PUSTAKA SEJATI MENGENAI LIMA PALAWIJA YANG DIBABARKAN OLEH TAISHANG LAOJUN

太上老君說五谷妙經

.

Tài shàng lǎo jūn shuō wǔgǔ miào jīng

.

PUSTAKA SEJATI MENGENAI LIMA PALAWIJA YANG DIBABARKAN OLEH TAISHANG LAOJUN

.

Shennongdadi

 

.

Diterjemahkan oleh Ivan Taniputera

.

13 November 2018

.

Dilarang mengutip dan menyebar luaskan terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Dilarang mengubah apa pun yang tercantum dalam terjemahan ini dari awal hingga akhir. Saran perbaikan terjemahan yang disertai dengan sumber-sumber sahih akan diterima dengan senang hati. 

.

爾時盤古滅度之後。復有人民。未有五穀。食草木為生活。炎帝王復立。

.

Ěr shí pángǔ miè dù zhīhòu. Fù yǒu rénmín. Wèi yǒu wǔgǔ. Shí cǎomù wéi shēnghuó. Yán dìwáng fù lì.

.

Setelah mangkatnya Pangu, muncul umat manusia. Lima palawija belumlah ada. Pohon dan rumput untuk bahan pangan mulai tumbuh. Kemudian memerintahlah Kaisar Yandi.

Catatan penerjemah: Ada yang menyamakan Kaisar Yandi dengan Shennong.

.

天地世界三千七百年。所為出處。住七十二山。尋覓五谷。口嘗百草惡毒。

.

Tiāndì shìjiè sānqiān qībǎi nián. Suǒwéi chūchù. Zhù qīshí’èr shān. Xúnmì wǔgǔ. Kǒu cháng bǎicǎo èdú. 

.

Yakni saat langit dan bumi berusia 3.700 tahun, Beliau menjelajahi berbagai tempat. Mengunjungi 72 gunung guna mencari lima palawija, Beliau mencoba mengecap ratusan rumput beracun.

.

唇舌燋爛。然後炎帝王往一羊山。尋得粟子一粒。計在棗樹中。八種得成粟谷。

.

Chúnshé jiāo làn. Ránhòu yán dìwáng wǎng yī yáng shān. Xún dé sùzi yī lì. Jì zài zǎo shù zhōng. Bā zhǒng dé chéng sùgǔ. 

.

Akibatnya, bibir dan mulut Beliau menjadi terbakar serta terluka. Setelah itu, Kaisar Yandi mengunjungi Gunung Yang guna mencari sejumlah benih palawija su (millet, juwawut). Di bawah pohon zao, Beliau delapan kali menanam palawija su (millet, juwawut). 

.

大梁山中尋得稻谷一粒。計在柳樹中。七種得成稻谷。朱石山尋得小豆一顆。

.

Dà liángshān zhōng xún dé dàogǔ yī lì. Jì zài liǔshù zhōng. Qī zhǒng dé chéng dàogǔ. Zhū shíshān xún dé xiǎodòu yī kē. 

.

Beliau mengunjungi Gunung Daliang guna mendapatkan sejumlah benih padi. Di bawah pohon liu, Beliau tujuh kali menanam benih padi. Beliau mengunjungi Gunung Zhushi guna mendapatkan sejumlah benih kacang kecil.

.

計在李樹中。六種得成小豆。維石山尋得大豆一粒。計在槐樹中。五種得成大豆。

.

Jì zài lǐshùzhōng. Liù zhǒng dé chéng xiǎodòu. Wéi shíshān xún dé dàdòu yī lì. Jì zài huái shù zhōng. Wǔ zhǒng dé chéng dàdòu. 

.

Di bawah pohon Li, Beliau enam kali menanam benih kacang kecil. Beliau mengunjungi Gunung Weishi guna mendapatkan sejumlah benih kacang besar. Di bawah pohon huai, Beliau lima kali menanam benih kacang besar.

.

長石山尋得大小麥二粒。計在桃樹中。四種纔成大小麥。武石山尋得芝麻一粒。

.

Cháng shíshān xún dé dà xiǎomài èr lì. Jì zài táo shù zhōng. Sì zhǒng cái chéng dà xiǎomài. Wǔ shíshān xún dé zhīma yī lì. 

.

Beliau mengunjungi Gunung Changshi guna mendapatkan sejumlah benih gandum besar dan kecil. Di bawah pohon tao, Beliau empat kali menanam benih gandum besar dan kecil. Beliau mengunjungi Gunung Wushi guna mendapatkan sejumlah benih wijen. 

.

計在荊樹中。數種纔成芝麻。初種五谷皆因六樹而生。炎帝王菩薩往七十二山中。

.

Jì zài jīngshùzhōng. Shù zhǒng cái chéng zhīma. Chū zhòng wǔgǔ jiē yīn liù shù ér shēng. Yán dìwáng púsà wǎng qīshí’èr shānzhōng.

.

Di bawah pohon jing, berkali-kali ditanamlah benih wijen. Demikianlah awal mula lima ladang [tempat tumbuhnya berbagai jenis palawija], yang pada gilirannya menyebabkan tumbuhnya enam jenis pohon. Bodhisattva Kaisar Yandi pernah berdiam di 72 gunung.

.

尋覓五谷就土。遍滿天下。救度人民衣食父母。神農黃帝登位。置立天下江河社稷。

.

Xúnmì wǔgǔ jiù tǔ. Biàn mǎn tiānxià. Jiù duó rénmín yīshí fùmǔ. Shénnóng huángdì dēng wèi. Zhì lì tiānxià jiānghé shèjì. 

.

Mencari lima palawija di dunia. Ke mana saja di bawah kolong langit ini. Menolong umat manusia. Memberikan sandang pangan bagi ayah dan ibu. Setelah masa Kaisar Shennong, Kaisar Huangdi naik tahta. Ia mendirikan altar di berbagai kawasan.

.

五谷大王。田公田母掌管苗稼。初分天地之時。人民慈善。忠良孝順。晝晴夜雨。

.

Wǔgǔ dàwáng. Tián gōngtián mǔ zhǎngguǎn miáo jià. Chū fēn tiāndì zhī shí. Rénmín císhàn. Zhōngliáng xiàoshùn. Zhòu qíng yè yǔ. 

.

Maharaja Agung Lima Palawija, selaku ayah dan bunda bagi ladang pertanian, yang mengendalikan penyemaian benih dan pertunasan. Beliaulah yang menetapkan pembagian waktu langit dan bumi. [Sehingga dapat menumbuhkan] kebajikan bagi umat manusia, yakni setia dan rasa bakti. Cuaca cerah saat siang hari dan hujan sewaktu malam. 

.

五谷大收。風調雨順。國泰民安。不生盜賊。五谷一粒重三兩。見得眾生拋撒作賤。

.

Wǔgǔ dà shōu. Fēngtiáoyǔshùn. Guótàimín’ān. Bù shēng dàozéi. Wǔgǔ yī lì zhòng sān liǎng. Jiàn dé zhòngshēng pāosā zuò jiàn.

 

Apabila lima palawija dipanen. Angin yang baik akan berhembus dan hujan turun pada waktunya. Negara beserta rakyatnya aman sejahtera. Tiada mengalami pencurian maupun perampokan. Sebungkus lima palawija yang beratnya tiga liang. Oleh para insan dipandang murah (mampu dibeli).

.

五谷不收。炎帝天心生煩惱。連年遭橫。欲晴不晴合雨不雨。蟲蝗旱澇。五谷不收。

.

Wǔgǔ bù shōu. Yándì tiānxīn shēng fánnǎo. Lián nián zāo héng. Yù qíng bù qíng hé yǔ bù yǔ. Chóng huáng hàn lào. Wǔgǔ bù shōu.

 

Jika lima palawija tidak dipanen, Kaisar Yandi merasa sedih hatinya. Tahun berikutnya akan menjadi masa yang buruk. Cuaca menjadi tidak bersahabat dan hujan tidak turun. Hama, kekeringan, dan banjir akan merajalela. Apabila lima palawija tidak dipanen.

.

饑荒餓死皆因作賤。世間人民。不知當來受苦三千七百年。萬死萬生。始得五谷滿天下。

.

Jīhuāng èsǐ jiē yīn zuò jiàn. Shìjiān rénmín. Bùzhī dāng lái shòukǔ sānqiān qībǎi nián. Wànsǐ wàn shēng. Shǐ dé wǔgǔ mǎn tiānxià. 

.

Terjadi bencana kelaparan. Umat manusia karena ketidak-tahuannya mengalami penderitaan selama 3.700 tahun. Puluhan ribu yang tewas, puluhan ribu yang lahir. Adanya lima palawija menyempurnakan dunia ini.

.

衣食王菩薩。流傳此經。不可思議。善哉善哉。善男子善女人。每逢出種下子之時。

.

Yīshí wáng púsà. Liúchuán cǐ jīng. Bùkěsīyì. Shànzāi shànzāi. Shàn nánzǐ shàn nǚrén. Měi féng chū zhǒng xià zǐ zhī shí. 

.

Bodhisattva Maharaja Sandang Pangan, menyebar luaskan pustaka sejati ini, yang sungguh tiada terbayangkan. Sungguh baik. Wahai putera dan puteri berbudi, Setiap kali saat menanam benih,

.

虔備香燈。請僧善友於家。看誦此經。神聖歡喜。苗稼長旺。五谷成收。獲福無量。

.

Qián bèi xiāng dēng. Qǐng sēng shàn yǒu yú jiā. Kàn sòng cǐ jīng. Shénshèng huānxǐ. Miáo jià zhǎng wàng. Wǔgǔ chéng shōu. Huò fú wúliàng. 

.

Persembahkanlah dupa dan pelita. Undanglah rohaniwan beserta kalyanamitra ke tempat kediamanmu guna membacakan pustaka sejati ini. Para makhluk suci akan bersuka cita karenanya. Benih yang ditabur akan bertumbuh subur. Lima palawija akan dapat dipanen dengan baik. Keberuntungan yang diperoleh sungguh tiada terukur.

.

佛說此經己。天人阿修羅聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。作禮而退。 

.

Fo shuō cǐ jīng jǐ. Tiān rén āxiūluó wén fo suǒ shuō. Jiēdàhuānxǐ. Xìn shòu fèngxíng. Zuò lǐ ér tuì. 

.

Buddha telah selesai membabarkan pustaka sejati ini. Para dewa, manusia, dan ashura yang mendengarkan pembabaran Buddha ini, merasa bersuka cita. Mereka meyakininya dengan sepenuh hati, menghaturkan hormat, serta kembali ke tempat kediaman masing-masing.

.

五 谷 經 終

.

Pustaka Sejati Mengenai Lima Palawija telah selesai dibabarkan. 

.

Bait-bait Pujian.

.

五谷經來五谷經。

.

Wǔgǔ jīng lái wǔgǔ jīng .

.

Pustaka Sejati Mengenai Lima Palawija, wahai Pustaka Sejati Mengenai Lima Palawija.

.

五谷原來有根生。

.

Wǔgǔ yuánlái yǒu gēn shēng.

.

Karena hadirnya lima palawija maka ada kehidupan.

.

天地本是我父母。

.

Tiāndì běn shì wǒ fùmǔ.

 

Langit dan bumi adalah ayah beserta ibuku.

.

日月星光助我成。

.

Rì yuè xīngguāng zhù wǒ chéng.

 

Mentari, rembulan, dan bintang bersinar membantuku secara sempurna.

.

五谷苦楚言不盡。

.

Wǔgǔ kǔchǔ yán bù jìn. 

.

Lima palawija tidaklah akan selesai dibicarakan.

.

五谷原來養命根。

.

Wǔgǔ yuánlái yǎng mìnggēn. 

.

Awal mula lima palawija melahirkan kehidupan.

.

君王重我五谷經。

.

Jūnwáng zhòng wǒ wǔgǔ jīng.

 

Penguasa bijaksana menyebar-luaskan Pustaka Sejati Lima Palawija-ku.

.

萬里江山樂太平。

.

Wànlǐ jiāngshān yào tàipíng. 

.

Barisan sungai dan gunung sejauh ribuan li akan berbahagia, aman, serta sejahtera.

.

官員重我五谷經。

.

Guānyuán zhòng wǒ wǔgǔ jīng. 

.

Pejabat pemerintah menyebar-luaskan Pustaka Sejati Lima Palawija-ku.

.

子孫世代贈乾坤。

.

Zǐsūn shìdài zèng qiánkūn.

.

Anak cucu tak akan pernah kekurangan.

.

讀書重我五谷經。

.

Dúshū zhòng wǒ wǔgǔ jīng. 

.

Kaum terpelajar menyebar-luaskan Pustaka Sejati Lima Palawija-ku.

.

龍虎榜上中頭名。

.

Lónghǔ bǎng shàng zhōngtóu míng. 

.

Akan memperoleh plakat naga harimau sehingga termashyur.

.

生意重我五谷經。

.

Shēngyì zhòng wǒ wǔgǔ jīng. 

.

Kaum pedagang menyebar-luaskan Pustaka Sejati Lima Palawija-ku.

.

朝朝每日得金銀。

.

Zhāo zhāo měi rì dé jīnyín. 

.

Setiap hari akan beroleh emas dan perak.

.

個個神靈有人敬。

.

Gè gè shénlíng yǒurén jìng.

.

Setiap dewa yang dihormati manusia.

.

那個敬我五谷神。

.

Nàgè jìng wǒ wǔgǔ shén. 

.

Mereka menghormatiku selaku Dewa Lima Palawija.

.

五谷八月初一生。

.

Wǔgǔ bā yuèchū yīshēng. 

.

Lima palawija dilahirkan pada bulan delapan tanggal satu.

.

家家念佛點明燈。

.

Jiā jiā niànfó diǎn míngdēng. 

.

Setiap keluarga yang melafal nama Buddha menyalakan sebuah pelita gemilang.

.

為人在世要敬神。

.

Wéi rén zàishì yào jìngshén 

.

Manusia di muka bumi ini hendaknya bersedia menghormati makhluk suci.

.

不敬神靈枉為人。

.

Bùjìng shénlíng wǎng wéi rén. 

.

Tidak menghormati makhluk suci merupakan kesalahan.

.

留與天下九洲地。

.

Liú yǔ tiānxià jiǔ zhōu dì.

.

Tetap dipertahankan di bawah kolong langit ini, yakni di sembilan kawasan.

.

無有五谷活不成。

.

Wú yǒu wǔgǔ huó bùchéng. 

.

Tanpa lima palawija kehidupan tidaklah sempurna.

.

家有一卷五谷經。

.

Jiā yǒuyī juàn wǔgǔ jīng. 

.

Rumah tangga yang memiliki sejilid Pustaka Sejati Lima Palawija.

.

一生衣祿不受貧。

.

Yīshēng yī lù bù shòu pín.

.

Seumur hidup tiada akan kekurangan.

.

五谷原是聖經寶。

.

Wǔ gǔyuán shì shèngjīng bǎo.

.

Awal mula lima palawija adalah pustaka sejati laksana permata berharga.

.

勝如天下寶合珍。

.

Shèng rú tiānxià bǎo hé zhēn.

.

Kejayaannya dapat disepadankan dengan untaian permata mulia di muka bumi ini.

.

朝中無我無世界。

.

Cháo zhōng wú wǒ wú shìjiè. 

.

Dahulu jika tiada aku, maka tiada dunia ini.

.

世間無我無乾坤。

.

Shìjiān wú wǒ wú qiánkūn. 

.

Jika tiada aku, maka tiada Qian dan Kun.

.

Catatan penerjemah: Qian dan Kun adalah nama dua di antara delapan trigram (trigarit).

.

五谷根生敘不盡。

.

Wǔ gǔgēn shēng xù bù jìn. 

.

Dengan adanya lima palawija kehidupan akan terpelihara (tidak musnah).

.

勸人敬神保安寧。

.

Quàn rén jìngshén bǎo’ān níng.

.

Menyarankan manusia menghaturkan hormat pada makhluk suci, maka keadaan akan aman dan sejahtera.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . 

.

ATURAN MORALITAS DAOIS: TERJEMAHAN PUSTAKA SEJATI MENGENAI TIGA PULUH ENAM DEWA PETIR YANG DIBABARKAN OLEH TAISHANG LAOJUN

ATURAN MORALITAS DAOIS: TERJEMAHAN PUSTAKA SEJATI MENGENAI TIGA PULUH ENAM DEWA PETIR YANG DIBABARKAN OLEH TAISHANG LAOJUN

.

Ivan Taniputera

11 April 2018

.

 

 
 
 

Pada kesempatan kali ini, saya akan menerjemahkan salah satu Pustaka Suci Daois yang membahas mengenai tiga puluh enam aturan moralitas. Oleh karenanya, ini merupakan naskah keagamaan yang sangat penting.

.

Dilarang mengutip dan menyebar luaskan terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Dilarang mengubah apa pun yang tercantum dalam terjemahan ini dari awal hingga akhir. Saran perbaikan terjemahan yang disertai dengan sumber-sumber sahih akan diterima dengan senang hati.

.

太上說朝天謝雷真經

.

Tàishàng Shuō Cháotiānxièléi Zhēnjīng

Penerjemah: Ivan Taniputera

.

昔天尊於龍漢元年,在浮羅世界中,觀衆生有不信三寶及五悖之人,身謝之後,沉沒三塗,永墮地獄為鬼。或犯天條,檢責下鬼所誣,一切衆生,有諸苦楚,不知解謝之門。果熟之時,致招重病雷擊,身沒之後,永墮餓鬼畜生。致使魂神被考,禍患來鍾,深可悲哉。無由解脫,不知上天檢舉有犯天條,至招雷擊三十六條,世人莫能知之。天尊為說三十六條朝天謝雷真經,令人祈謝,罪惡庶知,果報昭然,明所報也。如此果報,豈不痛哉。為說天條,令使敬重天地日月神靈,忠孝君親。令知宿命善惡因緣延生之路,朝天謝罪必獲感通之理。請正一道士,或於觀宇,或在家庭,隨力章醮,請行法事解謝,祈延生筭。虛空探訪使者。隨即奏告,上達天司,罪惡消除,福祿增崇,善功圓滿,以降吉祥。世人罪福,皆屬天曹所管,為人豈不知之。此經乃上天所寶,不傳下世,天人敬仰,萬聖衛之,金闕靈章。有不信之者,永墮酆都。 

.

Xī Tiānzūn yú lóng hàn yuán nián, zài fú luó shìjiè zhōng, guān zhòngshēng yǒu bùxìn sānbǎo jí wǔ bèi zhī rén, shēn xiè zhīhòu, chénmò sān tú, yǒng duò dìyù wéi guǐ. Huò fàn tiān tiáo, jiǎn zé xià guǐ suǒ wū, yīqiè zhòngshēng, yǒu zhū kǔchǔ, bùzhī jiě xiè zhī mén. Guǒ shú zhī shí, zhì zhāo zhòngbìng léijí, shēn méi zhīhòu, yǒng duò èguǐ chùshēng. Zhìshǐ hún shén bèi kǎo, huòhuàn lái zhōng, shēn kěbēi zāi. Wú yóu jiětuō, bùzhī shàngtiān jiǎnjǔ yǒu fàn tiān tiáo, zhì zhāo léijí sānshíliù tiáo, shìrén mò néng zhīzhī. Tiānzūn wéi shuō sānshíliù tiáo cháotiān xièléizhēn jīng, lìng rén qí xiè, zuì’è shù zhī, guǒbào zhāorán, míng suǒ bào yě. Rúcǐ guǒbào, qǐ bù tòng zāi. Wéi shuō tiān tiáo, lìng shǐ jìngzhòng tiāndì rì yuè shénlíng, zhōngxiào jūn qīn. Lìng zhī sùmìng shàn è yīnyuán yánshēng zhī lù, cháotiān xièzuì bì huò gǎn tōng zhī lǐ. Qǐng zhèng yī dàoshi, huò yú guān yǔ, huò zài jiātíng, suí lì zhāng jiào, qǐng xíng fǎshì jiě xiè, qí yánshēng suàn. Xūkōng tànfǎng shǐzhě. Suíjí zòu gào, shàngdá tiān sī, zuì’è xiāochú, fú lù zēng chóng, shàngōng yuánmǎn, yǐjiàng jíxiáng. Shìrén zuì fú, jiē shǔ tiān cáo suǒguǎn, wéi rén qǐ bùzhī zhī. Cǐ jīng nǎi shàngtiān suǒ bǎo, bù chuán xià shì, tiān rén jìngyǎng, wàn shèng wèi zhī, jīn quèlíngzhāng. Yǒu bùxìn zhī zhě, yǒng duò fēngdū.

.

Pada masa Longhan, Tianzun sedang berada di Alam Luoshi. Beliau mengamati para insan yang tidak meyakini Tiga Permata serta melakukan lima kejahatan besar. Diri mereka mengalami kemerosotan dan terjerumus pada tiga kekotoran. Selamanya menjadi penghuni alam neraka atau hantu. Begitu pula mereka melanggar Hukum Langit. Mereka melontarkan berbagai tuduhan palsu. Semua makhluk terjerat dalam penderitaan. Mereka tidak memahami bagaimana caranya mendobrak pintu kemerosotan tersebut. Tatkala buah perbuatannya matang, mereka akan diserang penyakit berat atau disambar petir. Para insan itu akan mengalami kematian dan selamanya terlahir sebagai hantu kelaparan atau hewan. Akibatnya, penderitaan mendatangi mereka tanpa kesempatan membebaskan diri darinya. Tidak mengindahkan Langit mereka malah melanggar aturan-aturannya. Akhirnya 36 petir menyambar mereka. Para insan di dunia tidak memahaminya. Karenanya, Tianzun membabarkan Pustaka Sejati ini, guna membebaskan para insan dari kemerosotan, membuat mereka mengenal berbagai jenis kejahatan beserta akibat-akibatnya. Dengan memahami hal tersebut mereka tidak mengalami penderitaan dan kesedihan. Melalui pembabaran hukum kebenaran itu, mereka akan menghormati Langit, Bumi, beserta dewa penguasa rembulan dan matahari, serta setia pada penguasa negeri. Memahami perihal kebajikan beserta kejahatan merupakan jalan menuju usia panjang. Guna menyirnakan berbagai kemalangan, undanglah seorang rohaniwan Daois (daoshi) dan di halaman rumah menyelenggarakan upacara ritual. Persilakan ia membabarkan mengenai ajaran-ajaran kebenaran. Guna memohon panjang usia, di tengah-tengah tempat terbuka [lakukan ritual] mengirim surat permohonan pada para dewa. Dengan demikian, segenap kejahatan sirna, keberuntungan dan permohonan akan terpenuhi. Untung dan malangnya manusia di dunia adalah selaras dengan jalan Langit. Bagaimana mungkin manusia tidak mengetahuinya? Pustaka ini merupakan permata yang sangat berharga. Belum pernah diturunkan ke dunia. Dihormati para dewa dan manusia. Dapat melindungi puluhan ribu kesucian. Laksana menara emas bagi keajaiban nan luar biasa. Jika diyakini, pustaka ini sanggup membebaskan diri dari kemerosotan.

.

天尊為說報應靈符及天書篆,明世人有犯天條被雷擊之者,以將此符篆較之,庶凡人則知太上感應,如此立教也。天雷十二條者:不忠君主,不孝父母,不敬三寶,拋擲五穀,訶風罵雨,裸露三光,揚惡掩善,不遵正道,心昧天地,信巫魘祝,滅人福果,毀壞經教。犯此天條,則天雷檢察。為說此十二條,以示下民,庶知解謝。地雷十二條者:穢污水漿,將溷江河,毀罵尊長,疑真不信,輕師忘本,曬露褻衣,淫人妻女,惟惡是增,對聖毀願,怨恨宗親,不賑貪困,對天妄語。此十二條屬地雷所管,以示下民,俾曉懺謝之路。人雷十二條者。糜爛五穀,大秤小斗,荒年起價,米中添水,欺曲昧人,穢語兩舌,寸尺長短,剋剝害人,欺善懼惡,久債不還,謀人女妾,酒肉殺生。此十二條人雷主之,世人莫能知之,以示下民,庶知解謝。 

.

Tiānzūn wéi shuō bàoyìng língfú jí tiān shū zhuàn, míng shìrén yǒu fàn tiān tiáo bèi léijí zhī zhě, yǐ jiāng cǐ fú zhuàn jiào zhī, shù fánrén zé zhī tài shàng gǎnyìng, rúcǐ lìjiào yě. Tiān léi shí’èr tiáo zhě: Bù zhōng jūnzhǔ, bùxiào fùmǔ, bùjìng sānbǎo, pāozhì wǔgǔ, hē fēng mà yǔ, luǒlù sānguāng, yáng è yǎn shàn, bù zūn zhèngdào, xīn mèi tiāndì, xìn wūyǎnzhù, miè rén fú guǒ, huǐhuài jīng jiào. Fàn cǐ tiān tiáo, zé tiān léi jiǎnchá. Wéi shuō cǐ shí’èr tiáo, yǐ shì xià mín, shù zhī jiě xiè. Dìléi shí’èr tiáo zhě: Huì wūshuǐ jiāng, jiāng hùn jiānghé, huǐ mà zūnzhǎng, yí zhēn bùxìn, qīng shī wàngběn, shài lù xiè yī, yín rénqī nǚ, wéi è shì zēng, duì shèng huǐ yuàn, yuànhèn zōng qīn, bù zhèn tān kùn, duì tiān wàngyǔ. Cǐ shí’èr tiáo shǔ dìléi suǒguǎn, yǐ shì xià mín, bǐ xiǎo chàn xiè zhī lù. Rén léi shí’èr tiáo zhě. Mílàn wǔgǔ, dà chèng xiǎo dòu, huāng nián qǐjià, mǐ zhōng tiānshuǐ, qī qū mèi rén, huìyǔ liǎng shé, cùn chǐ chángduǎn, kè bō hài rén, qī shàn jù è, jiǔ zhài bù hái, móu rén nǚ qiè, jiǔròu shāshēng. Cǐ shí’èr tiáo rén léi zhǔ zhī, shìrén mò néng zhīzhī, yǐ shì xià mín, shù zhī jiě xiè.

.

Tianzun memaparkan mengenai buku hukuman Langit. Menjelaskan pada manusia di dunia yang melanggar Hukum Langit sehingga disambar petir. Menggunakan hal tersebut untuk menjelaskan berbagai kejahatan dan hukumannya. Setiap insan hendaknya memahami ajaran-ajaran Taishang Laojun sebagai berikut. 

.

Dua belas pelanggaran terkait Petir Langit: (1) tidak setia pada penguasa, (2) tidak berbakti pada orang tua, (3) tidak menghormati Tiga Permata, (4) menyia-nyiakan lima jenis gandum-ganduman (Mandarin: Wugu; Hokkian: Ngo kok-penerjemah), (5) mengutuki angin serta hujan, (6) menampilkan secara serampangan tiga sinar, (7) menyebarkan kejahatan serta menghalangi kebajikan, (8) tidak mematuhi Dao sejati, (9) pikiran tidak menghormati langit dan bumi, (10) meyakini praktisi ilmu gaib pengundang mimpi buruk, (11) memusnahkan buah keberuntungan orang lain, serta (12) merusak pustaka-pustaka yang berisi ajaran kebenaran. Melakukan pelanggaran-pelanggaran ini akan disambar oleh Petir Langit. Dengan memahami dua belas hal ini akan sanggup mengenali beragam perbuatan rendah. 

.

Dua belas pelanggaran terkait Petir Bumi: (1) mengotori air, (2) mengotori sungai, (3) menghina sesepuh, tetua, atau orang yang dituakan, (4) meragukan atau tidak meyakini ajaran sejati, (5) merendahkan atau melupakan guru akar, (6) mengenakan pakaian tidak pantas, (7) menginginkan istri orang lain (wanita sudah menikah), (8) menyebarkan tindakan-tindakan jahat, (9) melawan hal-hal suci dan menghancurkan harapan orang lain, (10) tidak menjaga hubungan baik dengan leluhur atau kerabat, (11) tidak menyirnakan keserakahan beserta kemalasan, serta (12) Mengucapkan kata-kata ceroboh terhadap Langit. Melakukan pelanggaran-pelanggaran ini akan disambar oleh Petir Bumi. Dengan memahami dua belas hal ini akan sanggup mengenali beragam perbuatan rendah.

.

Dua belas pelanggaran terkait Petir Manusia: (1) Memboroskan makanan dan lima gandum-ganduman, (2) mencurangi timbangan (ukuran berat), (3) menimbun barang dan menjualnya dengan harga tinggi, (4) membuang beras ke sungai, (5) mengambil keuntungan secara curang (memanfaatkan orang lain) atau melakukan penipuan, (6) mengucapkan kata-kata tidak layak atau bercabang lidah, (7) mencurangi ukuran panjang, (8) melukai dan membahayakan orang lain, (9) menipu kebajikan dan menakuti-nakuti dengan kejahatan, (10) tidak membayar hutang, (11) berupaya merebut istri orang lain, serta (12) mengonsumsi arak beserta daging dan membunuh kehidupan. Melakukan pelanggaran-pelanggaran ini akan disambar oleh Petir Manusia. Dengan memahami dua belas hal ini akan sanggup mengenali beragam perbuatan rendah.

.

天雷十二者:神霄雷公,五方雷公,行雨雷公,行風雷公,行雲雷公,布澤雷公,行雲雷公,行冰雷公,飛砂雷公,食祟雷公,吞鬼雷公,伏魔雷公。此十二雷公係屬天分,犯天令則禳此十二雷公,以免擊罪。 

.

Tiān léi shí’èr zhě: Shén xiāo léigōng, wǔ fāng léigōng, xíng yǔ léigōng, xíng fēng léigōng, xíng yún léigōng, bù zé léigōng, xíng yún léigōng, xíng bīng léigōng, fēi shā léigōng, shí suì léigōng, tūn guǐ léigōng, fú mó léigōng. Cǐ shí’èr léigōng xì shǔ tiān fèn, fàn tiān lìng zé ráng cǐ shí’èr léigōng, yǐmiǎn jī zuì.

.

Nama-nama dua belas Dewa Petir Langit: Shénxiāo Léigōng, Wǔfāng Léigōng, Xíngyǔ Léigōng, Xíngfēng Léigōng, Xíngyún Léigōng, Bùzé Léigōng, Xíngyún Léigōng, Xíngbīng Léigōng, Fēishā léigōng, Shísuì Léigōng, Tūnguǐ Léigōng, Fúmó léigōng. Demikianlah nama-nama dua belas Dewa Petir Langit. Jika melanggar Hukum Langit hendaknya mengadakan upacara ritual bagi kedua belas Dewa Petir ini, sehingga dapat menyirnakan kemalangan.

.

地雷十二者:紏善雷公,罰惡雷公,社令雷公,發稻雷公,四序雷公,卻灾雷公,收毒雷公,救病雷公,扶危雷公,太昇雷公,巡天雷公,察地雷公。此十二雷乃屬地分,凡人犯地罪,則燒香祈天請罪,以免災苦之因,禱無不應也。 

.

Dìléi shí’èr zhě: Tǒu shàn léigōng, fá è léigōng, shè lìng léigōng, fā dào léigōng, sì xù léigōng, què zāi léigōng, shōu dú léigōng, jiù bìng léigōng, fú wēi léigōng, tài shēng léigōng, xúntiān léigōng, chá dìléi gōng. Cǐ shí’èr léi nǎi shǔdì fēn, fánrén fàn de zuì, zé shāoxiāng qí tiān qǐngzuì, yǐmiǎn zāi kǔ zhī yīn, dǎo wú bù yìng yě.

.

Nama-nama dua belas Dewa Petir Bumi: Tǒushàn Léigōng, Fáè Léigōng, Shèlìng Léigōng, Fādào Léigōng, Sìxù Léigōng, Quèzāi léigōng, Shōudú Léigōng, Jiùbìng Léigōng, Fúwēi Léigōng, Tàishēng Léigōng, Xúntiān Léigōng, Chádì Léigōng. Demikianlah nama-nama dua belas Dewa Petir Bumi. Setiap orang yang melanggar Hukum Bumi, hendaknya mempersembahkan dupa ke langit, sehingga malapetaka beserta kesedihan tidak menimpanya.

.

人雷十二者:收瘟雷公,攝毒雷公,除害雷公,卻禍雷公,封山雷公,破廟雷公,打鬼雷公,伏虎雷公,破瘴雷公,滅尸雷公,蕩怪雷公,管魄雷公。此十二雷乃屬人分,凡人犯人罪,可燒香告斗,隨心禱祝,以免此苦戹,乃大道好生之德也。 

.

Rén léi shí’èr zhě: Shōu wēn léigōng, shè dú léigōng, chú hài léigōng, què huò léigōng, fēng shān léigōng, pò miào léigōng, dǎguǐ léigōng, fú hǔ léigōng, pò zhàng léigōng, miè shī léigōng, dàng guài léigōng, guǎn pò léigōng. Cǐ shí’èr léi nǎi shǔ rén fēn, fánrén fànrén zuì, kě shāoxiāng gào dòu, suíxīn dǎozhù, yǐmiǎn cǐ kǔ è, nǎi dàdào hàoshēng zhī dé yě.

.

Nama-nama dua belas Dewa Petir Manusia: Shōuwēn Léigōng, Shèdú Léigōng, Chúhài Léigōng, Quèhuò Léigōng, Fēngshān Léigōng, Pòmiào Léigōng, Dǎguǐ Léigōng, Fúhǔ Léigōng, Pòzhàng Léigōng, Mièshī Léigōng, Dàngguài Léigōng, Guǎnpò Léigōng. Demikianlah nama-nama dua belas Dewa Petir Manusia. Setiap orang yang melanggar Hukum Manusia, hendaknya mempersembahkan dupa pada Bintang Gantang, memanjatkan doa sepenuh hati, dan menjalankan hidup selaras Dao yang agung, sehingga memperoleh pahala kebajikannya. 

.

道言:此三十六雷,則能輕重善惡。敬之則不犯條律,以降吉祥。不遵敬禮,故犯條律,則示重罪。陽責貧窮,困苦滿足,轉轉不信,墮落地獄為鬼,復出受生身,遇雷擊之後,北酆為鬼,難求出離苦楚,豈不痛哉。北酆有一百二十獄,其獄各有獄主、獄吏、毒虎、毒蛇、毒犬、刀刃峰山。獄吏以杖逐其罪人,登山履刃,毒蛇纏身,罪人身體皆參刀刃,血流滿身,毒獸食飲其血,萬死萬生,無有晝夜。此皆罪人生前致招,墮于北酆,難可盡述,言不可泄。略垂九種大道,開演此經,令使世上凡人知畏,若有此獲罪之因,獲報陽責,可以隨力燒香,虔心告懇天地,祈謝原愆,以免獲報。若有男女在世貧窮,亦可修心整行,轉誦此經,得謝身惡,以禳困苦,自然天佑之矣。大道立言,凡人不可以為常耳,亦不可輕泄,此文乃上天隱祕之書,凡人可能敬重。此經在處,有衛經元帥六人,靈官一十四人,天兵一萬五百人,土地社令當所管城隍,主宰九州風伯城境天神。護持此經,誦轉此經,魔精滅形。生人受之,身宮康泰。死者得之,度上南宮。及有帝主、國王、后妃、臣宰,為國焚祈豐稔,亦可開轉此經,能禳域境民物盡泰,四序清平,永無勍敵。 

.

Dào yán: Cǐ sānshíliù léi, zé néng qīngzhòng shàn è. Jìngzhī zé bùfàn tiáo lǜ, yǐjiàng jíxiáng. Bù zūn jìnglǐ, gù fàn tiáo lǜ, zé shì zhòngzuì. Yáng zé pínqióng, kùnkǔ mǎnzú, zhuǎn zhuǎn bùxìn, duòluò dìyù wéi guǐ, fùchū shòu shēngshēn, yù léijí zhīhòu, běi fēng wéi guǐ, nán qiú chū lí kǔchǔ, qǐ bù tòng zāi. Běi fēng yǒu yībǎi èrshí yù, qí yù gè yǒu yù zhǔ, yùlì, dú hǔ, dúshé, dú quǎn, dāorèn fēngshān. Yùlì yǐ zhàng zhú qí zuìrén, dēngshān lǚ rèn, dúshé chánshēn, zuìrén shēntǐ jiē cān dāorèn, xuè liú mǎn shēn, dú shòu shí yǐn qí xuè, wànsǐ wàn shēng, wú yǒu zhòuyè. Cǐ jiē zuìrén shēngqián zhì zhāo, duò yú běi fēng, nán kě jǐn shù, yán bùkě xiè. Lüè chuí jiǔ zhǒng dàdào, kāiyǎn cǐ jīng, lìng shǐ shìshàng fánrén zhī wèi, ruò yǒu cǐ huò zuì zhī yīn, huò bào yáng zé, kěyǐ suí lì shāoxiāng, qiánxīn gào kěn tiāndì, qí xiè yuán qiān, yǐmiǎn huò bào. Ruò yǒu nánnǚ zàishì pínqióng, yì kě xiū xīn zhěng háng, zhuǎn sòng cǐ jīng, dé xiè shēn è, yǐ ráng kùnkǔ, zìrán tiānyòu zhī yǐ. Dàdào lìyán, fánrén bùkě yǐwéi cháng ěr, yì bùkě qīng xiè, cǐ wénnǎi shàngtiān yǐnmì zhī shū, fánrén kěnéng jìngzhòng. Cǐ jīng zài chù, yǒu wèi jīng yuánshuài liù rén, líng guān yīshísì rén, tiānbīng yī wàn wǔbǎi rén, tǔdì shè lìng dāng suǒguǎn chénghuáng, zhǔzǎi jiǔzhōu fēngbó chéng jìng tiānshén. Hùchí cǐ jīng, sòng zhuǎn cǐ jīng, mó jīng miè xíng. Shēng rén shòu zhī, shēn gōng kāngtài. Sǐzhě dé zhī, dù shàng nángōng. Jí yǒu dì zhǔ, guówáng, hòufēi, chén zǎi, wèi guó fén qí fēng rěn, yì kě kāi zhuǎn cǐ jīng, néng ráng yù jìng mín wù jìn tài, sì xù qīngpíng, yǒng wú qíng dí.

.

Ujaran Dao: Ketiga puluh enam Dewa Petir ini, sanggup meringankan atau melipat-gandakan kebajikan beserta kejahatan. Menghaturkan puja pada mereka serta tidak melanggar ajaran kebenaran, akan mencurahkan keberuntungan. Barangsiapa tidak menjalankan serta menghormatinya, melanggar ajaran kebenaran, dan bahkan melakukan semakin banyak kejahatan, hidupnya akan dicengkeram kemiskinan, keinginannya tidak akan terpenuhi, akan mengalami kemerosotan dan terlahir di alam neraka serta hantu. Jika terlahir kembali akan disambar oleh petir. Ke utara akan menjadi hantu kelaparan. Sulit membebaskan diri dari penderitaan. Bagaimana mungkin ia tidak didera kesakitan? Di sebelah utara terdapat 120 neraka. Masing-masing neraka itu terdapat penguasanya, petugas rendahan neraka, harimau beracun, ular beracun, anjing beracun, dan gunung pisau. Para pejabat rendahan neraka akan memaksa pelaku-pelaku kejahatan memanjat gunung pisau, ular beracun membelit tubuhnya. Tubuh para pelaku kejahatan akan dipotong-potong dengan bilah-bilah pisau. Darah mengalir membasahi sekujur tubuh. Hewan-hewan beracun akan meminum darahnya. Puluhan ribu kali mati dan hidup kembali, tidak peduli siang atau pun malam. Keadaan para pelaku kejahatan di neraka ini sulitlah diutarakan dengan kata-kata. Secara ringkas terdapat sembilan jenis Dao nan agung. Mulai membabarkan pustaka ini dapat membangkitkan rasa hormat para insan di dunia. Jikalau ada orang yang melakukan kejahatan tersebut dan menerima buah atau akibatnya, dapat membakar dupa, dengan sepenuh hati mengakui kesalahan beserta pelanggarannya itu pada Langit dan Bumi, sehingga terhindar dari kemalangan. Jikalau terdapat pria dan wanita di muka bumi ini yang dibelenggu kemiskinan, dapat dengan sepenuh hati melafalkan pustaka suci ini. Secara alami, pada akhirnya Langit akan melindunginya dari kejahatan beserta penderitaan. Ajaran-ajaran Dao nan Agung, tidaklah setiap orang dapat mendengarnya. Selain itu, tidak pula dapat diungkapkan dengan mudah. Ini merupakan pustaka rahasia yang tersembunyi di Langit. Setiap orang dapat menghaturkan hormat padanya. Apabila menempatkan pustaka suci ini di tempat kediaman, maka terdapat enam pengawal Yuanshi, 114 dewa Lingguan, dan 10.500 balatentara langit yang melindungi pustaka suci tersebut. Dewa Bumi akan melindungi kotanya. Dewa penguasa sembilan sungai, angin, dan kota akan melindunginya. Melalui menerima, memahami, dan melafalkan pustaka suci ini, segenap makhluk halus jahat akan sirna. Rakyat hidup aman dan damai. Roh orang meninggal dapat naik menuju Istana Selatan (tujuan yang baik bagi almarhum). Jika terdapat penguasa negeri, raja, ratu, beserta bangsawan, yang melakukan upacara persembahan dengan membakar banyak gandum, disertai pembabaran pustaka suci ini, maka rakyat akan hidup aman dan damai. Keempat penjuru akan damai. Selamanya tidak akan mengalami kekerasan atau serangan musuh. 

.

