantian. Sebagian contoh pindah rumah atau pekerjaan, sehingga harus meninggalkan rekan-rekan, teman, atau tetangga lama. Namun Anda akan berjumpa dengan orang-orang baru.
.
SHIO ANJING.
.
Terkena bintang:
.
Dishang (地喪; arti harafiah: Perkabungan Bumi). Ini menandakan adanya duka cita atau kematian kerabat dekat dan orang yang dicintai. Namun, tidak harus diartikan secara harafiah. Dapat juga berarti Anda akan kehilangan suatu benda atau suatu prinsip yang benar-benar Anda sayangi. Boleh juga diartikan Anda kehilangan suatu jati diri Anda, yang mengakibatkan Anda kehilangan pegangan. Orang yang dikasihi itu tidak harus meninggal, namun bisa juga pergi meninggalkan Anda. Sebagai contoh, Anda mempunyai seorang guru atau sahabat yang Anda kasihi, tetapi ia harus berpindah ke kota lain, mungkin karena tugas.
.
Dizhi (地稚; arti harafiah: Berkah Bumi). Ini menandakan Anda akan mendapatkan keberuntungan dari lingkungan sekitar Anda. Apa yang Anda tanam akan membuahkan hasil. Seolah-olah alam sedang mendukung Anda.
.
Shangmen (喪門; secara harafiah berarti Bintang Pintu Perkabungan). Ini menandakan adanya perkabungan, duka cita atau kematian kerabat dekat dan orang yang dicintai. Namun, tidak harus diartikan secara harafiah. Dapat juga berarti Anda akan kehilangan suatu benda atau suatu prinsip yang benar-benar Anda sayangi. Boleh juga diartikan Anda kehilangan suatu jati diri Anda, yang mengakibatkan Anda kehilangan pegangan. Orang yang dikasihi itu tidak harus meninggal, namun bisa juga pergi meninggalkan Anda. Sebagai contoh, Anda mempunyai seorang guru atau sahabat yang Anda kasihi, tetapi ia harus berpindah ke kota lain, mungkin karena tugas.
.
Tianjie (天解; secara harafiah berarti Bintang Pelerai Langit). Bintang ini dapat meredakan dan menghilangkan berbagai pengaruh buruk. Dengan demikian, meski Anda mendapat masalah, namun dapat terselesaikan dengan baik.
.
Xueren (血刃; terjemahan harafiah Bintang Pisau Berdarah). Bintang ini menandakan adanya kecelakaan atau operasi; yakni sesuatu yang mengeluarkan darah. Namun, kita jangan mengartikan segala sesuatu terlalu harafiah, karena akan membuat kita merasa tidak nyaman. Bisa juga diartikan bahwa pembedahan itu berlaku pada rumah atau perbendaharaan kita. Pada salah satu kasus, orang yang terkena bintang ini diharuskan merenovasi rumahnya. Ini adalah semacam pembedahan atau operasi juga, namun dilakukan pada rumah.
.
Keberuntungan cukup baik. Hanya saja mungkin akan berpindah tempat kediaman. Akan berpisah dengan orang-orang atau sahabat yang dikasihi.
.
SHIO BABI.
.
Terkena bintang:
.
Taiyang (太陽, harafiah berarti Matahari). Bintang ini sifatnya baik dan dapat memperoleh pertolongan dari orang-orang yang luhur budinya atau mempunyai kedudukan mulia.
.
Tiankong ( 天空 ; secara harafiah berarti Bintang Langit Kosong). Bintang ini menandakan ketidak-mampuan menabung. Jadi penghasilan yang diperoleh akan mudah habis atau mengalami kebocoran.
.
Yinsha (陰殺, arti harafiah: Bintang Hambatan Yin). Yin artinya tersembunyi atau gelap. Oleh karenanya, makna bintang ini adalah hambatan yang sifatnya tersembunyi atau tidak terang-terangan. Dengan demikian, orang yang terkena bintang ini perlu mewaspadai adanya musuh-musuh tersembunyi. Kemungkinan akan ada 0rang yang berupaya menjatuhkan Anda dari belakang. Namun kita dapat pula mengartikannya sebagai bahaya atau kesalahan yang sebelumnya tidak diketahui. Baru setelah mencapai suatu titik tertentu bahaya atau kesalahan tersebut meledak ke permukaan. Akibatnya bisa fatal. Dapat pula diartikan sebagai penyakit yang sudah lama diderita tetapi tidak begitu diketahui dan kemudian berakibat fatal.
.
Kita dapat meringkaskan bahwa orang-orang yang bershio Babi dapat memperoleh pertolongan dari orang-orang berkedudukan tinggi. Tetapi waspadai kebocoran dalam keuangan dan juga orang-orang berniat jahat yang tidak terang-terangan.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .
.
.
PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

