HASIL RAMALAN KACA KELAHIRAN UNTUK KEKASIH ANAK SEORANG TEMAN

HASIL RAMALAN KACA KELAHIRAN UNTUK KEKASIH ANAK SEORANG TEMAN

Ivan Taniputera

27 Agustus 2014

Seorang teman ini mengetahui kepribadian calon kekasih anaknya. Oleh karena itu, ia meminta kekasih anaknya itu diramal dengan Ramalan Kaca Kelahiran. Ada pun data kelahirannya adalah sebagai berikut:

Tanggal lahir: 21 Desember 1991

Jam lahir: 8.27 pagi

Tanggal kelahiran Imlek: 16 bulan 11:

Didapatkan hasil sebagai berikut:

“Anak jang terlahir dalem angka delapan.
Kaloe aken dapet kemadjoean,
Haroes banjak membatja pengetahoean dan kebatinan.
Ada paling bagoes banjak mempeladjarken hal keagamahan

Banjak sekali bikin perdjalanannja,
Itoelah jang mendjadi kasoekahannja,
Aken menoeroetin djalannja hidoepnja,
Kerna dapetnja pengatahoean diloear roemahnja,

Kaloe prampoean dikoeatir menikah doea soeami,
Poen difihak lelaki demikian djoega,
Ini soeatoe soeal haroes didjaga jang permi
Sebab ini ada pokok oeroesan roemah tangga.

Ini kelahiran djatoehnja Sie di Hongtee kaki,
Boleh dipikir dan diperhatiken jang terliti
Begitoelah boenjinja petangan,
Jang penoelis hatoer dengen Sairan.”

Ini menandakan bahwa pribadi yang bersangkutan kemungkinan mempunyai kegemaran belajar atau menambah pengetahuan. Pengetahuan tersebut kelak akan bermanfaat dalam hidupnya. Dengan kata lain, apa yang dipelajari dahulu sebagian besar mungkin terpakai dalam bekerja atau dalam kehidupannya.
Kemungkinan juga tertarik pada hal-hal keagamaan. Mempunyai kegemaran berjalan-jalan, atau dalam bekerja diharuskan berjalan-jalan. Bisa juga bekerja atau sekolah di luar negeri. Pernikahan harus diwaspadai agar tidak terjadi keretakan.

Artikel-artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Fengshu, Astrologi, Bazi, Ziweidoushu, metafisika dan lain-lain, silakan kunjungi: