SUTRA JIMAT TUJUH RIBU BUDDHA YANG DIBABARKAN BUDDHA

SUTRA JIMAT TUJUH RIBU BUDDHA YANG DIBABARKAN BUDDHA 

.

Taisho Tripitaka 2904

.

佛說七千佛神符經 

.

Fú shuō qīqiān fo shén fú jīng

.

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

Jasa pahala terjemahan ini dilimpahkan pada Empat Permata.

.

Dilarang menyebar luaskan sebagian atau seluruh terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Jika telah mendapatkan izin untuk disebar-luaskan maka tidak boleh menambah atau mengurangi apa pun yang terdapat di terjemahan ini dari awal sampai akhir, dan linknya harus tetap dicantumkan.

.

Kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan terjemahan diterima dengan senang hati.

.

人身延年益算。年一百二十歲。甲辰-益算。七千佛守護人身。令不見惡-救我益算。七千佛為護人身斷諸-甲子。從佛益算人身命盡之者。-千佛下生與我益算。七千佛救護人-之者。益其食算七百七十佛下生。與我益算。七百七十佛下生身。疾病之者菩薩破魔。三十五佛下生。與我益算。七百七十佛守護人身。令得堅強勇猛精進五十三佛下生。與我益算。七百七十護人身命億千萬歲常得佛道。

.

Rénshēnyán nián yì suàn. Nián yībǎi èrshí suì. Jiǎ chén : yì suàn. Qīqiān fo shǒu hù rénshēn. Lìng bùjiàn è – jiù wǒ yì suàn. Qī qiān fo wèi hù rénshēn duàn zhū : jiǎzǐ. Cóng fo yì suàn rénshēn mìng jǐn zhī zhě. – Qiān fo xià shēng yǔ wǒ yì suàn. Qīqiān fo jiùhù rén – zhī zhě. Yì qí shí suàn qībǎi qīshí fo xià shēng. Yǔ wǒ yì suàn. Qībǎi qīshí fo xià shēngshēn. Jíbìng zhī zhě púsà pò mó. Sānshíwǔ fo xià shēng. Yǔ wǒ yì suàn. Qībǎi qīshí fo shǒu hù rénshēn. Lìng dé jiān qiáng yǒng měng jīngjìn wǔshísān fo xià shēng. Yǔ wǒ yì suàn. Qī bǎi qīshí hù rén shēn mìng yì qiān wàn suì cháng dé fo dào.

.

Memperpanjang perhitungan kehidupan manusia hingga 120 tahun. Pada perhitungan masa Jiachen (Penerjemah: Salah satu dari 60 siklus Jiazi. Dibentuk dari Batang Langit Jia dan Cabung Bumi Chen.)-usia diperpanjang. Tujuh ribu Buddha melindungi kehidupan manusia, sehingga tidak berjumpa dengan kejahatan. Menolongku menaburkan manfaat. Tujuh ribu Buddha melindungi kehidupan manusia dari seluruh permasalahan. Jiazi (Penerjemah: Salah satu dari 60 siklus Jiazi. Dibentuk dari Batang Langit Jia dan Cabung Bumi Zi). Orang yang hidupnya hendak berakhir diperpanjang usianya oleh Buddha. Seribu Buddha menganugerahkan perpanjangan usia bagiku. Tujuh ribu Buddha menyelamatkan dan melindungi manusia. Tujuh ratus tujuh puluh Buddha menganugerahkan makanan. Melimpahkan padaku perpanjangan usia. Tujuh ratus tujuhpuluh Buddha menyirnakan penyakit. Boddhisattva menyirnakan makhluk halus jahat. Tigapuluh lima Buddha menganugerahkan perpanjangan usia bagiku. Tujuh ratus tujuhpuluh Buddha menjaga dan melindungi manusia. Lima puluh tiga Buddha menganugerahkan tenaga yang kuat, penuh keberanian, dan dashyat. Melimpahkan perpanjangan usia bagiku. Tujuh ratus tujuh [Buddha] melindungi manusia. Hidup hingga seribu tahun dan selamanya menapaki jalan Kebuddhaan.

.

六佛下生。與我益算。七百七十佛護人益身命。開智慧憑通達無礙。七佛下生與我益算。三十五佛護導人身。威儀無缺。眾魔自畏。八萬眾菩薩與我益算。七十三佛願佛及諸菩薩並聲聞求辟支佛。是諸阿羅漢為弟子益算。七千佛符打鍛眾魔蠱道山林社稷郎岸北神盡自消滅。千佛符打鍛眾魔風王竈君水龍之神土公盡自消滅。千佛符打鍛五秏六噓惡夢悲啼野道呪咀盡自消滅。破軍星主秏虛。武曲星主官事。廉貞星主口舌。文曲星主惡夢。祿存星主百鬼。巨門星注非尸。貪狼星主惡氣。在北斗星注生命。在北斗星注百鬼。三台星主護身命。第一怨星第二良星。第三辟星第。四熒惑星。第五危星能消災受難。辟除天下疫氣疾病。姦非魍魎訪。亂鬼皆去千萬里之外。急急如律令

.

Liù fo xià shēng. Yǔ wǒ yì suàn. Qībǎi qīshí fohù rén yì shēnmìng. Kāi zhìhuì píng tōngdá wú ài. Qī fo xià shēng yǔ wǒ yì suàn. Sānshíwǔ fohù dǎo rénshēn. Wēiyí wúquē. Zhòng mó zì wèi. Bā wàn zhòng púsà yǔ wǒ yì suàn. Qīshísān f0 yuàn f0 jí zhū púsà bìng shēng wén qiú pì zhī fo. Shì zhū āluóhàn wèi dìzǐ yì suàn. Qīqiān fo fú dǎ duàn zhòng mó gǔ dào shānlín shèjì láng àn běishén jǐn zì xiāomiè. Qiān f0 fú dǎ duàn zhòng mó fēng wángzàojūn shuǐlóng zhī shén tǔ gōng jǐn zì xiāomiè. Qiān f0 fú dǎ duàn wǔ hào liù xū è mèng bēi tí yědào zhòu jǔ jǐn zì xiāomiè. Pò jūn xīng zhǔ hào xū. Wǔqūxīng zhǔ guān shì. Lián zhēn xīng zhǔ kǒushé. Wénqūxīng zhǔ è mèng. Lù cún xīng zhǔ bǎi guǐ. Jùmén xīng zhù fēi shī. Tān láng xīng zhǔ èqì. Zài běidǒuxīng zhùshēngmìng. Zài běidǒuxīng zhù bǎi guǐ. Sān tái xīng zhǔ hù shēn mìng. Dì yī yuàn xīng dì èr liáng xīng. Dì sān pì xīng dì. Sì yíng huòxīng. Dì wǔ wēi xīng néng xiāo zāi shòunàn. Pì chú tiānxià yì qì jíbìng. Jiān fēi wǎngliǎng fǎng. Luàn guǐ jiē qù qiān wàn lǐ zhī wài. Jí ji rú lǜlìng

.

Enam Buddha melimpahkan perpanjangan usia bagiku. Tujuh ratus tujuh Buddha melindungi manusia dan memperbaiki kehidupan. Membuka kebijaksanaan sehingga sanggup memasuki keadaan bebas hambatan. Tujuh Buddha melimpahkan perpanjangan usia. Tigapuluh lima Buddha melindungi manusia. Terbebas dari segenap kekurangan. Seluruh makhluk halus jahat ketakutan dengan sendirinya. Delapanpuluh ribu Bodhisattva melimpahkan perpanjangan usia. Tujuhpuluh tiga Buddha berharap agar suara para Buddha dan Bodhisattva terdengar, sehingga [manusia] mencari kemuliaan Buddhadharma. Seluruh arahat melimpahkan panjang usia padaku. Jimat Tujuh Buddha dapat menjadikan beraneka ragam makhluk halus jahat, baik yang berdiam di gunung, hutan, ladang, atau perbatasan sebelah utara, musnah dengan sendirinya. Jimat Seribu Buddha dapat mengakibatkan makhluk halus jahat, penguasa angin, dewa dapur, naga air, dewa, dewa bumi, musnah dengan sendirinya. Jimat Seribu Buddha dapat mematahkan lima kekurangan, enam kemusnahan, mimpi buruk, kesedihan, dan kutukan. Semuanya akan musnah dengan sendirinya. Bintang Pojun menguasai kekosongan. Bintang Wǔqū menguasai masalah pemerintahan. Bintang Lianzhen menguasai perselisihan atau ribut mulut. Bintang Wénqū menguasai mimpi buruk. Bintang Lucun menguasai seratus makhluk halus. Bintang Jumen menguasai segala sesuatu yang bukan mayat. Bintang Tanlang menguasai energi jahat. Rasi Bintang Gantang Utara mengatur nasib manusia. Rasi Bintang Gantang Utara menguasai makhluk-makhluk halus jahat. Bintang Santai melindungi nasib. Yang pertama, Bintang Kebencian. Yang kedua, Bintang Kebajikan. Yang ketiga, Bintang Hukum. Yang keempat, Bintang Kebingungan. Yang kelima, Bintang Bahaya. Dapat menyirnakan seluruh kesulitan. Sanggup menghalau wabah dan penyakit yang ada di bawah langit. Sanggup menghalau hantu-hantu jianfei, wangliang, dan hantu penyebab kebingungan, dari jarak sejauh satu juta li (penerjemah: nama satuan jarak China kuno). Segera laksanakan perintah.

.

第一心開符。第二益算符。第三救護身命符。第四金木水火土不相刻符。第五注生人阿姬死鬼秏噓神符。所生之注一切惡物見符。散滅急急如律令

.

Dì yī xīn kāi fú. Dì èr yì suàn fú. Dì sān jiùhù shēnmìng fú. Dì sì jīn mù shuǐhuǒ tǔ bù xiāng kè fú. Dì wǔ zhù shēng rén ā jī sǐguǐ hào xū shén fú. Suǒ shēng zhī zhù yīqiè è wù jiàn fú. Sàn miè jí ji rú lǜlìng

.

Yang pertama Jimat Pembuka Hati. Yang kedua Jimat Penambah Usia. Yang ketiga Jimat Penyelamat dan Penolong dari Segenap Kesulitan. Yang keempat Jimat Pelindung Terhadap Elemen Logam Kayu Air Tanah. Yang kelima Jimat Pelindung Terhadap Iblis Kematian Aji untuk Melawan Segenap Kekurangan. Seluruh hal-hal jahat akan sirna berjumpa dengan jimat ini. Segera laksanakan perintah.

.

將軍在子。六月壬子朔二十日癸丑開白。千佛神符保請百年。若月衰日衰。若歲衰時衰。日忌當佩符之後無有衰忌。千佛符厭令其人過災度難延年益算。受符以後壽命延長。七千佛神符請命。願受一百二十歲。得算備足符。生之身。佩符之後。諸佛生我。諸經載我。光明照我。陰陽長我。四時養我。五大將我。五雲蓋我。菩薩護我。六百甲子覆我。五帝助我。五音樂我。五兵衛我。星辰格我。五絲依我。五香薰我。金床臥我。錦被覆我。仙人扶我。玉女侍我。青龍引我。白虎狹我。守公候使人受我。五姓敬我。萬姓榮我。長者順我。鄉里媚我。弓箭刀兵盜賊離我。虎狼蚖蛇避我。五毒蠱道避我之身。佩符之後天開四通。百鬼不從。墮水不沒。刀兵不傷。出入吉良。不逢禍殃。四方五岳將軍所護。無道備具。保宣在前。賢懷敬我。良藥與我。神符護我。百鬼避我。百神愛我。天門開我。地戶出我。涼泉飲我。風霜雨師除道。當符前者死。逆符者亡。符厭死喪新舊注雌雄破殃伏連之鬼。符厭山林社稷之鬼。符厭遊天之鬼。符厭赤舌之鬼。符厭比舍五土注之鬼。符厭日遊土氣之鬼。符厭星死之鬼

.

Jiāngjūn zài zi. Liù yuè rén zi shuò èrshí rì guǐ chǒu kāi bái. Qiān fú shén fú bǎo qǐng bǎinián. Ruò yuè shuāi rì shuāi. Ruò suì shuāi shí shuāi. Rì jì dāng pèi fú zhīhòu wú yǒu shuāi jì. Qiān fú fú yàn lìng qí rénguò zāi dù nán yán nián yì suàn. Shòu fú yǐhòu shòumìng yáncháng. Qīqiān fú shén fú qǐngmìng. Yuàn shòu yībǎi èrshí suì. Dé suàn bèi zú fú. Shēng zhī shēn. Pèi fú zhīhòu. Zhū fú shēng wǒ. Zhū jīng zài wǒ. Guāngmíng zhào wǒ. Yīnyáng zhǎng wǒ. Sì shí yǎng wǒ. Wǔdà jiàng wǒ. Wǔ yún gài wǒ. Púsà hù wǒ. Liùbǎi jiǎzǐ fù wǒ. Wǔdì zhù wǒ. Wǔ yīnyuè wǒ. Wǔ bīngwèi wǒ. Xīngchén gé wǒ. Wǔ sī yī wǒ. Wǔ xiāngxūn wǒ. Jīn chuáng wò wǒ. Jǐn bèifù wǒ. Xiānrén fú wǒ. Yùnǚ shì wǒ. Qīnglóng yǐn wǒ. Báihǔ xiá wǒ. Shǒu gōng hòu shǐ rén shòu wǒ. Wǔ xìng jìng wǒ. Wàn xìng róng wǒ. Zhǎngzhě shùn wǒ. Xiānglǐ mèi wǒ. Gōngjiàn dāobīng dàozéi lí wǒ. Hǔláng yuán shé bì wǒ. Wǔ dú gǔ dào bì wǒ zhī shēn. Pèi fú zhīhòu tiān kāi sì tōng. Bǎi guǐ bù cóng. Duò shuǐ bù méi. Dāobīng bù shāng. Chūrù jíliáng. Bù féng huòyāng. Sìfāng wǔyuè jiāngjūn suǒ hù. Wúdào bèi jù. Bǎo xuān zài qián. Xián huái jìng wǒ. Liángyào yǔ wǒ. Shén fú hù wǒ. Bǎi guǐ bì wǒ. Bǎi shén ài wǒ. Tiānmén kāi wǒ. De hù chū wǒ. Liáng quán yǐn wǒ. Fēngshuāng yǔ shī chú dào. Dāng fú qiánzhě sǐ. Nì fú zhě wáng. Fú yàn sǐ sàng xīn jiù zhù cíxióng pò yāng fú lián zhī guǐ. Fú yàn shānlín shèjì zhī guǐ. Fú yàn yóu tiān zhī guǐ. Fú yàn chì shé zhī guǐ. Fú yàn bǐ shě wǔ tǔ zhù zhī guǐ. Fú yàn rì yóu tǔqì zhī guǐ. Fú yàn xīng sǐ zhī guǐ.

.

Jenderal berada di Zi. Bulan keenam Renzi, tanggal 20 Guichou, terbukalah kemurnian. Jimat seribu Buddha melindungi selama seratus tahun. Baik saat bulan, hari, tahun, atau jam yang buruk. Saat yang buruk itu akan tunduk pada jimat ini, sehingga tiada lagi keburukan. Jimat seribu Buddha akan membimbing manusia melampaui bahaya beserta kesulitan, dan menganugerahkan perpanjangan usia. Bila mengenakan jimat ini, usia akan diperpanjang. Jimat tujuh ribu Buddha memperbaiki nasib. Diharapkan dapat mencapai usia 120 tahun. Mendapatkan jimat ini sudahlah memadai. Tubuh kehidupan akan didapatkan setelah mengenakan jimat ini. Seluruh Buddha melimpahkan kehidupan padaku. Seluruh pustaka suci akan mendukungku. Cahaya gemilang menyinariku. Yin dan Yang memberikan tenaga padaku. Empat musim mendukungku. Lima awan menaungiku. Bodhisattva melindungiku. Enam ratus Shenzi menyelubungiku. Lima penguasa membantuku. Lima nada menghiburku. Lima serdadu melindungiku. Bintang Chen melindungiku. Lima benang memenuhi keinginanku. Lima wewangian mengharumkanku. Tempat tidur emas menjadi tempatku berbaring. Kain yang indah menyelubungiku. Para suciwan mendukungku. Gadis Kumala melayaniku. Naga Hijau akan membimbingku. Harimau Putih akan mengawalku. Kaum bangsawan penguasa akan menerimaku. Lima keluarga menghormatiku. Sepuluh ribu keluarga menghormatiku. Para sesepuh akan menghormatiku. Para penghuni desa akan tertarik padaku. Busur, panah, dan pedang para prajurit beserta para perampok dan pencuri tidak akan sanggup membahayakanku. Harimau, serigala, dan ular akan menghindariku. Lima racun tidak akan sanggup membahayakan tubuhku. Dengan jimat terhormat ini, para dewa akan membuka jalan. Ratusan makhluk halus jahat menjauhiku. Terjatuh ke dalam air tidak akan tenggelam. Pedang para prajurit tidak akan sanggup melukaiku. Pergi keluar mendapatkan keuntungan. Bencana tidak akan sanggup mencelakai. Para jenderal di empat penjuru dan lima gunung menganugerahkan perlindungan. Tiada jalan yang menghambatku. Perlindungan dari penjuru depan. Kebajikan akan mendukungku. Kebahagiaan dianugerahkan padaku. Jimat ini melindungku. Ratusan makhluk halus jahat menghindariku. Ratusan dewa mengasihiku. Pintu langit terbuka bagiku. Pintu rumah semua orang terbuka bagiku. Sumber air yang sejuk menjadi minumanku. Angin, salju, dan hujan menghindar dari jalanku. Menggunakan jimat ini sebelum kematian. Jimat berkekuatan jahat akan hilang dayanya. Jimat menghalau kematian, duka cita, dan bencana serta mengalahkan seluruh makhluk halus jahat. Jimat menaklukkan para makhluk halus penghuni gunung, hutan, dan ladang. Jimat akan mengalahkan para makhluk halus jahat yang mengembara di angkasa. Jimat penakluk makhluk halus jahat berlidah merah. Jimat penakluk lima puluh hantu yang bersemayam di tanah. Jimat penakluk makhluk halus jahat berkeliaran siang hari yang berenergi tanah. Jimat akan mengalahkan iblis kematian.