RAMALAN PESAN BISIKAN BAGI 2020

RAMALAN PESAN BISIKAN BAGI 2020.

.

Ivan Taniputera.

7 Desember 2019.

.

 

.

Kali ini yang saya dapatkan bukan berupa visi atau penglihatan, melainkan pesan dalam wujud bisikan dalam bahasa Jawa bagi tahun 2020. Pesan berupa bisikan dalam bahasa Jawa itu berbunyi: “Waspodo gempuran wadyabala wanara saking lor.” Terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kurang lebih adalah sebagai berikut: “Waspadai serangan balatentara kera dari utara.” Saya belum memahami maknanya, tetapi karena ada kata “waspadai,” maka ini merupakan pesan agar kita berhati-hati atau bersiap siaga. Pesan ini nampaknya juga jangan kita artikan secara harafiah. Serangan balatentara kera dari utama itu tentunya tidak untuk diartikan secara harafiah. Namun yang pasti ini adalah petunjuk mengenai akan adanya serangan. Menurut hemat saya, serangan ini juga hendaknya tidak diartikan sebagai peperangan. Pada zaman sekarang, peperangan merupakan opsi terakhir dan peluangnya menjadi jauh lebih kecil dibandingkan masa lampau. Negara-negara pada zaman sekarang akan lebih mengedepankan diplomasi atau perundingan. Kalaupun ada perang, maka itu lebih merupakan perang ekonomi atau perang dagang. Jika ada invasi, maka itu lebih merupakan invasi secara ekonomi dan perdagangan guna menguasai masyarakat suatu negara.

.

Itulah sebabnya, saya lebih mengartikan pesan di atas sebagai peringatan akan makin gencarnya invasi ekonomi dari luar. Kita perlu mewaspadai dan bersiap-siaga akan hal tersebut. Perbaiki kinerja usaha masing-masing sedari sekarang. Selain itu, timbalah ilmu dan keterampilan seluas-luasnya. Kembangkan kecintaan kita sedapat mungkin terhadap produk-produk dalam negeri. Pada sisi lain, para produsen lokal juga perlu bertekad meningkatkan mutu. Jangan hanya mengejar keuntungan semata. Kita harus sanggup menghasilkan produk yang berkualitas sejajar dengan negara lain, namun dengan harga bersaing. Apakah itu mungkin? Kita sebagai manusia seluruhnya tanpa kecuali mempunyai akal budi. Jika orang lain sanggup mengapa kita tidak sanggup? Bukankah kita masih mempunyai akal dan pikiran? Ke manakah akal dan pikiran kita? Karena itu, kita harus yakin bahwa kita sanggup. Berbekalkan semua itu, kita akan sanggup menahan gempuran “balatentara kera dari utara” tersebut. Kuncinya, marilah kita bergandengan tangan tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita semua adalah bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Begitu pula pemerintah perlu pula melakukan berbagai antisipasi guna melindungi industri dan perekonomian dalam negeri. Dengan kerja sama pemerintah dan rakyat, maka negara kita akan selamat. “Balentara kera dari utara” tidak akan sanggup menimbulkan kerusakan apa-apa.

.

Yang patut diingat, hewan kera terkenal akan kenakalan dan kerakusannya. Kebun buah-buahan bisa habis tanpa sisa akibat serbuan kera-kera.

.

Bersatu kita bisa.

.

Tentu saja, ini hanya sekedar ramalan saja dan belum tentu terbukti kebenarannya. Namun yang penting adalah kita hendaknya senantiasa berdoa bagi keselamatan bangsa dan negara kita beserta seluruh dunia. 

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .

.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.