BUKU RAMALAN PAWUKON YANG SUDAH BERUSIA SEKITAR 130 TAHUN

BUKU RAMALAN PAWUKON YANG SUDAH BERUSIA SEKITAR 130 TAHUN.

.

Ivan Taniputera.

10 Februari 2018.

 

.

 

 

.

Judul: Boekoe Pawoekon: Toeroenan dari Kraton Soerakarta tersalin dalem Bahasa Melajoe.

Penulis: —

Jumlah halaman: 68.

Penerbit: G. C. T. van Dorp & Co., Semarang, 1888.

.

Buku ini membahas berbagai seluk mengenai Pawukon, antara lain diulas tabiat masing-masing Wuku, bahaya yang dialami, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah daftar isinya.

.

 

 

 
 

.

 

 

.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

BUKU TULISAN TANGAN BERISIKAN MAKNA KARTU-KARTU LENORMAND YANG LUAR BIASA

BUKU TULISAN TANGAN BERISIKAN MAKNA KARTU-KARTU LENORMAND YANG LUAR BIASA.

.

Ivan Taniputera.

13 Juni 2017.

.

 
 

.

Judul: Boekoe Pakem Hitoengan (merupakan naskah tulisan tangan).

Penulis: tidak diketahui

Jumlah halaman: 36

Tahun: tidak diketahui, tetapi masih menggunakan ejaan van Ophuysen.

.

Buku ini memaparkan makna ketiga puluh enam kartu Lenormand:

.

 1. Toewan Menoengang Koeda.
 2. Boenga Boh Tan.
 3. Kapal Apie.
 4. Orang Toewa Madep Roemah.
 5. Poehoen Beringin.
 6. Pemoeda di Atas Awan.
 7. Swatoe Nonah Madep Oelar Naga.
 8. Pettie Matie
 9. Swatoe Nonah Madep Boengah.
 10. Swatoe Toewan Madep Arit Parang
 11. Orang Toewa Madep Sapoe Medar.
 12. Tiga Boeroeng Sama Terbang.
 13. Swatoe Orang Toea Djoendjoeng Anak-anak.
 14. Saekor Djarangan Makan Ajam.
 15. Biroewang.
 16. Lintang Djohar
 17. Swatoe Nonah Mengadap Boeroeng.
 18. Sa Ekor Adjing Djaga Sepoeloe Daon.
 19. Gedong Tinggie.
 20. Fontent Keloear Ajer Bening
 21. Goenoeng Semeroe.
 22. Swatoe Nona di atas Goenoeng Merapi.
 23. Doewa Ekor Tikoes Lagi Bermain-main.
 24. Toewan Toewa Melijat Boengah.
 25. Tjintjien alie-alie Sosro Loediro.
 26. Boekoe
 27. Pelajangan (catatan: lajang = surat).
 28. Toewan Moeda Pegang Toengkeh
 29. Swatoe Njonjah Tingal di Kebonan.
 30. Toewan Toewa Madap Boengah Tan Koei.
 31. Mata Harie.
 32. Remboelan.
 33. Kontjie.
 34. Toewan Toewa madep 2 ekor ikan.
 35. Djangkar Kapal Apie.
 36. Kris Messie Adjie.

.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.

.

 
 

.

 
 

.

Berminat kopi silakan hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

.

Saya juga telah merancang kartu Lenormand dengan gambar yang bersifat oriental bagi keperluan buku tersebut.

.

 
 

.

Bagi yang berminat dengan deck kartu Lenormand jenis ini silakan hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

BUKU MENGENAI BELAJAR ILMU GAIB

BUKU MENGENAI BELAJAR ILMU GAIB

.
Ivan Taniputera.
23 Mei 2016
.
 