.

符厭客死之鬼。符厭兵死獄死之鬼。弟子佩千佛符之後。四出行來。千道無窮。萬道無難。臥不惡夢。所求常得。所願從心。千佛法正如符。所勅急急如律令

.

Fú yàn kèsǐ zhī guǐ. Fú yàn bīng sǐ yùsǐ zhī guǐ. Dìzǐ pèi qiān fú fú zhīhòu. Sì chūxíng lái. Qiān dào wúqióng. Wàn dào wúnán. Wò bù è mèng. Suǒ qiú cháng dé. Suǒ yuàn cóng xīn. Qiān fófǎ zhèngrú fú. Suǒ chì jí ji rú lǜlìng.

.

Jimat Penakluk Iblis Tamu Kematian. Jimat Penakluk Pasukan Iblis Neraka Kematian. Siswa menghaturkan hormat pada Jimat Seribu Buddha. Empat keluar datang berbaris. Seribu jalan tiada berakhir. Sepuluh ribu jalan [yang ditapaki] terbebas dari kesulitan. Saat tidur terbebas dari mimpi buruk. Senantiasa mencari kebajikan. Memohon dengan tulus. Dharma seribu Buddha adalah jimat sejati. Segera laksanakan perintah.

.

佛說七千佛神符經

.

F0 shuō qīqiān fo shén fú jīng.

.

Sutra Jimat Tujuh Ribu Buddha Yang Dibabarkan Buddha telah selesai.

.

(1)第一心開符。

.

Dì yī xīn kāi fú.

.

Yang pertama Jimat Pembuka Hati.

.

.

(2)第二益算符。

.

Dì èr yì suàn fú.

.

Yang kedua Jimat Penambah Usia

.

.

(3)第三救護身命符。

.

Dì sān jiùhù shēnmìng fú.

.

Yang ketiga Jimat Penyelamat dan Penolong dari Segenap Kesulitan.

.

.

(4)第四金木水火土不相刻符。

.

Dì sì jīn mù shuǐhuǒ tǔ bù xiāng kè fú.

.

Yang keempat Jimat Pelindung Terhadap Elemen Logam Kayu Air Tanah.

.

.

(5)第五注生人阿姬死鬼秏噓神符。

.

Dì wǔ zhù shēng rén ā jī sǐguǐ hào xū shén fú.

.

Yang kelima Jimat Pelindung Terhadap Iblis Kematian Aji untuk Melawan Segenap Kekurangan.

.

 

.

(6)符厭死喪新舊注雌雄破伏連之鬼三世

.

Fú yàn sǐ sàng xīn jiù zhù cíxióng pò fú lián zhī guǐ sānshì

.

Jimat Pemunah Makhluk Halus Jahat di Tiga Dunia.

.

.

(7)符厭遊天之之鬼

.

Fú yàn yóu tiān zhī zhī guǐ

.

Jimat Penggerak Dewa Maupun Makhluk Halus Jahat.

.

 

.

(8)符厭赤舌之鬼

.

Fú yàn chì shé zhī guǐ

.

Jimat Penakluk Makhluk Halus Jahat Berlidah Merah.

.

.

(9)符厭比舍五土之鬼

.

Fú yàn bǐ shě wǔ tǔ zhī guǐ

.

Jimat Penakluk Lima Puluh Hantu Yang Bersemayam di Tanah.

.

.

(10)符厭日遊土氣之鬼

.

Fú yàn rì yóu tǔqì zhī guǐ

.

Jimat Penakluk Makhluk Halus Jahat Berkeliaran Siang Hari Yang Berenergi (qì) Tanah.

.

.

(11)符厭星死之鬼

.

Fú yàn xīng sǐ zhī guǐ

.

Jimat Penakluk Iblis Bintang Kematian.

.

.

(12)符厭客死之鬼

.

Fú yàn kèsǐ zhī guǐ

.

Jimat Penakluk Iblis Tamu Kematian.

.

.

(13)符厭兵死獄死之之鬼

.

Fú yàn bīng sǐ yùsǐ zhī zhī guǐ

.

Jimat Penakluk Pasukan Iblis Neraka Kematian.

.

.

(14)符厭界祥女祥之鬼

.

Fú yàn jiè xiáng nǚ xiángzhī guǐ

.

Jimat Penakluk Hantu Pembatas dan Hantu Wanita.

.

.

(15)符厭無辜之鬼

.

Fú yàn wúgū zhī guǐ

.

Jimat Penakluk Hantu Tidak Bersalah.

.

.

CATATAN PENERJEMAH:

.

Ini merupakan sutra yang menarik karena memperlihatkan pengaruh Daoisme. Jimat-jimat yang ditampilkan di sini juga serupa dengan terdapat pada pustaka suci Daois 太上老君說長生益算妙經 (Tàishàng lǎojūn shuō chángshēng yìsuàn miào jīng, Zhengtong Daozang HY 650). Selain itu, kalimat 急急如律令 (Jí ji rú lǜlìng) umum terdapat dalam mantra-mantra Daois.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .

.

.
PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum

SUTRA AVALOKITESVA RAJA GAO

SUTRA AVALOKITESVARA RAJA GAO.

.

佛說高王觀世音經

Fo shuō gāo wáng guānshìyīn jīng

.

Taisho Tripitaka 2898

.

 
 

 

.

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

.

CATATAN PENERJEMAHAN BAHASA INDONESIA.

.

Pada terjemahan ini akan dicantumkan pula lafal bahasa Hokkian sebagai perbandingan. Adapun lafal bahasa Hokkian diambil dari naskah-naskah Fo Shuo Gao Wang Guanshiyin Jing yang banyak terdapat di berbagai kuil.

Sutra ini boleh diperbanyak dan disebar luaskan, dengan TIDAK MENGUBAH apa pun (tanpa menambah dan mengurangi apa pun) sebagaimana yang tercantum di sini-baik dari awal hingga akhir.

Segenap pahala kebajikan yang didapatkan dari penerjemahan Sutra ini akan dilimpahkan bagi Guru, Buddha, Dharma, Sangha, Leluhur, bangsa dan negara, serta semua makhluk.

 

世音菩薩。南無佛。南無法。南無僧。

Mandarin: Guānshìyīn púsà. Námó fo. Námó fǎ. Ná mó sēng.

Cara baca lafal Mandarin: Kuan Se In Bu Sa. Namo Fo. Namo Fa. Namo Seng.

.

Hokkian: Kwan Sie Im Pou Sat, Lam Boe Hoet, Lam Boe Hoat, Lam Boe Tjeng.

.

Terjemahan: Bodhisattva Avalokitesvara. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya.

.

 

佛國有緣。佛法相因。常樂我淨。有緣佛法。

Mandarin: Fo guó yǒuyuán. Fófǎ xiāng yīn. Cháng lè wǒ jìng. Yǒuyuán fófǎ.

Cara baca lafal Mandarin: Fo kuo yu yuen. Fo fa siang in. Jang le wo cing. Yu yuen fo fa.

.

Hokkian: Hoet Kok Joe Jan. Hoet Hoat Siang In. Siang Kok Ngo Tjeng. Joe Jan Hoet Hoat.

.

Terjemahan: Mempunyai jodoh dengan Tanah Buddha (Negeri Buddha), maka ia akan menjalankan Buddhadharma. Dengan senantiasa bersukacita mewujudkan kemurnian diri, berarti mempunyai jodoh dengan Buddhadharma.

.

 

南無摩訶般若波羅蜜。是大神呪。南無摩訶般若波羅蜜。是大明呪。南無摩訶般若波羅蜜。是無上呪. 南無摩訶般若波羅蜜。是無等等呪。

Mandarin: Námó mó hē bōrě bōluómì. Shì dà shénzhòu. Námó mó hē bōrě bōluómì. Shì dàmíng zhòu. Námó mó hē bōrě bōluómì. Shì wú shàng zhòu. Námó mó hē bōrě bōluómì. Shì wú děng děng zhòu.

Cara baca lafal Mandarin: Namo mo he po ye po luo mi. Se ta sen cou. Namo mo he po ye po luo mi. Se ta ming cou. Namo mo he po ye po luo mi. Se u sang cou. Namo mo he po ye po luo mi. Se u teng teng cou.

.

Hokkian: Lam Boe Mo Ho Poan Djiat Po Lo Bit, Sie Taij Sin Tjioe. Lam Boe Mo Ho Poan Djiat Po Lo Bit, Sie Taij Beng Tjioe. Lam Boe Mo Ho Poan Djiat Po Lo Bit, Sie Boe Siang Tjioe. Lam Boe Mo Ho Poan Djiat Po Lo Bit, Sie Boe Teng Teng Tjioe.

.

Terjemahan: Namo Maha Prajnaparamita adalah mantra kekuatan agung. Namo Maha Prajnaparamita adalah mantra kegemilangan agung. Namo Maha Prajnaparamita adalah mantra tiada yang melebihinya. Namo Maha Prajnaparamita adalah mantra yang tiada menyamainya.

.

南無淨光祕密佛。法藏佛。師子吼神足由王佛。佛告須彌登王佛。法護佛

Mandarin: Námó jìng guāng bìmì fo. Fǎcáng fo. Shī zi hǒu shénzú yóu wáng fo. Fo gào xū mí dēng wáng fo. Fǎ hù fo

Cara baca lafal Mandarin: Namo cing kuang pi mi fo. Fa jang fo. Se ce hou sen cu yu wang fo. Fo kao su mi teng wang fo. Fa hu fo.

.

Hokkian: Lam Boe Tjeng Kong Pie Bit Hoet. Hoat Tjong Hoet. See Tjoe Kong Hoet. Tjiak Joe Ong Hoet. Hoet Sie Mie Teng Ong Hoet. Hoat Hok Hoet.

.

Terjemahan: Namo Buddha Kegemilangan Jernih Nan Paling Rahasia. Buddha Perbendaharaan Dharma. Buddha Raja Auman Singa Sangat Cepat. Buddha Gunung Sumeru nan Tinggi Yang Dibabarkan Buddha. Buddha Pelindung Dharma (Dharmapala).

.

金剛藏師子游戲佛。寶勝佛。神通佛。藥師琉璃光王佛。普光功德山王佛。善住功德寶王佛。過去七佛。

Mandarin: Jīngāng cáng shī zǐ yóuxì fo. Bǎo shèng fo. Shéntōng fo. Yàoshī liúlí guāng wáng fo. Pǔguāng gōngdé shānwáng fo. Shàn zhù gōngdé bǎo wáng fo. Guòqù qī fo.

Cara baca lafal Mandarin: Cin kang jang se ce yu si fo. Pao seng fo. Sen dung fo. Yao se liu li kuang wang fo. Bu kuang kung te san wang fo. San cu kung te pao wang fo. Kuo chi ji fo.

.

Hokkian: Kim Kong Tjong Soe Tjioe Joe Hie Hoet. Po Sin Hoet. Pin Tong Hoet. Jok Soe Lioe Lie Kong Hoet. Pou Kong Kong Tek San Ong Hoet. Sian Tjioe Kong Tek Po Ong Hoet. Ko Ki Ki Hoet.

.

Terjemahan: Buddha Perbendaharaan Vajra Singa Yang Berjalan Ke mana-mana. Buddha Kejayaan Nan Berharga. Buddha Kekuatan Ajaib. Buddha Raja Pengobatan Kristal nan Jernih. Buddha Raja Cahaya dan Pahala Kebajikan Memancar ke Seluruh Penjuru. Buddha Raja Permata Kebaikan dan Pahala Kebajikan. Tujuh Buddha Masa lalu.

.

未來賢劫千佛。千五百佛。萬五千佛。五百花勝佛。百億金剛藏佛。定光佛。六方六佛名號

Mandarin: Wèilái xián jié qiān fo. Qiān wǔbǎi fo. Wàn wǔqiān fo. Wǔbǎi huā shèng fo. Bǎi yì jīngāng cáng fo. Dìngguāng fo. Liùfāng liù fo mínghào

Cara baca lafal Mandarin: Wei lai sien cie jien fo. Jien u pai fo. Wan u jien fo. U pai hua seng fo. Pai i cin kang jang fo. Ting kuang fo. Liu fang liu fo ming hao.

.

Hokkian: Bi Laij Kian Kiap Tjian Hoet. Tjian Ngo Pek Hoet. Ban Ngo Tjian Hoet. Ngo Pek Hoat Seng Hoet. Pek Ek Kwie Kong Tjong Hoet. Teng Kong Hoet. Liok Hong Liok Hoet Beng Ho.

.

Terjemahan: Seribu Buddha yang akan datang selama Kalpa Keberuntungan (Bhadrakalpa). Seribu lima ratus Buddha. Lima belas ribu Buddha. Lima Ratus Buddha Kejayaan. Seratus juta Buddha Perbendaharaan Vajra. Buddha Dipamkara. Berikut ini adalah nama-nama Buddha di enam penjuru.

.

東方寶光月殿月妙尊音王佛。南方樹根花王佛。西方皂王神通焰花王佛。北方月殿清淨佛。上方無數精進寶首佛。下方善寂月音王佛.

Mandarin: Dōngfāng bǎo guāng yuè diàn yuè miào zūn yīn wáng fo. Nánfāng shù gēn huāwáng fo. Xīfāng zào wáng shéntōng yàn huāwáng fo. Běifāng yuè diàn qīngjìng fo. Shàngfāng wúshù jīngjìn bǎo shǒu fo. Xiàfāng shàn jì yuè yīn wáng fo.

Cara baca lafal Mandarin: Tung fang pao kuang ye tien ye miao cuen in wang fo. Nan fang su ken hua wang fo. Si fang cao wang sen tung yen hua wang fo. Pei fang ye tien jing cing fo. Sang fang u su cing cin pao sou fo. Sia fang san ci ye in wang fo.

 

Hokkian: Tong Hong Po Kong Goat Tian Goat Biauw Tjoen Im Ong Hoet. Lam Hong Sie Kin Hoa Ong Hoet. See Hong Tjo Ong Sin Tong Ham Hoa Ong Hoet. Pak Hong Goat Tian Tjeng Tjeng Hoet. Siang Hong Boe Sou Tjeng Tjin Po Sioe Hoet. Hee Hong Siang Siok Goat Im Ong Hoet.

.

Terjemahan:

Di penjuru timur Buddha Raja Kegemilangan Mestika Istana Rembulan Suara Mulia Sejati Rembulan.

Di penjuru selatan Buddha Raja Akar Pohon Bunga.

Di penjuru barat Buddha Raja Pembersih Raja Kekuatan Ajaib Bunga Menyala.

Di penjuru utara Buddha Istana Kemurnian Rembulan.

Di penjuru atas Buddha Permata Mahkota Kejernihan Yang Tiada Terhitung.

Di penjuru bawah Buddha Raja Suara Kebaikan Ketenangan Rembulan.

.

無量諸佛。 多寶佛。釋迦牟尼佛。彌勒佛。阿閦佛。彌陀佛。

Mandarin: Wúliàng zhū fo. Duō bǎo fo. Shìjiā móu ní fó. Mílè fo. Ā chù fo. Mítuó fó.

Cara baca lafal Mandarin: U liang cu fo. Tuo pao fo. Se cia mo ni fo. Mi le fo. A chu fo. Mi duo fo.

.

Hokkian: Boe Liang Tjoe Hoet. Too Po Hoet. Sek Ka Bou Nie Hoet. Mie Lek Hoet. O Tjee Hoet. O Mie To Hoet.

.

Terjemahan: Para Buddha yang tiada terbilang jumlahnya. Buddha Prabhutaratna. Buddha Sakyamuni. Buddha Maitreya. Buddha Aksobhya. Buddha Amitabha.

.

中央一切眾生。在佛世界中者。行住於地上。及在虛空中。慈憂於一切眾生。各令安穩休息。晝夜修持。心常求誦此經。能滅生死苦。消伏於毒害。

Mandarin: Zhōngyāng yīqiè zhòngshēng. Zài fo shìjiè zhōng zhě. Xíng zhù wū dìshàng. Jí zài xūkōng zhōng. Cí yōu wū yīqiè zhòngshēng. Gè lìng ānwěn xiūxí. Zhòuyè xiū chí. Xīn cháng qiú sòng cǐ jīng. Néng miè shēngsǐ kǔ. Xiāo chú zhū dúhài.

Cara baca lafal Mandarin: Cung yang i cie cung seng. Cai fo se cie cung ce. Sing cu u ti sang. Ci cai si gong cung. Ce yu wu i cie cung seng. Ke ling an wen siu si. Cou ye siu ce. Sin jang ciu sung ce cing. Neng mie seng se gu. Siao cu cu tu hai.

.

Hokkian: Tiong Jang It Tjiat Tjiong Seng. Taij Hoet Sie Kaij Tjia Heng Tjoe Ie Te Siang. Kip Tjaij Hie Kong tiong. Tjoe Joe Ie Tjiat Tjiong Seng. Kok Leng An In Hioe Sit. Tioe Ja Sioe Ti. Lim Siang Kia Song Tjoe Keng Leng Biat Seng See Kou. Siauw Hok Ie Tok Haij.

.