道言:凡有上士,欲修仙法,採尋藥圃,遇毒蛇虎狼之獸,速誦此經,惡類返歸其元,不能傷害,自然回退。得遇真劑。學道駸進,有會本源,故獲善士同志,心達玄妙,無不應也。亢陽不雨,亦可轉誦此經,以禳缺澤之戹。蟲蝗傷稼,燒香誦持,則滅其類,以消蟲毒。境域水泛不退,浸崩地土,故當速轉真經,其水自退,不能渰陷。其所及有一切瘟疸瘴疫之者,連年不瘥,鬼祟伏尸,魔魅在所為禍,不能除卻,可以燒香轉誦真經,其祟消滅,不能傷害,自然安愈。此經到處,萬神侍衛,精魔潛走,不敢仰視,如此威靈。凡人有昧律法,故當以天篆垂報之,後有獲雷擊之人,天書或在背胸、前脅下、手足之上,將此經中天篆參究,庶知太上之感應,然後焚香,請正一道士轉誦此經。方移其尸,祈天雷宥罪,方可將棺槨盛之以板閉,上留一孔露,天雷不復擊以厝去處,牛馬亦如此乎。敬禮此經,不犯律件,世世為人,衣祿永滋,壽命延長。不敬之者,掠善仙官、錄惡使臣奏呈天府,積業過多,滿足條令,上命一行告下,城隍主者隨即行事,既滅之後,身經北酆,永無出離。當為書篆,以示陽民,可虔心遵信,凡人不可不知也。 

.

Dào yán: Fán yǒu shàng shì, yù xiūxiān fǎ, cǎi xún yào pǔ, yù dúshé hǔláng zhī shòu, sù sòng cǐ jīng, è lèi fǎnguī qí yuán, bùnéng shānghài, zìrán huí tuì. Dé yù zhēn jì. Xué dào qīn jìn, yǒu huì běnyuán, gù huò shàn shì tóngzhì, xīn dá xuánmiào, wú bù yìng yě. Kàng yáng bù yǔ, yì kě zhuǎn sòng cǐ jīng, yǐ ráng quē zé zhī è. Chóng huáng shāng jià, shāoxiāng sòng chí, zé miè qí lèi, yǐ xiāo chóngdú. Jìngyù shuǐ fàn bù tuì, jìn bēng dì tǔ, gù dāng sù zhuǎn zhēn jīng, qí shuǐ zì tuì, bùnéng yǎn xiàn. Qí suǒ jí yǒu yīqiè wēn dǎn zhàng yì zhī zhě, lián nián bù chài, guǐsuì fú shī, mómèi zài suǒwéi huò, bùnéng chúquè, kěyǐ shāoxiāng zhuǎn sòng zhēn jīng, qí suì xiāomiè, bùnéng shānghài, zìrán ān yù. Cǐ jīng dàochù, wàn shén shìwèi, jīng mó qián zǒu, bù gǎn yǎngshì, rúcǐ wēi líng. Fánrén yǒu mèi lǜ fǎ, gù dāng yǐ tiān zhuàn chuí bào zhī, hòu yǒu huò léijí zhī rén, tiān shū huò zài bèi xiōng, qián xié xià, shǒuzú zhī shàng, jiāng cǐ jīng zhōng tiān zhuàn cān jiū, shù zhī tài shàng zhī gǎnyìng, ránhòu fénxiāng, qǐng zhèng yī dàoshi zhuǎn sòng cǐ jīng. Fāng yí qí shī, qí tiān léi yòu zuì, fāng kě jiāng guānguǒ shèng zhī yǐ bǎn bì, shàng liú yī kǒng lù, tiān léi bù fù jí yǐ cuò qùchù, niúmǎ yì rúcǐ hū. Jìnglǐ cǐ jīng, bùfàn lǜ jiàn, shìshì wéi rén, yī lù yǒng zī, shòumìng yáncháng. Bù jìngzhī zhě, lüè shàn xiān guān, lù è shǐ chén zòu chéng tiānfǔ, jī yè guòduō, mǎnzú tiáolìng, shàng mìng yīxíng gào xià, chénghuáng zhǔ zhě suíjí xíngshì, jì miè zhīhòu, shēn jīng běi fēng, yǒng wú chū lí. Dāng wèi shū zhuàn, yǐ shì yáng mín, kě qiánxīn zūn xìn, fánrén bùkě bùzhī yě.

.

Ujaran Dao: Setiap guru pembimbing spiritual, yang ingin melatih Jalan Kedewaan, mencari tumbuhan obat, berjumpa dengan ular, harimau, serigala, dan binatang buas berkaki empat lainnya, jikalau dengan cepat melafalkan pustaka suci ini, segenap malapetaka akan terpukul mundur ke tempat asalnya. Tidak dapat mencelakainya. Secara alami akan kembali ke asalnya. Ia akan mendapatkan obat penyembuh sejati, sanggup mempelajari Dao dengan kemajuan pesat, berjumpa dengan jatidiri asalinya, mengalami perjumpaan menyenangkan dengan sesama penekun spiritual yang bajik, pikiran merealisasi Kemisteriusan nan ajaib, dan tiada hal yang tidak seharusnya, seperti panas berlebihan tanpa turun hujan. Dapat pula membabarkan serta melafalkan pustaka suci ini, mengadakan upacara persembahan guna menanggulangi bencana kekurangan, hama yang memangsa tumbuhan pangan; dengan membakar dupa serta melafalkan pustaka suci ini, segenap bencana tersebut akan sirna. Lebih jauh lagi, juga dapat menghindarkan hewan berbisa, aliran air tidak kunjung kering, menghindarkan tanah longsor, semuanya dimungkinkan melalui pelafalan dan pembabaran pustaka suci ini. Banjir akan surut dengan sendirinya sehingga tidak dapat menimbulkan bahaya. Apabila terjadi wabah penyakit, dimana masyarakat silih berganti jatuh sakit, hantu-hantu bersembunyi di seputar jenazah, iblis-iblis tidak dapat disirnakan dari tempat berjangkitnya wabah tersebut, maka dapat membakar dupa dan melafalkan pustaka suci ini, sehingga segenap makhluk halus jahat sirna. Mereka tidak dapat menimbulkan celaka lagi dan masyarakat disembuhkan dari segenap penyakitnya. Di manapun pustaka suci ini berada, puluhan ribu dewa akan melindungi. Kekuatan jahat akan berlalu dan tiada berani menampakkan dirinya lagi. Demikianlah kedashyatannya. Setiap orang yang melakukan ilmu kegelapan, yakni memanfaatkan kekuatan Langit untuk membalas dendam, sehingga dihantam oleh petir dan mengalami kematiannya. Buku Langit akan dibebankan padanya. Tubuhnya akan terbalik. Tangan dan kakinya akan berada di atas. Pustaka suci ini dipelajari oleh para dewa dengan seksama. Ia hendaknya melapor pada Taishang Laojun, selanjutnya membakar dupa, meminta seorang rohaniwan Dao melafalkan pustaka suci ini, saat meletakkan jenazah, dan memohon agar [dewa] petir mengampuninya. Setelah itu, peti jenazah dapat ditutup. Pada bagian atasnya berilah sebuah lubang. Petir tidak akan menghantamnya lagi dan jenazah dapat dibawa ke pemakaman. Dewa berkepala sapi dan kuda juga akan menghaturkan hormatnya pada pustaka suci ini, sehingga tidak akan mencelakai. Dari generasi ke generasi akan berkelimpahan sandang dan pangan serta berusia panjang. Apabila tidak menghormati pustaka suci ini dan malah melakukan berbagai kejahatan, sehingga kesalahan-kesalahannya tersebut lalu dicatat serta dilaporkan ke Langit sampai jumlahnya menjadi banyak sekali. Kemudian setelah dirasa cukup titah Langit lantas diturunkan ke bumi dan dewa penguasa kota menjatuhkan hukumannya. Dengan demikian, pada akhirnya pelaku kejahatan tersebut akan mengalami kemusnahannya. Ia diseret ke alam penderitaan tanpa ada kesempatan melepaskan diri darinya. Karenanya, bertindaklah selaras pustaka suci ini, sehingga dapat menjadi orang berbudi. Setiap orang hendaknya memahami hal ini. 

.

米中用水

Mǐ zhōng yòngshuǐ

.

Mencampur beras dengan air.

.

荒年起價

Huāng nián qǐjià

.

Menimbun agar harganya meningkat.

.

業通三世

Yè tōng sānshì

.

Sibuk ke sana kemari hingga ke tiga dunia.

.

毀罵三寶

Huǐ mà sānbǎo

.

Menghina Tiga Permata.

.

不孝

Bùxiào

.

Tidak berbakti.

.

果報

Guǒbào

.

Akibat atau pembalasannya akan diterima.

.

因果不修

Yīnguǒ bù xiū

.

Tidak memperbaiki atau melatih diri.

.

卜者術誤

Bǔ zhě shù wù

.

Sehingga melakukan pelanggaran.

.

乃是九幽

Nǎi shì jiǔ yōu

.

Dengan demikian merupakan sembilan kegelapan.

.

元惡過多

Yuán è guòduō

.

Pada mulanya kejahatan sudah sangat banyaknya.

.

罪足

Zuì zú

 

Begitu kejahatan sudah mencapai batasnya.

.

九世之惡

Jiǔ shì zhī è

.

Sembilan dunia dipenuhi kejahatan.

.

惡果滿矣

Èguǒ mǎn yǐ

.

Buah kejahatan telah paripurna.

.

裸露三光

Luǒlù sānguāng

.

Terlihatlah tiga sinar.

.

身口問丸

Shēn kǒu wèn wán

.

Tubuh meminta obat.

.

果非禮上

Guǒ fēilǐ shàng

.

Buahnya tidak mendatangkan sesuatu yang menguntungkan.

.

前世果報

Qiánshì guǒbào

.

Di kehidupan sebelumnya menerima buah perbuatan.

.

天譴之罪

Tiānqiǎn zhī zuì

.

Hukuman Langit bagi kejahatan itu.

.

非言非示

Fēi yán fēi shì

.

Tiada terkatakan dan tiada tergambarkan.

.

州非果將

Zhōu fēi guǒ jiāng

.

Melakukan kejahatan buahnya pasti akan diperoleh di masa mendatang.

.

非道

Fēidào

.

Tidak menjalankan Dao.

.

天露

Tiān lù

.

Langit mengungkapkan.

.

九真惡過

Jiǔ zhēn èguò

.

Sembilan kejahatan besar yang telah dilakukan.

.

罪至

Zuì zhì

.

Kejahatan yang mencapai puncaknya

.

癸非

Guǐ fēi

.

Tiada yang melebihi lagi.

.

天責

Tiān zé

Hukuman Langit.

.

罪及

Zuì jí

.

Jatuh pada pelaku kejahatan.

.

報應

Bàoyìng

.

Balasan atas segenap kejahatan.

.

四世

Sì shì

.

Empat Dunia.

.

貪求不足

Tānqiú bùzú

.

Serakah dan tidak pernah merasa cukup.

.

八嗔

Bā chēn

.

Delapan hal tercela.

.

獲罪

Huò zuì

.

Kejahatan melalui tindakan.

.

口罪

Kǒu zuì

.

Kejahatan melalui ucapan.

.

上天檢察

Shàngtiān jiǎnchá

.

Langit akan mengadilinya.

.

前緣惡業

Qián yuán è yè

.

Buahnya akan ditentukan berdasarkan tindakan jahat tersebut.

.

天令報應

Tiān lìng bàoyìng

.

Hukuman yang dijatuhkan Langit.

.

宿緣惡報

Sù yuán è bào

.

Berupa penderitaan.

.

惡報前緣

È bào qián yuán

.

Perbuatan buruk akan membuahkan akibat.

.

九業之罪

Jiǔ yè zhī zuì

.

Sembilan kejahatan.

.

業通具足

Yè tōng jùzú

.

Setelah dilakukan.

.

諸事滿律

Zhūshì mǎn lǜ

.

Hingga paripurna.

.

天責其報

Tiān zé qí bào

.

Hukuman Langit dijatuhkan padanya.

.

非理所為

Fēilǐ suǒwéi

.

Tiada dapat dihindari adanya.

.

罪盈足

Zuì yíng zú

.

Kejahatan yang berlimpah-limpah.

.

用且非道

Yòng qiě fēidào

.

Hidup tanpa berlandaskan Dao.

.

曲直非正

Qūzhí fēi zhèng

.

Hidup secara menyimpang.

.

九業具足

Jiǔ yè jùzú

.

Sembilan jenis perbuatan.

.

非理亂真

Fēilǐ luànzhēn

.

Dengan sengaja mengacaukan kebenaran.

.

罪滿自受

Zuì mǎn zì shòu

.

Sepenuhnya akan ditanggung diri sendiri.

.

九惡之報

Jiǔ è zhī bào

.

Sembilan Kejahatan sebagaimana telah dimaklumkan.

.

九七之罪

Jiǔqī zhī zuì

.

Sembilan puluh tujuh kejahatan.

.

天察其過

Tiān chá qíguò

.

Hukuman Langit akan menimpanya.

.

九九之罪

Jiǔjiǔ zhī zuì

.

Sembilan puluh sembilan kejahatan.

.

口業之罪

Kǒu yè zhī zuì

.

Perbuatan jahat melalui ucapan.

.

五悖之罪

Wǔ bèi zhī zuì

.

Kejahatan berupa lima jenis pembangkangan.

.

五世之惡

Wǔ shì zhī è

.

Kejahatan di lima dunia.

.

四思之惡

Sì sī zhī è

.

Empat jenis kejahatan melalui pikiran.

TERJEMAHAN MANTRA PENGUNDANG DEWA RUBAH KUNING YANG DIAJARKAN MAHAGURU LANGIT (ZHANG DAOLING)

TERJEMAHAN MANTRA PENGUNDANG DEWA RUBAH KUNING YANG DIAJARKAN MAHAGURU LANGIT (ZHANG DAOLING)

.

Ivan Taniputera

19 Maret 2018

.

 
 

.

Pada kesempatan kali ini, saya akan menerjemahkan Mantra Pengundang Dewa Rubah Kuning sebagaimana yang diajarkan oleh Mahaguru Langit (張道陵, Zhang Daoling, 34-156). Beliau merupakan salah seorang sesepuh dalam Daoisme. 

.

Dilarang mengutip dan menyebar luaskan terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Dilarang mengubah apa pun yang tercantum dalam terjemahan ini dari awal hingga akhir. Saran perbaikan terjemahan yang disertai dengan sumber-sumber sahih akan diterima dengan senang hati.

.

天師府黃狐仙子臨真咒

Tiānshī Fǔ Huánghú Xiānzǐ Línzhēnzhòu

.

Mantra Pengundang Dewa Rubah Kuning Yang Diajarkan Mahaguru Langit (Zhang Daoling) 

.

真靈衍真。

Zhēn líng yǎn zhēn.

.

Kekuatan gaib yang sejati menyebarkan kebenaran.

.

洞層入深。

Dòng céng rù shēn

.

Dasar gua memasuki kedalaman.

.

虛恍入定。

Xū huǎng rùdìng.

.

Keleluasaan memasuki pemusatan pikiran (samadhi).

.

曠目伐昏。

Kuàng mù fá hūn

.

Pandangan luas menyirnakan kekacauan.

.

聚氣結頂。

Jù qì jié dǐng.

.

Energi pembentukan menyatu mencapai puncaknya.

.

色幻仙琨。

Sè huàn xiān kūn.

.

Batu-batu mulia dewa bayangan berwujud.

.

一視如吾。

Yī shì rú wú.

.

Yang satu terlihat seperti diriku.

.

是吾如汝。

Shì wú rú rǔ.

.

Itulah aku maka juga adalah engkau.

.

無真無虛。

Wú zhēn wú xū.

.

Tiada kesejatian tanpa keleluasaan.

.

化虛化無。

Huà xū huà wú

.

Keleluasaan terjelma kesunyataan pun terjelma.

.

臨真衍真。

Lín zhēn yǎn zhēn.

.

Memasuki kebenaran (kesejatian) menyebarkan kebenaran (kesejatian).

.

洞出拂触。

Dòng chū fú chù.

.

Gua mengeluarkan goncangan.

.

罿詈罿詈。

Chōng lì chōng lì.

醐虩卜虩。

Hú xì bo xì

[Ini nampaknya merupakan suara mantra-tidak diterjemahkan]

.

崶崲嵯崲。

Fēng huáng cuó huáng.

.

Gunung Feng sungguh agung.

.

樺圳鑠冰。

Huà zhèn shuò bīng

.

Perapian dari kayu pohon Hua mencairkan salju.

.

急急如律令。 

Jí ji rú lǜlìng

.

Segera laksanakan perintah.

.

 

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . .

.

 
 

PUSTAKA SUCI MANTRA SEBELAS BENDA LANGIT UNTUK MENYIRNAKAN MALAPETAKA YANG DIBABARKAN YUANSHI TIANZUN

PUSTAKA SUCI MANTRA SEBELAS BENDA LANGIT UNTUK MENYIRNAKAN MALAPETAKA YANG DIBABARKAN YUANSHI TIANZUN

.

Penerjemah: Ivan Taniputera

19 Maret 2018

.

 

 
 

Dilarang mengutip dan menyebar luaskan terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Dilarang mengubah apa pun yang tercantum dalam terjemahan ini dari awal hingga akhir. Saran perbaikan terjemahan yang disertai dengan sumber-sumber sahih akan diterima dengan senang hati.

.

元始天尊說十一曜大消災神咒經

Yuánshǐ Tiānzūn Shuō Shíyī Yào Dà Xiāozāi Shénzhòujīng

.

爾時元始天尊在大羅天上、玉京山中、騫林樹下,鳴大法鼓,扣大法鐘,普集十方三界諸天諸地,日月星宿,一切聖眾,為說過去未來一切眾生善惡報應、災福因緣。時於座中有一真人,名曰青羅,即於座起瞻仰尊顏,稽首再拜,長跪而言:弟子夙生慶幸,得遇人天,伏遇天尊大慈,設大法橋,廣為眾生說諸因緣,令得開悟,普入法門。臣今下觀慾界眾生,以何因緣,四時之中,橫遭刑獄,一生之內,疾病纏綿,或分野州縣,水火災荒,兵戈競起,疫疾流行,臣今未悟,幸望天尊特開慈憫,以釋愚蒙。天尊隱幾而言:奇哉,青羅能為眾生問諸緣業,切以慾界眾生,輪迴生死,沈溺愛河,唯務貪生,不修正道,不知有五行推運,十一曜照臨,主其災福,至如土火留伏,金木凌犯,羅計勃逆,日月薄蝕,致以州縣播遷,人民災難,水火蟲蝗,刀兵相犯,悉皆由也。凡以眾生託蔭為人,皆稟陰陽造化,或貴或賤,或富或貧,定分雖殊,災福一矣。至如帝王國主,后妃臣僚,係於紫微垣中,各有品位,五嶽四瀆,乃如分野一切人民,屬於日月五星臨照。吾今示汝下觀星斗,看其行度,如有五星不順,凌犯宮宿,照臨帝土及諸分野,災難競起,疫毒流行,兆民死傷。速令塑繪十一曜形儀,於清淨處建立道場,嚴備香花燈燭,請命道士,或自持念《十一曜大消災神咒經》,一七日,二七日,或三七日,修齋行道,禮念懺悔,即得上消天災,保鎮帝土,下禳毒害,以度兆民,汝宜聽信,轉轉教人受持讀誦。青羅真人叩頭再拜,上告天尊,伏願大慈廣為宣說。是時,天尊即說十一曜大消災神咒: 

.

