ILMU PERHITUNGAN HARI BAIK DAN BURUK SETIAP BULAN IMLEK MENURUT ZHUGE LIANG (CUKAT LIANG ATAU KHONG BENG)

ILMU PERHITUNGAN HARI BAIK DAN BURUK SETIAP BULAN IMLEK MENURUT ZHUGE LIANG (CUKAT LIANG ATAU KHONG BENG).

.

Ivan Taniputera.

19 April 2017.

.

.

Berikut ini adalah ilmu perhitungan hari baik dan buruk setiap bulan Imlek menurut Zhuge Liang (Cukat Liang atau Khong Beng). Perhitungan ini diambil dari buku berjudul “Kong Beeng Thoo Djit.”

.

A. BULAN PERTAMA, EMPAT, TUJUH, DAN SEPULUH.

.

Dibawah kekuasaan Shangyuan Jiangjun.

.

HARI TONG PONG DJIT

.

Tanggal 1, 7, 13, 19, dan 25 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari baik berdjalan-djalan (mungkin maknanya baik untuk mengadakan perjalanan).

Ratoes kira akan tamat

Minta berkat akan soetji (mungkin maknanya baik untuk kegiatan spiritual atau keagamaan).

Aniaja akan tiada bertemoe (tidak akan berjumpa halangan atau bahaya).

Kasoesahan ada bantoeng (jika berjumpa kesusahan akan ada penolongnya).

Minta berkat akan sabernara (mengharapkan berkat akan mendapatkannya).

Hendak boeat pekerdjaan dengan orasja (jam-jam yang cocok untuk melakukan kegiatan).

ijaitoe lepas horas 5 hampir siang sampe horas 6 dan 7 terpegang (yaitu setelah jam 5 hingga hampir siang, sampai jam 6 serta 7).

Berdjalan mentjahari pangkat (hendak mencari pekerjaan atau kedudukan).

Minta bantoeng ratoes lapis akan beroleh (meminta pertolongan banyak orang akan mendapatkannya).

Riboe ingatan berboeat toeroet rahasia.

 

KESIMPULAN: Hari ini BAIK.

.

HARI KIM KAU DJIT

.

Tanggal 2, 8, 14, 20, dan 26 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe peperangan (Arti harafiah adalah pada hari tersebut terdapat peperangan. Ini jelas berarti bahwa hari ini tidak baik).

Kaloe penghoeloe hilang balanja (Pemimping kehilangan pengikut).

Seperti djalan ada terpeleh (Laksana jalan yang mengalami hambatan).

Akan dapat segala soesah (Akan mendapatkan berbagai kesulitan).

Ratoes kira tiada djadi (Beragam hal tidak akan berhasil).

Bertoenangan itoe tiada baik (Kurang cocok untuk mengadakan pertunangan).

Soeara bermoeka tiada terpakai (Tidak ada yang bermanfaat).

Apa berkira dan berboeat pertjoema (Segenap kegiatan akan sia-sia).

Minta pangkat tjari beroentoeng berboeat satjoema (Sia-sia untuk mendapatkan pekerjaan atau keberuntungan).

Nika toenangan tiada boleh djadi (Pernikahan dan pertunangan akan berakhir dengan perpisahan).

.

KESIMPULAN: Hari ini TIDAK BAIK.

.

HARI KIM TONG DJIT

.

Tanggal 3, 9, 15, 21, dan 27 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe berdjalan-djalan (Pada hari tersebut jika mengadakan perjalanan)

Mentjari harta akan dapat (Untuk mencari keberuntungan akan mendapatkannya-maksudnya keperluan pekerjaan).

Apa berboeat akan toeloes (Segenap pekerjaan akan lancar).

Berkira apa djahat tiada djadi (Segala sesuatu yang buruk akan gagal).

Bertoenangan tiada baik (Hari ini kurang cocok untuk pertunangan).

Apa berkata ada pertjaja (Perkataan dapat dipercaya orang lain).

Berdagang kaoentoengan (Jika berdagang akan memperoleh keuntungan).

Apa djandji tiadakan laloe (Apa yang dijanjikan akan ditepati).

Baik mentjahari pangkat (Sangat cocok untuk mencari pekerjaan).

Alam doenia laoet boleh berdjalan (Segala sesuatu berjalan serasi).

Kakajaan berpangkat tertantoe dapat (Kekayaan beserta kedudukan akan diperoleh).

Soedah tantoekan dalam roemah.

.

KESIMPULAN: Hari ini baik, tetapi kurang cocok untuk pertunangan.

.

HARI SOEN LANG DJIT

.

Tanggal 4, 10, 16, 22, dan 28 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe kaloear berdjalan (Hari itu jika mengadakan perjalanan).