Terjemahan: Seluruh makhluk yang berada di Jambudvipa (dunia) ataupun di Tanah Buddha. Baik bergerak di muka bumi atau di angkasa. Mencurahkan belas kasih pada semua makhluk. Melimpahkan kedamaian beserta ketenangan pada mereka, sehingga baik siang dan malam dapat melatih diri. Dengan sepenuh hati melafalkan sutra ini, dapat membebaskan diri dari segenap penderitaan akibat kelahiran dan kematian. Menyirnakan segenap penderitaan.

.

那摩大明觀世音。觀明觀世音。高明觀世音。開明觀世音。

Mandarin: Nà mó dàmíng guānshìyīn. Guān míng guānshìyīn. Gāomíng guānshìyīn. Kāimíng guānshìyīn.

Cara baca lafal Mandarin: Na mo ta ming kuan se in. Kuan ming kuan se in. Kao ming kuan se in. Gai ming kuan se yin.

.

Hokkian: Nah Moo Taij Beng Kwan Sie Im, Kwan Beng Kwan Sie Im. Ko Beng Kwan Sie Im. Kaij Beng Kwan Sie Im. 

.

Terjemahan: Namo Bodhisattva Avalokitesvara Kegemilangan Agung. Bodhisattva Avalokitesvara Pendengar Agung. Bodhisattva Avalokitesvara Yang Paling Gemilang. Bodhisattva Avalokitesvara Pembuka Kegemilangan.

.

藥王菩薩。藥上菩薩。文殊師利菩薩。普賢菩薩。虛空藏菩薩。地藏菩薩。清涼寶山億萬菩薩。普光王如來化勝菩薩。念念誦此偈。七佛世尊。即說呪曰:

Mandarin: Yào wáng púsà. Yào shàng púsà. Wénshū shī lì púsà. Pǔ xián púsà. Xūkōng cáng púsà. Di cáng púsà. Qīngliáng bǎoshān yì wàn púsà. Pǔguāng wang rúlái huà shèng púsà. Niàn niàn sòng cǐ jìng. Qī fo shìzūn. Jí shuō zhòu yuē:

Cara baca lafal Mandarin: Yao wang bu sa. Yao sang bu sa. Wen su se li bu sa. Bu sien bu sa. Si gong jang bu sa. Ti jang bu sa. Jing liang pao san i wan bu sa. Bu kuang ru lai hua seng bu sa. Nien nien sung ce cing. Ji fo se cuen. Ci suo cou ye:

.

Hokkian: Jo Ong Pou Sat. Jo Siang Pou Sat. Boen Tjoe Sioe Lie Pou Sat. Pau Hian Pou Sat. Hi Kong Tjong Pou Sat. The Tjong Ong Pou Sat. Tjeng Liang Pe San It Ban Pou Sat. Pou Kong Ong Djie Laij Hoa Sin Pou Sat. Liam Liam Siong Tjoe Keng. Tjit Hoet Sie Tjoen Tjek Soat Tjioe Wat.

.

Terjemahan: Bodhisattva Bhaisajyaraja. Bodhisattva Bhaisajayasamudgata. Bodhisattva Manjushri. Bodhisattva Samantabhadra. Buddhisattva Akasagarbha. Bodhisattva Kshitigarbha. Sepuluh ribu Bodhisattva Kesejukan Gunung Mestika. Bodhisattva Mulia Raja Tathagata Cahaya Memancar Ke mana-mana. Senantiasa membaca Sutra ini. Berikut ini adalah mantra Tujuh Buddha:

.

離波離波帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶羅帝。毘離尼帝。摩訶迦帝。真靈虔帝。娑婆訶

Mandarin: Lí bō lí bō dì. Qiú hē qiú hē dì. Tuóluóní dì. Ní hē luó dì. Pí lí ní dì. Mó hē jiā dì. Zhēn líng qián dì. Suōpó hē 

.

Hokkian: Li Po Li Po Tee. Kioe Ho Kioe Ho Tee. To Lo Nie Tee. Nie Ho Lo Tee. Pin Lie Nie Tee. Mo O Ka Tee. Tjin Leng Kian Tee. So Po Ho.

 

PUJIAN:

.

十方觀世音 一切諸菩薩 誓願救眾生

Mandarin: Shí fāng guānshìyīn yīqiè zhū púsà shìyuàn jiù zhòngshēng 

Cara baca lafal Mandarin: Se fang kuan se in. I cie cu bu sa. Se yuen ciu cung seng.

.

Hokkian: Sip Hong Kwan Sie Im. It Tjiat Tjioe Pou Sat. Sie Goan Kioe Tjiong Seng.

Terjemahan: Sepuluh penjuru Avalokitesvara dan seluruh Bodhisattva telah berikrar menolong para makhluk. 

.

稱名悉解脫 若有智慧者 慇懃為解脫

Mandarin: Chēng míng xī jiětuō ruò yǒu zhìhuì zhě yīnqín wèi jiětuō

Cara baca lafal Mandarin: Ceng ming si cie duo. Ruo yu ce hui ce. In cin wei cie duo.

.

Hokkian: Tjeng Beng Sit Kaij Toat. Djiat Joe Hok Pok Tjia. In Kim Wie Kap Soat.

.

Terjemahan: Jika menyerukan nama Mereka akan mendapatkan pembebasan. Apabila memiliki kebijaksanaan dan melatih kesadaran pikiran akan memperoleh pembebasan.

.

但是有因緣 讀誦口不綴 誦經滿千遍

Mandarin: Dànshì yǒu yīnyuán dú sòng kǒu bù zhui sòng jīng mǎn qiān biàn

Cara baca lafal Mandarin: Tan se yu in yuen. Tu song gou pu cui. Sung cing man jien pien.

.

Hokkian: Tan Sin JoeIn Jan. Tok Siong Koe Poet Toat. Siong Keng Boan Tjian Tian.

.

Terjemahan: Barangsiapa yang memiliki jodoh karma. Membaca dan melafalkannya tanpa henti, yakni hingga seribu kali. 

.

念念心不絕 火焰不能傷 刀兵立摧折

Mandarin: Niàn niànxin bù jué huǒyàn bùnéng shāng dāobīng lì cuīzhé

Cara baca lafal Mandarin: Nien nien sin pu cue. Huo yen pu neng sang. Tao ping li jui ce.

.

Hokkian: Liam Liam Sin Poet Tjoat. Hwee Ham Poet Leng Siang. To Peng Lip Tjoei Tjiat.

.

Terjemahan: Terus melafalkan dengan batin tiada goyah. Marabahaya api tiada sanggup mencelakai. Pedang tajam akan hancur berantakan. 

.

恚怒生歡喜 死者變成活 莫言此是虛 諸佛不妄說

Mandarin: Huì nù shēng huānxǐ sǐzhě biànchéng huó mòyán cǐ shì xū. Zhū fo bù wàngshuō

Cara baca lafal Mandarin: Hue nu seng huan si. Se ce pian ceng huo. Mo yen ce se si. Cu fo pu wang suo.

.

Hokkian: Hwi No Seng Hwan Hie. Soe Tjia Pian Seng Hoat. Bok Gan Tjoe Sie Hin. Tjoe Hoet Poet Bong Soat.

.

Terjemahan: Kemarahan akan berbalik menjadi suka cita. Kematian berbalik menjadi kehidupan. Janganlah beranggapan bahwa kata-kata ini hanyalah kosong belaka. Semua Buddha tiadalah berdusta.

.

佛說高王觀世音經

Mandarin: Fo shuō gāo wáng guānshìyīn jīng 

.

Hokkian: Hoet Soat Ko Ong Kwan Sie Im Keng

.

高王觀世音 能救諸苦危 臨危急難中

Mandarin: Gāo wáng guānshìyīn néng jiù zhū kǔ wēi lín wéi jínàn zhōng 

.

Terjemahan: Avalokitesvara Raja Gao. Sanggup menolong segenap penderitaan. Saat sedang berada dalam marabahaya dan kesulitan.

.

死者變成活 諸佛語不虛 是故應頂禮

Mandarin: Sǐzhě biànchéng huó zhū fo yǔ bù xū shì gù yīng dǐnglǐ 

.

Terjemahan: Kematian akan berubah menjadi kehidupan. Perkataan semua Buddha adalah terbebas dari kebohongan. Itulah sebabnya kita menghaturkan sujud.

.

持誦滿千遍 重罪皆消滅 薄福不信者 專貢受持經

Mandarin: Chí sòng mǎn qiān biàn zhòngzuì jiē xiāomiè báo fú bùxìn zhě Zhuān gòng shòu chí jīng.

.

Terjemahan: Melafalkannya hingga seribu kali. Segenap kejahatan berat dapat disirnakan. Orang yang hanya sedikit keberuntungan tiadalah akan mempercayainya. [Marilah] dengan sepenuh hati melafalkan Sutra ini.

.

念八大菩薩名號

Melafalkan nama Delapan Bodhisattva. 

.

南無觀世音菩薩摩訶薩 

Námó guānshìyīn busàmó hē sà

Lam Boe Kwan Sie Im Pou Sat Mo Ho Sat.

Namo Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva.

.

南無彌勒菩薩摩訶薩

Námó mílè púsà mó hē sà

Lam Boe Mie Lek Pou Sat Mo Ho Sat

Namo Maitreya Bodhisattva Mahasattva.

.

南無虛空藏菩薩摩訶薩 

Námó xūkōng cáng púsà mó hē sà

Lam Boe Hie Kong Tjong Pou Sat Mo Ho Sat.

Namo Akasagarbha Bodhisattva Mahasattva.

.

南無普賢菩薩摩訶薩

Námó pǔ xián púsà mó hē sà

Lam Boe Po Hian Pou Sat Mo Ho Sat.

Namo Samantabhadra Bodhisattva Mahasattva.

.

南無金剛手菩薩摩訶薩 

Námó jīngāng shǒu púsà mó hē sà

Lam Boe Kim Kong Tjoe Pou Sat Mo Ho Sat

Namo Vajrapani Bodhisattva Mahasattva.

.

南無妙吉祥菩薩摩訶薩

Námó miào jíxiáng púsà mó hē sà

Lam Boe Biau Kit Siang Pou Sat Mo Ho Sat.

Namo Manjushri Bodhisattva Mahasattva.

.

南無除蓋障菩薩摩訶薩 

Námó chú gài zhàng púsà mó hē sà

Lam Boe Tie Kaij Tjiang Pou Sat Mo Ho Sat.

Namo Sarvanirvarana Viskambhin Bodhisattva Mahasattva.

.

南無地藏王菩薩摩訶薩

Námó di cáng wáng púsà mó hē sà

Lam Boe Tee Tjong Ong Pou Sat Mo Ho Sat.

Namo Kshitigarbha Bodhisattva Mahasattva.

.

南無諸尊菩薩摩訶薩

Námó zhū zūn púsà mó hē sà

Namo Seluruh Bodhisattva Mahasattva Mulia.

 

MERENUNGKAN MAKNA ALTAR

MERENUNGKAN MAKNA ALTAR

.

18 Desember 2016

Ivan Taniputera.

.

.

Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai makna altar. Yang Arya Dogen Zenji (道元禅師, 1200-1253), seorang mahaguru aliran Zen menyatakan bahwa membangun altar adalah menumpuk stupa di atas stupa guna menciptakan stupa. Dengan kata lain, ia adalah menyusun Buddha di atas Buddha, demi menghadirkan sesosok Buddha. Ada pun yang dimaksud menghadirkan sesosok Buddha adalah merealisasi Kebuddhaan. Dalam hal ini, membangun altar adalah suatu latihan spiritual. Oleh karenanya, membangun altar harus disertai dengan latihan spiritual, yakni pemurnian, pengorbanan, dan disiplin. Tanpa latihan spiritual, maka manfaat yang diperoleh akan kecil. Namun semakin kuat disiplin spiritual, pemusatan pikiran, dan kebijaksanaan dapat direalisasi, semakin kuat pula perubahan energi kebiasaan kita. Bersamaan dengan itu, altar juga akan semakin kuat dan mantap kekuatannya. Lebih jauh lagi, dari sisi Kebenaran Pamungkas (paramartha), altar yang kasat mata itu pun tidak mempunyai hakikat nyata serta bertahan selamanya. Itulah sebabnya, altar dikatakan sebagai semata-mata perwujudan pikiran. Keberadaan dan waktu hanya hadir dalam pikiran.

.

Menyusun altar juga berarti menyusun mandala, yakni model kosmologi alam semesta; baik itu menurut Daoisme, Buddhisme, atau kepercayaan lainnya. Sebagai contoh, dalam Daoisme, altar pasti berisikan simbolisme lima unsur atau elemen; yakni Api, Tanah, Logam, Air, dan Kayu. Sementara itu, dalam Buddhisme khususnya aliran Tantrayana, elemennya adalah: Angkasa, Angin, Api, Air, dan Tanah. Menurut Daoisme; elemen Api berwarna merah; elemen Tanah berwarna kuning; elemen Logam berwarna putih; elemen Air bewarna hitam; dan Kayu berwarna Hijau. Dalam Buddhisme, elemen Akasa bewarna Biru; elemen Angin berwarna hitam; elemen Api berwarna merah; elemen Air berwarna putih; elemen Tanah bewarna kuning. Terdapat persamaan dan perbedaan di sini. Tetapi perbedaan bukanlah masalah, karena intinya adalah sama, yakni menyusun model alam semesta; dimana alam semesta diyakini tersusun dari elemen-elemen tersebut.

.

Lebih jauh lagi, karena merupakan susunan model alam semesta, maka altar juga terkait dengan perbintangan. Sebagai contoh adalah rasi bintang Beruang Besar, yang di China dikenal sebagai Gantang Utara ( 北斗 Beidou). Gugusan bintang ini merupakan sesuatu yang penting dalam tradisi Daoisme dan Buddhisme. Bahkan titik tetap selaku sumbu putar Gantang Utara disebut sebagai “Gerbang Kehidupan” menurut tradisi Daoisme. Segenap kekuatan gaib atau magis diyakini mengalir dari gugusan bintang tersebut. Selanjutnya adalah planet-planet yang diyakini terkait dengan berbagai elemen sebagaimana telah disebutkan di atas. Sebagai contoh, Mars terkait elemen Api; Yupiter terkait elemen Kayu; dan lain sebagainya.

.

Elemen-elemen ini melambangkan berbagai aspek kehidupan. Penjelasannya agak rumit sehingga tidak akan ditampilkan pada artikel ini. Namun intinya adalah, setiap makhluk dan aspek kehidupan apa pun merupakan penggabungan dan penguraian elemen-elemen yang berlangsung terus menerus. Dengan demikian, tidak ada yang kekal. Ada penggabungan akan ada penguraian; Penggabungan hanya mungkin terjadi karena ada penguraian. Demikianlah berlangsung terus menerus. Melalui perenungan prinsip ini secara seksama, kita menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang kekal dan akan senantiasa berubah. Ternyata hal ini juga sejalan dengan ilmu fisika. Energi senantiasa berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Jadi kita boleh mengatakan bahwa dengan menyusun model alam semesta, kita secara tidak langsung telah mempelajari ilmu fisika.

.

Ternyata pandangan altar selaku model alam semesta tidak hanya dikenal di dunia Timur saja. Di Yunani, alam semesta dipandang sebagai bentuk geometri dan angka (numerologi). Hal ini nampak ajaran Pythagoras, salah seorang ahli filsafat dan matematika, terkemuka. Warisan Phythagoras yang terkenal adalah teoremanya terkait segitiga siku-siku. Altar di Yunani kuno dibangun berdasarkan kaidah-kaidah ukuran dan bentuk-bentuk geometri tertentu; dimana prinsip semacam itu juga tidak asing pada mandala Buddhisme Tibet. Tidak berbeda dengan dunia Timur, tradisi di Barat juga mengenal pelafalan mantra-mantra, penggunaan numerologi tertentu, dan pengetahuan rahasia terkait bintang beserta planet.

.

Berdasarkan data-data di atas, kita dapat menyimpulkan adanya suatu benang merah atau keterkaitan antara tradisi spiritual Barat dan Timur. Terdapat suatu prinsip universal yang melatar belakangi segala sesuatu. Demikianlah sekilas pengenalan kita mengenai makna altar.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . 

 

 
 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

GREAT POWER OF UCCHUSMA VIDYARAJNI SUTRA

大威力烏樞瑟摩明王經

Dà wēilì wū shū sè mó míngwáng jīng

Great Power of Ucchusma Vidyarajni Sutra

Taisho Tripitaka 1227

Translated from Chinese into English by Ivan Taniputera

This Sutra translation is far from perfect. Therefore, all comments and suggestions will be accepted gladly.
This translation may be reproduced and further disseminated, by NOT CHANGING anything (without add and omit anything) as written here.

This work is dedicated to Guru, Buddha, Dharma, and Sangha.

禮一切佛復次諸菩薩。爾時會中無量俱胝明仙之所圍遶。摩醯首羅天王大部多主。從座而起頭面著地。前禮金剛手菩薩摩訶薩足。作是言菩薩唯願演說大威力者。不空無礙教令諸。無比力勇健者。金剛菩薩所愛樂者。諸天阿修羅梵王帝釋所歸仰者。夜叉羅剎毘多拏布單那所怖畏者。降怨敵者。辦諸事者。曼荼羅法所祕密者。時彼眾會同讚摩醯首羅言。善哉善哉作意善哉善哉大部多主。為我等類決定勸請

Lǐ yīqiè fú fù cì zhū púsà. Ěr shí huì zhōng wúliàng jù zhī míng xiān zhī suǒ wéi rào. Mó xī shǒu luó tiānwáng dà bù duō zhǔ. Cóng zuò ér qǐtóu miàn zhuó dì. Qián lǐ jīngāng shǒu púsà mó hē sà zú. Zuò shì yán púsà wéi yuàn yǎnshuō dà wēilì zhě. Bù kōng wú ài jiàolìng zhū. Wúbǐ lì yǒng jiàn zhě. Jīngāng púsà suǒ ài yuè zhě. Zhū tiān āxiūluó fàn wáng dì shì suǒ guī yǎng zhě. Yèchā luó shā pí duō ná bù dān nà suǒ bù wèi zhě. Jiàng yuàndí zhě. Bàn zhūshì zhě. Màntúluó fǎ suǒ mìmì zhě. Shí bǐ zhòng huìtóng zàn mó xī shǒu luó yán. Shànzāi shànzāi zuò yì shànzāi shànzāi dà bù duō zhǔ. Wèi wǒ děng lèi juédìng quàn qǐng.