Ěr shí yuánshǐ tiānzūn zài dà luó tiānshàng, yù jīngshān zhōng, qiān lín shùxià, míng dàfǎ gǔ, kòu dàfǎ zhōng, pǔ jí shí fāng sānjiè zhū tiān zhū de, rì yuè xīngsù, yīqiè shèng zhòng, wéi shuō guòqù wèilái yīqiè zhòngshēng shàn è bàoyìng, zāi fú yīnyuán. Shí yú zuò zhōng yǒuyī zhēnrén, míng yuē qīng luó, jí yú zuò qǐ zhānyǎng zūn yán, qǐshǒu zài bài, zhǎng guì ér yán: Dìzǐ sù shēng qìngxìng, dé yù rén tiān, fú yù tiānzūn dàcí, shè dàfǎ qiáo, guǎng wèi zhòngshēng shuō zhū yīnyuán, lìng dé kāi wù, pǔ rù fǎmén. Chén jīn xià guān yù jiè zhòngshēng, yǐ hé yīnyuán, sì shí zhī zhōng, hèng zāo xíng yù, yīshēng zhī nèi, jíbìng chánmián, huò fēnyě zhōu xiàn, shuǐhuǒzāi huāng, bīnggē jìng qǐ, yì jí liúxíng, chén jīn wèi wù, xìng wàng tiānzūn tè kāi cí mǐn, yǐ shì yúméng. Tiānzūn yǐn jǐ ér yán: Qí zāi, qīng luó néng wéi zhòngshēng wèn zhū yuán yè, qiè yǐ yù jiè zhòngshēng, lúnhuí shēngsǐ, chénnì àihé, wéi wù tānshēng, bù xiūzhèng dào, bùzhī yǒu wǔháng tuī yùn, shíyī yào zhàolín, zhǔ qí zāi fú, zhì rú tǔ huǒ liú fú, jīnmùlíng fàn, luó jì bó nì, rì yuè báo shí, zhì yǐ zhōu xiàn bò qiān, rénmín zāinàn, shuǐ huǒ chóng huáng, dāobīng xiāng fàn, xījiē yóu yě. Fán yǐ zhòngshēng tuō yīn wéi rén, jiē bǐng yīnyáng zàohuà, huò guì huò jiàn, huò fù huò pín, dìng fēn suī shū, zāi fú yī yǐ. Zhì rú dìwáng guó zhǔ, hòufēi chénliáo, xì yú zǐ wēi yuán zhōng, gè yǒu pǐnwèi, wǔyuè sì dú, nǎi rú fēnyě yīqiè rénmín, shǔyú rì yuè wǔxīng lín zhào. Wú jīn shì rǔ xià guān xīngdǒu, kàn qí xíng dù, rú yǒu wǔxīng bùshùn, líng fàn gōngsù, zhàolín dì tǔ jí zhū fēnyě, zāinàn jìng qǐ, yì dú liúxíng, zhàomín sǐshāng. Sù lìng sù huì shíyī yào xíng yí, yú qīngjìng chù jiànlì dàochǎng, yánbèixiāng huādēng zhú, qǐngmìng dàoshi, huò zìchí niàn “shíyī yào dà xiāo zāi shén zhòu jīng”, yīqī rì, èrqī rì, huò sānqī rì, xiū zhāi xíngdào, lǐ niàn chànhuǐ, jí dé shàng xiāo tiānzāi, bǎo zhèn dì tǔ, xià ráng dúhài, yǐ dù zhàomín, rǔ yí tīngxìn, zhuǎn zhuǎn jiào rén shòu chí dú sòng. Qīng luó zhēnrén kòutóu zài bài, shànggào tiānzūn, fú yuàn dàcí guǎng wèi xuān shuō. Shì shí, tiānzūn jí shuō shíyī yào dà xiāo zāi shén zhòu:

.

Pada saat itu, Yuanshi Tianzun di alam atas berada di Surga Tianluo; di alam tengah berada di Gunung Yujing; di alam bawah berada di hutan Qianlin. Beliau menabuh genderang Ajaran Agung. Beliau membunyikan genta Ajaran Agung. Para dewa dari sepuluh penjuru dan tiga alam berkumpul seluruhnya, begitu pula dengan para dewa bumi. Dewa penguasa matahari, rembulan, dan rasi-rasi bintang, beserta seluruh makhluk suci, juga hadir. Beliau akan membabarkan mengapa para makhluk di masa mendatang mengalami kebaikan beserta keburukan; keberuntungan dan kemalangan. Ketika itu, di tengah-tengah kumpulan tersebut terdapat seorang suciwan bernama Qingluo. Ia bangkit dan menghaturkan penghormatan [pada Yuanshi Tianzun]. Ia membungkukkan kepalanya serta menyembah. Sambil berlutut berkatalah ia, “Siswa pada kehidupan terdahulu mendapatkan keberuntungan, dapat berjumpa dengan para dewa beserta manusia, dan akhirnya memperoleh belas kasih Tianzun, yang membabarkan jembatan Ajaran Agung. Menjelaskan mengenai hukum sebab musabab bagi para makhluk, sehingga banyak orang dapat memasuki Pintu Ajaran. Mengapa para makhluk di alam hawa nafsu keinginan selama keempat kurun waktu mendapatkan hukuman, seumur hidup dicengkeram oleh penyakit, atau ada kalanya suatu negeri, provinsi, serta distrik mengalami bencana terkait air dan api, dilanda peperangan, diserang wabah penyakit, dan hal-hal lain nan tak terbayangkan. Mohon Tianzun berbelas kasih membabarkan ajaran yang sanggup menyirnakan ketidak-tahuan.” Tianzun lalu berkata, “Luar biasa! Qingluo menanyakan mengenai seluruh hukum sebab musabab yang mengatur para makhluk. Para makhluk di alam hawa nafsu keinginan terikat pada lingkaran kelahiran beserta kematian. Mereka hanya menjalani kehidupan penuh keserakahan, tenggelam dalam sungai hawa nafsu keinginan, dan tidak melatih Dao sejati. Mereka tidak memahami gerakan kelima unsur, pengaruh sebelas benda langit, yakni penguasa atau musabab bagi malang dan untungnya mereka. Sebagai contoh, unsur Air dan Tanah (dapat juga diartikan planet Merkurius serta Saturnus) mewakili penjagaan beserta hal-hal tersembunyi. Unsur Logam dan Kayu (dapat juga diartikan planet Venus serta Yupiter) melambangkan penghinaan beserta kejahatan. Rahu dan Ketu melambangkan pemberontakan tiba-tiba. Matahari dan rembulan mewakili kemiskinan beserta kemerosotan. Itulah yang mengakibatkan suatu negeri, provinsi, dan distrik mengalami pergolakan. Rakyat mengalami bencana. Elemen Air dan Api (dapat juga diartikan planet Merkurius serta Mars) mewakili hama berupa hewan serta merebaknya peperangan. Seluruhnya didasari hal-hal tersebut. Segala sesuatu dilandasi oleh prinsip Yinyang, yang menentukan baik kedudukan mulia atau hinanya seseorang, kaya atau miskin-meski berbeda-beda, namun intinya adalah kemalangan beserta keberuntungan. Oleh karenanya, raja penguasa negeri, ratu, selir, bangsawan, dan pejabat berada dalam lingkup pengaruh bintang Ziwei, sehingga sanggup mendapatkan kedudukan [mulia]. Lima gunung dan empat sungai, beserta bagian-bagiannya, padang belantara, dan seluruh rakyat berada di bawah pengaruh matahari, rembulan, dan lima benda langit. Aku kini mengajarkan pada kalian mengenai benda langit dan rasi bintang Gantang serta mengamati peredarannya. Apabila terjadi ketidak-selarasan dengan lima benda langit atau rasi bintangnya sedang buruk, sehingga terjadi bencana dan kesulitan di suatu negeri beserta bagian-bagiannya, wabah penyakit berjangkit di mana-mana, rakyat banyak yang tewas, segeralah selenggarakan ritual mengundang sebelas benda langit. Di tempat yang bersih dirikan altar Daois. Persiapkan dupa, bunga, pelita, dan lilin. Undanglah seorang rohaniwan Dao guna melafalkan “Pustaka Suci Mantra Sebelas Benda Langit untuk Menyirnakan Malapetaka,” selama 17, 27, atau 37 hari. Santaplah makanan yang murni menurut Daoisme. Jalankanlah pertobatan hingga bencana itu lenyap. Seluruh penjuru negeri terlindungi. Segenap bahaya yang menimpa rakyat sirna. Kalian semua dengarkanlah dan yakini ajaran ini. Babarkan dan ajarkan sehingga orang lain menerima, memahami, mempelajari, serta melafalkannya.” Suciwan Qingluo lalu menghaturkan persujudan dan memuji belas kasih agung Tianzun yang tiada terkatakan. Tianzun kemudian melafalkan mantra sebelas benda langit untuk menyirnakan malapetaka:

.

九星都咒

Jiǔxīng dōu zhòu

.

Mantra Sembilan Bintang.

.

九曜順行,元始徘徊。華精瑩明,

Jiǔyào shùn xíng, yuánshǐ páihuái. Huá jīng yíng míng,

.

Sembilan benda langit berada dalam keadaan selaras (mengikuti hakikatnya). Yuanshi beredar bersamanya. Intisari bunga berkilauan terang.

.

元靈散開。流盻無窮,降我光輝。

Yuán líng sànkāi. Liú xì wúqióng, jiàng wǒ guānghuī.

.

Kekuatan asali tersebar ke mana-mana. Terus mengalir tanpa akhir. Meneteskan kegemilangan padaku.

.

上投朱景,解滯豁懷。得馭飛霞,

Shàng tóu zhū jǐng, jiě zhì huō huái. Dé yù fēi xiá, 

.

Melemparkan ke atas kegemilangan cinnabar (nama mineral yang biasa digunakan dalam pengobatan tradisional China). Melepaskan belenggu pikiran. Memperoleh kemampuan terbang menuju awan-awan merah. 

.

騰身紫微。人間萬事,令我先知。

Téng shēn zǐ wēi. Rénjiān wànshì, lìng wǒ xiānzhī. 

.

Melayang menuju bintang Ziwei. Dunia manusia dengan sepuluh ribu aspek kehidupannya. Membimbingku pada pengetahuan asali.

.

五星神咒

Wǔxīng shén zhòu

.

Mantra Lima Bintang

.

五星列照,煥明五方。水星卻災,

Wǔxīng liè zhào, huàn míng wǔ fāng. Shuǐxīng què zāi, 

.

Lima bintang berbaris memancarkan sinarnya. Menerangi lima kawasan. Merkurius (Bintang Air) meredakan malapetaka.

.

木德致昌。熒惑消禍,太白闢兵。

Mù dé zhì chāng. Yínghuò xiāo huò, tàibái pì bīng. 

.

Kemuliaan Yupiter (Bintang Kayu) melimpahkan kemakmuran. Menerangi kebingungan, menyirnakan malapetaka. Venus (disebut Taibai dalam bahasa China-penerjemah) mendamaikan para pasukan.

.

鎮星四據,家國利亨。名刊玉簡,

Zhènxīng sì jù, jiā guó lì hēng. Míng kān yù jiǎn,

.

Bintang kota berkedudukan di empat penjuru. Keluarga dan negeri menjadi aman sejahtera. Karya kenamaan menjadi kumala.

.

字錄帝房。乘飆扇景,飛騰太空。

Zì lù dì fáng. Chéng biāo shàn jǐng, fēiténg tàikōng.

.

Aksara-aksara mencatat istana kaisar. Menunggang pusaran angin menyegarkan suasana. Terbang dengan cepat menuju angkasa nan lapang.

.

出入冥無,遊宴十方。五雲覆蓋,

Chūrù míng wú, yóuyàn shí fāng. Wǔ yún fùgài,

.

Memasuki kehampaan kegelapan mendalam. Mengembara menuju sepuluh penjuru. Lima awan menaungi.

.

招神攝風。役使萬靈,上衛仙翁。

Zhāo shén shè fēng. Yìshǐ wàn líng, shàng wèi xiān wēng.

.

Mengundang para dewa, mengendalikan angin. Mengutus sepuluh ribu energi gaib. Ke atas menjaga suciwan sesepuh.

.

太陽真君神咒

Tàiyáng zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Matahari.

.

東望扶桑宮,稽首朝鬱儀。

Dōng wàng fúsāng gōng, qǐshǒu cháo yù yí 

.

Terbit dari penjuru timur melindungi istana kayu pohon song (mulberi). Membungkukkan kepala pada upacara ritual.

.

太陽洞明景,寥寥何所思。

Tàiyáng dòng míng jǐng, liáoliáo hé suǒ sī

.

Gua kediaman matahari sungguh terang keadaannya. Memandangnya sedikit demi sedikit.

.

令我拜金色,候天望英姿。

Lìng wǒ bàijīn sè, hòu tiānwàng yīngzī.

.

Membimbingku menghaturkan sembah pada yang berwarna keemasan. Di kemudian hari merindukan pahlawan nan elok rupawan.

.

皇華將玉女,臨軒降此時。

Huáng huá jiāng yùnǚ, lín xuān jiàng cǐ shí.

.

Jenderal bunga penguasa gadis kumala. Kereta kencana mulia turun saat ini.

.

太陰真君神咒

Tàiyīn zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Rembulan

.

仰望顧八表,惟月孕陰精。

Yǎngwàng gù bā biǎo, wéi yuè yùn yīn jīng.

.

Mengangkat kepala dengan harapan menyaksikan delapan perwujudan (manifestasi). Rembulan berlimpah intisari Yin. 

.

中有太素皇,夫人駕綠鮄。

Zhōng yǒu tài sù huáng, fūrén jià lǜ fú. 

.

Di bagian tengah terdapat Penguasa Sutra Putih. Ratu mulia mengendarai ikan fu hijau.

.

耀華光二極,混明照三清。

Yàohuá guāng’èr jí, hùn míngzhào sān qīng.

.

Bunga gemilang menerangi kedua kutub. Paduan cahaya gemilang menerangi Alam Tiga Kemurnian.

.

慇懃求至道,五色下來迎。

Yīnqín qiú zhì dào, wǔsè xiàlái yíng.

.

Dengan penuh kerendahan hati memohon Dao mendalam. Lima warna turun menyambut.

.

木星真君神咒

Mùxīng zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Yupiter (Bintang Kayu).

.

歲星乘木德,展轉耀束鄉。

Suìxīng chéng mù dé, zhǎnzhuǎn yào shù xiāng

.

Planet Yupiter menunggangi kebajikan unsur Kayu. Melimpahkan keamanan dan ketertiban di seluruh negeri.

.

凌天姿潤澤,正色滉明皇。

Língtiānzī rùnzé, zhèngsè huàng míng huáng

.

Langit cerah yang membawa kesegaran. Wujud pertama kegemilangan mendalam sang penguasa.

.

尋花歌浩漾,擲水詠芝房。

Xún huā gē hào yàng, zhì shuǐ yǒng zhī fáng.

.

Lagu mencari bunga mengalun di mana-mana. Curahan air melantunkan lagu cendawan-cendawan.

.

經時頻禱祝,獲福自然長。

Jīng shí pín dǎozhù, huò fú zìrán cháng.

.

Saat pustaka suci dilafalkan dalam upacara ritual. Demi mendapatkan keberuntungan dan hakikat alami selamanya.

.

火星真君神咒

Huǒxīng zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Mars (Bintang Api)

.

芒角森龍鳳,威光叱十方。

Máng jiǎo sēn lóngfèng, wēiguāng chì shí fāng.

.

Tanduk hewan mang (nama hewan), hutan rimba, naga, burung funiks (hong). Kegemilangan nan dashyat tersebar hingga sepuluh penjuru.

.

丹罡耀五夜,朱火焰三邊。

Dān gāng yào wǔ yè, zhū huǒyàn sān biān.

.

Bintang kemerahan bersinar selama lima malam. Api berwarna merah menyala-nyala di tiga sisi.

.

晶明符正氣,劍戟煥兵權。

Jīng míng fú zhèngqì, jiàn jǐ huàn bīngquán.

.

Kegemilangan kristal merupakan jimat berenergi sejati. Pedang dan tombak gemilang seorang pemimpin militer.

.

攙搶應滅跡,孛彗敢當前。

Chān qiǎng yīng mièjī, bèi huì gǎn dāngqián.

.

Dukungannya tentulah menghapuskan jejak. Bintang berekor yang berani saat ini.

.

金星真君神咒

Jīnxīng zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Venus (Bintang Logam)

.

太白凌清漢,騰霜耀素英。

Tàibái língqīnghàn, téng shuāng yào sù yīng.

.

Planet Venus mencurahkan kejernihan. Dengan cepat menghembuskan pahlawan berjubah sutra putih berkilauan nan dingin (mungkin yang dimaksud adalah angin dingin pertanda datangnya musim gugur karena unsur Logam melambangkan musim gugur. Pahlawan berjubah sutra putih berkilauan ini barangkali melambangkan pula unsur Logam, yang diwakili oleh warna putih. -penerjemah). 

.

亭亭浮瑞彩,皎皎盛長庚。

Tíngtíng fú ruì cǎi, jiǎojiǎo shèng chánggēng.

.

Rumah-rumah berwarna pembawa keberuntungan. Tebaran warna putih membawa selamanya Batang Langit Geng (Batang Langit Geng berunsur Logam-penerjemah).

.

鋒高能禦寇,色潤每降兵。

Fēng gāonéng yù kòu, sè rùn měi jiàng bīng. 

.

Ujung sebuah tombak sanggup melawan kumpulan penjahat. Sosoknya menggembirakan para prajurit.

.

推窮符曆數,合道與長生。

Tuī qióng fú lìshù, hé dào yǔ chángshēng.

.

Merupakan penghalau kemiskinan. Menjadi sumber perhitungan kalender. Berpadunya Dao melimpahkan usia panjang.

.

水星真君神咒

Shuǐxīng zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Merkurius (Bintang Air).

.

妙哉符五氣,彷彿見辰門。

Miào zāi fú wǔ qì, fǎngfú jiàn chén mén. 

.

Jimat ajaib berupa lima Qi (energi). Seolah-olah naik menuju Pintu Gerbang Chen (salah satu Cabang Bumi-penerjemah).

.

嵯峨當醜位,壬癸洞靈君。

Cuó é dāng chǒu wèi, rén guǐ dòng líng jūn.

.

Gunung E yang tinggi merupakan kedudukan buruk. Penguasa ajaib gua [tempat bernaungnya] Ren dan Gui (nama Batang Langit yang berelemen Air-penerjemah).

.

分輝凝皎潔,肸蠁赴思存。

Fēn huī níng jiǎojié, xī xiǎng fù sī cún.

.

Bagian-bagian kegemilangan menyatu menjadi kejernihan. Larva yang berkeriapan mulai berkembang.

.

仙歌將舞蹈,良久下金天。

Xiān gē jiāng wǔdǎo, liángjiǔ xià jīn tiān. 

.

Nyanyian para suciwan akan membangkitkan tarian. Kebajikan menurunkan langit emas.

.

土星真君神咒

Tǔxīng zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Saturnus (Bintang Tanah)

.

高穹符戊己,藏陸起重霄。

Gāo qióng fú wù jǐ, cáng lù qǐ chóng xiāo.

.

Jimat yang tinggi dan mendalam, Batang Langit Wu serta Ji (dua Batang Langit yang mewakili elemen Tanah). Landasan perbendaharaan bagi angkasa nan berat.

.

五行尊暗耀,九土見光昭。

Wǔháng zūn àn yào, jiǔ tǔ jiàn guāngzhāo. 

.

Lima unsur menghaturkan hormat pada kejayaan kegelapan. Sembilan tanah berjumpa kegemilangan.

.

甘石推留伏,陶巫算泬寥。

Gān shí tuī liú fú, táo wū suàn jué liáo. 

.

Batu manis menghalau yang tersembunyi. Penyihir tanah liat menghitung kekosongan.

.

上仙垂雨露,伏地禮空搖。

Shàng xiān chuí yǔlù, fúdì lǐ kōng yáo.

.

Suciwan di atas menurunkan embun. Upacara ritual tanah tersembunyi mengguncangkan angkasa.

.

羅睺真君神咒

Luóhóu zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Rahu (Titik nodal utara tempat berlangsungnya gerhana-penerjemah).

.

神首循黑道,冥冥超至靈。

Shén shǒu xún hēidào, míng míng chāo zhì líng. 

.

Pemimpin para dewa mengikuti jalur kegelapan (Rahu juga disebut titik nodal utara dan merupakan tempat terjadi gerhana-penerjemah). Kegelapan-kegelapan melampuai kegaiban tertinggi.

.

暗明期朔望,陽德晦陰精。

Àn míng qī shuòwàng, yáng dé huì yīn jīng. 

.

Gelap terang pada tanggal pertama bulan lunar. Kebajikan Yang intisari kegelapan Yin. 

.

高鎮黃旛闕,矛戟耀霜鈴。

Gāo zhèn huáng fān què, máo jǐ yào shuāng líng. 

.

Kota yang tinggi panji menara pengawas. Kegemilangan tombak, genta kristal.

.

志心俟多福,稽首諷真經。

Zhì xīn qí duō fú, qǐshǒu fěng zhēn jīng.

.

Kehendak hati menunggu hingga banyaknya keberuntungan. Membungkukkan kepala sambil melantunkan pustaka suci.

.

計都真君神咒

Jì dōu zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Ketu (Titik nodal selatan tempat berlangsungnya gerhana-penerjemah).

.

處暗表陰德,豹尾鎮星宮。

Chù àn biǎo yīndé, bào wěi zhèn xīnggōng.

.

Pernaungan kegelapan menampilkan kebajikan Yin. Kota macan tutul, istana bintang.

.

怒指摧山嶽,權雄暝太空。

Nù zhǐ cuī shānyuè, quán xióng míng tàikōng 

.

Kemarahan menghancurkan gunung. Pahlawan berkuasa kegelapan angkasa nan luas.

.

龍蛇生怪狀,變異忽昏朦。

Lóng shé shēng guài zhuàng, biànyì hū hūn méng. 

.

Naga dan ular melahirkan keunikan. Tiba-tiba memunculkan bulan yang gelap (barangkali yang dimaksud gerhana-penerjemah).

.

主人長壽福,禳應在恪恭。

Zhǔrén chángshòu fú, ráng yīng zài kè gōng.

.

Semua orang memperoleh usia panjang dan keberuntungan. Upacara ritual hendaknya dilaksanakan dengan penuh hormat.

.

紫氣真君神咒

Zǐ qì zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Qi Bintang Kaisar (Ziwei)

.

授制宗元帝,含精耀紫微。

Shòu zhì zōng yuándì, hán jīng yào zǐ wēi. 

.