Berniet mentjahari harta lekas dapat (Hendak mencari harta maka akan cepat mendapatkannya).

Segala tjobaan tiada dapat (Tidak akan berjumpa halangan apa pun).

Riboe akan tetap.

Kadamaian segala hati.

Djoeal bersoeka-soeka (Perdagangan akan membuahkan keberuntungan yang baik).

Dimana sampei redjeki ada (Akan mendapatkan rejeki di mana pun juga).

Tengah hari dan malam bersedia.

Baik pasiar berdjalan-djalan.

Dimana pergi boenga terboeka.

Beri baoenja di djalan-djalan.

Tiada takoet berhadap moesoeh.

Dimana sampei makan minoem bersoeka-soeka.

.

KESIMPULAN: Hari ini baik, khususnya untuk bepergian dan keperluan pekerjaan.

.

HARI THO TJEK DJIT

.

Tanggal 5, 11, 17, 23, dan 29 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe nahas.

Kalau berdjalan bertemoe moesoeh.

Apa pertjaja tiadakan djadi (Apa yang diharapkan atau diinginkan sulit terpenuhi).

Moeloet lidah berkata akan berbantah (Mudah terjadi perselisihan).

Djoeal beli tiada bergoena (Kurang baik untuk perdagangan).

Pikir segala tiadakan toeloes.

Berpandang roepa tiada baik.

Apa berboeat mendjadi maloe.

Hari itoe djangan berdjalan djaoeh (Jangan mengadakan perjalanan jauh).

Tipoe daja orang bersedia.

Bersoesah dari segala.

Riboe kira pakei ingatan M.B.T. Hoea (?).

.

KESIMPULAN: Hari ini kurang baik. Sebaiknya tidak mengadakan perjalanan jauh.

.

HARI POO TJONG DJIT

.

Tanggal 6, 12, 18, 24, dan 30 menurut penanggalan Imlek.

.

Kalau berdjalan dapat berkat.

Minta beroentoeng akan djadi.

Boeat kerdja baik djoega.

Akan ada katoeloengan.

Dapat bersoeka somba slamat.

Nama baik dan terpoedjian.

Kadjahatan tiadakan dapat.

Segala perkara akan beroentoeng.

Hari mentjahari harta.

Roemah makanan toean masoek baik djoega.

Toenggara barat selatan oetara besar.

Toeroet beroentoeng kakajaan harta pantaskan dapat.

.

KESIMPULAN: Ini merupakan hari yang baik.

.

B. BULAN DUA, LIMA, DELAPAN, DAN SEBELAS.

.

Dibawah kekuasaan Zhongyuan Jiangjun.

.

HARI TIAN THO DJIT

.

Tanggal 1, 9, 17, dan 25 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe nahas.

Djangan berdjalan.

Apa bekerdja tiada djadi.

Mentjahari harta dapat tjelaka.

Moeloet lidah berkata akan berbantah.

Berdjalan bertemoe moesoeh.

Djoeal beli orang bekin djahat.

Sapoeloeh hidoep sembilan mati.

Moesoeh kaloear roemah tiada dapat toeannja.

Minta pahala tiada terpakei.

Kaloear masoek dapat tjelaka.

Apa berkira ratoes perkara tiadakan djadi.

Pentjoerian dan pemboenoehan kena sendiri djoega.

.

KESIMPULAN: Hari ini tidak baik.

.

HARI TIAN BOEN DJIT.

.

Tanggal 2, 10, 18, dan 26 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe berdjalan-djalan.

Mentjahari harta akan tetap.

Djoeal beli akan dapat oentoeng.

Berhadap kapala akan patoet.

Tiada takoet orang djahat.

Orang bantoeng akan sedia.

Batoenangan bakoe tjinta.

Apa kira tiada orang misti.

Hari itoe djalan kamoeka.

Tjahari harta pangkat akan dapat.

Apa bekerdja dapat bersoek.

Bantoeng toeloeng bawa naik dimaligi.

.

KESIMPULAN: Hari ini baik.

.

HARI TIAN TONG DJIT.

.

Tanggal 3, 11, 19, dan 27 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe berdjalan-djalan.

Berdagang dapat beroentoeng.

Minta pahala dapat berkat.

Orang bantoeng ada bernanti.

Laki bini bakoe tjinta.

Kaoentoengan tiada orang heran.

Apa ingatan akan slamat.

Tengah hari soedah tiada pakai.

Hari itoe berdjalan keloear semoea.

Perkara minta akan beroleh.

Makanan minoeman bersedia.

Orang mendapat bersoeka-soeka.

.

KESIMPULAN: Ini merupakan hari yang baik.

.