Homage to all Buddhas and Bodhisattvas.  At that congregation uncountable gods circumbulated Buddha to pay respect toward Him (pradaksina, a custom of ancient India). Many kings of Mahesvara gods rise from their seat and bow down with their head touch the feet of Vajrapani Bodhisattva Mahasattva. They ask Vajrapani to bestow the teaching about  great power; unhindered power which grants unmatched strength  and vitality. Vajrapani because of his loving kindness is very happy.  All gods, asuras, Brahmas and Indra, direct their attention.  Yaksa, raksa, biduona, putana, and the like are frightened. They drop their enmity in dealing with that very secret mandala teaching (Dharma Mandala).  At that time, in the middle of that congregation Vajrapani praises, “Very good, very good, kings of Mahesvara God.  You ask me such question.

爾時金剛手菩薩。逶迤抽擲金剛杵已。便下金剛莊嚴蓮華之座。顧彼眾會。即入 怖畏金剛大忿怒遍喜三摩地。然後無量百千俱胝所為報障有。皆大振懾悉見其身。為 烏樞瑟摩所押伏。命將欲盡。如遇劫燒其意迷悶。俱發聲言唯願哀憐施之無畏

Ěr shí jīngāng shǒu púsà. Wēiyí chōu zhì jīngāng chǔ yǐ. Biàn xià jīngāng zhuāngyán liánhuá zhī zuò. Gù bǐ zhòng huì. Jí rù bù wèi jīngāng dà fèn nù biàn xǐ sān mó de. Ránhòu wúliàng bǎi qiān jù zhī suǒwéi bào zhàng yǒu. Jiē dà zhèn shè xī jiàn qí shēn. Wèi wū shū sè mó suǒ yā fú. Mìng jiāng yù jǐn. Rú yù jié shāo qí yì mí mèn. Jù fāshēng yán wéi yuàn āilián shī zhī wúwèi

Vajrapani Bodhisattva draws his vajra pestle.  He descends his glorious vajra lotus seat and gazes at all congregation members.  He enters great formidable meditation (samadhi), which is able to hinder uncountable threats toward his body.

爾時金剛手菩薩摩訶薩。從三摩地安詳而起。告徒眾言。大威德者大光明者大忿 怒者如汝所言。如是薄伽梵大威德者大忿怒者大光明者

Ěr shí jīngāng shǒu púsà mó hē sà. Cóng sān mó de ānxiáng ér qǐ. Gào tú zhòng yán. Dà wēi dé zhě dà guāngmíng zhě dà fèn nù zhě rú rǔ suǒ yán. Rúshì báojiāfàn dà wēi dé zhě dà fèn nù zhě dà guāngmíng zhě.

Vajrapani Bodhisattva from his serene meditation tells the congregation, “That great power is the great brilliant fury.  Such anger is called great fury of World Honoured One (Bhagava, one title of Buddha), so it is great and brilliant.

爾時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩。如師子顧作此瞻視唱如是言。大部多主我今說烏 樞瑟摩祕密曼荼羅法。若暫聞者一切事業皆悉成就。不有非時夭橫。但諸惡事皆不及 身。毘那夜迦伺不得便。一切眾生之所愛敬。一切怨敵常皆遠離。一切密言皆得成驗 。諸金剛法任運當成。一切不祥即得解脫。一切吉慶常當加護。若持此明滿十千遍。 即同登壇具足灌頂。如遇明師之所傳授。次復當陳烏樞瑟摩曼荼羅相。

Ěr shí báojiāfàn jīngāng shǒu púsà mó hē sà. Rú shī zi gù zuò cǐ zhān shì chàng rúshì yán. Dà bù duō zhǔ wǒ jīn shuō wū shū sè mó mìmì màntúluó fǎ. Ruò zàn wén zhě yīqiè shìyè jiē xī chéngjiù. Bù yǒu fēi shí yāo héng. Dàn zhū è shì jiē bùjí shēn. Pí nà yè jiā cì bùdé biàn. Yīqiè zhòngshēng zhī suǒ àijìng. Yīqiè yuàndí cháng jiē yuǎnlí. Yīqiè mì yán jiē dé chéng yàn. Zhū jīngāng fǎ rèn yùn dàngchéng. Yīqiè bùxiáng jí dé jiětuō. Yīqiè jíqìng cháng dāng jiāhù. Ruò chí cǐ míng mǎn shíqiān biàn. Jí tóng dēngtán jùzú guàndǐng. Rú yù míng shī zhī suǒ chuánshòu. Cì fù dāng chén wū shū sè mó màntúluó xiāng.

Buddha looks at Vajrapani Bodhisattva as if teacher to his disciple and speaks: “Multitude lords of gods, I will reveal the secret Mandala teaching.  If you hear this Dharma, it can bring accomplishment.  You won’t die prematurely. All evil things can not threat your body. Vinayaka will protect you. Everybody will respect you.  His/her life will be encompassed by luck. If you practise it ten thousand times perfectly,  together with its altar and abhisekas, according to what teacher has revealed it to you. Arrange each of its Sima mandala.

先應具受三歸 八戒。發菩提心慈慧悲愍。其立壇地應當擇處。若於山間或在莊居。或於曠野或在寒 林。或在淨室或河岸側。或獨樹下或閑宅祠宇。如法治地建曼荼羅。三肘四肘或復八 肘亦十六肘。若降伏法三肘三角。作若寂災法四肘或八肘。若增益法及為國王十六肘 作。用黑月八日。或黑月十四日。以心密言加持清水用灑其地。又以紫檀摩一圓壇。

Xiān yīng jù shòu sān guī bā jiè. Fā pútíxīn cíhuì bēi mǐn. Qí lì tán dì yìng dāng zé chù. Ruò yú shān jiàn huò zài zhuāng jū. Huò yú kuàngyě huò zài hán lín. Huò zài jìng shì huò hé’àn cè. Huò dú shùxià huò xián zhái cí yǔ. Rú fǎzhì dì jiàn màntúluó. Sān zhǒu sì zhǒu huò fù bā zhǒu yì shíliù zhǒu. Ruò xiángfú fǎ sān zhǒu sānjiǎo. Zuò ruò jì zāi fǎ sì zhǒu huò bā zhǒu. Ruò zēngyì fǎ jí wèi guówáng shíliù zhǒu zuò. Yòng hēi yuè bā rì. Huò hēi yuè shísì rì. Yǐ xīn mì yán jiāchí qīngshuǐ yòng sǎ qí de. Yòu yǐ zǐtán mó yīyuán tán.

First, you should take three refuges (Triple Jewel: Buddha, Dharma, and Sangha) and eight precepts. Generate Bodhi heart, compassion, wisdom, and loving kindness.  Build altar and select the place, which may be mountain, village, wilderness, clean room, river bank, below the tree, or in the room of a residence and temple.  Build mandala according to Dharma.  The dimension could be three, four, or eight hastas (elbow, measurement unit of ancient India).  It can be also sixteen hastas.  For subjugation Dharma (abhicaruka) the dimension should three hastas and three jiaos.  To pacify calamity the dimension should be four or eight hastas.  To increase your life like a king the dimension should be sixteen hastas.  The date is 8th or 14th according to lunar calendar (candrasengkala).  Recite mantra in your mind to bless clean water and sprinkle it to the ground.  Sprinkle grinded candana wood encircling that altar.

布以祥草上散赤迦囉尼囉花。以塗香眾花散於壇上。加持佉馱囉橛一百八遍。釘入大 壇四角及中成結地界。乃作根本遍擲印誦密言七遍。取紫檀遍塗地。以五色線拼為界 道。四角四門運以黃赤綠黑。乃於壇心畫佛。佛左傍畫金剛手菩薩。持杵。有諸使者 及金剛鉤明蛇。捧杵瞻仰菩薩。次右烏樞瑟摩明王。

Bù yǐ xiáng cǎo shàng sàn chì jiā luō ní luō huā. Yǐ tú xiāng zhòng huā sàn yú tánshàng. Jiāchí qū tuó luō jué yībǎi bā biàn. Dīng rù dà tán sìjiǎo jí zhōng chéng jié dìjiè. Nǎi zuò gēnběn biàn zhì yìn sòng mì yán qī biàn. Qǔ zǐtán biàn tú dì. Yǐ wǔsè xiàn pīn wèi jiè
dào. Sìjiǎo sì mén yùn yǐ huáng chì lǜ hēi. Nǎi yú tán xīn huà fú. Fú zuǒ bàng huà jīngāng shǒu púsà. Chí chǔ. Yǒu zhū shǐzhě jí jīngāng gōu míng shé. Pěng chǔ zhānyǎng púsà. Cì yòu wū shū sè mó míngwáng.

Spread fragrant grass on scattered  red Karuni flower.  Smear many kinds of fragrant flower on the altar. Read mantra 108 times to empower it. – Nail the four corner of that big altar to mark its middle part.  Recite secret dharani mantra (spell) seven times in sprinkling sandalwood to the ground. Use five coloured thread to mark its boundary. In each of its four sides create one gate and use the colour yellow, red, green, and black respectively.  In the middle of the altar place a painting of Buddha.  In the left side this painting place a painting of Vajrapani, who helds a vajra, together with all of his retinue and also vajra hook in the form of brilliant snake.  Offer vajra pestle to the Bodhisattva.  In the right side, place a painting of Ucchusma Vidyarajni.

持青難拏 (唐言棒) 以夜叉及阿修羅 眾。并訶利帝母及其愛子等為侍從。皆瞻仰明王。於東北角大自在天王執三股叉。并妃。東方天帝釋執金剛杵。東南隅火天執了戾棒。南方閻羅王執那拏。西南方寧帝執 劍。西方水天執赤索。西北方風天執緋幡。北方毘沙門執伽那。三面畫毘舍蛇眾。東門內畫三股叉守護。以新瓶皆滿盛淨水及寶物五穀等。以綵色纏項。

Chí qīng nán ná (táng yán bàng) yǐ yèchā jí āxiūluó zhòng. Bìng hē lì dì mǔ jí qí àizǐ děng wèi shìcóng. Jiē zhānyǎng míngwáng. Yú dōngběi jiǎo dà zìzài tiānwáng zhí sāngǔ chā. Bìng fēi. Dōngfāng tiāndì shì zhí jīngāng chǔ. Dōngnán yú huǒ tiān zhíle lì bàng. Nánfāng yánluó wáng zhí nà ná. Xī nánfāng níng dì zhí jiàn. Xīfāng shuǐ tiān zhí chì suǒ. Xīběifāng fēng tiān zhí fēi fān. Běi fāng píshāmén zhí jiā nà. Sānmiàn huà pí shě shé zhòng. Dōngmén nèihuà sāngǔ chā shǒuhù. Yǐ xīn píng jiē mǎn shèngjìngshuǐ jí bǎowù wǔgǔ děng. Yǐ cǎi sè chán xiàng.

He holds a green rod to subdue multitude of yaksas and asuras (kind of demon); and also to arise the benefit and goodness of Mother Earth.  All pay homage to the Vidyarajni.  In the Northeast, place Mahesvara holds a trisula (three peaks spear). In the east, place Indra holds a vajra pestle. In the south east place Agni (God of fire) holds a club.  In the south place Yama holds a rod.  In the south place Ningdi holds a sword.  In the west, place Varuna (God of Water) holds red rope.  In the northwest, place Vayu (God of wind) holds a dark red banner. In the north, place Vaisramana holds a sword. Draw multitude of pisacha with three heads. In the eastern gate draw a trisula for protection.  Use new vase full of water to clen five kinds of barley.  Use five coloured string to tie the neck of that vase.

取一口瓶置佛前。安紫檀杵於口上。餘瓶皆以赤花或菓木枝塞口。四角四門各置一瓶。佛前置兩段衣服充供養。金剛聖眾乃至天等亦用衣服。每尊皆置飲食香花。壇外道梵行界道(壇外正方遺灰) 其瓶先加持一千八遍乃置之。請諸尊依法。引弟子誦金剛三昧耶密言。纔令弟子耳聞。散花所至彼尊有緣如法灌頂。若登此壇即同入一切曼荼羅訖。一切天魔毘那夜迦皆悉順伏。命終生阿拏迦嚩典宮(毘沙門天王宮)

Qǔ yīkǒu píng zhì fú qián. Ān zǐtán chǔ yú kǒushàng. Yú píng jiē yǐ chìhuā huò guǒ mù zhī sāi kǒu. Sìjiǎo sì mén gè zhì yī píng. Fú qián zhì liǎng duàn yīfú chōng gòngyǎng. Jīngāng shèng zhòng nǎizhì tiān děng yì yòng yīfú. Měi zūn jiē zhì yǐnshí xiānghuā. Tán wàidào fàn xíng jiè dào qí píng xiān jiāchí yīqiān bā biàn nǎi zhì zhī. Qǐng zhū zūn yīfǎ. Yǐn dìzǐ sòng jīngāng sānmèi yé mì yán. Cái lìng dìzǐ ěrwén. Sàn huā suǒ zhì bǐ zūn yǒuyuán rú fǎ guàndǐng. Ruò dēng cǐ tán jí tóng rù yīqiè màntúluóqì.Yīqiètiānmó pí nàyè jiā jiē xī shùn fú. Mìng zhōngshēng ā ná jiā mó diǎn gōng

Place a vase before the Buddha. On its top part place a violet sandalwood pestle. Then use red flower or wood of Mu three to seal its mouth. Put one of such vases in the four directions respectively. Offer two robes (or clothes) before the Buddha. [Visualize] that all vajra deities and multitude of gods wear those clothes. Food, drink, and fragrant flowers should be offered to the deities on the altar. Outside the altar is the realm of Brahma. All vases are blessed 1.008 times instantly, to make that everything is according to Dharma.  The disciples are then guided to  recite secret mantra of Vajrasamaya.  Let the disciples to open their ear. Scatter flowers as abhiseka ritual which is according to Dharma. Entering this altar can be considered as entering all mandalas.  All heavenly maras and vinayakas will submit to practioner’s order. Later on practioners will be born in the Alakavati palace of Vaisravana.

次重說無上祕密曼茶羅。以黑月八日或十四日。可稱讚地而建立之。四肘四門布以五色。或塼灰末於中畫佛。次右觀自在菩薩。次右馬頭明王大忿怒形。佛左金剛手菩薩。次左大威力烏樞瑟麼明王大忿怒形。佛前摩麼雞金剛部母。四角置一瓶佛前一瓶。以不截綵覆之名勝瓶。外壇東北隅。大自在天王執三股叉并妃。於餘隅畫半杵或杵印。以香花飲食供養。如法引弟子灌頂。所用物充以心密言加持

Cì zhòng shuō wú shàng mìmì màn chá luó. Yǐ hēi yuè bā rì huò shísì rì. Kě chēngzàn dì ér jiànlì zhī. Sì zhǒu sì mén bù yǐ wǔsè. Huò zhuān huī mò yú zhōng huà fú. Cì yòu guān zìzài púsà. Cì yòu mǎtóu míngwáng dà fèn nù xíng. Fú zuǒ jīngāng shǒu púsà. Cì zuǒ dà wēilì wū shū sè me míngwáng dà fèn nù xíng. Fú qián mó me jī jīngāng bù mǔ. Sìjiǎo zhì yī píng fú qián yī píng. Yǐ bù jié cǎi fù zhī míngshèng píng. Wài tán dōngběi yú. Dà zìzài tiānwáng zhí sāngǔ chā bìng fēi. Yú yú yú huà bàn chǔ huò chǔ yìn. Yǐ xiānghuā yǐnshí gòngyǎng. Rú fǎ yǐn dìzǐ guàndǐng. Suǒyòng wù chōng yǐ xīn mì yán jiāchí

I will teach you again the innermost secret of Mandala. On the 8th and 14th day according to lunar calendar,  you can purify the ground and build a mandala, whose dimension is four hastas and decorated by five colours, and use brick dust to draw image of Buddha in its center. In the right side place image of Avalokitesvara Bodhisattva.  In the right side of Avalokitesvara Bodhisattva place image of wrathful Hayagriva.  In the left side place the image of Vajrapani.  In the left side of Vajrapani place image of wrathful  Ucchusma. In front of Buddha place image of Mamaki, the Mother of Vajra family.  In the four corners put a vase respectively and also one vase before the Buddha.  Use uncut multicoloured cloth to cover the vases and then they should be called “Victorious Vase.”  In the north east, place Mahesvara image holds trisula and also his consort. Draw a half Vajra and its seal.  Then offer incense, food, and drink.  Lead the disciples to attain abhiseka which according to Dharma. Use ritual object and secret mantra.

次契相。根本遍擲印。先正立極力引左足頓地。向左亞身。右手握大指成拳。申臂令豎。左手為拳約著心。舒頭指如針。眉間嚬蹙目當專注。此遍擲印乃能怖畏諸障難者。阿修羅門所有關鍵亦能摧破

Cì qì xiāng. Gēnběn biàn zhì yìn. Xiān zhèng lì jílì yǐn zuǒzú dùn de. Xiàng zuǒ yà shēn. Yòushǒu wò dà zhǐ chéng quán. Shēn bì lìng shù. Zuǒshǒu wéi quán yuēzhe xīn. Shū tóu zhǐ rú zhēn. Méijiān pín cù mù dāng zhuānzhù. Cǐ biàn zhì yìn nǎi néng bù wèi zhū zhàng nàn zhě. Āxiūluó mén suǒyǒu guānjiàn yì néng cuī pò

The main mudra is as following.  Stand straight and stamp left foot to the earth.  Body slightly bend to the left side.  Make a fist with four finger (except thumb) of the right hand and raise it.  Make a fist with left hand and put it before the chest. Stretch its thumb as if a needle.  Frown your face,  open the eyes, and stare attentively.  This mudra can remove fear and obstacle. It can also block the rebirth into ashura (demi gods) realm.