Membabarkan ajaran penguasa asali. Menyimpan intisari kegemilangan bintang Ziwei.

.

陰陽乘運極,幽顯閩靈機。

Yīnyáng chéng yùn jí, yōu xiǎn mǐn língjī.

.

Yin dan Yang bergerak menuju kutubnya. Tampilan keheningan sarana nan ajaib.

.

玉輿登廣漢,金鈴步斗飛。

Yù yú dēng guǎnghàn, jīnlíng bù dòu fēi.

.

Kereta kumala naik menuju negeri Han nan luas. Genta emas terbang menuju rasi bintang Gantang.

.

四宿循周度,九土尊天威。

Sì sù xún zhōu dù, jiǔ tǔ zūn tiān wēi.

.

Empat rasi bintang mengikuti lingkaran langit. Sembilan tanah menghaturkan hormat pada kekuatan langit.

.

月孛真君神咒

Yuè bèi zhēn jūn shén zhòu

.

Mantra Bintang Berekor (Yuebei)

.

太陰光玉緯,精魄育群生。

Tàiyīn guāng yù wěi, jīng pò yù qúnshēng.

.

Garis edar gemilang rembulan. Intisari Po (anasir kehidupan) melahirkan banyak kehidupan.

.

青桂黃華輔,鬱羅保素靈。

Qīng guì huánghuáfǔ, yùluó bǎo sù líng.

.

Kayu akasia hijau dan bunga kuning menyertai. Jaring rapat melindungi jiwa nan halus.

.

毛頭分怪狀,彗尾或潛經。

Máotóu fēn guài zhuàng, huì wěi huò qián jīng

.

Bagian rambut di kepala menampilkan keanehan (nampaknya ini mengacu pada ekor komet yang seperti rambut). Ekor komet atau pustaka rahasia.

.

捨次流災福,齋修洞杳冥。

Shě cì liú zāi fú, zhāi xiū dòng yǎo míng.

.

Mengalirkan malang dan untung. Latihan pengendalian diri Gua kedalaman misterius.

.

三啟頌

Sān qǐ sòng

.

Tiga bagian pujian.

.

妙哉三洞響,寥寥何鈴鈴。

Miào zāi sāndòng xiǎng, liáoliáo hélínglíng.

.

Sungguh mendalam suara tiga gua (Tiga gua atau san dong ini nampaknya mengacu pada tiga bagian kanon pustaka suci Daoisme, yakni Dongzhen (Gua Realisasi), Dongxuan (Gua Rahasia-rahasia), dan Dongshen (Gua Roh-roh suci)-penerjemah). Genta-genta yang sungguh langka.

.

尋聲若無有,運之不見形。

Xún shēng ruò wú yǒu, yùn zhī bùjiàn xíng.

.

Mencari suara yang bagaikan ketiadaan. Bergerak tidaklah dijumpai wujudnya.

.

響音洞十方,聽之不聞聲。

Xiǎng yīn dòng shí fāng, tīng zhī bù wén shēng.

.

Suara dari dalam gua yang menggema ke sepuluh penjuru. Jika didengar tiadalah suaranya.

.

Yòu

.

Selanjutnya.

.

大道須人弘,遊心歸太空。

Dàdào xū rén hóng, yóuxīn guī tàikōng.

.

Dao nan agung pastilah mengembangkan manusia. Pikiran yang mengembara kembali pada keleluasaan nan agung.

.

朝禮運十方,昇度乘九龍。

Cháo lǐ yùn shí fāng, shēng dù chéng jiǔlóng.

.

Upacara ritual saat pagi meluas ke sepuluh penjuru. Naik ke puncak dengan menunggangi sembilan naga.

.

飄飄超三界,亦由雲中崇。

Piāo piāo chāo sānjiè, yì yóu yún zhōng chóng.

.

Mengapung dan mengapung hingga melampaui ketiga alam. Demikian pula berasal dari awan penghormatan.

.

Yòu

.

Selanjutnya.

.

吾師天中尊,超超無上皇。

Wú shī tiān zhōng zūn, chāo chāo wú shànghuáng.

.

Guruku penguasa mulia yang berada di tengah. Melampaui kaisar yang tiada taranya.

.

仰觀地維表,彷彿紫炎堂。

Yǎng guān de wéi biǎo, fǎngfú zǐ yán táng.

.

Memandang dunia guna mempertahankan keberadaannya. Laksana istana bintang Ziwei yang berkilau-kilauan.

.

巍峨玄都室,但見仙人房。

Wéi é xuán dōu shì, dàn jiàn xiānrén fáng. 

.

Gunung E yang tinggi merupakan ruang utama nan misterius. Namun berjumpa dengan ranah para dewa dan manusia.

.

天尊告青羅真人曰:此諸神咒,若能虔心諷誦,即得星辰順度,疾病消除,社稷安寧,人民道泰。青羅真人稽首再拜,及諸仙眾聞說經咒,皆大歡喜,作禮而退。於是青羅真人下傳世間,推窮曆數,信受奉行。

Tiānzūn gào qīng luó zhēnrén yuē: Cǐ zhū shén zhòu, ruò néng qiánxīn fèngsòng, jí dé xīngchén shùn dù, jíbìng xiāochú, shèjì ānníng, rénmín dào tài. Qīng luó zhēnrén qǐshǒu zài bài, jí zhū xiān zhòng wén shuō jīng zhòu, jiēdàhuānxǐ, zuò lǐ ér tuì. Yúshì qīng luó zhēnrén xià chuán shìjiān, tuī qióng lìshù, xìn shòu fèngxíng.

.

Tianzun memberitahu suciwan bernama Qingluo, “Seluruh mantra-mantra ini jika dapat diyakini dan dilafalkan, dengan cepat akan menyelaraskan segenap bintang beserta planet, menyirnakan penyakit, pertanian menjadi aman sejahtera, dan rakyat berpegang pada Dao. Suciwan Qingluo membungkukkan kepala dan menghaturkan hormat. Semua dewa yang mendengarnya lalu melafalkan mantranya. Seluruhnya membangkitkan kebahagiaan besar. Mereka kemudian menghaturkan hormat dan kembali ke tempat kediaman masing-masing. Sebagaimana halnya Suciwan Qingluo yang menyebar luaskannya guna menghapus kemiskinan beserta kemalangan, mereka meyakini, menerima, dan melaksanakannya.

.

元始天尊說十一曜大消災神咒經竟

Yuánshǐ tiānzūn shuō shíyī yào dà xiāo zāi shén zhòu jīng jìng

.

Pustaka Suci Mantra Sebelas Benda Langit Untuk Menyirnakan Malapetakan Yang Dibabarkan Yuanshi Tianzun telah selesai dibabarkan.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . .

.

 

SUTRA AVALOKITESVA RAJA GAO

SUTRA AVALOKITESVARA RAJA GAO.

.

佛說高王觀世音經

Fo shuō gāo wáng guānshìyīn jīng

.

Taisho Tripitaka 2898

.

 
 

 

.

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

.

CATATAN PENERJEMAHAN BAHASA INDONESIA.

.

Pada terjemahan ini akan dicantumkan pula lafal bahasa Hokkian sebagai perbandingan. Adapun lafal bahasa Hokkian diambil dari naskah-naskah Fo Shuo Gao Wang Guanshiyin Jing yang banyak terdapat di berbagai kuil.

Sutra ini boleh diperbanyak dan disebar luaskan, dengan TIDAK MENGUBAH apa pun (tanpa menambah dan mengurangi apa pun) sebagaimana yang tercantum di sini-baik dari awal hingga akhir.

Segenap pahala kebajikan yang didapatkan dari penerjemahan Sutra ini akan dilimpahkan bagi Guru, Buddha, Dharma, Sangha, Leluhur, bangsa dan negara, serta semua makhluk.

 

世音菩薩。南無佛。南無法。南無僧。

Mandarin: Guānshìyīn púsà. Námó fo. Námó fǎ. Ná mó sēng.

Cara baca lafal Mandarin: Kuan Se In Bu Sa. Namo Fo. Namo Fa. Namo Seng.

.

Hokkian: Kwan Sie Im Pou Sat, Lam Boe Hoet, Lam Boe Hoat, Lam Boe Tjeng.

.

Terjemahan: Bodhisattva Avalokitesvara. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya.

.

 

佛國有緣。佛法相因。常樂我淨。有緣佛法。

Mandarin: Fo guó yǒuyuán. Fófǎ xiāng yīn. Cháng lè wǒ jìng. Yǒuyuán fófǎ.

Cara baca lafal Mandarin: Fo kuo yu yuen. Fo fa siang in. Jang le wo cing. Yu yuen fo fa.

.

Hokkian: Hoet Kok Joe Jan. Hoet Hoat Siang In. Siang Kok Ngo Tjeng. Joe Jan Hoet Hoat.

.

Terjemahan: Mempunyai jodoh dengan Tanah Buddha (Negeri Buddha), maka ia akan menjalankan Buddhadharma. Dengan senantiasa bersukacita mewujudkan kemurnian diri, berarti mempunyai jodoh dengan Buddhadharma.

.

 

南無摩訶般若波羅蜜。是大神呪。南無摩訶般若波羅蜜。是大明呪。南無摩訶般若波羅蜜。是無上呪. 南無摩訶般若波羅蜜。是無等等呪。

Mandarin: Námó mó hē bōrě bōluómì. Shì dà shénzhòu. Námó mó hē bōrě bōluómì. Shì dàmíng zhòu. Námó mó hē bōrě bōluómì. Shì wú shàng zhòu. Námó mó hē bōrě bōluómì. Shì wú děng děng zhòu.

Cara baca lafal Mandarin: Namo mo he po ye po luo mi. Se ta sen cou. Namo mo he po ye po luo mi. Se ta ming cou. Namo mo he po ye po luo mi. Se u sang cou. Namo mo he po ye po luo mi. Se u teng teng cou.

.

Hokkian: Lam Boe Mo Ho Poan Djiat Po Lo Bit, Sie Taij Sin Tjioe. Lam Boe Mo Ho Poan Djiat Po Lo Bit, Sie Taij Beng Tjioe. Lam Boe Mo Ho Poan Djiat Po Lo Bit, Sie Boe Siang Tjioe. Lam Boe Mo Ho Poan Djiat Po Lo Bit, Sie Boe Teng Teng Tjioe.

.

Terjemahan: Namo Maha Prajnaparamita adalah mantra kekuatan agung. Namo Maha Prajnaparamita adalah mantra kegemilangan agung. Namo Maha Prajnaparamita adalah mantra tiada yang melebihinya. Namo Maha Prajnaparamita adalah mantra yang tiada menyamainya.

.

南無淨光祕密佛。法藏佛。師子吼神足由王佛。佛告須彌登王佛。法護佛

Mandarin: Námó jìng guāng bìmì fo. Fǎcáng fo. Shī zi hǒu shénzú yóu wáng fo. Fo gào xū mí dēng wáng fo. Fǎ hù fo

Cara baca lafal Mandarin: Namo cing kuang pi mi fo. Fa jang fo. Se ce hou sen cu yu wang fo. Fo kao su mi teng wang fo. Fa hu fo.

.

Hokkian: Lam Boe Tjeng Kong Pie Bit Hoet. Hoat Tjong Hoet. See Tjoe Kong Hoet. Tjiak Joe Ong Hoet. Hoet Sie Mie Teng Ong Hoet. Hoat Hok Hoet.

.

Terjemahan: Namo Buddha Kegemilangan Jernih Nan Paling Rahasia. Buddha Perbendaharaan Dharma. Buddha Raja Auman Singa Sangat Cepat. Buddha Gunung Sumeru nan Tinggi Yang Dibabarkan Buddha. Buddha Pelindung Dharma (Dharmapala).

.

金剛藏師子游戲佛。寶勝佛。神通佛。藥師琉璃光王佛。普光功德山王佛。善住功德寶王佛。過去七佛。

Mandarin: Jīngāng cáng shī zǐ yóuxì fo. Bǎo shèng fo. Shéntōng fo. Yàoshī liúlí guāng wáng fo. Pǔguāng gōngdé shānwáng fo. Shàn zhù gōngdé bǎo wáng fo. Guòqù qī fo.

Cara baca lafal Mandarin: Cin kang jang se ce yu si fo. Pao seng fo. Sen dung fo. Yao se liu li kuang wang fo. Bu kuang kung te san wang fo. San cu kung te pao wang fo. Kuo chi ji fo.

.

Hokkian: Kim Kong Tjong Soe Tjioe Joe Hie Hoet. Po Sin Hoet. Pin Tong Hoet. Jok Soe Lioe Lie Kong Hoet. Pou Kong Kong Tek San Ong Hoet. Sian Tjioe Kong Tek Po Ong Hoet. Ko Ki Ki Hoet.

.

Terjemahan: Buddha Perbendaharaan Vajra Singa Yang Berjalan Ke mana-mana. Buddha Kejayaan Nan Berharga. Buddha Kekuatan Ajaib. Buddha Raja Pengobatan Kristal nan Jernih. Buddha Raja Cahaya dan Pahala Kebajikan Memancar ke Seluruh Penjuru. Buddha Raja Permata Kebaikan dan Pahala Kebajikan. Tujuh Buddha Masa lalu.

.

未來賢劫千佛。千五百佛。萬五千佛。五百花勝佛。百億金剛藏佛。定光佛。六方六佛名號

Mandarin: Wèilái xián jié qiān fo. Qiān wǔbǎi fo. Wàn wǔqiān fo. Wǔbǎi huā shèng fo. Bǎi yì jīngāng cáng fo. Dìngguāng fo. Liùfāng liù fo mínghào

Cara baca lafal Mandarin: Wei lai sien cie jien fo. Jien u pai fo. Wan u jien fo. U pai hua seng fo. Pai i cin kang jang fo. Ting kuang fo. Liu fang liu fo ming hao.

.

Hokkian: Bi Laij Kian Kiap Tjian Hoet. Tjian Ngo Pek Hoet. Ban Ngo Tjian Hoet. Ngo Pek Hoat Seng Hoet. Pek Ek Kwie Kong Tjong Hoet. Teng Kong Hoet. Liok Hong Liok Hoet Beng Ho.

.

Terjemahan: Seribu Buddha yang akan datang selama Kalpa Keberuntungan (Bhadrakalpa). Seribu lima ratus Buddha. Lima belas ribu Buddha. Lima Ratus Buddha Kejayaan. Seratus juta Buddha Perbendaharaan Vajra. Buddha Dipamkara. Berikut ini adalah nama-nama Buddha di enam penjuru.

.

東方寶光月殿月妙尊音王佛。南方樹根花王佛。西方皂王神通焰花王佛。北方月殿清淨佛。上方無數精進寶首佛。下方善寂月音王佛.

Mandarin: Dōngfāng bǎo guāng yuè diàn yuè miào zūn yīn wáng fo. Nánfāng shù gēn huāwáng fo. Xīfāng zào wáng shéntōng yàn huāwáng fo. Běifāng yuè diàn qīngjìng fo. Shàngfāng wúshù jīngjìn bǎo shǒu fo. Xiàfāng shàn jì yuè yīn wáng fo.

Cara baca lafal Mandarin: Tung fang pao kuang ye tien ye miao cuen in wang fo. Nan fang su ken hua wang fo. Si fang cao wang sen tung yen hua wang fo. Pei fang ye tien jing cing fo. Sang fang u su cing cin pao sou fo. Sia fang san ci ye in wang fo.

 

Hokkian: Tong Hong Po Kong Goat Tian Goat Biauw Tjoen Im Ong Hoet. Lam Hong Sie Kin Hoa Ong Hoet. See Hong Tjo Ong Sin Tong Ham Hoa Ong Hoet. Pak Hong Goat Tian Tjeng Tjeng Hoet. Siang Hong Boe Sou Tjeng Tjin Po Sioe Hoet. Hee Hong Siang Siok Goat Im Ong Hoet.

.

Terjemahan:

Di penjuru timur Buddha Raja Kegemilangan Mestika Istana Rembulan Suara Mulia Sejati Rembulan.

Di penjuru selatan Buddha Raja Akar Pohon Bunga.

Di penjuru barat Buddha Raja Pembersih Raja Kekuatan Ajaib Bunga Menyala.

Di penjuru utara Buddha Istana Kemurnian Rembulan.

Di penjuru atas Buddha Permata Mahkota Kejernihan Yang Tiada Terhitung.

Di penjuru bawah Buddha Raja Suara Kebaikan Ketenangan Rembulan.

.

無量諸佛。 多寶佛。釋迦牟尼佛。彌勒佛。阿閦佛。彌陀佛。

Mandarin: Wúliàng zhū fo. Duō bǎo fo. Shìjiā móu ní fó. Mílè fo. Ā chù fo. Mítuó fó.

Cara baca lafal Mandarin: U liang cu fo. Tuo pao fo. Se cia mo ni fo. Mi le fo. A chu fo. Mi duo fo.

.

Hokkian: Boe Liang Tjoe Hoet. Too Po Hoet. Sek Ka Bou Nie Hoet. Mie Lek Hoet. O Tjee Hoet. O Mie To Hoet.

.

Terjemahan: Para Buddha yang tiada terbilang jumlahnya. Buddha Prabhutaratna. Buddha Sakyamuni. Buddha Maitreya. Buddha Aksobhya. Buddha Amitabha.

.

中央一切眾生。在佛世界中者。行住於地上。及在虛空中。慈憂於一切眾生。各令安穩休息。晝夜修持。心常求誦此經。能滅生死苦。消伏於毒害。

Mandarin: Zhōngyāng yīqiè zhòngshēng. Zài fo shìjiè zhōng zhě. Xíng zhù wū dìshàng. Jí zài xūkōng zhōng. Cí yōu wū yīqiè zhòngshēng. Gè lìng ānwěn xiūxí. Zhòuyè xiū chí. Xīn cháng qiú sòng cǐ jīng. Néng miè shēngsǐ kǔ. Xiāo chú zhū dúhài.

Cara baca lafal Mandarin: Cung yang i cie cung seng. Cai fo se cie cung ce. Sing cu u ti sang. Ci cai si gong cung. Ce yu wu i cie cung seng. Ke ling an wen siu si. Cou ye siu ce. Sin jang ciu sung ce cing. Neng mie seng se gu. Siao cu cu tu hai.

.

Hokkian: Tiong Jang It Tjiat Tjiong Seng. Taij Hoet Sie Kaij Tjia Heng Tjoe Ie Te Siang. Kip Tjaij Hie Kong tiong. Tjoe Joe Ie Tjiat Tjiong Seng. Kok Leng An In Hioe Sit. Tioe Ja Sioe Ti. Lim Siang Kia Song Tjoe Keng Leng Biat Seng See Kou. Siauw Hok Ie Tok Haij.

.

Terjemahan: Seluruh makhluk yang berada di Jambudvipa (dunia) ataupun di Tanah Buddha. Baik bergerak di muka bumi atau di angkasa. Mencurahkan belas kasih pada semua makhluk. Melimpahkan kedamaian beserta ketenangan pada mereka, sehingga baik siang dan malam dapat melatih diri. Dengan sepenuh hati melafalkan sutra ini, dapat membebaskan diri dari segenap penderitaan akibat kelahiran dan kematian. Menyirnakan segenap penderitaan.

.

那摩大明觀世音。觀明觀世音。高明觀世音。開明觀世音。

Mandarin: Nà mó dàmíng guānshìyīn. Guān míng guānshìyīn. Gāomíng guānshìyīn. Kāimíng guānshìyīn.

Cara baca lafal Mandarin: Na mo ta ming kuan se in. Kuan ming kuan se in. Kao ming kuan se in. Gai ming kuan se yin.

.

Hokkian: Nah Moo Taij Beng Kwan Sie Im, Kwan Beng Kwan Sie Im. Ko Beng Kwan Sie Im. Kaij Beng Kwan Sie Im. 

.

Terjemahan: Namo Bodhisattva Avalokitesvara Kegemilangan Agung. Bodhisattva Avalokitesvara Pendengar Agung. Bodhisattva Avalokitesvara Yang Paling Gemilang. Bodhisattva Avalokitesvara Pembuka Kegemilangan.

.

藥王菩薩。藥上菩薩。文殊師利菩薩。普賢菩薩。虛空藏菩薩。地藏菩薩。清涼寶山億萬菩薩。普光王如來化勝菩薩。念念誦此偈。七佛世尊。即說呪曰:

Mandarin: Yào wáng púsà. Yào shàng púsà. Wénshū shī lì púsà. Pǔ xián púsà. Xūkōng cáng púsà. Di cáng púsà. Qīngliáng bǎoshān yì wàn púsà. Pǔguāng wang rúlái huà shèng púsà. Niàn niàn sòng cǐ jìng. Qī fo shìzūn. Jí shuō zhòu yuē:

Cara baca lafal Mandarin: Yao wang bu sa. Yao sang bu sa. Wen su se li bu sa. Bu sien bu sa. Si gong jang bu sa. Ti jang bu sa. Jing liang pao san i wan bu sa. Bu kuang ru lai hua seng bu sa. Nien nien sung ce cing. Ji fo se cuen. Ci suo cou ye:

.

