SATU LAGI RAMALAN KACA KELAHIRAN

SATU LAGI RAMALAN KACA KELAHIRAN

Ivan Taniputera

ivan_taniputera@yahoo.com

1 September 2014

 

Tanggal lahir : 19 Agustus 1977

Jam : 3.30 pagi

Tanggal Imlek : 5 bulan 7

Hasilnya adalah sebagai berikut:

Anak jang terlahir dalem angka toedjoe

Haroes radjin bekerdja dan banjak peladjar,

Soepaia bisa sampeken apa jang ditoedjoe,

Kaloe koerang hati2 banjak kena bakal kesasar.

Setiap hari banjak lakoeken perdjalanan,

Mengikoet sang penghidoepan poenja lantaran,

Banjak mengalamkan tjape hati,

Dari soree sampe pagi.

Pada hari toeanja baroe bisa dapet sedikit kasenengan,

Sasoeda banjak bergoelet di waktoe moeda,

Maka segala oeroesan haroes setiti dan oeletan,

Soepaia hati mendjadi lega.

Kelahiran ini didengkoel Hongtee djatoehnja Sie.

Djadi moesti berani kerdja djangan wegah,

Kaloe tida, tjoema dapet sedih dihati,

Maka segala apa haroes jang tabah.

Sedikit tambahan keterangan. Karena ada bintang perjalanan, maka kemungkinan pada saat sekarang tinggal di tempat yang berbeda dengan kampung halaman atau tempat kelahirannya. Boleh pula ditafsirkan akan membentuk keluarga di tempat yang berbeda dengan kampung halaman.

Artikel menarik lain mengenai ramalan, Fengshui, Astrologi, Bazi, dan Ziweidoushu silakan kunjungi:

 

HASIL RAMALAN KACA KELAHIRAN UNTUK KEKASIH ANAK SEORANG TEMAN

HASIL RAMALAN KACA KELAHIRAN UNTUK KEKASIH ANAK SEORANG TEMAN

Ivan Taniputera

27 Agustus 2014

Seorang teman ini mengetahui kepribadian calon kekasih anaknya. Oleh karena itu, ia meminta kekasih anaknya itu diramal dengan Ramalan Kaca Kelahiran. Ada pun data kelahirannya adalah sebagai berikut:

Tanggal lahir: 21 Desember 1991

Jam lahir: 8.27 pagi

Tanggal kelahiran Imlek: 16 bulan 11:

Didapatkan hasil sebagai berikut:

“Anak jang terlahir dalem angka delapan.
Kaloe aken dapet kemadjoean,
Haroes banjak membatja pengetahoean dan kebatinan.
Ada paling bagoes banjak mempeladjarken hal keagamahan

Banjak sekali bikin perdjalanannja,
Itoelah jang mendjadi kasoekahannja,
Aken menoeroetin djalannja hidoepnja,
Kerna dapetnja pengatahoean diloear roemahnja,

Kaloe prampoean dikoeatir menikah doea soeami,
Poen difihak lelaki demikian djoega,
Ini soeatoe soeal haroes didjaga jang permi
Sebab ini ada pokok oeroesan roemah tangga.

Ini kelahiran djatoehnja Sie di Hongtee kaki,
Boleh dipikir dan diperhatiken jang terliti
Begitoelah boenjinja petangan,
Jang penoelis hatoer dengen Sairan.”

Ini menandakan bahwa pribadi yang bersangkutan kemungkinan mempunyai kegemaran belajar atau menambah pengetahuan. Pengetahuan tersebut kelak akan bermanfaat dalam hidupnya. Dengan kata lain, apa yang dipelajari dahulu sebagian besar mungkin terpakai dalam bekerja atau dalam kehidupannya.
Kemungkinan juga tertarik pada hal-hal keagamaan. Mempunyai kegemaran berjalan-jalan, atau dalam bekerja diharuskan berjalan-jalan. Bisa juga bekerja atau sekolah di luar negeri. Pernikahan harus diwaspadai agar tidak terjadi keretakan.

Artikel-artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Fengshu, Astrologi, Bazi, Ziweidoushu, metafisika dan lain-lain, silakan kunjungi:

BUKU RAMALAN KLASIK TIONGKOK YANG LUAR BIASA “KACA KELAHIRAN” BERDASARKAN BULAN KELAHIRAN IMLEK

BUKU RAMALAN KLASIK TIONGKOK  YANG LUAR BIASA “KACA KELAHIRAN” BERDASARKAN BULAN KELAHIRAN IMLEK

Ivan Taniputera

21 Agustus 2014

 

Judul: Katja Kelahiran: Menerangken Gaibnja Boelan Imlik Jang Ada Berhoeboeng dengen Nasib Menoeroet Ilmoe Siang Mia

Penulis: Tjoekatboehouw

Penerbit: Peroesahaan Penerbitan Liang Siem, Djogjakarta, tanpa tahun terbit, tapi masih menggunakan ejaan van Ophuysen.

Jumlah halaman: 16

Ini adalah ramalan berdasarkan bulan dan jam kelahiran. Tentu saja yang dipakai adalah bulan Imlek. Oleh karenanya, kita harus mengetahui bulan kelahiran Imlek terlebih dahulu. Lalu melihat pada tabel, dengan contoh sebagai berikut:

Sebagai contoh, kita lahir pada bulan 5 Imlek (Gogwee), jam 5 sore, maka pada tabel di atas kita perlu melihat angka 3 di bagian penjelasannya.

Berikut ini adalah contoh halaman penjelasannya.

Berminat foto kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.