大忿怒印。並雙手。中名小指等互以面相著。其大指捻其三指甲。便相握成拳。舒頭指合如針。此契能作一切事業。縛撲請召辟除卒忤。又令遠離能殺枯瘁護身

Dà fèn nù yìn. Bìng shuāng shǒu. Zhōng míng xiǎozhǐ děng hù yǐ miànxiàngzhe. Qí dà zhǐ niǎn qí sān zhǐjiǎ. Biàn xiāng wò chéng quán. Shū tóu zhǐ hé rú zhēn. Cǐ qì néng zuò yīqiè shìyè. Fù pū qǐng zhào pì chú zú wǔ. Yòu lìng yuǎnlí néng shā kū cuì hùshēn

Great anger mudra is as following.  Both palms face each other. Raise index fingers of both hands, but the other fingers (middle, ring, and small finger) bend toward inner side and touch each other. The nails of this three fingers are touch by thumb.  The purpose of this mudra is to bind, invite, summon,  dispel,  remove, dissolve, and also to destroy, wither, weary, and protect from far away.

普焰印。手背相著指頭垂下。名下合掌。乃深交諸指。二小指如針大開掌。二大指互捻頭指甲側。此契能成一切事業

Pǔ yàn yìn. Shǒubèi xiāngzhe zhǐtou chuíxià. Míng xià hézhǎng. Nǎi shēnjiāo zhū zhǐ. Èr xiǎozhǐ rú zhēn dàkāi zhǎng. Èr dà zhǐ hù niǎn tóu zhǐjiǎ cè. Cǐ qì néngchéng yīqiè shìyè

Universal flame mudra is as following.  All fingers of both palms touch each other and point downward. This is called joined palm pointing downward.  Middle and ring fingers then cross each other. Small fingers are wide open.  Thumbs touch index fingers’ nail from their sides. This mudra is to accomplish all efforts.

杵印雙手內相叉為拳。舒左中及頭指。右中頭指亦然。二中指相合。微屈頭指各近中指傍。大指相並押無名側

Chǔ yìn shuāng shǒu nèi xiāng chā wèi quán. Shū zuǒ zhōng jí tóu zhǐ. Yòu zhōngtóu zhǐ yì rán. Èr zhōngzhǐ xiànghé. Wēi qū tóu zhǐ gè jìn zhōngzhǐ bàng. Dà zhǐ xiāng bìng yā wúmíng cè

Vajra mudra is as following. All fingers cross each other and form a fist.  Stretch out left middle finger. Right middle finger is also in such manner.  Both middle fingers touch each other on their tips and slightly bent.  Place thumbs inside the fist and touch the ring fingers’ side.

車捧印右手握大指成拳

Chē pěng yìn yòushǒu wò dàchéng quán

Holding chart mudra is as following.  Four fingers of right hand grasp the thumb and so forming a fist.

剪刀印結次前印。舒頭中指如剪刀股。徐動之

Jiǎndāo yìn jié cì qián yìn. Shū tóu zhōngzhǐ rú jiǎndāo gǔ. Xú dòng zhī

Scissor mudra is as following. Cross all fingers of both palms each other as before.  Stretch out middle fingers like a scissor and move them as if cutting something.

大牆院印結前棒印。極開二頭指

Dà qiáng yuàn yìn jié qián bàng yìn. Jí kāi èr tóu zhǐ

Great courtiyard wall mudra is as following. Similar to holding chart mudra as mentioned before but  stretch out both index fingers.

頂印結次前大牆院。屈右頭入掌如餘指

Dǐng yìn jié cì qián dà qiáng yuàn. Qū yòu tóu rù zhǎng rú yú zhǐ

Unisha Mudra is as following, similar to great courtiyard wall mudra as mentioned before.  Bent right index finger and place it inside the palm as other fingers.

頭印如大牆院屈左頭指入之

Tóu yìn rú dà qiáng yuàn qū zuǒ tóu zhǐ rù zhī

Head Mudra is as following, similar to great courtiyard wall mudra. Bent left index finger and place it inside the palm as other fingers.

甲印准牆院。屈二頭指相拄如環。此印有大威力能作一切事業

Jiǎ yìn zhǔn qiáng yuàn. Qū èr tóu zhǐ xiāng zhù rú huán. Cǐ yìn yǒu dà wēilì néng zuò yīqiè shìyè

Armor Mudra is as following. Similar to great courtiyard wall mudra.  Bent all index fingers and both tips touch eaach other. This mudra is very powerful and can accomplish all efforts.

復次畫像法。用徑方兩肘。依口酬價。乃以牛糞摩壇。豎緤於內。以赤花飲食供養。因食食良工圖如來像。坐師子座手作說法相 (以左手大指頭指頭相捻。並舒中名小三指右手亦然。及以左手仰掌。橫約著心。以右手腕著左手名小指等頭。以掌向外散其三指也)

Fù cì huàxiàng fǎ. Yòng jìng fāng liǎng zhǒu. Yī kǒu chóu jià. Nǎi yǐ niúfèn mó tán. Shù xiè yú nèi. Yǐ chìhuā yǐnshí gòngyǎng. Yīn shí shí liáng gōng tú rúlái xiàng. Zuò shī zǐ zuò shǒu zuò shuōfǎ xiāng

Furthermore, the Dharma of drawing image will be taught.  Use a square cloth whose the dimension of two hastas is with the suitable price. Use gomaya to rub the altar. Hang the cloth vertically inside the altar.  Offer red flowers, food, and drink.  Employ a painter to paint Buddha image.  Sit on the Dharma Master throne with the hands form turning Dharma Wheel Mudra.

如來左畫金剛手菩薩。右手執杵左作問法相 (並其五指微屈之如仰 形。引手向前掌向如來也)

Rúlái zuǒ huà jīngāng shǒu púsà. Yòushǒu zhí chǔ zuǒ zuò wèn fǎxiāng

In the Tathagata’s left side paint Vajrapani Bodhisattva. His right hand holds a vajra. His left hand forms mudra of asking Dharma teaching.

次左畫大威力烏芻瑟麼明王。大忿怒形。目赤色通身靘黑色。舉體焰起而有四臂。右上手執劍。次下羂索。左上打車棒。下三股叉。器仗上並焰起。如來右金剛部母麼麼雞。多髮美貌通身靘色。胡跪合掌恭敬白佛。部母右行者。胡跪兩手執香爐供養。其緤勿經打污。無毛髮者。勿用臭色及有命之色。其畫匠每日受三歸八戒。長齋具大善心新衣清潔 (行者亦爾勿離其傍。速成為上。後有畫像亦准此也)

Cì zuǒ huà dà wēilì wū chú sè me míngwáng. Dà fèn nù xíng. Mù chìsè tōng shēn qìng hēisè. Jǔ tǐ yàn qǐ ér yǒu sì bì. Yòu shàngshǒu zhí jiàn. Cì xià juànsuǒ. Zuǒshàng dǎ chē bàng. Xià sāngǔ chā. Qì zhàng shàng bìng yàn qǐ. Rúlái yòu jīngāng bù mǔ me me jī. Duō fà měimào tōng shēn qìng sè. Hú guì hézhǎng gōngjìng bái fú. Bù mǔ yòu xíngzhě. Hú guì liǎngshǒu zhí xiānglú gòngyǎng. Qí xiè wù jīng dǎ wū. Wú máofà zhě. Wù yòng chòu sè jí yǒu mìng zhī sè. Qí huàjiàng měi rì shòu sān guī bā jiè. Chángzhāi jù dà shànxīn xīn yī qīngjié (xíngzhě yì ěr wù lí qí bàng. Sù chéngwéi shàng. Hòu yǒu huàxiàng yì zhǔn cǐ yě)

Then, paint image of Ucchusma Vidyarajni with great strength in wrathful form. His eyes are red and His body is green black. Great flames arise from His four armed body. His upper right hand holds a sword. His lower right hand holds a rope. His upper left hand holds a wand. His lower left hand holds a three peaks vajra.  All holy objects are also enclosed by flames. In the right side of Tathagata (Buddha), paint image Vajra family mother, Mamaki. She has a thick hair and green body. She is kneeling with right knee on the ground and pay homage facing the Buddha. The practioner is on the right side of Mamaki. He/she also kneels down with  right knee on the ground. Both practioner’s hand hold incense offering. His/her robe should always clean and smooth. Don’t wear robe which is smell or made of leather. The painter should take refuge to Triple Jewels and Eight Precepts everyday. He should be vegetarian during that time and develop great compassion. (Everyone who observes these teachings, surely will achieve spiritual realization. The following are further painting instructions that should be observed).

復次於此像前。面東誦根本密言。乞食禁語兀如枯木。當印制底。如是相續滿六十萬。遂即登山建立前祕密曼茶羅。持劍作大壇。用阿伽嚧(沈香也)充柴。欝金華和白檀香燒之晝夜。成持明仙之首得一切悉地。有大威力壽齊日月。命終生阿拏迦囉典宮。

Fù cì wū cǐ xiàng qián. Miàn dōng sòng gēnběn mì yán. Qǐshí jìn yǔ wū rú kūmù. Dāng yìn zhì dǐ. Rúshì xiāng xù mǎn liùshí wàn. Suí jí dēngshān jiànlì qián bìmì màn chá luó. Chí jiàn zuò dà tán. Yòng ā gā lú (chénxiāng yě) chōng chái. Yù jīnhuá hé báitán xiāng shāo zhī zhòuyè. Chéng chí míng xian zhī shǒu dé yīqiè xīde. Yǒu dà wēilì shòu qí rì yuè. Mìng zhōngshēng ā ná jiā luō diǎn gōng.

Furthermore, facing eastern direction practioner should recite root mantra in front of these holy paintings. Practioner should only consume alms food. He/she shouldn’t speak anything as if a piece of wood. When practioner has already got stable foundation, then he should continue by reciting the mantra 600.000 times. He/she should climb to a mountain peak and construct a secret mandala as explained before. He/she should hold a sword during mandala construction. Chen incense (Chenxiang), Yujin flower, dan white sandalwood should be burnt days and nights incesantly. He will attain the leadership of Vidyarajni and attain all spiritual realizations (siddhi). Practioner will get glorious power and his/her life span will be very long like sun and moon. After the end of practioner’s life, he/she will be born in Alakavati Palace.

若置訶哩多攞 (雌黃) 或安善那 (眼藥) 或麼曩始攞(雄黃) 或捧。准前作火壇。功力同劍。若乞食於一月內無間念誦。取白月十五日畢。其日。布像敷阿說他葉 (廣府有之) 於像前加持三金 (金銀赤銅) 娜拏七遍。置上加持持之。焰起劫壽有大威力。一切阿修羅一切夜叉羅剎鬼神諸天皆大順伏。若三金拏一月內加持之日滿。准前加持焰起持之。劫壽身等大威力明王

Ruo Zhì hē li duō luó (cíhuáng) huò ānshàn nà (yǎn yào) huò me nǎng shǐ luó (xiónghuáng) huò pěng. Zhǔn qiánzuò huǒ tán. Gōnglì tóng jiàn. Ruò qǐshí wū yī yuè nèi wújiàn niànsòng. Qǔ bái yuè shíwǔ rì bì. Qí rì. Bù xiàng fū ā shuō tā yè (guǎng fǔ yǒu zhī) wū xiàng qián jiāchí sān jīn (jīnyín chìtóng) nà ná qī biàn. Zhì shàng jiāchí chí zhī. Yàn qǐ jié shòu yǒu dà wēilì. Yīqiè āxiūluó yīqiè yèchā luó shā guǐshén zhū tiān jiē dà shùn fú. Ruò sān jīn ná yī yuè nèi jiāchí zhī rì mǎn. Zhǔn qián jiāchí yàn qǐ chí zhī. Jié shòu shēn děng dà wēilì míngwáng

If practioner uses Liduolo (cihuang), Anshanna (yanyao), Menangshiluo (xionghuang), or Peng, as mentioned above he/she should build a fire altar and it has the same function as sword. If practioner practices pindapata (begging for alms food) during one month incesantly and recites mantra uncountable times, in the Shuklapaksha (from new moon until full moon-please refer to Indian calendar) 15th day, he should cover the painting using A shuo ta leaves. For blessing three kinds of precious metal (gold, silver, and copper), practioner should recite the mantra seven times until fire flares. His/her life span will very long until one kalpa and attain glorious power. All ashuras, yaksas, and gods will obey practioner. After abhiseka of three kinds of precious metals is accomplished, practioner will attain a very long life span and glorious power as Vidyarajni.

若人以三金杵。代娜拏焰起。身同金剛手菩薩。若以三金輪代杵焰起。身如日輝成明仙中輪王。

Ruò rén yǐ sān jīn chǔ. Dài nà ná yàn qǐ. Shēn tóng jīngāng shǒu púsà. Ruò yǐ sān jīnlún dài chǔ yàn qǐ. Shēn rú rì huī chéng míng xian zhōng lún wáng

If practioner uses vajra pestle made of three kinds of precious metals and bring flaming ritual firebox, he will have a body of Vajrapani Bodhisattva. If practioner uses wheel (chakra) made of three kinds of  precious metals, he will have a body of chakravartin king (ruler of the world).

若又絕食三日。黑月八日布羊躑躅葉。葛塔葉是。於像前補沙鐵鉤長八指。於葉上右手而加持。焰起執之洞視土地。位同帝釋遊戲三十三天。天龍鬼神欽伏。

Ruò yòu juéshí sān rì. Hēi yuè bā rì bù yáng zhízhú yè. Gé tǎ yè shì. Wū xiàng qián bǔ shā tiě gōu cháng bā zhǐ. Wū yè shàng yòushǒu ér jiāchí. Yàn qǐ zhí zhī dòng shì tǔdì. Wèi tóng dì shì yóuxì sānshísān tiān. Tiānlóng guǐshén qīn fú.

If practioner practices fasting during three days and at Krishnapaksha (fortnight from full moon until new moon) 8th day spreads Yangzhizhu and Geta leaves. Practioner should use an iron hook whose length eight fingers is. With the right hand he/she should hold leaves and iron hook, then empowers them, until ritual fire flares. Afterwards, practioners should make a hole in the ground. In doing so, practioner will be born as Indra and able to roam in the Heaven of 33 gods (Trayatrimsa). All gods and dragons (nagas) will obey him.

若絕食一日。黑月八日或十四日。布阿說他樹七葉。於像前置雄黃於上加持。焰起塗之持明仙。烟隱。暖熱善行。

Ruò juéshí yī rì. Hēi yuè bā rì huò shísì rì. Bù ā shuō tā shù qī yè. Wū xiàng qián zhì xiónghuáng wū shàng jiāchí. Yàn qǐ tú zhī chí míng xian. Yān yǐn. Nuǎn rè shànxíng

If practioner practices fasting during one day, at Krishnapaksha 8th or 14th day, he should use seven Ashuotashuqi leaves, place them on Xionghuang (realgar), and doing empowerment. Then smear them. He/she will attain Vidyadhara level. The smoke may conceal practioner and brings good warm and heat.

若於山頂誦十萬遍。天大威力烏芻瑟麼明王現。甚可怖畏執心勿懼。云須何作白言。薄伽梵成就一切事。但乞一願持明仙。或降阿脩羅或召諸天皆悉隨意。

Ruò wū shāndǐng sòng shí wàn biàn. Tiān dà wēilì wū chú sè me míngwáng xiàn. Shén kě bù wèi zhíxīn wù jù. Yún xū hé zuò bái yán. Báogāfàn chéngjiù yīqiè shì. Dàn qǐ yī yuàn chí míng xian. Huò jiàng ā xiū luó huò zhào zhū tiān jiē xī suíyì.

If in the peak of mountain practioner recites mantra 100.000 times,  Ucchusma Vidyarajni will appear in front of practioner. He looks fierceful but practioner should not afraid of him. Ucchusma will ask practioner, why does he/she summon him and he will deliver this request to Bhagavan (Buddha), so his/her wish can be fullfilled.  Practioner should answer that he/she wishes to be Vidyadhara for conquering Asura (demigods) or summons gods as he/she wishes.

於吉祥門首布像。誦三十萬遍訖。阿脩羅女自出迎之。可將五百人同入。彼輩作障身便乾枯

Wū jíxiáng mén shǒu bù xiàng. Sòng sānshí wàn biàn qì. Ā xiū luó nǚ zì chū yíng zhī. Kě jiāng wǔbǎi rén tóng rù. Bǐ bèizuò zhàng shēn biàn gānkū

If the practioner put the image on the lucky door dan melafalkan mantra 30.00 times, ashura ladies will welcome him/she. Practioner may make 500 persons into his/her followers. But if practioner commits sinful things, his body will be withered.