Hokkian: Jo Ong Pou Sat. Jo Siang Pou Sat. Boen Tjoe Sioe Lie Pou Sat. Pau Hian Pou Sat. Hi Kong Tjong Pou Sat. The Tjong Ong Pou Sat. Tjeng Liang Pe San It Ban Pou Sat. Pou Kong Ong Djie Laij Hoa Sin Pou Sat. Liam Liam Siong Tjoe Keng. Tjit Hoet Sie Tjoen Tjek Soat Tjioe Wat.

.

Terjemahan: Bodhisattva Bhaisajyaraja. Bodhisattva Bhaisajayasamudgata. Bodhisattva Manjushri. Bodhisattva Samantabhadra. Buddhisattva Akasagarbha. Bodhisattva Kshitigarbha. Sepuluh ribu Bodhisattva Kesejukan Gunung Mestika. Bodhisattva Mulia Raja Tathagata Cahaya Memancar Ke mana-mana. Senantiasa membaca Sutra ini. Berikut ini adalah mantra Tujuh Buddha:

.

離波離波帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶羅帝。毘離尼帝。摩訶迦帝。真靈虔帝。娑婆訶

Mandarin: Lí bō lí bō dì. Qiú hē qiú hē dì. Tuóluóní dì. Ní hē luó dì. Pí lí ní dì. Mó hē jiā dì. Zhēn líng qián dì. Suōpó hē 

.

Hokkian: Li Po Li Po Tee. Kioe Ho Kioe Ho Tee. To Lo Nie Tee. Nie Ho Lo Tee. Pin Lie Nie Tee. Mo O Ka Tee. Tjin Leng Kian Tee. So Po Ho.

 

PUJIAN:

.

十方觀世音 一切諸菩薩 誓願救眾生

Mandarin: Shí fāng guānshìyīn yīqiè zhū púsà shìyuàn jiù zhòngshēng 

Cara baca lafal Mandarin: Se fang kuan se in. I cie cu bu sa. Se yuen ciu cung seng.

.

Hokkian: Sip Hong Kwan Sie Im. It Tjiat Tjioe Pou Sat. Sie Goan Kioe Tjiong Seng.

Terjemahan: Sepuluh penjuru Avalokitesvara dan seluruh Bodhisattva telah berikrar menolong para makhluk. 

.

稱名悉解脫 若有智慧者 慇懃為解脫

Mandarin: Chēng míng xī jiětuō ruò yǒu zhìhuì zhě yīnqín wèi jiětuō

Cara baca lafal Mandarin: Ceng ming si cie duo. Ruo yu ce hui ce. In cin wei cie duo.

.

Hokkian: Tjeng Beng Sit Kaij Toat. Djiat Joe Hok Pok Tjia. In Kim Wie Kap Soat.

.

Terjemahan: Jika menyerukan nama Mereka akan mendapatkan pembebasan. Apabila memiliki kebijaksanaan dan melatih kesadaran pikiran akan memperoleh pembebasan.

.

但是有因緣 讀誦口不綴 誦經滿千遍

Mandarin: Dànshì yǒu yīnyuán dú sòng kǒu bù zhui sòng jīng mǎn qiān biàn

Cara baca lafal Mandarin: Tan se yu in yuen. Tu song gou pu cui. Sung cing man jien pien.

.

Hokkian: Tan Sin JoeIn Jan. Tok Siong Koe Poet Toat. Siong Keng Boan Tjian Tian.

.

Terjemahan: Barangsiapa yang memiliki jodoh karma. Membaca dan melafalkannya tanpa henti, yakni hingga seribu kali. 

.

念念心不絕 火焰不能傷 刀兵立摧折

Mandarin: Niàn niànxin bù jué huǒyàn bùnéng shāng dāobīng lì cuīzhé

Cara baca lafal Mandarin: Nien nien sin pu cue. Huo yen pu neng sang. Tao ping li jui ce.

.

Hokkian: Liam Liam Sin Poet Tjoat. Hwee Ham Poet Leng Siang. To Peng Lip Tjoei Tjiat.

.

Terjemahan: Terus melafalkan dengan batin tiada goyah. Marabahaya api tiada sanggup mencelakai. Pedang tajam akan hancur berantakan. 

.

恚怒生歡喜 死者變成活 莫言此是虛 諸佛不妄說

Mandarin: Huì nù shēng huānxǐ sǐzhě biànchéng huó mòyán cǐ shì xū. Zhū fo bù wàngshuō

Cara baca lafal Mandarin: Hue nu seng huan si. Se ce pian ceng huo. Mo yen ce se si. Cu fo pu wang suo.

.

Hokkian: Hwi No Seng Hwan Hie. Soe Tjia Pian Seng Hoat. Bok Gan Tjoe Sie Hin. Tjoe Hoet Poet Bong Soat.

.

Terjemahan: Kemarahan akan berbalik menjadi suka cita. Kematian berbalik menjadi kehidupan. Janganlah beranggapan bahwa kata-kata ini hanyalah kosong belaka. Semua Buddha tiadalah berdusta.

.

佛說高王觀世音經

Mandarin: Fo shuō gāo wáng guānshìyīn jīng 

.

Hokkian: Hoet Soat Ko Ong Kwan Sie Im Keng

.

高王觀世音 能救諸苦危 臨危急難中

Mandarin: Gāo wáng guānshìyīn néng jiù zhū kǔ wēi lín wéi jínàn zhōng 

.

Terjemahan: Avalokitesvara Raja Gao. Sanggup menolong segenap penderitaan. Saat sedang berada dalam marabahaya dan kesulitan.

.

死者變成活 諸佛語不虛 是故應頂禮

Mandarin: Sǐzhě biànchéng huó zhū fo yǔ bù xū shì gù yīng dǐnglǐ 

.

Terjemahan: Kematian akan berubah menjadi kehidupan. Perkataan semua Buddha adalah terbebas dari kebohongan. Itulah sebabnya kita menghaturkan sujud.

.

持誦滿千遍 重罪皆消滅 薄福不信者 專貢受持經

Mandarin: Chí sòng mǎn qiān biàn zhòngzuì jiē xiāomiè báo fú bùxìn zhě Zhuān gòng shòu chí jīng.

.

Terjemahan: Melafalkannya hingga seribu kali. Segenap kejahatan berat dapat disirnakan. Orang yang hanya sedikit keberuntungan tiadalah akan mempercayainya. [Marilah] dengan sepenuh hati melafalkan Sutra ini.

.

念八大菩薩名號

Melafalkan nama Delapan Bodhisattva. 

.

南無觀世音菩薩摩訶薩  

Námó guānshìyīn busàmó hē sà

Lam Boe Kwan Sie Im Pou Sat Mo Ho Sat.

Namo Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva.

.

南無彌勒菩薩摩訶薩

Námó mílè púsà mó hē sà

Lam Boe Mie Lek Pou Sat Mo Ho Sat

Namo Maitreya Bodhisattva Mahasattva.

.

南無虛空藏菩薩摩訶薩 

Námó xūkōng cáng púsà mó hē sà

Lam Boe Hie Kong Tjong Pou Sat Mo Ho Sat.

Namo Akasagarbha Bodhisattva Mahasattva.

.

南無普賢菩薩摩訶薩

Námó pǔ xián púsà mó hē sà

Lam Boe Po Hian Pou Sat Mo Ho Sat.

Namo Samantabhadra Bodhisattva Mahasattva.

.

南無金剛手菩薩摩訶薩  

Námó jīngāng shǒu púsà mó hē sà

Lam Boe Kim Kong Tjoe Pou Sat Mo Ho Sat

Namo Vajrapani Bodhisattva Mahasattva.

.

南無妙吉祥菩薩摩訶薩

Námó miào jíxiáng púsà mó hē sà

Lam Boe Biau Kit Siang Pou Sat Mo Ho Sat.

Namo Manjushri Bodhisattva Mahasattva.

.

南無除蓋障菩薩摩訶薩  

Námó chú gài zhàng púsà mó hē sà

Lam Boe Tie Kaij Tjiang Pou Sat Mo Ho Sat.

Namo Sarvanirvarana Viskambhin Bodhisattva Mahasattva.

.

南無地藏王菩薩摩訶薩

Námó di cáng wáng púsà mó hē sà

Lam Boe Tee Tjong Ong Pou Sat Mo Ho Sat.

Namo Kshitigarbha Bodhisattva Mahasattva.

.

南無諸尊菩薩摩訶薩

Námó zhū zūn púsà mó hē sà

Namo Seluruh Bodhisattva Mahasattva Mulia.

 

GREAT POWER OF UCCHUSMA VIDYARAJNI SUTRA

大威力烏樞瑟摩明王經

Dà wēilì wū shū sè mó míngwáng jīng

Great Power of Ucchusma Vidyarajni Sutra

Taisho Tripitaka 1227

Translated from Chinese into English by Ivan Taniputera

This Sutra translation is far from perfect. Therefore, all comments and suggestions will be accepted gladly.
This translation may be reproduced and further disseminated, by NOT CHANGING anything (without add and omit anything) as written here.

This work is dedicated to Guru, Buddha, Dharma, and Sangha.

禮一切佛復次諸菩薩。爾時會中無量俱胝明仙之所圍遶。摩醯首羅天王大部多主。從座而起頭面著地。前禮金剛手菩薩摩訶薩足。作是言菩薩唯願演說大威力者。不空無礙教令諸。無比力勇健者。金剛菩薩所愛樂者。諸天阿修羅梵王帝釋所歸仰者。夜叉羅剎毘多拏布單那所怖畏者。降怨敵者。辦諸事者。曼荼羅法所祕密者。時彼眾會同讚摩醯首羅言。善哉善哉作意善哉善哉大部多主。為我等類決定勸請

Lǐ yīqiè fú fù cì zhū púsà. Ěr shí huì zhōng wúliàng jù zhī míng xiān zhī suǒ wéi rào. Mó xī shǒu luó tiānwáng dà bù duō zhǔ. Cóng zuò ér qǐtóu miàn zhuó dì. Qián lǐ jīngāng shǒu púsà mó hē sà zú. Zuò shì yán púsà wéi yuàn yǎnshuō dà wēilì zhě. Bù kōng wú ài jiàolìng zhū. Wúbǐ lì yǒng jiàn zhě. Jīngāng púsà suǒ ài yuè zhě. Zhū tiān āxiūluó fàn wáng dì shì suǒ guī yǎng zhě. Yèchā luó shā pí duō ná bù dān nà suǒ bù wèi zhě. Jiàng yuàndí zhě. Bàn zhūshì zhě. Màntúluó fǎ suǒ mìmì zhě. Shí bǐ zhòng huìtóng zàn mó xī shǒu luó yán. Shànzāi shànzāi zuò yì shànzāi shànzāi dà bù duō zhǔ. Wèi wǒ děng lèi juédìng quàn qǐng.

Homage to all Buddhas and Bodhisattvas.  At that congregation uncountable gods circumbulated Buddha to pay respect toward Him (pradaksina, a custom of ancient India). Many kings of Mahesvara gods rise from their seat and bow down with their head touch the feet of Vajrapani Bodhisattva Mahasattva. They ask Vajrapani to bestow the teaching about  great power; unhindered power which grants unmatched strength  and vitality. Vajrapani because of his loving kindness is very happy.  All gods, asuras, Brahmas and Indra, direct their attention.  Yaksa, raksa, biduona, putana, and the like are frightened. They drop their enmity in dealing with that very secret mandala teaching (Dharma Mandala).  At that time, in the middle of that congregation Vajrapani praises, “Very good, very good, kings of Mahesvara God.  You ask me such question.

爾時金剛手菩薩。逶迤抽擲金剛杵已。便下金剛莊嚴蓮華之座。顧彼眾會。即入 怖畏金剛大忿怒遍喜三摩地。然後無量百千俱胝所為報障有。皆大振懾悉見其身。為 烏樞瑟摩所押伏。命將欲盡。如遇劫燒其意迷悶。俱發聲言唯願哀憐施之無畏

Ěr shí jīngāng shǒu púsà. Wēiyí chōu zhì jīngāng chǔ yǐ. Biàn xià jīngāng zhuāngyán liánhuá zhī zuò. Gù bǐ zhòng huì. Jí rù bù wèi jīngāng dà fèn nù biàn xǐ sān mó de. Ránhòu wúliàng bǎi qiān jù zhī suǒwéi bào zhàng yǒu. Jiē dà zhèn shè xī jiàn qí shēn. Wèi wū shū sè mó suǒ yā fú. Mìng jiāng yù jǐn. Rú yù jié shāo qí yì mí mèn. Jù fāshēng yán wéi yuàn āilián shī zhī wúwèi

Vajrapani Bodhisattva draws his vajra pestle.  He descends his glorious vajra lotus seat and gazes at all congregation members.  He enters great formidable meditation (samadhi), which is able to hinder uncountable threats toward his body.

爾時金剛手菩薩摩訶薩。從三摩地安詳而起。告徒眾言。大威德者大光明者大忿 怒者如汝所言。如是薄伽梵大威德者大忿怒者大光明者

Ěr shí jīngāng shǒu púsà mó hē sà. Cóng sān mó de ānxiáng ér qǐ. Gào tú zhòng yán. Dà wēi dé zhě dà guāngmíng zhě dà fèn nù zhě rú rǔ suǒ yán. Rúshì báojiāfàn dà wēi dé zhě dà fèn nù zhě dà guāngmíng zhě.

Vajrapani Bodhisattva from his serene meditation tells the congregation, “That great power is the great brilliant fury.  Such anger is called great fury of World Honoured One (Bhagava, one title of Buddha), so it is great and brilliant.

爾時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩。如師子顧作此瞻視唱如是言。大部多主我今說烏 樞瑟摩祕密曼荼羅法。若暫聞者一切事業皆悉成就。不有非時夭橫。但諸惡事皆不及 身。毘那夜迦伺不得便。一切眾生之所愛敬。一切怨敵常皆遠離。一切密言皆得成驗 。諸金剛法任運當成。一切不祥即得解脫。一切吉慶常當加護。若持此明滿十千遍。 即同登壇具足灌頂。如遇明師之所傳授。次復當陳烏樞瑟摩曼荼羅相。

Ěr shí báojiāfàn jīngāng shǒu púsà mó hē sà. Rú shī zi gù zuò cǐ zhān shì chàng rúshì yán. Dà bù duō zhǔ wǒ jīn shuō wū shū sè mó mìmì màntúluó fǎ. Ruò zàn wén zhě yīqiè shìyè jiē xī chéngjiù. Bù yǒu fēi shí yāo héng. Dàn zhū è shì jiē bùjí shēn. Pí nà yè jiā cì bùdé biàn. Yīqiè zhòngshēng zhī suǒ àijìng. Yīqiè yuàndí cháng jiē yuǎnlí. Yīqiè mì yán jiē dé chéng yàn. Zhū jīngāng fǎ rèn yùn dàngchéng. Yīqiè bùxiáng jí dé jiětuō. Yīqiè jíqìng cháng dāng jiāhù. Ruò chí cǐ míng mǎn shíqiān biàn. Jí tóng dēngtán jùzú guàndǐng. Rú yù míng shī zhī suǒ chuánshòu. Cì fù dāng chén wū shū sè mó màntúluó xiāng.

Buddha looks at Vajrapani Bodhisattva as if teacher to his disciple and speaks: “Multitude lords of gods, I will reveal the secret Mandala teaching.  If you hear this Dharma, it can bring accomplishment.  You won’t die prematurely. All evil things can not threat your body. Vinayaka will protect you. Everybody will respect you.  His/her life will be encompassed by luck. If you practise it ten thousand times perfectly,  together with its altar and abhisekas, according to what teacher has revealed it to you. Arrange each of its Sima mandala.

先應具受三歸 八戒。發菩提心慈慧悲愍。其立壇地應當擇處。若於山間或在莊居。或於曠野或在寒 林。或在淨室或河岸側。或獨樹下或閑宅祠宇。如法治地建曼荼羅。三肘四肘或復八 肘亦十六肘。若降伏法三肘三角。作若寂災法四肘或八肘。若增益法及為國王十六肘 作。用黑月八日。或黑月十四日。以心密言加持清水用灑其地。又以紫檀摩一圓壇。

Xiān yīng jù shòu sān guī bā jiè. Fā pútíxīn cíhuì bēi mǐn. Qí lì tán dì yìng dāng zé chù. Ruò yú shān jiàn huò zài zhuāng jū. Huò yú kuàngyě huò zài hán lín. Huò zài jìng shì huò hé’àn cè. Huò dú shùxià huò xián zhái cí yǔ. Rú fǎzhì dì jiàn màntúluó. Sān zhǒu sì zhǒu huò fù bā zhǒu yì shíliù zhǒu. Ruò xiángfú fǎ sān zhǒu sānjiǎo. Zuò ruò jì zāi fǎ sì zhǒu huò bā zhǒu. Ruò zēngyì fǎ jí wèi guówáng shíliù zhǒu zuò. Yòng hēi yuè bā rì. Huò hēi yuè shísì rì. Yǐ xīn mì yán jiāchí qīngshuǐ yòng sǎ qí de. Yòu yǐ zǐtán mó yīyuán tán.

First, you should take three refuges (Triple Jewel: Buddha, Dharma, and Sangha) and eight precepts. Generate Bodhi heart, compassion, wisdom, and loving kindness.  Build altar and select the place, which may be mountain, village, wilderness, clean room, river bank, below the tree, or in the room of a residence and temple.  Build mandala according to Dharma.  The dimension could be three, four, or eight hastas (elbow, measurement unit of ancient India).  It can be also sixteen hastas.  For subjugation Dharma (abhicaruka) the dimension should three hastas and three jiaos.  To pacify calamity the dimension should be four or eight hastas.  To increase your life like a king the dimension should be sixteen hastas.  The date is 8th or 14th according to lunar calendar (candrasengkala).  Recite mantra in your mind to bless clean water and sprinkle it to the ground.  Sprinkle grinded candana wood encircling that altar.

布以祥草上散赤迦囉尼囉花。以塗香眾花散於壇上。加持佉馱囉橛一百八遍。釘入大 壇四角及中成結地界。乃作根本遍擲印誦密言七遍。取紫檀遍塗地。以五色線拼為界 道。四角四門運以黃赤綠黑。乃於壇心畫佛。佛左傍畫金剛手菩薩。持杵。有諸使者 及金剛鉤明蛇。捧杵瞻仰菩薩。次右烏樞瑟摩明王。

Bù yǐ xiáng cǎo shàng sàn chì jiā luō ní luō huā. Yǐ tú xiāng zhòng huā sàn yú tánshàng. Jiāchí qū tuó luō jué yībǎi bā biàn. Dīng rù dà tán sìjiǎo jí zhōng chéng jié dìjiè. Nǎi zuò gēnběn biàn zhì yìn sòng mì yán qī biàn. Qǔ zǐtán biàn tú dì. Yǐ wǔsè xiàn pīn wèi jiè
dào. Sìjiǎo sì mén yùn yǐ huáng chì lǜ hēi. Nǎi yú tán xīn huà fú. Fú zuǒ bàng huà jīngāng shǒu púsà. Chí chǔ. Yǒu zhū shǐzhě jí jīngāng gōu míng shé. Pěng chǔ zhānyǎng púsà. Cì yòu wū shū sè mó míngwáng.

Spread fragrant grass on scattered  red Karuni flower.  Smear many kinds of fragrant flower on the altar. Read mantra 108 times to empower it. – Nail the four corner of that big altar to mark its middle part.  Recite secret dharani mantra (spell) seven times in sprinkling sandalwood to the ground. Use five coloured thread to mark its boundary. In each of its four sides create one gate and use the colour yellow, red, green, and black respectively.  In the middle of the altar place a painting of Buddha.  In the left side this painting place a painting of Vajrapani, who helds a vajra, together with all of his retinue and also vajra hook in the form of brilliant snake.  Offer vajra pestle to the Bodhisattva.  In the right side, place a painting of Ucchusma Vidyarajni.

持青難拏 (唐言棒) 以夜叉及阿修羅 眾。并訶利帝母及其愛子等為侍從。皆瞻仰明王。於東北角大自在天王執三股叉。并妃。東方天帝釋執金剛杵。東南隅火天執了戾棒。南方閻羅王執那拏。西南方寧帝執 劍。西方水天執赤索。西北方風天執緋幡。北方毘沙門執伽那。三面畫毘舍蛇眾。東門內畫三股叉守護。以新瓶皆滿盛淨水及寶物五穀等。以綵色纏項。

Chí qīng nán ná (táng yán bàng) yǐ yèchā jí āxiūluó zhòng. Bìng hē lì dì mǔ jí qí àizǐ děng wèi shìcóng. Jiē zhānyǎng míngwáng. Yú dōngběi jiǎo dà zìzài tiānwáng zhí sāngǔ chā. Bìng fēi. Dōngfāng tiāndì shì zhí jīngāng chǔ. Dōngnán yú huǒ tiān zhíle lì bàng. Nánfāng yánluó wáng zhí nà ná. Xī nánfāng níng dì zhí jiàn. Xīfāng shuǐ tiān zhí chì suǒ. Xīběifāng fēng tiān zhí fēi fān. Běi fāng píshāmén zhí jiā nà. Sānmiàn huà pí shě shé zhòng. Dōngmén nèihuà sāngǔ chā shǒuhù. Yǐ xīn píng jiē mǎn shèngjìngshuǐ jí bǎowù wǔgǔ děng. Yǐ cǎi sè chán xiàng.