Judul: Beladjar dan Bertapa Boeat Ilmoe Gaib
Penulis: Lamyangtjindjin
Penerbit: Boekh. & Uitg.-Mij. “Terminus,” Semarang, 1928
Jumlah halaman: 44
.
Buku ini membahas perihal mempelajari ilmu gaib, seperti syarat, tata cara, dan lain sebagainya.
.
Pada bagian “Moela Kata,” dinyatakan sebagai berikut:
.
“Orang jang berniat tetep aken mejakinken ilmoe sihir, haroes dan perloe sekali lebih doeloe mengerti betoel dan mengetahoei theorienja ilmoe gaib itoe, soepaja biarpoen ada terdjadi apa djoega, senantiasa hati bisa tinggal taba dan tetep, tida dapet rasa was (hati ketjil). Dengan begitoe orang aken dapet pladjarken berbagi-bagi ilmoe gaib dengen segala slamet dan terdjaoe dari bahaja.”
.
Pada bagian “Peladjaran 1” dibahas mengenali latihan mengumpulkan kekuatan magnetisme:
.
“Doedoek lempeng (djedjak) di korsi; kepala lempeng; poendak2 ditarik ka blakang, dada djadi madjoe; kedoeanja kaki menapak di tanah…….”
.
Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:
.
 
.
 
.
 
.
 
.
Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

BUKU BERUSIA SERATUS TAHUN MENGENAI BERBAGAI KEPERCAYAAN TRADISIONAL MELAYU TERHADAP HAL DAN MAKHLUK GAIB

BUKU BERUSIA SERATUS TAHUN MENGENAI BERBAGAI KEPERCAYAAN TRADISIONAL MELAYU TERHADAP HAL DAN MAKHLUK GAIB

.

Ivan Taniputera.

5 Maret 2017

.

 
 

Judul: Berbagai-bagai Kepertjajaan Orang Melajoe. Bagian Jang Pertama.

Penulis: M. T. Soetan Lembang ‘Alam

Penerbit: Boekhandel Visser & Co., Weltevreden, 1917.

Jumlah halaman: 78.

.

Buku ini berisikan berbagai kepercayaan tradisional Melayu terkait hal-hal dan makhluk gaib. Pada hal 25 dapat kita baca sebagai berikut:

.

“Dichabarkan, lagi, ada oppas-oppas (opas) minjak itoe, jang diganggoei oleh hantoe, waktoe mereka itoe djaga pada malam hari; djikalau oppas jang djaga itoe mengantoek, datanglah ganggoean dari pada hantoe itoe; terkadang-kadang kedengaran seperti toean-toean jang berdjalan tjepat: tap toep, tap toep boenji sepatoenja akan tetapi bila dilihat, soeatoe apapoen ta’tampak;- ada poela jang menampar atau melempar oppas djaga itoe, apabila ia mengantoek dalam djaganja.”

.

Selanjutnya pada halaman 27 dapat kita baca:

.

“Waktoe soedah djaoeh malam, kedengaranlah boenji, sebagai boenji orang jang mengeteoek-ngetoek minta boekakan pintoe; apabila pintoe soedah diboekakan dan dilihat siapa dia jang mengetoek-ngetoek pintoe itoe, soeatoe apapoen ta’ ada jang tampak,……”

.

Buku ini membahas pula pemecahan misteri bagi peristiwa-peristiwa gaib di atas.

.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:

.

 
 

.

 
 

.

 
 

.

Buku ini layak dibaca bagi mereka yang ingin mengetahui misteri berbagai hal gaib beserta pemecahannya.

.

Berminat kopi silakan hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

BUKU PETIKAN TAJUSALATIN TENTANG ILMU FISIOGNOMI ATAU MENGETAHUI KEPRIBADIAN SESEORANG BERDASARKAN TANDA-TANDA FISIKNYA

BUKU PETIKAN TAJUSALATIN TENTANG ILMU FISIOGNOMI ATAU MENGETAHUI KEPRIBADIAN SESEORANG BERDASARKAN TANDA-TANDA FISIKNYA.

.

Ivan Taniputera.

16 Februari 2017

.

 
 

.

Judul: Kitab Tadjoe Salatin

Terdapat penjelasan sebagai berikut: Oleh Imam Sajid Amiril Sopingi atas perdjalanannja di Tanah Arab aken pahamken ilmoe kitab ka negri Mesir.

Jaitoe:

Kitab wirasatnja manoesia lelaki atawa prampoewan, jang djahat atawa jang baik, dan bisa mengatahoewi adat istiadatnja masing-masing orang, menoeroet dari pada ilmoe kitab hoeroef Djawa di melajoeken oleh:

Raden Ngabehi Basah Tirto Soebroto.

Djoeroe bahasa Djawa dari Pengadilan Landraad kota dan moeka kota Betawi.