次畫像法。取兩肘緤彩畫大威力烏芻瑟麼明王。身赤色怒形狗牙露出。密目(如狸眼即是)髮黃色上衝。左持杵右娜拏。行者食不食淨與否。像前誦三十萬遍所作皆辦

Cì huàxiàng fǎ. Qǔ liǎng zhǒu xiè cǎi huà dà wēilì wū chú sè me míngwáng. Shēn chìsè nù xíng gǒu yá lùchū. Mì mù (rú li yǎn jí shì) fà huángsè shàng chōng. Zuǒ chí chǔ yòu nà ná. Xíngzhě shí bù shí jìng yǔ fǒu. Xiàng qián sòng sānshí wàn biàn suǒzuò jiē bàn

The method to paint an image will be described as following. Take a piece of good quality cloth with the length of two hastas and paint Ucchusma Vidyadhara who posseses great strength. He has red body with protruded fangs which are similar to a dog. His secret eyes are like wild cat’s eyes. He has yellow hairs which are standing like a flame. His left hand holds a Vajra and his right hand holds nana. Whether practioner fastes or not; whether practioner is clean or not, if he/she recites the mantra 30.000 times, all his/her spiritual practices will be accomplished.

於吉祥門首。面北布像。行者面南。苦練薪作火壇。進毒藥末芥子己血。滿一千八修羅女子身如火燒。獻長生及點化藥。不受藥者。諸女携手同入其宮。先有明者我當王彼。不畏娜羅延業。輪壽多劫。尊貴快樂身有光。種種神變命終生天

Wū jíxiáng mén shǒu. Miàn běi bù xiàng. Xíngzhě miàn nán. Kǔ liàn xīn zuò huǒ tán. Jìn dúyào mò gàizǐ jǐ xuè. Mǎn yīqiān bā xiūluó nǚzǐ shēn rú huǒshāo. Xiàn chángshēng jí diǎn huà yào. Bù shòu yào zhě. Zhū nǚ xiéshǒu tóng rù qí gōng. Xiān yǒumíng zhě wǒ dāng wáng bǐ. Bù wèi nà luóyányè. Lún shòu duō jié. Zūnguì kuàilè shēn yǒu guāng. Zhǒngzhǒng shén biàn mìng zhōngshēng tiān.

If practioner set an holy image on a lucky door which is facing north and he/she is standing toward southern direction; then Kulian wood should be used to ignite up fire altar. Use also poisonous medicine, mustard seed, and his/her own blood. Practioner should recite the mantra 1.080 times and ashura ladies whose bodies are encompassed by flames will appear in front of practioner and bestow practioner with long life and magical transformation medicine. If practioner declines to accept those medicines, ashura ladies will invite practioner to their palace and he/she will become their lord.  Practioner should not be bothered again by Naluoyan (Narayana ?) matters. He/she may live for many kalpas.  He/she will have a happy and noble life. His/her body will be bright. Practioner is endowed by many magical abitilites and he/she will be reborn in realm of gods.

於吉祥門首布像。作火壇燒緤華子。一千八滿三日。乃結根本遍擲印。彼門即開無障而入

Wū jíxiáng mén shǒu bù xiàng. Zuò huǒ tán shāo xiè huázi. Yīqiān bā mǎn sān rì. Nǎi jié gēnběn biàn zhì yìn. Bǐ mén jí kāi wú zhàng ér rù.

If practioner sets holy image on the lucky door and practices fire ritual using Xiehua seeds 1.008 times during three days. At that time practioner should form main mudra of throwing. As the result, that door will open and he/she may enter it without any difficulties.

有龍水岸布像。作火壇燒鹽滿一千八。龍出受命隨意驅使

Yǒu lóng shuǐ àn bù xiàng. Zuò huǒ tán shāo yán mǎn yīqiān bā. Lóng chū shòumìng suíyì qūshǐ

If practioner put holy image near watery places and accompanied by dragons. He/she should perform fire ritual 1.008 times using salt. Then dragons will appear in front of  practioner and willing to be his/her followers.

先絕食三日。置像審銘柴(唐言苟杞)作火壇。芥子油和芥子燒滿一千八。能召一切人天

Xiān juéshí sān rì. Zhì xiàng chén míng chái (táng yán gōuqǐ) zuò huǒ tán. Gàizǐ yóu hé gàizǐ shāo mǎn yīqiān bā. Néng zhào yīqiè rén tiān

If practioner performs fasting three days, sets a holy image and practices fire ritual using Gouqi fruit, mustard seed and oil 1.008 times, he/she will have ability to invite all humans and gods.

以鹽成悉底哩置像。作火壇片片割進火中。日三時令盡滿七日。稱名百由旬內至

Yǐ yán chéng xī dǐ li zhì xiàng. Zuò huǒ tán piàn piàn gē jìn huǒ zhōng. Rì sān shí lìng jǐn mǎn qī rì. Chēng míng bǎi yóuxún nèi zhì

If practioner draws  a hero image using salt, then he/she performs fire ritual using that image which is already cut into pieces and thrown into fire, three times every day. As the result, in 7 days a hero will appear from 100 yojanas away.

以諸天空祠廟中布像。阿說他薪作火壇。苦練葉和芥子油。進其中一千八遍日三時。經七日即有天神來現。云作何事隨意驅使。若先絕食三日。以黑月八日或十四日。於大自在天王前石陵伽南。以右手掩上加持。須臾有大聲者。三天王現受驅使。不現彼身乾枯。若准前先三日絕食。黑月八日或十四日。布像作火壇。進羊躑躅花一千八遍。又執其花加持一遍。擲打夜叉女膝。即相敬

Yǐ zhū tiānkōng cí miào zhōng bù xiàng. Ā shuō tā xīn zuò huǒ tán. Kǔ liàn yè hé gàizǐ yóu. Jìn qízhōng yīqiān bā biàn rì sān shí. Jīng qī rì jí yǒu tiānshén lái xiàn. Yún zuò héshì suíyì qūshǐ. Ruò xiān juéshí sān rì. Yǐ hēi yuè bā rì huò shísì rì. Wū dà zìzài tiānwáng qián shí líng qié nán. Yǐ yòushǒu yǎn shàng jiāchí. Xūyú yǒu dà shēng zhě. Sān tiānwáng xiàn shòu qūshǐ. Bù xiàn bǐ shēn gānkū. Ruò zhǔn qián xiān sān rì juéshí. Hēi yuè bā rì huò shísì rì. Bù xiàng zuò huǒ tán. Jìn yáng zhízhú huā yīqiān bā biàn. Yòu zhí qí huā jiāchí yībiàn. Zhì dǎ yèchā nǚ xī. Jí xiāng jìng

If practioner sets holy image on a god temple, performs fire ritual using Ashuota wood, Gulian leaves, and mustard oil, and then recite mantra 1.008 times, three times every days. In 7 days, that god will appear in front of practioner and ready to be his/her follower. If practioner does fasting for 3 days, on 8th or 14th of Krishnapaksha, before the holy stone of Dazizai God, and using right hand to empower it, he/she will hear a very loud sound. Three kings of gods will appear in front of practioner  and willing to be his/her followers.  Should they not come, their body will be withered. If practioner fasts for three days at Krishnapaksha 8th or 14th day, he should set the holy image and performs fire ritual using Yangzhizhu flower 1.080 times. If he/she consecrates one more flower and strike it to the knee of a yaksa woman, then she will be practioner’s retinue.

 

要長生藥眼藥金銀寶玉等。悉皆從命。若以佉馱羅木作三股叉。絕食三日以日月蝕時。寒林中布像。以香花飲食廣以供養。右手持叉加持之。叉焰起止。後於夜分豎叉於地。七寶堂宇現是人前。天女繽紛充滿其處。云欲何所作。歌舞音樂種種驅使。將曉去叉如故。若取一屍無痕者。洗浴之置大河側。首東仰臥。日正午四面各令一丈夫執刀而立。行者屍心上坐。取雄黃內屍口中加持之。藥若變熱。一切貴敬。煙隱。光昇空

 

Yào chángshēng yào yǎn yào jīnyín bǎoyù děng. Xījiē cóngmìng. Ruò yǐ qū tuó luó mù zuō sāngǔ chā. Juéshí sān rì yǐ rì yuèshí shí. Hán lín zhōng bù xiàng. Yǐ xiānghuā yǐnshí guǎng yǐ gòngyǎng. Yòushǒu chí chā jiāchí zhī. Chā yàn qǐzhǐ. Hòu wū yè fēn shù chā wū de. Qī bǎo tángyǔ xiàn shì rénqián. Tiānnǚ bīnfēn chōngmǎn qí chù. Yún yù hé suǒzuò. Gēwǔ yīnyuè zhǒngzhǒng qūshǐ. Jiāng xiǎo qù chā rúgù. Ruò qǔ yī shī wú hén zhě. Xǐyù zhī zhì dàhé cè. Shǒu dōng yǎngwò. Rì zhèngwǔ sìmiàn gè lìng yī zhàngfū zhídāo érlì. Xíngzhě shī xīn shàng zuò. Qǔ xiónghuáng nèi shī kǒuzhōng jiāchí zhī. Yào ruò biàn rè. Yīqiè guì jìng. Yān yǐn. Guāng shēng kōng

.

If practioner wishes to get medicine for longevity, bright eyes, gold, silver etc; then these wishes will be fulfilled. If practioner uses Qutuoluo to form a three peaks Vajra and performs fasting during three days, at the eclipse of sun or moon, sets the holy image in a cemetary and offers incese, flowers, food, and beverage; then he/ she should hold three peaks Vajra with his/ her right hand, recites mantra until fire bursts from it. He should thrust the vajra to the earth. A building made of seven precious stones will appear in front of him/ her. This building will be filled by many godesses. They will do every practioner’s command, such as asking them to sing, dance, etc. If practioner visits a crematorium and find acarless corpse; he should bath that corpse in the river bank. Its face should be upward and its head lays toward eastern direction. In the middle of the day, practioner should command four men, each holds a cleaver, standing in four directions. Practioner then sits on the corpse’s heart. He should put Xionghuang (name of medicinal substance-translator) in the corpse’s mouth and mantrafy it. If heat appears in that Xionghuang, he/she will get all precious things. If smoke appears, he/ she will become invisible. If light appears, practioner will be able to fly to the sky.

 

絕食三日。黑月八日或十四日。布像廣陳供養。以阿樞迦木合。盛素嚕

(二合)但(引)戰曩藥(此是藥名帶赤黑色。重比金出天竺。末塗目中仰視日能奪其光。見日中有者為真耳)置像前加持之。熱貴敬。煙生遁形。焰起持明仙。身光如日圓滿可愛壽七千歲

 

Juéshí sān rì. Hēi yuè bā rì huò shísì rì. Bù xiàng guǎng chén gòngyǎng. Yǐ ā shū jiā mù hé. Shèng sù lǔ (èr hé) dàn (yǐn) zhàn nǎng yào (cǐ shì yào míng dài chì hēisè. Zhòng bǐ jīn chū tiānzhú. Mò tú mù zhōng yǎngshì rì néng duó qí guāng. Jiàn rì zhōng yǒu zhě wéi zhēn ěr) zhì xiàng qián jiāchí zhī. Rè guì jìng. Yān shēng dùn xíng. Yàn qǐ chí míng xiān. Shēn guāng rú rì yuánmǎn kě’ài shòu qīqiān suì

 

If practioner fasts for three days at Krishnapaksha 8th or 14th day, sets the holy image and arranges many offerings; he/ she should use Ashujia wood and Shengsuludanzhannang medicine (a medicinal substance whose color is dark red. It is more precious than gold and originated from Inda. If somebody puts this medicine to his/ her eyes and stares at the sun, then those eyes will not be damaged at all. Such is a kind of autheticity test for this medicine). Practioner should put the offerings in front of holy image to consecrate them. If heat appears, practioner will get all precious things. If smoke appears, practioner will be invisible. If fire appears, practioner will become Vidyadara with a brilliant body. He/ she will have a lifespan of 7.000 years.

To be continued…

 

To be continued…

MAKNA SPIRITUAL DETIK-DETIK WAISAK 2016 MENURUT ILMU ASTROLOGI

MAKNA SPIRITUAL DETIK-DETIK WAISAK 2016 MENURUT ILMU ASTROLOGI.

.

Ivan Taniputera.

23 Mei 2016.

.

Karena Hari Raya Waisak baru saja berlalu kemarin, maka pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai makna spiritual detik-detik Waisak 2016 berdasarkan ilmu Astrologi. Kebetulan tahun ini, detik-detik Waisak jatuh pada 22 Mei 2016, pukul 04:14:16. Kita akan membuat bagan astrologis bagi saat tersebut.

.

 
 

.

Ternyata pada detik-detik Waisak tersebut telah terjadi susunan perbintangan yang unik dan membawa keberuntungan. Terdapat Grand Trine yang melibatkan Merkurius, Yupiter, dan Pluto. Oleh karenanya, yang melakukan meditasi dan ritual puja pada saat tersebut akan mendapatkan energi-energi positif berasal dari ketiga planet sebagaimana baru saja disebutkan di atas. Bagi -bagi yang sungguh-sungguh bermeditasi akan sanggup merasakan pengaruhnya.

.

Energi positif ketiga planet di atas akan sanggup menyelaraskan antara pengetahuan luar (duniawi) dan spiritual (batiniah). Selain itu, akan membawa keselarasan antara apa yang di dalam atau tersembunyi dan di luar atau kasat mata. Jikalau Anda selama ini mengalami semacam pergolakan dalam diri Anda, yakni seolah-olah ada peperangan antara gagasan ideal dengan apa yang Anda harus lakukan di kehidupan sehari-hari, maka hal itu secara ajaib akan mereda tatkala Anda bermeditasi selama detik-detik Waisak.

.

Selain itu, terdapat pula suatu konfigurasi yang disebut “layang-layang ajaib” atau “magical kite.” Inia merupakan suatu konfigurasi sangat baik pula. Saat bermeditasi, Anda dengan tiba-tiba akan mendapatkan suatu wawasan-wawasan baru yang unik dan ajaib. Entah bagaimana, Anda tiba-tiba akan mendapatkan kilasan pemikiran yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

.

Adanya Merkurius yang sedang terbit (Mercury Rising) juga saat baik. Ini membawa energi yang baik bagi kemampuan komunikasi dan berpikir. Jadi dapat membuka simpul-simpul energi yang menghambat komunikasi seseorang.

.

Meskipun demikian, terdapat pula konfigurasi yang kurang baik. Tetapi hal-hal yang kurang baik ini akan dapat diselaraskan dengan pengaruh konfigurasi menguntungkan seperti yang telah kita ulas sebelumnya. Terdapat T-Square yang melibatkan Neptunus, Yupiter, dan Saturnus. Saturnus di sini disebut “focal planet.” Oleh karenanya, bagi yang sebelumnya sudah memendam pikiran atau keadaan batin kurang baik, barangkali pengaruh buruk ini akan dapat dirasakan olehnya. Orang yang peka terhadap energi negatif ini justru akan merasakan bahwa ilusi-ilusi dan delusi pikirannya semakin meningkat. Semakin berupaya ditenangkan, justru permainan-permainan khayalan pikiran itu makin bertambah dashyat. Dalam kasus ekstrim, kemungkinan ada orang yang menyaksikan penampakan-penampakan atau penglihatan gaib. Kendati demikian, semua itu adalah manifestasi pikirannya semata. Akibat pikiran yang sulit ditenangkan saat meditasi itu, seseorang mungkin merasa kesal atau marah, sehingga akhirnya menghentikan meditasi.

.

Oleh karenanya, sebelum melakukan meditasi atau ritual, seseorang perlu melakukan persiapan-persiapan demi menyelaraskan dan membersihkan batinnya. Dengan demikian, segenap energi negatif konfigurasi planet yang buruk dapat diredakan, sehingga tidak lagi dirasakan.

.

Berdasarkan contoh di atas, maka kita dapat menarik pelajaran, bahwa astrologi dapat dimanfaatkan mencari saat-saat terbaik bagi praktik spiritual. Namun, bukan berarti kita tidak boleh berpraktik saat berlangsung konfigurasi-konfigurasi planet yang kurang baik. Justru dengan berbekalkan pengetahuan itu, kita dapat mengetahui hambatan-hambatan apa yang sekiranya mungkin terjadi dan bersiap menghadapinya.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . 

.

 

 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN DETIK-DETIK WAISAK?

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN DETIK-DETIK WAISAK?

.

Ivan Taniputera 

.

22 Mei 2016

.

 
 

 

.

Sebagian besar di antara kita yang menganut Agama Buddha tentunya telah akrab dengan istilah “detik-detik Waisak.” Biasanya kita akan menunggu pengumuman kapan berlangsungnya detik-detik Waisak . Tetapi jika ditanya apakah maknanya, maka kemungkinan hanya sedikit saja di antara kita yang sanggup menjawabnya dengan tepat.

 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memiliki sedikit pengetahuan mengenai ilmu perbintangan (astronomi). Pada saat bulan purnama, Matahari dan Bulan akan berada dalam satu garis lurus, sedemikian rupa sehingga cahaya matahari dapat menerangi permukaan Bulan secara maksimal, dengan bumi berada di antara keduanya. Karena cahaya matahari menerangi permukaan Bulan secara maksimal, maka Bulan nampak bulat sempurna dipandang dari bumi.

.

Kedudukan membentuk garis lurus seperti itu dikenal dengan istilah Opposition. Jadi Matahari dan Bulan membentuk sudut 180 derajat satu sama lain dalam peredarannya. Saat kedua benda langit tersebut tepat membentuk sudut 180 derajat di hari Waisak dikenal sebagai “detik-detik Waisak.” Dengan kata lain, detik-detik Waisak merupakan puncak bulan purnama pada bulan Waisak menurut penanggalan India yang didasari oleh peredaran Bulan. Kebetulan pada Waisak tahun ini, detik-detik Waisak jatuh pada tanggal 22 Mei 2016, pukul 04:14:16. Dengan demikian, kita sudah mengetahui makna “detik-detik Waisak.”

SUTRA MAHADEWA VAISRAMANA

SUTRA MAHADEWA VAISRAMANA

毘沙門天王經

Píshāméntiān wáng jīng 

 

Taisho Tripitaka 1244

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera

 

CATATAN:

Terjemahan Sutra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, segenap kritik dan saran akan diterima dengan senang hati.