He holds a green rod to subdue multitude of yaksas and asuras (kind of demon); and also to arise the benefit and goodness of Mother Earth.  All pay homage to the Vidyarajni.  In the Northeast, place Mahesvara holds a trisula (three peaks spear). In the east, place Indra holds a vajra pestle. In the south east place Agni (God of fire) holds a club.  In the south place Yama holds a rod.  In the south place Ningdi holds a sword.  In the west, place Varuna (God of Water) holds red rope.  In the northwest, place Vayu (God of wind) holds a dark red banner. In the north, place Vaisramana holds a sword. Draw multitude of pisacha with three heads. In the eastern gate draw a trisula for protection.  Use new vase full of water to clen five kinds of barley.  Use five coloured string to tie the neck of that vase.

取一口瓶置佛前。安紫檀杵於口上。餘瓶皆以赤花或菓木枝塞口。四角四門各置一瓶。佛前置兩段衣服充供養。金剛聖眾乃至天等亦用衣服。每尊皆置飲食香花。壇外道梵行界道(壇外正方遺灰) 其瓶先加持一千八遍乃置之。請諸尊依法。引弟子誦金剛三昧耶密言。纔令弟子耳聞。散花所至彼尊有緣如法灌頂。若登此壇即同入一切曼荼羅訖。一切天魔毘那夜迦皆悉順伏。命終生阿拏迦嚩典宮(毘沙門天王宮)

Qǔ yīkǒu píng zhì fú qián. Ān zǐtán chǔ yú kǒushàng. Yú píng jiē yǐ chìhuā huò guǒ mù zhī sāi kǒu. Sìjiǎo sì mén gè zhì yī píng. Fú qián zhì liǎng duàn yīfú chōng gòngyǎng. Jīngāng shèng zhòng nǎizhì tiān děng yì yòng yīfú. Měi zūn jiē zhì yǐnshí xiānghuā. Tán wàidào fàn xíng jiè dào qí píng xiān jiāchí yīqiān bā biàn nǎi zhì zhī. Qǐng zhū zūn yīfǎ. Yǐn dìzǐ sòng jīngāng sānmèi yé mì yán. Cái lìng dìzǐ ěrwén. Sàn huā suǒ zhì bǐ zūn yǒuyuán rú fǎ guàndǐng. Ruò dēng cǐ tán jí tóng rù yīqiè màntúluóqì.Yīqiètiānmó pí nàyè jiā jiē xī shùn fú. Mìng zhōngshēng ā ná jiā mó diǎn gōng

Place a vase before the Buddha. On its top part place a violet sandalwood pestle. Then use red flower or wood of Mu three to seal its mouth. Put one of such vases in the four directions respectively. Offer two robes (or clothes) before the Buddha. [Visualize] that all vajra deities and multitude of gods wear those clothes. Food, drink, and fragrant flowers should be offered to the deities on the altar. Outside the altar is the realm of Brahma. All vases are blessed 1.008 times instantly, to make that everything is according to Dharma.  The disciples are then guided to  recite secret mantra of Vajrasamaya.  Let the disciples to open their ear. Scatter flowers as abhiseka ritual which is according to Dharma. Entering this altar can be considered as entering all mandalas.  All heavenly maras and vinayakas will submit to practioner’s order. Later on practioners will be born in the Alakavati palace of Vaisravana.

次重說無上祕密曼茶羅。以黑月八日或十四日。可稱讚地而建立之。四肘四門布以五色。或塼灰末於中畫佛。次右觀自在菩薩。次右馬頭明王大忿怒形。佛左金剛手菩薩。次左大威力烏樞瑟麼明王大忿怒形。佛前摩麼雞金剛部母。四角置一瓶佛前一瓶。以不截綵覆之名勝瓶。外壇東北隅。大自在天王執三股叉并妃。於餘隅畫半杵或杵印。以香花飲食供養。如法引弟子灌頂。所用物充以心密言加持

Cì zhòng shuō wú shàng mìmì màn chá luó. Yǐ hēi yuè bā rì huò shísì rì. Kě chēngzàn dì ér jiànlì zhī. Sì zhǒu sì mén bù yǐ wǔsè. Huò zhuān huī mò yú zhōng huà fú. Cì yòu guān zìzài púsà. Cì yòu mǎtóu míngwáng dà fèn nù xíng. Fú zuǒ jīngāng shǒu púsà. Cì zuǒ dà wēilì wū shū sè me míngwáng dà fèn nù xíng. Fú qián mó me jī jīngāng bù mǔ. Sìjiǎo zhì yī píng fú qián yī píng. Yǐ bù jié cǎi fù zhī míngshèng píng. Wài tán dōngběi yú. Dà zìzài tiānwáng zhí sāngǔ chā bìng fēi. Yú yú yú huà bàn chǔ huò chǔ yìn. Yǐ xiānghuā yǐnshí gòngyǎng. Rú fǎ yǐn dìzǐ guàndǐng. Suǒyòng wù chōng yǐ xīn mì yán jiāchí

I will teach you again the innermost secret of Mandala. On the 8th and 14th day according to lunar calendar,  you can purify the ground and build a mandala, whose dimension is four hastas and decorated by five colours, and use brick dust to draw image of Buddha in its center. In the right side place image of Avalokitesvara Bodhisattva.  In the right side of Avalokitesvara Bodhisattva place image of wrathful Hayagriva.  In the left side place the image of Vajrapani.  In the left side of Vajrapani place image of wrathful  Ucchusma. In front of Buddha place image of Mamaki, the Mother of Vajra family.  In the four corners put a vase respectively and also one vase before the Buddha.  Use uncut multicoloured cloth to cover the vases and then they should be called “Victorious Vase.”  In the north east, place Mahesvara image holds trisula and also his consort. Draw a half Vajra and its seal.  Then offer incense, food, and drink.  Lead the disciples to attain abhiseka which according to Dharma. Use ritual object and secret mantra.

次契相。根本遍擲印。先正立極力引左足頓地。向左亞身。右手握大指成拳。申臂令豎。左手為拳約著心。舒頭指如針。眉間嚬蹙目當專注。此遍擲印乃能怖畏諸障難者。阿修羅門所有關鍵亦能摧破

Cì qì xiāng. Gēnběn biàn zhì yìn. Xiān zhèng lì jílì yǐn zuǒzú dùn de. Xiàng zuǒ yà shēn. Yòushǒu wò dà zhǐ chéng quán. Shēn bì lìng shù. Zuǒshǒu wéi quán yuēzhe xīn. Shū tóu zhǐ rú zhēn. Méijiān pín cù mù dāng zhuānzhù. Cǐ biàn zhì yìn nǎi néng bù wèi zhū zhàng nàn zhě. Āxiūluó mén suǒyǒu guānjiàn yì néng cuī pò

The main mudra is as following.  Stand straight and stamp left foot to the earth.  Body slightly bend to the left side.  Make a fist with four finger (except thumb) of the right hand and raise it.  Make a fist with left hand and put it before the chest. Stretch its thumb as if a needle.  Frown your face,  open the eyes, and stare attentively.  This mudra can remove fear and obstacle. It can also block the rebirth into ashura (demi gods) realm.

大忿怒印。並雙手。中名小指等互以面相著。其大指捻其三指甲。便相握成拳。舒頭指合如針。此契能作一切事業。縛撲請召辟除卒忤。又令遠離能殺枯瘁護身

Dà fèn nù yìn. Bìng shuāng shǒu. Zhōng míng xiǎozhǐ děng hù yǐ miànxiàngzhe. Qí dà zhǐ niǎn qí sān zhǐjiǎ. Biàn xiāng wò chéng quán. Shū tóu zhǐ hé rú zhēn. Cǐ qì néng zuò yīqiè shìyè. Fù pū qǐng zhào pì chú zú wǔ. Yòu lìng yuǎnlí néng shā kū cuì hùshēn

Great anger mudra is as following.  Both palms face each other. Raise index fingers of both hands, but the other fingers (middle, ring, and small finger) bend toward inner side and touch each other. The nails of this three fingers are touch by thumb.  The purpose of this mudra is to bind, invite, summon,  dispel,  remove, dissolve, and also to destroy, wither, weary, and protect from far away.

普焰印。手背相著指頭垂下。名下合掌。乃深交諸指。二小指如針大開掌。二大指互捻頭指甲側。此契能成一切事業

Pǔ yàn yìn. Shǒubèi xiāngzhe zhǐtou chuíxià. Míng xià hézhǎng. Nǎi shēnjiāo zhū zhǐ. Èr xiǎozhǐ rú zhēn dàkāi zhǎng. Èr dà zhǐ hù niǎn tóu zhǐjiǎ cè. Cǐ qì néngchéng yīqiè shìyè

Universal flame mudra is as following.  All fingers of both palms touch each other and point downward. This is called joined palm pointing downward.  Middle and ring fingers then cross each other. Small fingers are wide open.  Thumbs touch index fingers’ nail from their sides. This mudra is to accomplish all efforts.

杵印雙手內相叉為拳。舒左中及頭指。右中頭指亦然。二中指相合。微屈頭指各近中指傍。大指相並押無名側

Chǔ yìn shuāng shǒu nèi xiāng chā wèi quán. Shū zuǒ zhōng jí tóu zhǐ. Yòu zhōngtóu zhǐ yì rán. Èr zhōngzhǐ xiànghé. Wēi qū tóu zhǐ gè jìn zhōngzhǐ bàng. Dà zhǐ xiāng bìng yā wúmíng cè

Vajra mudra is as following. All fingers cross each other and form a fist.  Stretch out left middle finger. Right middle finger is also in such manner.  Both middle fingers touch each other on their tips and slightly bent.  Place thumbs inside the fist and touch the ring fingers’ side.

車捧印右手握大指成拳

Chē pěng yìn yòushǒu wò dàchéng quán

Holding chart mudra is as following.  Four fingers of right hand grasp the thumb and so forming a fist.

剪刀印結次前印。舒頭中指如剪刀股。徐動之

Jiǎndāo yìn jié cì qián yìn. Shū tóu zhōngzhǐ rú jiǎndāo gǔ. Xú dòng zhī

Scissor mudra is as following. Cross all fingers of both palms each other as before.  Stretch out middle fingers like a scissor and move them as if cutting something.

大牆院印結前棒印。極開二頭指

Dà qiáng yuàn yìn jié qián bàng yìn. Jí kāi èr tóu zhǐ

Great courtiyard wall mudra is as following. Similar to holding chart mudra as mentioned before but  stretch out both index fingers.

頂印結次前大牆院。屈右頭入掌如餘指

Dǐng yìn jié cì qián dà qiáng yuàn. Qū yòu tóu rù zhǎng rú yú zhǐ

Unisha Mudra is as following, similar to great courtiyard wall mudra as mentioned before.  Bent right index finger and place it inside the palm as other fingers.

頭印如大牆院屈左頭指入之

Tóu yìn rú dà qiáng yuàn qū zuǒ tóu zhǐ rù zhī

Head Mudra is as following, similar to great courtiyard wall mudra. Bent left index finger and place it inside the palm as other fingers.

甲印准牆院。屈二頭指相拄如環。此印有大威力能作一切事業

Jiǎ yìn zhǔn qiáng yuàn. Qū èr tóu zhǐ xiāng zhù rú huán. Cǐ yìn yǒu dà wēilì néng zuò yīqiè shìyè

Armor Mudra is as following. Similar to great courtiyard wall mudra.  Bent all index fingers and both tips touch eaach other. This mudra is very powerful and can accomplish all efforts.

復次畫像法。用徑方兩肘。依口酬價。乃以牛糞摩壇。豎緤於內。以赤花飲食供養。因食食良工圖如來像。坐師子座手作說法相 (以左手大指頭指頭相捻。並舒中名小三指右手亦然。及以左手仰掌。橫約著心。以右手腕著左手名小指等頭。以掌向外散其三指也)

Fù cì huàxiàng fǎ. Yòng jìng fāng liǎng zhǒu. Yī kǒu chóu jià. Nǎi yǐ niúfèn mó tán. Shù xiè yú nèi. Yǐ chìhuā yǐnshí gòngyǎng. Yīn shí shí liáng gōng tú rúlái xiàng. Zuò shī zǐ zuò shǒu zuò shuōfǎ xiāng

Furthermore, the Dharma of drawing image will be taught.  Use a square cloth whose the dimension of two hastas is with the suitable price. Use gomaya to rub the altar. Hang the cloth vertically inside the altar.  Offer red flowers, food, and drink.  Employ a painter to paint Buddha image.  Sit on the Dharma Master throne with the hands form turning Dharma Wheel Mudra.

如來左畫金剛手菩薩。右手執杵左作問法相 (並其五指微屈之如仰 形。引手向前掌向如來也)

Rúlái zuǒ huà jīngāng shǒu púsà. Yòushǒu zhí chǔ zuǒ zuò wèn fǎxiāng

In the Tathagata’s left side paint Vajrapani Bodhisattva. His right hand holds a vajra. His left hand forms mudra of asking Dharma teaching.

次左畫大威力烏芻瑟麼明王。大忿怒形。目赤色通身靘黑色。舉體焰起而有四臂。右上手執劍。次下羂索。左上打車棒。下三股叉。器仗上並焰起。如來右金剛部母麼麼雞。多髮美貌通身靘色。胡跪合掌恭敬白佛。部母右行者。胡跪兩手執香爐供養。其緤勿經打污。無毛髮者。勿用臭色及有命之色。其畫匠每日受三歸八戒。長齋具大善心新衣清潔 (行者亦爾勿離其傍。速成為上。後有畫像亦准此也)

Cì zuǒ huà dà wēilì wū chú sè me míngwáng. Dà fèn nù xíng. Mù chìsè tōng shēn qìng hēisè. Jǔ tǐ yàn qǐ ér yǒu sì bì. Yòu shàngshǒu zhí jiàn. Cì xià juànsuǒ. Zuǒshàng dǎ chē bàng. Xià sāngǔ chā. Qì zhàng shàng bìng yàn qǐ. Rúlái yòu jīngāng bù mǔ me me jī. Duō fà měimào tōng shēn qìng sè. Hú guì hézhǎng gōngjìng bái fú. Bù mǔ yòu xíngzhě. Hú guì liǎngshǒu zhí xiānglú gòngyǎng. Qí xiè wù jīng dǎ wū. Wú máofà zhě. Wù yòng chòu sè jí yǒu mìng zhī sè. Qí huàjiàng měi rì shòu sān guī bā jiè. Chángzhāi jù dà shànxīn xīn yī qīngjié (xíngzhě yì ěr wù lí qí bàng. Sù chéngwéi shàng. Hòu yǒu huàxiàng yì zhǔn cǐ yě)

Then, paint image of Ucchusma Vidyarajni with great strength in wrathful form. His eyes are red and His body is green black. Great flames arise from His four armed body. His upper right hand holds a sword. His lower right hand holds a rope. His upper left hand holds a wand. His lower left hand holds a three peaks vajra.  All holy objects are also enclosed by flames. In the right side of Tathagata (Buddha), paint image Vajra family mother, Mamaki. She has a thick hair and green body. She is kneeling with right knee on the ground and pay homage facing the Buddha. The practioner is on the right side of Mamaki. He/she also kneels down with  right knee on the ground. Both practioner’s hand hold incense offering. His/her robe should always clean and smooth. Don’t wear robe which is smell or made of leather. The painter should take refuge to Triple Jewels and Eight Precepts everyday. He should be vegetarian during that time and develop great compassion. (Everyone who observes these teachings, surely will achieve spiritual realization. The following are further painting instructions that should be observed).

復次於此像前。面東誦根本密言。乞食禁語兀如枯木。當印制底。如是相續滿六十萬。遂即登山建立前祕密曼茶羅。持劍作大壇。用阿伽嚧(沈香也)充柴。欝金華和白檀香燒之晝夜。成持明仙之首得一切悉地。有大威力壽齊日月。命終生阿拏迦囉典宮。

Fù cì wū cǐ xiàng qián. Miàn dōng sòng gēnběn mì yán. Qǐshí jìn yǔ wū rú kūmù. Dāng yìn zhì dǐ. Rúshì xiāng xù mǎn liùshí wàn. Suí jí dēngshān jiànlì qián bìmì màn chá luó. Chí jiàn zuò dà tán. Yòng ā gā lú (chénxiāng yě) chōng chái. Yù jīnhuá hé báitán xiāng shāo zhī zhòuyè. Chéng chí míng xian zhī shǒu dé yīqiè xīde. Yǒu dà wēilì shòu qí rì yuè. Mìng zhōngshēng ā ná jiā luō diǎn gōng.

Furthermore, facing eastern direction practioner should recite root mantra in front of these holy paintings. Practioner should only consume alms food. He/she shouldn’t speak anything as if a piece of wood. When practioner has already got stable foundation, then he should continue by reciting the mantra 600.000 times. He/she should climb to a mountain peak and construct a secret mandala as explained before. He/she should hold a sword during mandala construction. Chen incense (Chenxiang), Yujin flower, dan white sandalwood should be burnt days and nights incesantly. He will attain the leadership of Vidyarajni and attain all spiritual realizations (siddhi). Practioner will get glorious power and his/her life span will be very long like sun and moon. After the end of practioner’s life, he/she will be born in Alakavati Palace.

若置訶哩多攞 (雌黃) 或安善那 (眼藥) 或麼曩始攞(雄黃) 或捧。准前作火壇。功力同劍。若乞食於一月內無間念誦。取白月十五日畢。其日。布像敷阿說他葉 (廣府有之) 於像前加持三金 (金銀赤銅) 娜拏七遍。置上加持持之。焰起劫壽有大威力。一切阿修羅一切夜叉羅剎鬼神諸天皆大順伏。若三金拏一月內加持之日滿。准前加持焰起持之。劫壽身等大威力明王

Ruo Zhì hē li duō luó (cíhuáng) huò ānshàn nà (yǎn yào) huò me nǎng shǐ luó (xiónghuáng) huò pěng. Zhǔn qiánzuò huǒ tán. Gōnglì tóng jiàn. Ruò qǐshí wū yī yuè nèi wújiàn niànsòng. Qǔ bái yuè shíwǔ rì bì. Qí rì. Bù xiàng fū ā shuō tā yè (guǎng fǔ yǒu zhī) wū xiàng qián jiāchí sān jīn (jīnyín chìtóng) nà ná qī biàn. Zhì shàng jiāchí chí zhī. Yàn qǐ jié shòu yǒu dà wēilì. Yīqiè āxiūluó yīqiè yèchā luó shā guǐshén zhū tiān jiē dà shùn fú. Ruò sān jīn ná yī yuè nèi jiāchí zhī rì mǎn. Zhǔn qián jiāchí yàn qǐ chí zhī. Jié shòu shēn děng dà wēilì míngwáng

If practioner uses Liduolo (cihuang), Anshanna (yanyao), Menangshiluo (xionghuang), or Peng, as mentioned above he/she should build a fire altar and it has the same function as sword. If practioner practices pindapata (begging for alms food) during one month incesantly and recites mantra uncountable times, in the Shuklapaksha (from new moon until full moon-please refer to Indian calendar) 15th day, he should cover the painting using A shuo ta leaves. For blessing three kinds of precious metal (gold, silver, and copper), practioner should recite the mantra seven times until fire flares. His/her life span will very long until one kalpa and attain glorious power. All ashuras, yaksas, and gods will obey practioner. After abhiseka of three kinds of precious metals is accomplished, practioner will attain a very long life span and glorious power as Vidyarajni.

若人以三金杵。代娜拏焰起。身同金剛手菩薩。若以三金輪代杵焰起。身如日輝成明仙中輪王。

Ruò rén yǐ sān jīn chǔ. Dài nà ná yàn qǐ. Shēn tóng jīngāng shǒu púsà. Ruò yǐ sān jīnlún dài chǔ yàn qǐ. Shēn rú rì huī chéng míng xian zhōng lún wáng

If practioner uses vajra pestle made of three kinds of precious metals and bring flaming ritual firebox, he will have a body of Vajrapani Bodhisattva. If practioner uses wheel (chakra) made of three kinds of  precious metals, he will have a body of chakravartin king (ruler of the world).

若又絕食三日。黑月八日布羊躑躅葉。葛塔葉是。於像前補沙鐵鉤長八指。於葉上右手而加持。焰起執之洞視土地。位同帝釋遊戲三十三天。天龍鬼神欽伏。

Ruò yòu juéshí sān rì. Hēi yuè bā rì bù yáng zhízhú yè. Gé tǎ yè shì. Wū xiàng qián bǔ shā tiě gōu cháng bā zhǐ. Wū yè shàng yòushǒu ér jiāchí. Yàn qǐ zhí zhī dòng shì tǔdì. Wèi tóng dì shì yóuxì sānshísān tiān. Tiānlóng guǐshén qīn fú.