Penerbit: Snelpersdrukkerij Goan Hong & Co., Batavia, 1925.

Jumlah halaman: 32.

.

Buku ini nampaknya berisi terjemahan bab kesembilan belas Tajussalatin yang berisikan ilmu fisiognomi atau pengenalan terhadap kepribadian seseorang melalui tanda-tanda fisik atau lahiriahnya.

.

Sebagai contoh, terdapat kutipan sebagai berikut di halaman 3:

.

“Inilah saorang jang tjakep, aken tetapi amat sajang bidji matanja biroe, tentoelah ia mengandoeng hati dengki, soenggoelah sajang pada ketjakepannja.”

.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:

.

 
 

.

 
 

.

 
 

.

Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

BUKU PRIMBON TENTANG TANDA-TANDA PADA KUDA, PERKUTUT, DAN KUCING

BUKU PRIMBON TENTANG TANDA-TANDA PADA KUDA, PERKUTUT, DAN KUCING

.

Ivan Taniputera.

6 Februari 2017.

.

 

 

.

Judul: Lajang Katoeranggan.

Terdapat keterangan: Ja ikoe katoerangganing djaran, manoek perkoetoet lan koetjing. Nerangake titikane kewan teloeng warna maoe, kang ala lan kang betjik wahanane toemrapkang ngingoe, katanda sake tjandrane, oelese, tjiri-tjirine lan lija-lijane.

Penulis: Tidak diketahui.

Penerbit: Boekhandel Tan Khoen Swie, Kediri, 1929

Jumlah halaman: 28

Bahasa: Jawa.

.

Buku ini menjelaskan mengenai pertanda baik buruknya kuda, perkutut, dan kucing, beserta obat ketiga hewan tersebut.

.

Sebagai contoh pada halaman terdapat pertanda kuda yang buruk:

.

“Anda-moestaka, oenjeng-oenjeng ana ing sikil ngarep kapernah ing dengkoel oetawa sadoewoere; ala banget, nibakake lan ngidak kang noenggang; ‘mbilaeni.”

.

Terjemahan:

“Anda-moestana, pusaran bulu ada di kaki depan, tepatnya pada lutut atau atasnya; sangat buruk, dapat menjatuhkan serta menginjak penunggangnya; membahayakan.”

.

Mungkin di zaman sekarang hal ini tidak berlaku lagi.

.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.

.

 
 

.

 

 

.

 

 

 

Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

BUKU TENTANG TAFSIR MIMPI MENURUT TRADISI TIONGHOA

BUKU TENTANG TAFSIR MIMPI MENURUT TRADISI TIONGHOA

.
Ivan Taniputera.
18 November 2016
.
.
Judul: Prihal Mengimpi: Bergoena akan menerangken alamatnja sasoeatoe impian jang telah diimpiken.
Terdapat keterangan: Tersalin dari Kitab Tionghoa, Oey Tee Le Khing, See San Khie, Kay Bong Tjoan Tji.
Penulis: Lie Sian Seng.
Jumlah halaman: 64.
Penerbit: Snelpersdrukkerij Goan Hong & Co, Tjiong Koen Liong, Batavia, 1922.
.
Buku ini membahas mengenai makna berbagai impian dari cerita-cerita terkait pemenuhan suatu impian. Sebagai contoh:
.
“Ngimpi dapet boekoe atawa kertas-kertas, itoe ada satoe alamat bakal mendapet oentoeng dalem pakerdjahan.” (halaman 30).
.
Selanjutnya dapat kisah pula mengenai impian:
.
“Satoe student laen nama Poei Lim waktoe maoe bikin examen ada mengimpi satoe setan boeat maen gantang, dan waktoe mendoesin ia lantas piatin sendiri maksoednja itoe impian.
Gantang dalem bahasa Tionghoa diseboet “Tauw”, sedeng setan diseboet “Koei”, maka kaloe itoe doea hoeroef digaboeng djadi satoe, hoeroefnja poen ada diseboet “Kwi” djoega, tapi artinja “examen”. Maka dengen girang ia lantas pergi bikin examen, jang njata telah beroleh maksoednja.” (halaman 64).
.
Berikut ini adalah daftar isinya.
.
 
.
Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.
.
 
 
.
 
Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.