Sutra ini boleh diperbanyak dan disebar luaskan, dengan TIDAK MENGUBAH apa pun (tanpa menambah dan mengurangi apa pun) sebagaimana yang tercantum di sini.

 

Jasa pahala penerjemahan Sutra akan dilimpahkan pada Guru, Buddha, Dharma, dan Sangha.

 

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏法師不空奉 詔譯

Kāifǔ yí tóng sān sī tèjìn shì hóng lú qīng sù guó gōng shí yì sānqiān hù zèng sīkōng shì dà jiàn zhèng hào dà guǎng zhì dà xīng shàn sì sānzàng fǎshī bù kōng fèng zhào yì 

 

Diterjemahkan dari bahasa Sansekerta ke bahasa Mandari oleh Bukong (Amoghavajra).

 

爾時毘沙門天王。在於佛前合掌。白佛言世尊。我為未來諸有情等利益安樂。豐饒財寶護持國界故。說自真言。我此真言。如真多摩尼寶王能滿眾願。世尊聽許我說。佛言善哉善哉天王。汝能愍念為諸有情。恣汝意說。

 

ěr shí píshāméntiānwáng. Zàiyú fú qián hézhǎng. Bái fú yán shìzūn. Wǒ wèi wèilái zhū yǒuqíng děng lìyì ānlè. Fēngráo cáibǎo hùchí guójiè gù. Shuō zì zhēnyán. Wǒ cǐ zhēnyán. Rú zhēn duōmó ní bǎo wáng néng mǎn zhòng yuàn. Shìzūn tīng xǔ wǒ shuō. Fú yán shànzāi shànzāi tiān wáng. Rǔ néng mǐn niàn wèi zhū yǒuqíng. Zì rǔ yì shuō.

 

Pada saat itu, Mahadewa Vaisramana menghaturkan sembah sujud dan berkata pada Yang Dijunjungi Dunia, “Demi menaburkan manfaat dan kedamaian bagi para insan serta kemakmuran bagi dunia ini, aku akan mengucapkan sebuah mantra yang laksana raja permata (mani); sehingga dapat mengabulkan dambaan setiap insan. Sudilah kiranya Yang Dijunjungi Dunia mengizinkanku melafalkan mantra tersebut. Buddha menjawab Mahadewa Vaisramana, “Sungguh baik sekali. Silakan lafalkan dharani itu.”

 

爾時毘沙門天王歡喜無量即於佛前說心真言曰。

Ěr shí píshāméntiān wáng huānxǐ wúliàng jí yú fú qián shuō xīn zhēnyán yuē

 

Dengan suka cita yang tiada terhingga Mahadewa Vaisramana melafalkan dharani tersebut.

 

(一)曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野

(1)Nǎng mó luō dá nǎng dá luō yè yě

 

 (二)曩謨吠室囉(二合)麼拏(鼻引)野

(2) nǎng mó fèi shì luō me ná yě

 

 (三)摩賀(引)囉(引)惹(引)野

(3)Mó hè. Luō. Rě. Yě

 

(四)薩[口縛]薩怛[口縛](二合)曩(引)麼(鼻引四)舍(引)跛哩布(引)

(4)Sà [wa] sà dá [wa] nǎng me  shě  bǒ lī bù

 

(五)舍(引)跛哩布(引)囉拏(鼻引)野

(5) shě bǒ lī bù luō ná yě

(六)悉地迦囉(引)野

(6) xīde jiā luō yě 

 

(七)蘇(上)騫娜娜(引)野

(7) sū qiān nà nà Yě

 

(八)怛娑每(二合引)曩莫塞訖哩(三合)怛[口縛](二合)

(8) dá suō měi nǎng mò sāi qì lī dá [2a]

 

(九)伊(上)[牟含](引)吠(引)室囉(二合)麼拏(鼻引)紇哩(二合)乃野

(9) yī [móu] fèi shì luō me ná hé lī nǎi yě

 

(十)麼(引)襪多以灑(引)弭

(10) me wà duō yǐ sǎ mǐ

 

(十一)薩[口縛]薩怛[口縛](二合)蘇(上)佉(去引)[口縛]憾

(11) sà [wa] sà dá [wa] sū qū [wa] hàn.

 

(十二)怛你也(二合)他(去引)

(12) dá nǐ yě tā

(十三)唵悉地悉地

(13) Om xīde xīde

(十四)蘇(上)母蘇(上)母

(14)sū mǔ sū mǔ

(十五)左(上)左(上)左(上)左(上)

(15) zuǒ zuǒ zuǒ zuǒ

(十六)左囉左囉

(16) zuǒ luō zuǒ luō

(十七)娑囉娑囉

(17) suō luō suō luō

(十八)羯囉羯囉

(18) jié luō jié luō

(十九)[打-丁+只]里[打-丁+只]里

(19)[zhǐ] lǐ [zhǐ] lǐ

 

(二十)矩嚕矩嚕

(20) jǔ lǔ jǔ lǔ

 
 

(二十一)母嚕母嚕

(21) mǔ lǔ mǔ lǔ

 

(二十二)主嚕主嚕

(22) zhǔ lǔ zhǔ lǔ

 

(二十三)娑(去引)馱野遏貪麼麼

(23) suō tuó yě è tān me me

 

(二十四)[寧頁]底也(二合)末他弩(鼻引)婆(去)[口縛]娑[口縛](二合)賀

(24)[níng] dǐ yě mò tā nǔ pó [wa] suō [wa] hè

 

(二十五)吠室囉(二合)麼拏(鼻引)野娑[口縛](二合引)賀

(25) fèi shì luō me ná yě suō [wa] hè

 

(二十六)馱曩娜(引)野娑[口縛](二合)賀(引)

(26) tuó nǎng nà yě suō [wa] hè.

 

(二十七)麼(鼻)拏(鼻引)囉他

(27) me ná luō tā

 

(二十八) 跛 哩布(引)囉迦(引)野娑[口縛](二合)賀(引)

(28) luō jiā yě suō [wa] hè

 

爾時毘沙門天王說此真言已。白佛言世尊。我今說受持真言法。先取安悉香白檀香龍腦香多櫱囉香薰陸香蘇合香。和合此香。供養我毘沙門天王。若迎請時結根本印。以二頭指向身三招。即誦真言七遍頂上散印。

 

Ěr shí píshāméntiān wáng shuō cǐ zhēnyán yǐ. Bái fú yán shìzūn. Wǒ jīn shuō shòu chí zhēnyán fǎ. Xiānqǔ ān xī xiāng báitán xiāng lóng nǎo xiāng duō niè luō xiāng xūn lù xiāng sū hé xiāng. Héhé cǐ xiāng. Gòngyǎng wǒ píshāméntiān wáng. Ruò yíng qǐng shí jié gēnběn yìn. Yǐ èr tóu zhǐxiàng shēn sān zhāo. Jí sòng zhēnyán qī biàn dǐngshàng sàn yìn.

 

Sesudah Mahadewa Vaisramana melafalkan dharani tersebut, berkatalah ia pada Yang Dijunjungi Dunia, “Aku kini akan membabarkan tata cara sadhana dharani tersebut. Pergunakanlah dupa Anxi, Cendana Putih, Otak Naga (Longnao), Duonieluo, Xunlu, dan Suhe. Campurkanlah dupa-dupa tersebut. Persembahkanlah padaku, Mahadewa Vaisramana. Jikalau hendak melakukan ritual pengundangan bentuklah mudra utama, yakni dengan ibu jari diarahkan pada tubuh sendiri. Lakukan hal ini sebanyak tiga kali dan segera sesudahnya lafalkan dharani  sebanyak tujuh kali. Selanjutnya leraikan kedua belah tangan di atas kepala seraya melafalkan dharani sebagai berikut:

 

(一)怛你也(二合)他(去引)

 

(1) dá nǐ yě tā

 
 

(二)曩謨吠(引)室囉(二合)麼(鼻音呼)拏(鼻音引)野

 

(2) nǎng mó fèi shì luō me ná yě

(三)曩謨(引)馱曩娜(引)野

(3) nǎng mó tuó nǎng nà yě

(四)馱甯(寧定反引)濕[口縛](二合)囉(引)野

(4) tuó níng shī [wa] luō yě

(五)阿(去引)櫱(言羯反)蹉(去引)櫱蹉

(5) ā niè cuō niè cuō

(六)阿跛哩弭多馱甯(引)濕[口縛](二合)囉

(6) ā bǒ lī mǐ duō tuó níng shī [wa] luō

(七)缽囉麼(鼻)迦(引)嚕抳迦

(7) bō luō me  jiā lǔ nǐ jiā

(八)薩[口縛]薩答[口縛](二合)呬(馨異反)多(上)唧多

(8) sà [wa] sà dá [wa] xì duō jī duō.

(九)麼麼馱曩麼(鼻音)拏(鼻音)缽囉(二合)拽(延結反)蹉

(9) me me tuó nǎng me ná bō luō zhuāi cuō

(十)娑[口縛](二合)琰麼(鼻音引)蘗嗟娑[口縛](二合)賀(引)

(10) suō [wa] yǎn me bò jiē suō [wa] hè.

行 者念誦常無間斷。乃至毘沙門天王子赦你娑。現童子形告持誦者言。汝有何事請召我父。持誦者言。我為供養三寶受與我財寶。童子赦你娑於須臾頃。還至毘沙門天 王所。告父王言。持誦者求諸財寶。為供養故利益有情。毘沙門天王告童子赦你娑言。汝日日與金錢一百乃至壽終。其童子赦你娑。日日送金錢一百。與持誦者安於 頭邊。其金錢異種香氣。先願所得之者。除自受用外應行捨施。不應貯積而懷慳吝。

Xíngzhě niànsòng cháng wú jiànduàn. Nǎizhì píshāméntiān wángzǐ shè nǐ suō. Xiàn tóngzǐ xíng gào chí sòng zhě yán. Rǔ yǒu héshì qǐng zhào wǒ fù. Chí sòng zhě yán. Wǒ wèi gòngyǎng sānbǎo shòu yǔ wǒ cáibǎo. Tóngzǐ shè nǐ suō yú xūyú qǐng. Hái zhì píshāméntiān wáng suǒ. Gào fù wáng yán. Chí sòng zhě qiú zhū cáibǎo. Wèi gòngyǎng gù lìyì yǒuqíng. Píshāméntiān wáng gào tóngzǐ shè nǐ suō yán. Rǔ rì rì yǔ jīnqián yībǎi nǎizhì shòu zhōng. Qí tóngzǐ shè nǐ suō. Rì rì sòng jīnqián yībǎi. Yǔ chí sòng zhě ān yú tóu biān. Qí jīnqián yìzhǒng xiāngqì. Xiān yuàn suǒdé zhī zhě. Chú zì shòuyong wài yīng xíng shě shī. Bù yìng zhù jī ér huái qiānlìn.

Sadhaka (praktisi) hendaknya melafalkan dharani tanpa henti, hingga putera Mahadewa Vaisramana menjumpainya dalam wujud seorang anak kecil yang berkata, “Mengapakah engkau memanggil ayahku?” Sadhaka hendaknya menjawab, “Aku hendak menghaturkan persembahan pada Tiga Permata (Buddha, Dharma, dan Sangha). Itulah sebabnya aku memohon harta kekayaan.” Dengan segera ia akan meninggalkan sadhaka serta kembali ke tempat kediaman Mahadewa Vaisravana dan memberitahu ayahnya, “Orang yang melafalkan dharani itu memohon kekayaan demi menghaturkan persembahan pada semua makhluk.” Selanjutnya, Mahadewa Vaisramana akan memerintahkan anak kecil tersebut, “Bawakanlah orang itu seratus keping emas setiap hari seumur hidupnya.” Demikianlah, putera Mahadewa Vaisramana itu akan memberikan sadhaka seratus keping setiap harinya, yang dengan diam-diam diletakkan di samping kepalanya. Emas itu akan memancarkan bau harum (bau dupa). Kendati demikian, harta kekayaan tersebut hendaknya jangan digunakan atas dasar sifat mementingkan diri sendiri, melainkan didanakan. Selain itu, hendaknya menghindarkan diri dari kekikiran.

常於一切有情起大慈心勿生嗔 恚。以殊勝香花飲食燈明。於寂靜處如法供養佛法僧寶。兼復思惟而無間斷。為毘沙門天王并諸眷屬。念恩德故常誦吉祥讚。令彼天王獲諸吉慶。願毘沙門天王男女 眷屬內外親姻輔弼。乃至使者及諸營從。國界有情佛所稱讚十種福利悉皆獲得。所謂一者淨信二者戒。二者聞四者捨。五者受六者慧。七者形貌八者力。九者辯十者 色聲香味觸富貴自在。於佛法中而開法眼。證得聖果獲得甘露妙法。亦得三十七品助佛道法。持誦者每日作如是發願。毘沙門天王即生歡喜告自營從眷屬。汝等觀彼 持誦者於我深生恭敬。復告子赦你娑言。持誦者希望。

Cháng yú yīqiè yǒuqíng qǐ dàcí xīn wù shēng chēn huì. Yǐ shūshèng xiānghuā yǐnshí dēngmíng. Yú jìjìng chù rú fǎ gòngyǎng fófǎ sēng bǎo. Jiān fù sīwéi ér wú jiànduàn. Wèi píshāméntiānwáng bìng zhū juànshǔ. Niàn ēndé gùcháng sòng jíxiáng zàn. Lìng bǐ tiān wáng huò zhū jíqìng. Yuàn píshāméntiān wáng nánnǚ juànshǔ nèiwài qīn yīn fǔbì. Nǎizhì shǐzhě jí zhū yíng cóng. Guójiè yǒuqíng fú suǒ chēngzàn shí zhǒng fúlì xījiē huòdé. Suǒwèi yī zhě jìng xìn’èr zhě jiè. Èr zhě wén sì zhě shě. Wǔ zhě shòu liù zhě huì. Qī zhě xíng mào bā zhě lì. Jiǔ zhě biàn shí zhě sè shēng xiāngwèi chù fùguì zìzài. Yú fófǎ zhōng ér kāi fǎyǎn. Zhèng dé shèng guǒ huòdé gānlù miàofǎ. Yì dé sānshíqī pǐn zhù fú dào fǎ. Chí sòng zhě měi rì zuò rúshì fāyuàn. Píshāméntiān wáng jí shēng huānxǐ gào zì yíng cóng juànshǔ. Rǔ děng guān bǐ chí sòng zhě yú wǒ shēn shēng gōngjìng. Fù gào zi shè nǐ suō yán. Chí sòng zhě xīwàng.

Senantiasa bangkitkan belas kasih agung dan jangan pernah membangkitkan amarah. Haturkanlah persembahan istimewa berupa dupa, bunga,makanan, minuman, dan pelita pada Buddha, Dharma, serta Sangha. Meditasikanlah tanpa henti  Mahadewa Vaisramana beserta para pengikutnya. Lafalkan senantiasa bait-bait yang terpuji, sehingga mahadewa akan menganugerahkan kebajikan. Berharap agar Mahadewa Vaisramana beserta para pengikutnya senantiasa mencurahkan pertolongannya baik di mana pun juga dan bahkan Beliau akan mengerahkan balatentarannya melindungi orang tersebut. Dengan demikian, semua makhluk akan mendapatkan sepuluh kesejahteraan sebagaimana disabdakan Buddha. yakni:

(1)Keyakinan murni

(2)Aturan disiplin moralitas (sila)

(3)Kemampuan mendengarkan Dharma

(4)Kesediaan berdana Berparamita

(5)Kesabaran atau kesediaan menanggung penderitaan (ksanthi)

(6)Kebijaksanaan (prajna)

(7)Penampilan elok

(8)Kekuatan

(9)Kefasihan berbicara

(10)Akan mengalami pencerapan indra berupa wujud, suara, bebauan, dan sentuhan yang menyenangkan.

Ia juga akan memahami intisari Dharma serta membangkitkan mata Dharma. Ia akan memperoleh pula buah amrta Dharma sejati. Selain itu, ia akan memahami pula 37 bagian pencerahan (bodhipakshika-dharma). Melafalkan dharani dengan tekad kuat akan menyenangkan Mahadewa Vaisramana, sehingga Beliau lalu memberitahu para pengikutnya, “Wahai kalian, lihatlah orang itu yang melafalkan dharani tersebut, ia begitu menghormatiku.” Ia lalu memberitahu puteranya, “Orang itu mempunyai keinginan

欲見我毘沙門藥叉王欲閉惡趣門。所思勝願皆令滿足。壽無量百千歲。獲得如意寶飛騰虛空。安怛那及得伏藏。若男若女及囉 惹皆令敬愛。亦解一切禽獸語言。令得豐財永離貧匱。彼持誦者當於白月八日及十五日。令畫人受八戒澡浴著新淨衣。取不截白[疊毛]畫像。其彩色中不用皮膠。 中心畫釋迦牟尼佛作說法相。佛右邊畫吉祥天女形。眼目廣長顏貌寂靜。首戴天冠瓔珞臂釧莊嚴其身。右手作施願手左手執開敷蓮花。畫像得已於清淨處。安像供養 以塗香花鬘燒香飲食燈明。以供養佛及吉祥天女。受持者不應以下劣心而生恐怖。應以決定心。如法念誦此吉祥天女真言曰。

Yù jiàn wǒ píshāmén yàochā wáng yù bì è qù mén. Suǒ sī shèng yuàn jiē lìng mǎnzú. Shòu wúliàng bǎi qiān suì. Huòdé rúyì bǎo fēiténg xūkōng. Ān dá nà jí dé fú cáng. Ruònán ruò nǚ jí luō rě jiē lìng jìng’ài. Yì jiè yīqiè qínshòu yǔyán. Lìng dé fēng cái yǒng lí pín guì. Bǐ chí sòng zhě dāng yú bái yuè bā rì jí shíwǔ rì. Lìng huà rén shòu bā jiè zǎo yùzhe xīn jìng yī. Qǔ bù jié bái [dié*máo] huàxiàng. Qí cǎisè zhōng bùyòng pí jiāo. Zhōngxīn huà shìjiā móu ní fó zuò shuōfǎ xiāng. Fú yòubiān huà jíxiáng tiānnǚ xíng. Yǎnmù guǎngzhǎng yán mào jìjìng. Shǒu dàitiān guān yīngluò bì chuàn zhuāngyán qí shēn. Yòushǒu zuò shī yuàn shǒu zuǒshǒu zhí kāi fū liánhuā. Huàxiàng dé yǐ yú qīngjìng chù. Ān xiàng gòngyǎng yǐ tú xiānghuā mán shāoxiāng yǐnshí dēngmíng. Yǐ gòngyǎng fú jí jíxiáng tiānnǚ. Shòu chí zhě bù yìng yǐxià liè xīn ér shēng kǒngbù. Yīng yǐ juédìng xīn. Rú fǎ niànsòng cǐ jíxiáng tiānnǚ zhēnyán yuē.

berjumpa denganku, Vaisramana. sang raja Yaksa, serta berkeinginan menutup pintu-pintu kejahatan dan memasuki pintu-pintu kebajikan. Segenap keinginannya terkabul. Memperoleh usia panjang tiada terhingga, mencapai ratusan ribu tahun. Mendapatkan permata pengabul keinginan, sanggup terbang di angkasa, penderitaan terhapus, dan menemukan perbendaharaan harta pusaka tersembunyi. Baik pria maupun wanita dapat memperoleh penghormatan dan cinta dari orang lain. Akan memperoleh pula kesanggupan memahami bahasa hewan. Sanggup mendatangkan harta kekayaan guna mengatasi kemiskinan. Praktisi (sadhaka) dapat melafalkannya pada tanggal 8 bulan 15 (penanggalan Candrasengkala). Ia dapat membuat lukisan [makhluk suci), menjalankan Delapan Sila (Asthasila), mandi, dan mengenakan pakaian bersih. Kemudian ia dapat mengambil perlengkapan-perlengkapan melukis. Di bagian tengah lukislah Buddha Sakyamuni membabarkan Dharma. Di bagian kanan Beliau lukiskan Sri Mahadewi. Matanya terbuka lebar dengan penampilan tenang. Kepala sang dewi mengenakan mahkota. Lehernya mengenakan kalung. Tangannya mengenakan gelang. Tubuhnya sungguh gemilang. Tangan kanan membentuk mudra pengabul keinginan. Tangan kiri memegang teratai mekar. Letakkan lukisan tersebut di tempat bersih. Persembahkanlah bunga, dupa, makanan, minuman, dan pelita pada Buddha beserta Sri Mahadewi. Praktikkan hal itu dengan kemantapan dan pikiran terpusat. Demikianlah, Sri Mahadewi melafalkan mantra sebagai berikut:

(一)曩莫室哩(二合)伽(去)曩(引)野

(1)nǎng mò shì lī  jiā nǎng yě

(二)曩謨吠(引)室囉(二合)摩拏(上引)野

(2)nǎng mó fèi shì luō mó ná yě

(三)摩賀(引)藥乞灑(二合)囉(引)惹(引)地囉(引)惹野

(3)Mó hè yào qǐ sǎ luō rě de luō rě yě

(四)曩莫室哩(二合)夜(引)裔(引)

(4) nǎng mò shì lī yè yì

(五)摩賀(引)禰(引)吠(鼻引)

(5) mó hè mí fèi

(六)怛你也(二合)他(去引)

(6) dá nǐ yě tā

(七)唵怛囉怛囉

(7) Om dá luō dá luō

(八)咄嚕咄嚕

(8) duō lǔ duō lǔ

(九)蘇瑟貙(二合)蘇瑟貙(二合下貙敕數反上同九)

(9) sū sè chū sū sè chū

(十)麼抳迦曩迦

(10) me nǐ jiā nǎng jiā

(十一)[口縛]日[口縛](二合)吠(引)女(拏數反引)哩也(二合)

(11)[Wa] rì [wa] fèi nǚ lī yě

(十二)穆訖多(二合)曩(引)麼(引)稜(去)訖[口呂](二合)

(12) mù qì duō nǎng me léng qì [lǚ]

(十三)多僕(引)

(13) duō pú

(十四)薩[口縛]薩怛[口縛](二合)

(14) sà [wa] sà dá [wa]

(十五)呬多迦(引)麼

(15) xì duō jiā me

(十六)吠(引)室囉(二合)摩拏

(16) fèi shì luō mó ná

(十七)室哩(二合)野泥(上)尾(引)

(17) shì lī yě ní wěi

(十八)末臘毘(去)

(18) mò là pí

(十九)曀醯(去引)呬

(19) yì xī  xì

(二十)具囉拏(二合鼻)具囉拏(二合鼻)

(20) jù luō ná jù luō ná

(二十一)麼娑麼娑

(21) me suō me suō

(二十二)捺囉(二合)捨野悉地

(22) nà luō shěyě xīde

(二十三)娜娜(引)呬銘

(23) nà nà xì míng

(二十四)捺囉(二合)捨曩迦(引)麼寫

(24) nà luō shě nǎng jiā me xiě

(二十五)捺囉(二合)捨南

(25) nà luō shě nán

(二十六)缽囉(二合)賀[打-丁+羅](二合)賀[打-丁+羅](二合引)娜野麼諾娑縛(二合引)賀(引)

(26) bō luō hè [luó] hè [luó] nà yě me nuò suō fù hè .

爾 時毘沙門天王。見持誦此真言及供養如來。愍念行者。則為現身作童子形或居士形。右手持如意寶左手持金篋。顏貌寂靜來至像前。禮佛像已告行者言。汝今於我欲 求何願。為入修羅窟耶。為求伏藏耶。為求伏火水銀耶。為求安怛那囉惹敬愛耶。雄黃成就耶安膳那藥成就耶。持明成就耶飛騰虛空耶受命一大劫耶。如是等願悉能 成就。持誦者白毘沙門天王言。願我一切處通達。獲得金銀無盡名稱福德。壽命無量劫飛騰虛空。變化種種瑜伽自在。毘沙門言隨汝所願。爾時毘沙門天王。欲重明 其義而說偈言。

Ěr shí píshāméntiān wáng. Jiàn chí sòng cǐ zhēn yánjí gòngyǎng rúlái. Mǐn niàn xíngzhě. Zé wèi xiànshēn zuò tóngzǐ xíng huò jūshì xíng. Yòushǒu chí rúyì bǎo zuǒshǒu chí jīn qiè. Yán mào jìjìng lái zhì xiàng qián. Lǐ fóxiàng yǐ gào xíngzhě yán. Rǔ jīn yú wǒ yùqiú hé yuàn. Wèi rù xiūluó kū yé. Wèi qiú fú cáng yé. Wèi qiú fú huǒ shuǐyín yé. Wèi qiú ān dá nà luō rě jìng’ài yé. Xiónghuáng chéngjiù yé ān shàn nà yào chéngjiù yé. Chí míng chéngjiù yé fēiténg xūkōng yé shòumìng yī dà jié yé. Rúshì děng yuàn xī néng chéngjiù. Chí sòng zhě bái píshāméntiān wáng yán. Yuàn wǒ yīqiè chù tōngdá. Huòdé jīnyín wújìn míngchēng fú dé. Shòumìng wúliàng jié fēiténg xūkōng. Biànhuà zhǒngzhǒng yújiā zìzài. Píshāmén yán suí rǔ suǒ yuàn. Ěr shí píshāméntiān wáng. Yù zhòngmíng qí yì ér shuō jì yán.

Tatkala Mahadewa Vaisramana menyaksikan sadhaka melafalkan mantra serta menghaturkan persembahan pada Buddha, bangkitlah belas kasih dalam diri Beliau. Ia akan menghadirkan dirinya dalam wujud seorang anak kecil atau perumah tangga awam. Tangan kanan Beliau memegang permata pengabul keinginan, sedangkan tangan kirinya memegang kepingan emas. Penampilannya memancarkan ketenangan. Beliau lalu menghampiri lukisan Buddha tersebut. Setelah menghaturkan penghormatan pada Buddha berkatalah Beliau, “Apakah yang engkau inginkan dariku saat ini? Apakah untuk pelatihan diri? Apakah engkau memohon perlindungan? Apakah engkau memohon kemampuan menaklukkan api, air, atau perak? Apakah engkau memohon kedamaian dan disukai serta dicintai orang lain? Apakah engkau memohon kebutuhan hidup? Apakah engkau memohon obat yang manjur? Apakah engkau memohon kemampuan terbang di udara? Apakah engkau memohon hidup selama satu mahakalpa (kalpa besar)? Apapun yang engkau dambakan akan terkabul.” Selanjutnya sadhaka dapat menjawabnya, “Mohon agar apa yang aku harapkan seluruhnya tercapai seluruhnya, yakni mendapatkan emas serta perak yang tiada akan habis bernama Kebajikan Keberuntungan. Mendapatkan usia panjang serta kemampuan terbang di udara. Memperoleh kemampuan mengubah segala jenis permata tiada bercela.” Mahadewa Vaisramana akan berkata, “Apa yang inginkan akan terpenuhi.” Guna menjelaskan makna ajaran tersebut, Mahadewa Vaisramana lalu melafalkan gatha sebagai berikut:

假使有日月 從空墮於地

Jiǎshǐ yǒu rì yuè cóng kōng duò yú de

Jika mentari dan rembulan jatuh ke bumi.

或大地傾覆 寧有如是事

Huò dàdì qīngfù níng yǒu rúshì shì

Atau bumi terjungkir balik atau hal-hal lainnya.

不應生少疑 此法易成就

Bù yìng shēng shǎo yí cǐ fǎ yì chéngjiù

Janganlah memendam keraguan terhadap ajaran Dharma nan jitu ini.

不假於齋戒 利益貧匱者

Bù jiǎ yú zhāijiè lìyì pín guì zhě

Dengan tidak meninggalkan vinaya. Menaburkan pemberian amal (dana) pada mereka yang dilanda kemiskinan.

一切人恭敬 乃至壽命盡

Yīqiè rén gōngjìng nǎizhì shòumìng jǐn

Semua orang akan menghaturkan hormat padanya. Hingga sepanjang hidupnya.

毘沙門加持 遠離諸厄難

Píshāmén jiāchí yuǎnlí zhū ènàn

Mahadewa Vaisramana menganugerahkan berkahnya (adisthana). Sepenuhnya menghindari segenap kesulitan (marabahaya).

藥叉將衛護 常隨受持者

Yàochā jiāng wèihù cháng suí shòu chí zhě

Para jenderal yaksa pelindung akan selalu menyertainya.

若能持是教 諸願悉成就

Ruò néng chí shì jiào zhū yuàn xī chéngjiù

Apabila sanggup menjalankan ajaran ini, maka segenap dambaan akan terkabul sepenuhnya.

迅疾如射箭 諸王敬彼人

Xùnjí rú shèjiàn zhūwáng jìng bǐ rén

Sepesat laju anak panah. Akan dihormati oleh semua raja.

獲得無盡寶 千俱胝藥叉

Huòdé wújìn bǎo qiān jù zhī yàochā

Mendapatkan harta pusaka yang tiada akan habis. Beribu-ribu yaksa.

衛護持誦者 能滿諸勝願

Wèi hùchí sòng zhě néng mǎn zhū shèng yuàn

Melindungi pelaksana ajaran ini, sehingga dapat memenuhi segenap dambaan.

解脫諸惡趣 若見毘沙門

Jiětuō zhū è qù ruò jiàn píshāmén

Terhindar dari segenap kejahatan. Jikalau berjumpa dengan Vaisramana

俱尾羅財施 獲得大智慧

Jù wěi luó cái shī huòdé dà zhìhuì

Akan mendapatkan harta kekayaan dan begitu pula dengan kebijaksanaan agung.

乃至天眼通 壽命俱胝歲

Nǎizhì tiānyǎntōng shòumìng jù zhī suì

Membangkitkan mata dewa serta berusia panjang.

若人殷重心 愛敬此教法

Ruò rén yīn zhòngxīn àijìng cǐ jiào fǎ

Jikalau ada orang yang dengan sepenuh hati menjalankan ajaran ini.

應當求成就 決定無有疑

Yīngdāng qiú chéngjiù juédìng wú yǒu yí

Ia hendaknya berupaya mewujudkan keberhasilan, berketapan hati tanpa keraguan sedikit pun.

今此護身法 多聞天所說

Jīn cǐ hùshēn fǎ duōwéntiān suǒ shuō

Demikianlah Dharma tubuh pelindung ini, sebagaimana dibabarkan oleh Mahadewa Vaisramana.

由此加持故 真言上悉地

Yóu cǐ jiāchí gù zhēnyán shàng xīde

Karena telah memperoleh berkah (adisthana), dharani ini dapat membuahkan keberhasilan.

即誦護身明

Jí sòng hùshēn míng

Selanjutnya lafalkanlah dharani tubuh perlindungan:

(一)曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)野(引上聲)野

(1)Nǎng mó luō dá nǎng dá luō yě yě

(二)曩謨吠(引)室囉(二合)麼(鼻)拏(鼻引)野

(2)Nǎng mó fèi shì luō me ná yě

(三)摩賀(引)囉(引)惹(引)野

(3)Mó hè luō rě yě

(四)怛你也(二合)他(去引)唵

(4)Dá nǐ yě tā Om

(五)[口朗](轉舌)[言我][口*朗](准上)[言*我]

(5) [lǎng][e][lǎng][e].

 

(六)赦(吒簡反下同)拏赦拏

Shè ná shè ná

(七)齲(區宇反下文同)拏(拏數反鼻音數字上聲)齲弩(准上音)

(7)Qǔ  ná qǔ nǔ

(八)摩賀(引)囉(引)惹

(8)Mó hè luō rě

 

(九)灑乞灑(二合)灑乞灑(二合)[牟含](莫感反引鼻)

(9)Sǎ qǐ sǎ sǎ qǐ sǎ [meng].

(十)薩冒(毛保反引)缽捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)娑[口縛](二合引)賀(引)

(10)Sà mào bō nà luō  fèi  pí yào  suō [wa] hè

我今說根本印。以二手右押左內相叉。

Wǒ jīn shuō gēnběn yìn. Yǐ èrshǒu yòu yā zuǒ nèi xiāng chā.

Aku ini akan membabarkan mengenai mudra utamanya. Pergunakan kedua belah tangan, tangan kanan mendekap tangan kiri.

豎二名指頭相合。屈二頭指如鉤。

Shù èrmíng zhǐtou xiànghé. Qū èr tóu zhǐ rú gōu.

Kedua jari telunjuk diangkat ke atas dan saling ditautkan membentuk kaitan.

若迎請時向身招。若發遣時向外撥。

Ruò yíng qǐng shí xiàng shēn zhāo. Ruò fā qiǎn shí xiàng wài bō.

Jikalau hendak melakukan ritual pengundangkan, maka arahkan [mudra] ke diri sendiri. Apabila hendak melakukan ritual penghantaran maka arahkan mudra menjauhi tubuh (ke arah luar) dan digerak-gerakkan.

念誦時結印當心誦七遍即頂上散。然後取念珠專注念誦。

Niànsòng shí jié yìn dāngxīn sòng qī biàn jí dǐngshàng sàn. Ránhòu qǔ niànzhū zhuānzhù niànsòng.

Sambil membentuk mudra lafalkan dharani dengan sepenuh hati sebanyak tujuh kali, lalu leraikan mudra di atas puncak kepala. Setelah itu, ambil japamala dan lafalkan dharani.

次說吉祥天女身印。二手虛心合掌。

Cì shuō jíxiáng tiānnǚ shēn yìn. Èrshǒu xūxīn hézhǎng.

Bentuklah mudra Dewi Sri Lakshmi. Kedua belah tangan disatukan dengan bagian tengahnya membentuk ruang kosong.

開二頭指二中指二無名指。屈如蓮華形。

Kāi èr tóu zhǐ èr zhōngzhǐ èr wúmíngzhǐ. Qū rú liánhuá xíng.

Kedua jari telujuk, jari tengah, dan jari manis terlerai atau membentang keluar; yakni menbentuk seperti bunga teratai.

二大指二小指豎合。若念誦時當心結誦真言七遍頂上散。

Èr dà zhǐ èr xiǎozhǐ shù hé. Ruò niànsòng shí dāngxīn jié sòng zhēnyán qī biàn dǐngshàng sàn.

Kedua ibu jari dan kedua jari kelingking masing-masing saling menyatu atau menempel. Kemudian lafalkan dharani tujuh kali dan leraikan mudra di atas puncak kepala.

毘沙門天王咒曰。

Píshāméntiān wáng zhòu yuē.

Mahadewa Vaisramana melafalkan dharaninya:

(一)那謨裴鑠囉皤拏寫

(1) nà mó péi shuò luō pó ná xiě

(二)摩訶曷囉闍寫施鞞

(2) mó hē hé luō dū xiě shī bǐng

(三)娑婆呵

(3) suōpó ā

施皤跋跌犁娑婆訶

(4) Shī pó bá diē lí suōpó hē

若咒淨油七遍用塗臥所。

ruò zhòu jìng yóu qī biàn yòng tú wò suǒ.

Sebagaimana pelafalan mantranya oleskan minyak bersih sebanyak tujuh kali

乞財物等得如所願。

Qǐ cáiwù děng dé rú suǒ yuàn.

Demikianlah ia akan mendapatkan harta kekayaan seperti yang didambakan.

毘沙門天王經

Píshāméntiān wáng jīng

Sutra Mahadewa Vaisramana telah selesai dibabarkan.