If practioner practices fasting during three days and at Krishnapaksha (fortnight from full moon until new moon) 8th day spreads Yangzhizhu and Geta leaves. Practioner should use an iron hook whose length eight fingers is. With the right hand he/she should hold leaves and iron hook, then empowers them, until ritual fire flares. Afterwards, practioners should make a hole in the ground. In doing so, practioner will be born as Indra and able to roam in the Heaven of 33 gods (Trayatrimsa). All gods and dragons (nagas) will obey him.

若絕食一日。黑月八日或十四日。布阿說他樹七葉。於像前置雄黃於上加持。焰起塗之持明仙。烟隱。暖熱善行。

Ruò juéshí yī rì. Hēi yuè bā rì huò shísì rì. Bù ā shuō tā shù qī yè. Wū xiàng qián zhì xiónghuáng wū shàng jiāchí. Yàn qǐ tú zhī chí míng xian. Yān yǐn. Nuǎn rè shànxíng

If practioner practices fasting during one day, at Krishnapaksha 8th or 14th day, he should use seven Ashuotashuqi leaves, place them on Xionghuang (realgar), and doing empowerment. Then smear them. He/she will attain Vidyadhara level. The smoke may conceal practioner and brings good warm and heat.

若於山頂誦十萬遍。天大威力烏芻瑟麼明王現。甚可怖畏執心勿懼。云須何作白言。薄伽梵成就一切事。但乞一願持明仙。或降阿脩羅或召諸天皆悉隨意。

Ruò wū shāndǐng sòng shí wàn biàn. Tiān dà wēilì wū chú sè me míngwáng xiàn. Shén kě bù wèi zhíxīn wù jù. Yún xū hé zuò bái yán. Báogāfàn chéngjiù yīqiè shì. Dàn qǐ yī yuàn chí míng xian. Huò jiàng ā xiū luó huò zhào zhū tiān jiē xī suíyì.

If in the peak of mountain practioner recites mantra 100.000 times,  Ucchusma Vidyarajni will appear in front of practioner. He looks fierceful but practioner should not afraid of him. Ucchusma will ask practioner, why does he/she summon him and he will deliver this request to Bhagavan (Buddha), so his/her wish can be fullfilled.  Practioner should answer that he/she wishes to be Vidyadhara for conquering Asura (demigods) or summons gods as he/she wishes.

於吉祥門首布像。誦三十萬遍訖。阿脩羅女自出迎之。可將五百人同入。彼輩作障身便乾枯

Wū jíxiáng mén shǒu bù xiàng. Sòng sānshí wàn biàn qì. Ā xiū luó nǚ zì chū yíng zhī. Kě jiāng wǔbǎi rén tóng rù. Bǐ bèizuò zhàng shēn biàn gānkū

If the practioner put the image on the lucky door dan melafalkan mantra 30.00 times, ashura ladies will welcome him/she. Practioner may make 500 persons into his/her followers. But if practioner commits sinful things, his body will be withered.

次畫像法。取兩肘緤彩畫大威力烏芻瑟麼明王。身赤色怒形狗牙露出。密目(如狸眼即是)髮黃色上衝。左持杵右娜拏。行者食不食淨與否。像前誦三十萬遍所作皆辦

Cì huàxiàng fǎ. Qǔ liǎng zhǒu xiè cǎi huà dà wēilì wū chú sè me míngwáng. Shēn chìsè nù xíng gǒu yá lùchū. Mì mù (rú li yǎn jí shì) fà huángsè shàng chōng. Zuǒ chí chǔ yòu nà ná. Xíngzhě shí bù shí jìng yǔ fǒu. Xiàng qián sòng sānshí wàn biàn suǒzuò jiē bàn

The method to paint an image will be described as following. Take a piece of good quality cloth with the length of two hastas and paint Ucchusma Vidyadhara who posseses great strength. He has red body with protruded fangs which are similar to a dog. His secret eyes are like wild cat’s eyes. He has yellow hairs which are standing like a flame. His left hand holds a Vajra and his right hand holds nana. Whether practioner fastes or not; whether practioner is clean or not, if he/she recites the mantra 30.000 times, all his/her spiritual practices will be accomplished.

於吉祥門首。面北布像。行者面南。苦練薪作火壇。進毒藥末芥子己血。滿一千八修羅女子身如火燒。獻長生及點化藥。不受藥者。諸女携手同入其宮。先有明者我當王彼。不畏娜羅延業。輪壽多劫。尊貴快樂身有光。種種神變命終生天

Wū jíxiáng mén shǒu. Miàn běi bù xiàng. Xíngzhě miàn nán. Kǔ liàn xīn zuò huǒ tán. Jìn dúyào mò gàizǐ jǐ xuè. Mǎn yīqiān bā xiūluó nǚzǐ shēn rú huǒshāo. Xiàn chángshēng jí diǎn huà yào. Bù shòu yào zhě. Zhū nǚ xiéshǒu tóng rù qí gōng. Xiān yǒumíng zhě wǒ dāng wáng bǐ. Bù wèi nà luóyányè. Lún shòu duō jié. Zūnguì kuàilè shēn yǒu guāng. Zhǒngzhǒng shén biàn mìng zhōngshēng tiān.

If practioner set an holy image on a lucky door which is facing north and he/she is standing toward southern direction; then Kulian wood should be used to ignite up fire altar. Use also poisonous medicine, mustard seed, and his/her own blood. Practioner should recite the mantra 1.080 times and ashura ladies whose bodies are encompassed by flames will appear in front of practioner and bestow practioner with long life and magical transformation medicine. If practioner declines to accept those medicines, ashura ladies will invite practioner to their palace and he/she will become their lord.  Practioner should not be bothered again by Naluoyan (Narayana ?) matters. He/she may live for many kalpas.  He/she will have a happy and noble life. His/her body will be bright. Practioner is endowed by many magical abitilites and he/she will be reborn in realm of gods.

於吉祥門首布像。作火壇燒緤華子。一千八滿三日。乃結根本遍擲印。彼門即開無障而入

Wū jíxiáng mén shǒu bù xiàng. Zuò huǒ tán shāo xiè huázi. Yīqiān bā mǎn sān rì. Nǎi jié gēnběn biàn zhì yìn. Bǐ mén jí kāi wú zhàng ér rù.

If practioner sets holy image on the lucky door and practices fire ritual using Xiehua seeds 1.008 times during three days. At that time practioner should form main mudra of throwing. As the result, that door will open and he/she may enter it without any difficulties.

有龍水岸布像。作火壇燒鹽滿一千八。龍出受命隨意驅使

Yǒu lóng shuǐ àn bù xiàng. Zuò huǒ tán shāo yán mǎn yīqiān bā. Lóng chū shòumìng suíyì qūshǐ

If practioner put holy image near watery places and accompanied by dragons. He/she should perform fire ritual 1.008 times using salt. Then dragons will appear in front of  practioner and willing to be his/her followers.

先絕食三日。置像審銘柴(唐言苟杞)作火壇。芥子油和芥子燒滿一千八。能召一切人天

Xiān juéshí sān rì. Zhì xiàng chén míng chái (táng yán gōuqǐ) zuò huǒ tán. Gàizǐ yóu hé gàizǐ shāo mǎn yīqiān bā. Néng zhào yīqiè rén tiān

If practioner performs fasting three days, sets a holy image and practices fire ritual using Gouqi fruit, mustard seed and oil 1.008 times, he/she will have ability to invite all humans and gods.

以鹽成悉底哩置像。作火壇片片割進火中。日三時令盡滿七日。稱名百由旬內至

Yǐ yán chéng xī dǐ li zhì xiàng. Zuò huǒ tán piàn piàn gē jìn huǒ zhōng. Rì sān shí lìng jǐn mǎn qī rì. Chēng míng bǎi yóuxún nèi zhì

If practioner draws  a hero image using salt, then he/she performs fire ritual using that image which is already cut into pieces and thrown into fire, three times every day. As the result, in 7 days a hero will appear from 100 yojanas away.

以諸天空祠廟中布像。阿說他薪作火壇。苦練葉和芥子油。進其中一千八遍日三時。經七日即有天神來現。云作何事隨意驅使。若先絕食三日。以黑月八日或十四日。於大自在天王前石陵伽南。以右手掩上加持。須臾有大聲者。三天王現受驅使。不現彼身乾枯。若准前先三日絕食。黑月八日或十四日。布像作火壇。進羊躑躅花一千八遍。又執其花加持一遍。擲打夜叉女膝。即相敬

Yǐ zhū tiānkōng cí miào zhōng bù xiàng. Ā shuō tā xīn zuò huǒ tán. Kǔ liàn yè hé gàizǐ yóu. Jìn qízhōng yīqiān bā biàn rì sān shí. Jīng qī rì jí yǒu tiānshén lái xiàn. Yún zuò héshì suíyì qūshǐ. Ruò xiān juéshí sān rì. Yǐ hēi yuè bā rì huò shísì rì. Wū dà zìzài tiānwáng qián shí líng qié nán. Yǐ yòushǒu yǎn shàng jiāchí. Xūyú yǒu dà shēng zhě. Sān tiānwáng xiàn shòu qūshǐ. Bù xiàn bǐ shēn gānkū. Ruò zhǔn qián xiān sān rì juéshí. Hēi yuè bā rì huò shísì rì. Bù xiàng zuò huǒ tán. Jìn yáng zhízhú huā yīqiān bā biàn. Yòu zhí qí huā jiāchí yībiàn. Zhì dǎ yèchā nǚ xī. Jí xiāng jìng

If practioner sets holy image on a god temple, performs fire ritual using Ashuota wood, Gulian leaves, and mustard oil, and then recite mantra 1.008 times, three times every days. In 7 days, that god will appear in front of practioner and ready to be his/her follower. If practioner does fasting for 3 days, on 8th or 14th of Krishnapaksha, before the holy stone of Dazizai God, and using right hand to empower it, he/she will hear a very loud sound. Three kings of gods will appear in front of practioner  and willing to be his/her followers.  Should they not come, their body will be withered. If practioner fasts for three days at Krishnapaksha 8th or 14th day, he should set the holy image and performs fire ritual using Yangzhizhu flower 1.080 times. If he/she consecrates one more flower and strike it to the knee of a yaksa woman, then she will be practioner’s retinue.

 

要長生藥眼藥金銀寶玉等。悉皆從命。若以佉馱羅木作三股叉。絕食三日以日月蝕時。寒林中布像。以香花飲食廣以供養。右手持叉加持之。叉焰起止。後於夜分豎叉於地。七寶堂宇現是人前。天女繽紛充滿其處。云欲何所作。歌舞音樂種種驅使。將曉去叉如故。若取一屍無痕者。洗浴之置大河側。首東仰臥。日正午四面各令一丈夫執刀而立。行者屍心上坐。取雄黃內屍口中加持之。藥若變熱。一切貴敬。煙隱。光昇空

 

Yào chángshēng yào yǎn yào jīnyín bǎoyù děng. Xījiē cóngmìng. Ruò yǐ qū tuó luó mù zuō sāngǔ chā. Juéshí sān rì yǐ rì yuèshí shí. Hán lín zhōng bù xiàng. Yǐ xiānghuā yǐnshí guǎng yǐ gòngyǎng. Yòushǒu chí chā jiāchí zhī. Chā yàn qǐzhǐ. Hòu wū yè fēn shù chā wū de. Qī bǎo tángyǔ xiàn shì rénqián. Tiānnǚ bīnfēn chōngmǎn qí chù. Yún yù hé suǒzuò. Gēwǔ yīnyuè zhǒngzhǒng qūshǐ. Jiāng xiǎo qù chā rúgù. Ruò qǔ yī shī wú hén zhě. Xǐyù zhī zhì dàhé cè. Shǒu dōng yǎngwò. Rì zhèngwǔ sìmiàn gè lìng yī zhàngfū zhídāo érlì. Xíngzhě shī xīn shàng zuò. Qǔ xiónghuáng nèi shī kǒuzhōng jiāchí zhī. Yào ruò biàn rè. Yīqiè guì jìng. Yān yǐn. Guāng shēng kōng

.

If practioner wishes to get medicine for longevity, bright eyes, gold, silver etc; then these wishes will be fulfilled. If practioner uses Qutuoluo to form a three peaks Vajra and performs fasting during three days, at the eclipse of sun or moon, sets the holy image in a cemetary and offers incese, flowers, food, and beverage; then he/ she should hold three peaks Vajra with his/ her right hand, recites mantra until fire bursts from it. He should thrust the vajra to the earth. A building made of seven precious stones will appear in front of him/ her. This building will be filled by many godesses. They will do every practioner’s command, such as asking them to sing, dance, etc. If practioner visits a crematorium and find acarless corpse; he should bath that corpse in the river bank. Its face should be upward and its head lays toward eastern direction. In the middle of the day, practioner should command four men, each holds a cleaver, standing in four directions. Practioner then sits on the corpse’s heart. He should put Xionghuang (name of medicinal substance-translator) in the corpse’s mouth and mantrafy it. If heat appears in that Xionghuang, he/she will get all precious things. If smoke appears, he/ she will become invisible. If light appears, practioner will be able to fly to the sky.

 

絕食三日。黑月八日或十四日。布像廣陳供養。以阿樞迦木合。盛素嚕

(二合)但(引)戰曩藥(此是藥名帶赤黑色。重比金出天竺。末塗目中仰視日能奪其光。見日中有者為真耳)置像前加持之。熱貴敬。煙生遁形。焰起持明仙。身光如日圓滿可愛壽七千歲

 

Juéshí sān rì. Hēi yuè bā rì huò shísì rì. Bù xiàng guǎng chén gòngyǎng. Yǐ ā shū jiā mù hé. Shèng sù lǔ (èr hé) dàn (yǐn) zhàn nǎng yào (cǐ shì yào míng dài chì hēisè. Zhòng bǐ jīn chū tiānzhú. Mò tú mù zhōng yǎngshì rì néng duó qí guāng. Jiàn rì zhōng yǒu zhě wéi zhēn ěr) zhì xiàng qián jiāchí zhī. Rè guì jìng. Yān shēng dùn xíng. Yàn qǐ chí míng xiān. Shēn guāng rú rì yuánmǎn kě’ài shòu qīqiān suì

 

If practioner fasts for three days at Krishnapaksha 8th or 14th day, sets the holy image and arranges many offerings; he/ she should use Ashujia wood and Shengsuludanzhannang medicine (a medicinal substance whose color is dark red. It is more precious than gold and originated from Inda. If somebody puts this medicine to his/ her eyes and stares at the sun, then those eyes will not be damaged at all. Such is a kind of autheticity test for this medicine). Practioner should put the offerings in front of holy image to consecrate them. If heat appears, practioner will get all precious things. If smoke appears, practioner will be invisible. If fire appears, practioner will become Vidyadara with a brilliant body. He/ she will have a lifespan of 7.000 years.

To be continued…

 

To be continued…

PUSTAKA KLASIK YANG MENARIK TENTANG DEWI INARI OKAMI

PUSTAKA KLASIK YANG MENARIK TENTANG DEWI INARI OKAMI

.

Ivan Taniputera.

28 Oktober 2015

.

 
 

.

Saya menemukan sebuah pustaka klasik tentang Dewa Inari Okami yang sangat menarik karena menyebutkan juga mengenai perbintangan. Sebagai penjelasan, Inari Okami adalah dewa tradisi Jepang, yang diwujudkan sebagai rubah. Pustaka klasik ini sebagian menggunakan aksara Kanji (Hanzi) dan sebagian lagi aksara Hiragana. Oleh karena saya tidak paham Hiragana, maka saya akan mencoba menerjemahkan bagian beraksara Kanji saja. Dengan demikian, sudah pasti terjemahan masih sangat jauh dari sempurna. Tujuan saya adalah hanya berupaya memahami maknanya secara garis besar saja, terutama yang berkaitan dengan astrologi. 

.

Adapun pustaka klasik tersebut berjudul 稲荷大神秘文. 

.

Apabila dibaca dalam bahasa Mandarin maka judul pustaka klasik tersebut adalah Dàohé dà shénmì wén atau Pustaka Rahasia Dewi Agung Inari. Sebagai catatan, aksara Kanji yang mewakili Inari, jika dibaca dalam lafal Mandarin akan berbunyi Daohe. 

.

夫神は唯一にして。御形なし。虚にして。霊有。

.

Aksara 夫神 dalam lafal Jepang dibaca Okami (Mandarin Fushen), yang mungkin merupakan gelar bagi Inari. Kemungkinan bisa diterjemahkan sebagai Dewi Ibu. Aksara 唯一 dibaca Wei yi, dalam lafal Mandarin. Jadi kita mungkin dapat mengartikannya sebagai “Inari adalah satu-satunya…”

御 形 berbunyi Yùxíng, yang dapat diterjemahkan sebagai “berwujud.” なし (nashi) berarti tidak ada. Jadi kita dapat menerjemahkannya sebagai “wujudnya adalah ketiadaan.” 虚 (Mandarin: Xu) berarti kekosongan. 霊有 (Mandarin: ling you) berarti adalah “mempunyai roh.”

.

Jadi baris pertama di atas, terjemahan bebasnya barangkali adalah “Inari adalah satu-satunya, wujudnya adalah ketiadaan, merupakan kekosongan, mempunyai daya roh.”

.

天地開闢て此方。国常立尊を拝し奉れば。

.

天 地開闢 (Mandarin: Tiāndì kāipì), yang dapat diartikan “Langit dan Bumi tercipta.” 此方 (Mandarin: cǐ fāng), yang dapat diartikan “penjuru ini.” 国常立尊 (Mandarin: Guó cháng lì zūn), artinya “penguasa negara menghaturkan sembah padanya.” 拝 (bài) artinya “menyembah.” 奉 (Mandarin: feng), artinya “mempersembahkan.”

.

Jari baris di atas mungkin boleh kita artikan sebagai, “Langit dan Bumi tercipta. Penguasa negara menghaturkan sujud dan persembahan.”

.

天に次玉。地に次玉。人に次玉。豊受の神の流を。

 

.

Mungkin dapat diterjemahkan: “Langit menjadi kumala. Bumi menjadi kumala. Orang menjadi kumala. Menerima berkah surgawi (kedewaan) melimpah.”

.

Jadi menarik sekali, bahwa di sini juga terdapat acuan terhadap konsep “Langit, Bumi, dan Manusia,” atau yang juga disebut “Tiga Anasir” (San Cai, 三才) dalam metafisika China.

.

宇賀之御魂命と。生出給ふ。永く。神納成就なさしめ給へば。

 

Mungkin dapat diterjemahkan, “Istana Melindungi Jiwa Kehidupan. Menunjang munculnya kehidupan. Berlangsung abadi. Dewa mengabulkan segenap dambaan.”

.

天に次玉。地に次玉。人に次玉。

.

Mungkin dapat diterjemahkan, “Langit menjadi kumala. Bumi menjadi kumala. Manusia menjadi kumala.”

.

御末を請。信ずれば。

.

Mungkin boleh diartikan Sang Dewi mengabulkan segenap permohonan. Menaruh keyakinan padanya.

.

天狐地狐空狐赤狐白狐。

.

Artinya adalah: “Rubah Langit, Rubah Bumi, Rubah Angkasa, Rubah Merah, dan Rubah Putih. Kemungkinan ini mengacu pada rubah-rubah pengikut Inari.

.

稲荷の八霊。五狐の神の。光の玉なれば。

.

Mungkin dapat diartikan, “Delapan Roh pelindung sawah atau tumbuhan padi. Lima Dewa Rubah. Merupakan kumala bersinar gemilang.”

.

誰も信ずべし。心願を。以て。空界蓮來。

.

Mungkin dapat diartikan, “Barangsiapa yang meyakini dengan sepenuh hati, maka di angkasa akan muncul teratai.”

.

高空の玉。神狐の神。鏡位を改め。神寶を於て。

.

Mungkin dapat diartikan, “Tinggi di angkasa muncul kumala. Dewa Rubah menganugerahkan Pusaka Kedewaan.”

.

七曜九星。二十八宿。當目星。有程の星。

.

Mungkin dapat diartikan, “Tujuh Benda Langit Sembilan Bintang. Duapuluh Delapan Rasi Bintang. Bintang yang dapat dilihat dengan mata. Bintang penguasa.” Hal ini mengacu pada astrologi. Dua puluh delapan rasi bintang ini di China dikenal sebagai 28 Xiu.

.

私を親しむ。家を守護し。年月日時災無く。

.

Mungkin dapat diartikan, “Segenap keluarga terlindungi. Setiap tahun, bulan, hari, dan jam terlindung dari malapetaka.”

.

夜の守。日の守。大成哉。賢成哉。

.

Mungkin dapat diartikan, “Dilindungi saat malam. Dilindungi saat siang. Kesempurnaan agung. Demikianlah.”

.

稲荷秘文慎み白す。

.

Mungkin dapat diartikan, “Pustaka Agung Rahasia Dewi Inari telah selesai.”

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, metafisika, dan lain-lain silakan kunjungi: