TENTANG SANGKAL (CIONG) POYUE (破月-HOKKIAN: PHOA GWEE) ATAU BULAN PECAH

TENTANG SANGKAL (CIONG) POYUE (破月-HOKKIAN: PHOA GWEE) ATAU BULAN PECAH

.

Ivan Taniputera.

4 Juli 2017.

.

Salah seorang teman menanyakan mengenai sangkal atau ciong Poyue (破月). Karena belum ada yang mengulas hal ini dalam bahasa Indonesia, maka pada kesempatan kali ini saya akan menulis tentangnya.

.

Secara harafiah, Poyue (破月) atau dalam bahasa Hokkian disebut Phoa Gwee, berarti “Bulan Pecah.” Sangkal atau ciong ini ditentukan berdasarkan Cabang Bumi pilar tahun kelahiran atau yang oleh orang awam disebut “shio.”

.

Kita akan mempelajari cara penentuannya terlebih dahulu.

.

Sangkal ini penentuannya juga membedakan antara pria dan wanita. Data yang diperlukan adalah Cabang Bumi pilar tahun kelahiran dan bulan Imlek kelahiran. Selanjutnya, silakan perhatikan ketentuan berikut ini.

.

CABANG BUMI ZI (SHIO TIKUS).

Pria lahir pada bulan kedua Imlek. Wanita lahir pada bulan keenam Imlek.

.

CABANG BUMI CHOU (SHIO SAPI).

Pria lahir pada bulan ketiga Imlek. Wanita lahir pada bulan keempat Imlek.

.

CABANG BUMI YIN (SHIO HARIMAU).

Pria lahir pada bulan kesepuluh Imlek. Wanita lahir pada ketiga Imlek.

.

CABANG BUMI MAO (SHIO KELINCI).

Pria lahir pada bulan kelima Imlek. Wanita lahir pada bulan pertama Imlek.

.

CABANG BUMI CHEN (SHIO NAGA).

Pria lahir pada bulan kedua belas Imlek. Wanita lahir pada bulan keenam Imlek.

.

CABANG BUMI SI (SHIO ULAR).

Pria lahir pada bulan pertama Imlek. Wanita lahir pada bulan keempat Imlek.

.

CABANG BUMI WU (SHIO KUDA).

Pria lahir pada bulan kedelapan Imlek. Wanita lahir pada bulan pertama Imlek.

.

CABANG BUMI WEI (SHIO KAMBING).

Pria lahir pada bulan kesembilan Imlek. Wanita lahir pada bulan pertama Imlek.

.

CABANG BUMI SHEN (SHIO MONYET).

Pria lahir pada bulan keempat Imlek. Wanita lahir pada bulan keenam Imlek.

.

CABANG BUMI YOU (SHIO AYAM).

Pria lahir pada bulan kesebelas Imlek. Wanita lahir pada bulan keempat Imlek.

.

CABANG BUMI XU (SHIO ANJING).

Pria lahir pada bulan keenam Imlek. Wanita lahir pada bulan ketiga Imlek.

.

CABANG BUMI HAI (SHIO BABI).

Pria lahir pada bulan ketujuh Imlek. Wanita lahir pada bulan pertama Imlek.

.

Jadi, misalnya Anda seorang pria bershio Tikus dan lahir pada bulan kedua Imlek, maka Anda terkena Poyue.

.

Menurut tradisi, Poyue bagi pria tidak begitu berbahaya. Dengan kata lain, sangkal atau ciong ini lebih buruk jika dialami oleh wanita. Konon wanita yang membawa ciong ini jika sudah menikah dapat menguras harta dalam keluarga.

.

Kendati demikian, menurut saya pengaruh sangkal ini tidak begitu besar. Harta terkuras atau tidak sebagian besar tergantung pada tabiat masing-masing. Jika seseorang kurang menghargai uang dan hidup boros atau hidup “besar pasak daripada tiang,” entah ia mempunyai Poyue atau tidak pasti lambat laun akan jatuh miskin. Tidak bisa kita hanya melihat satu faktor kecil saja lalu menggeneralisasi semuanya. Kita juga perlu melihat bagaimana bagan Bazi, Ziweidoushu, atau Astrologi kelahiran secara utuh. Jadi, jika pasangan hidup Anda membawa Poyue, jangan langsung menuduhnya sebagai pembawa kemiskinan. Hal ini sangat tidak bijaksana dan tidak pula masuk akal. Banyak orang yang tidak punya Poyue juga bisa membawa kemiskinan kalau ia hanya mau memboroskan uang namun malas bekerja.

.

Namun jika Anda masih merasa kurang nyaman dengan adanya Poyue, maka disarankan agar Anda sering melafalkan Taiyinjing (太陰經) atau Taiyin Xingjun Shengjing (太陰星君聖經):

.

太陰星君真經

Taiyin Xingjun Shengjing

.

太陰菩薩向東來 十重地獄九重開

Tàiyīn púsà xiàngdōng lái shí zhòng dìyù jiǔ chóng kāi

 

十萬八千諸菩薩 諸佛菩薩兩邊排

 

Shí wàn bāqiān zhū púsà zhū fú púsà liǎngbiān pái

 

諸尊佛法無雲地 山水蓮花滿地開

Zhū zūn fófǎ wú yún de shānshuǐ liánhuā mǎn dì kāi

 

頭帶七層珠寶塔 娑婆世界眼光明

 

Tóu dài qī céng zhūbǎo tǎ suōpó shìjiè yǎnguāng míng

 

一來報答天地德 二來報答父母恩

Yī lái fù dá tiāndì dé èr lái fù dá fùmǔ ēn

 

在生父母增福壽 別世父母早超生

 

Zài shēng fùmǔ zēng fú shòu bié shì fùmǔ zǎo chāoshēng

 

南無佛 南無法 南無僧  

Námó fo námó fǎ ná mó sēng

 

彌陀佛 天羅神 地羅神

 

Mítuó fó tiān luó shén di luó shén

 

人離難 難離身

 

Rén lí nán nán lí shēn

 

一切災殃化為塵 每晚誦得七遍經

Yīqiè zāiyāng huà wéi chén měi wǎn sòng dé qī biàn jīng

 

永世不入地獄門 普光菩薩普光經

 

Yǒngshì bù rù dìyù mén pǔguāng púsà pǔguāng jīng

 

合掌恭敬念分明  念得一遍超生度

Hézhǎng gōngjìng niàn fēnmíng niàn dé yībiàn chāoshēng dù

 

一句彌陀勝黃金 大藏小藏盡有念

 

Yījù mítuó shèng huángjīn dàzàng xiǎo cáng jìn yǒu niàn

 

念到西方見佛身 家有黃金不帶去

Niàn dào xīfāng jiàn fo shēnjiā yǒu huángjīn bù dài qù

 

陰陽只考此卷經 虔誠常念太陰經

 

Yīnyáng zhǐ kǎo cǐ juǎn jīng qiánchéng cháng niàn tàiyīn jīng

 

時時夜夜先教明 福祿壽星可立至

Shí shí yè yè xiān jiào míng fú lù shòuxing kě lì zhì

 

眾人何不早傳經 一卷真經重如山

 

Zhòngrén hébù zǎo chuánjīng yī juàn zhēn jīng zhòng rúshān

 

災消罪散有何難 勿謂經中三五字

 

Zāi xiāo zuì sàn yǒu hé nán wù wèi jīng zhòng sānwǔ zì.

.

Makna Sutra di atas sangat bagus, yakni dapat menutup pintu neraka. Sebenarnya, neraka itu juga sering hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin tidak menyadari bahwa kita sering menciptakan neraka bagi orang lain. Oleh karenanya, “menutup pintu neraka” dapat diartikan bahwa kita berupaya menaburkan kebahagiaan bagi lingkungan sekitar kita. Dengan demikian, segala sesuatunya akan menjadi baik.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, metafisika, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . .

.

 
 
 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.