HARI TIAN TJAO DJIT.

.

Tanggal 4, 12, 20, dan 28 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe berdjalan-djalan.

Berhadap lagi famili-famili.

Berdagang toeroet kahendak.

Kabantoengan bernanti toeloeng.

Terleps segala bahaja soesah.

Batoenangan misti djadi.

Oentoeng harta dengan redjiki.

Riboe kira akan tertantoe.

Hari itoe terpakei.

Selatan oetara toenggara barat.

Akan dapat balas boedikoe.

Tjahari harta minta beroentoeng poenoh kakoe.

Batoenangan kaseh kawin bakoe tjinta.

.

KESIMPULAN: Ini merupakan hari yang baik.

.

HARI TIAN TJEK DJIT.

.

Tanggal 5, 13, 21, dan 29 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe berdjalan-djalan.

Apa berkira tiada djadi.

Berhadap kapala akan hilang.

Laki bini akan bertjere.

Moesoeh bernanti di djalan-djalan

Misti dapat aniaja orang.

Berdagang dapat roegi.

Minta bantoeng tiadakan toeloeng.

.

KESIMPULAN: Hari ini merupakan hari yang kurang baik. Sebaiknya jangan untuk pernikahan karena akan mendatangkan perceraian.

.

HARI TIAN LANG DJIT.

.

Tanggal 6, 14, 22, dan 30 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe berdjalan-djalan.

Kakajaan akan dapat.

Berhadap kapala dapat betoel.

Tjahari toenangan orang kebaikan.

Djaoeh tjelaka tidakan dapat.

Bantoeng akan berhormat.

Djoeal beli toeroet kahendak.

Apa perkara boekan berhadjat.

.

KESIMPULAN: Ini merupakan hari yang baik.

.

HARI TIAN KAU DJIT.

.

Tanggal 7, 15, dan 23 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe berdjalan-djalan.

Berdagang tiada baik

Kira baik djadi djahat.

Dapat harta dengan sedikit.

Dimana pergi orang aniaja.

Dapat soesah tiadakan toeloeng.

Segala tjobaan bersedia.

Badan binasa dengan sendjata.

.

KESIMPULAN: Ini merupakan hari yang tidak baik.

.

HARI TIAN TJONG DJIT

.

Tanggal 8, 16, dan 24 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe berdjalan-djalan.

Dapat berkat dengan hormat.

Kakajaan tetap.

Main berboeat ada baik.

Kasoesahan ada djaoeh.

Toeloengan datangan dengan makanan.

Berhadap kapala dapat betoel (Akan mendapatkan persetujuan atasan. Kapala di sini berarti atasan).

Berb0eat malam djam 1, 2, dan 3 barang jang misti.

Bahagian ini boelan 8, 2, 11, dan 5.

.

KESIMPULAN: Ini merupakan hari yang baik.

.

C. BULAN TIGA, ENAM, SEMBILAN, DAN DUA BELAS.

.

Dibawah kekuasaan Xiayuan Jiangjun.

.

HARI TJOE TJEK DJIT.

.

Tanggal 1, 9, 17, dan 25 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe berdjalan-djalan.

Minta boedi akan tiada.

Segala kerdja akan tiada toeloes.

Dapat hodjatan deri kapala (Mendapatkan celaan dari atasan).

Di djalan-djalan dapat soesah.

Djoeal beli tiada bergoena.

Batoenangan tiada djadi.

Apa berboeat akan berbantah.

.

KESIMPULAN: Ini merupakan hari yang kurang baik.

.

HARI PEK HOU TJOA DJIT

.

Tanggal 2, 10, 18, dan 26 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe berdjalan-djalan.

Apa berboeat kadamean.

Berboeat kira ada patoet.

Berdagang ketjil oentoeng besar.

Aniaja orang ada djaoeh.

Kabantoengan bersedia.

Laki-bini bakoe tjinta.

Djam 5 hampir malam tiada baik.

.

KESIMPULAN: Ini merupakan hari yang baik. Tetapi lewat jam 5 sore kurang baik.

.

HARI PEK HOU HIAP DJIT.

.

Tanggal 3, 11, 19, dan 27 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe minta beroentoeng.

Apa baik akan datang.

Berdjalan baik dan ramei-ramei an

Lawan berdjalan dapat bersoeka.

Kadjahatan ada djaoeh.

Kaoentoengan datang sendiri.

Batoenangan ada baik.

Djam 3 malam tiada baik.

.

KESIMPULAN: Ini merupakan hari yang baik. Tetapi jam 3 malam kurang baik.

.

HARI PEK HOU TJIOK DJIT.

.

Tanggal 4, 12, 20, dan 28 menurut penanggalan Imlek.

.

Pengartian djahat djadilah soedah.

Tiadalah tertoelis dibawah inilah.

.

KESIMPULAN: Ini merupakan hari yang kurang baik.

.

HARI OEWAN BO DJIT.

.

Tanggal 5, 13, 21, dan 29 menurut penanggalan Imlek.

.

Pon demikian lagi sabagimana.

Soedah tertoelis di sabelah ini adanya.

Pengartian djahat.

.

KESIMPULAN: Ini merupakan hari yang kurang baik.

.

HARI TJENG LIONG DJIT.

.

Tanggal 6, 14, 22, dan 30 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe berdjalan-djalan.

Riboe kira akan datang.

Kabantoengan bersedia.

Beroentoeng deri berdagang.

Orang djahat djadi baik.

.

KESIMPULAN: Ini merupakan hari yang baik.

.

HARI TJENG LIONG HIAP DJIT.

.

Tanggal 7, 15, dan 23 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe jang baik.

Mentjahari oentoeng ia ada baik.

Berdagang diberikan.

Tiada minta akan kaseh.

Berkata ada patoet.

Bantoeng datang bitjara baik.

Bertemoe djahat damei djoega.

Bitjara ia baik djoega.

.

KESIMPULAN: Ini merupakan hari yang baik.

.

HARI TJENG LIONG TJIOK DJIT.

.

Tanggal 8, 16, dan 24 menurut penanggalan Imlek.

.

Hari itoe berdjalan-djalan.

Apa kira tiada djadi.

Riboe perkara moeloet lidah berkata.

Laksa-laksa perdamean tiadakan lawan.

Dapat pentjoerian pemboenoehan.

Hendak bekin baik bintjana djahat.

Berdagang djahat karoegian tiadakan.

.

KESIMPULAN: Ini merupakan hari yang kurang baik.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

BUKU MANUSKRIP BERISIKAN ANEKA RAMALAN DAN PETANGAN YANG LUAR BIASA

BUKU MANUSKRIP BERISIKAN ANEKA RAMALAN DAN PETANGAN YANG LUAR BIASA

.

Ivan Taniputera.

13 Januari 2016

.

.

 
 

Judul: Boekoe Petangan atawa Ramalan

Terdapat keterangan: Koetiban dari boekoenja: Toean Kwee Kok Phiauw. Tertoelis oleh: Tan Giok Im, 29 Oktober 1939

Jumlah halaman: 14

.

Buku manuskrip hasil ketikan ini membahas mengenai beberapa jenis ramalan. Berikut ini adalah daftar isinya.

.

 

Buku ini memuat antara lain hari baik dan buruk menurut penanggalan China dan Jawa. Sebagai contoh, disebutkan:

“Di bawah ini ada namanja (6) anem hari jang tida baek boeat menilik atawa menjambangin orang-sakit, sebab bisa membawak keapesan:-

.

Hari Djim In.

Hari Keh Ngo……..”

.

Hari Djim In itu dalam bahasa Mandarin adalah Ren Yin, sedangkan Keh Ngo adalah Geng Wu.

.

Lalu disebutkan tanggal-tanggal yang tidak baik pada masing-masing bulan China:

.

“Boelan 1 (Tjia-Gweek) tanggal 5 en 7, Tida baek…..”

.

Selanjutnya dicantumkan pula tanggal menurut penanggalan Jawa yang tidak baik:

.

“Tanggalan Djawa jang tikda baek dalem tiap-tiap boelan, ada 7 (toedjoe) hari sial jaitoe tanggal, 3, 5,…….”

.

Berikutnya terdapat pula perhitungan perjodohan berdasarkan nama.

.

Yang menarik adalah bagian berjudul “PETANGAN “KHONG BENG.” SIANG TIONG HE-KHONG BENG THOUW.”

.

Isinya membahas mengenai hari baik dan buruk dan buruk bagi perjalanan atau bepergian menurut Khong Beng (Cukat Liang atau Zhuge Liang):

 

“”C” Tong Peng Djit pada tanggal 1, 7, 13, 19 dan 25 (lima hari). Kaloe orang berdjalan dalem ini bebrapa hari “Niatnja” bisa dapet oentoeng dan bertemoe KWIK-DJIEN (Tay Kiat).

.

Masih ada lagi PETANGAN KHONG BENG AMPAT PENDJOEROE, yang membahas mengenai arah-arah baik pada masing-masing jam:

.

“No.1 Pada djam 11 t/m 12 malem (Tjoe Sie), bole menoedjoe ka Koelon dan Kidoel (Tay Kiat).- Djangan menoedjoe ka Wetan dan Lor, ada halangan (Tay-Hiong).-…”

.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.

.

 

.

 

.

 

Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.