KESAKSIAN: KEUANGAN BERTAMBAH LANCAR SETELAH MEMASANG WALLPAPER HASIL RANCANGAN SAYA

KESAKSIAN: KEUANGAN BERTAMBAH LANCAR SETELAH MEMASANG WALLPAPER HASIL RANCANGAN SAYA.

.

Ivan Taniputera.
5 Juni 2020.
.
Seorang sahabat dan klien menyampaikan pada saya kesaksian saudaranya yang bertambah lancar keuangannya setelah memasang wallpaper hasil rancangan saya di telepon genggamnya. Berikut ini adalah kesaksiannya.
.
.
Transkripsinya adalah seperti di bawah ini:
.
KLIEN:
.
Tabungan semakin besar. Tapi bukan saya yang pakai wallpaper ini; Kakak saya yang pakai. Sebenarnya saya tertarik menggunakan wallpaper itu. Tapi karena masalah saya beda –industri / publik–, Jadi kalo saya pakai wallpaper 3 in 1.
.
Melalui artikel ini saya hendak menyampaikan pula bahwa penggunaan wallpaper itu bersifat cocok-cocokan. Artinya, tiap orang mempunyai kecocokannya sendiri. Kendati demikian, Anda boleh mencoba berbagai wallpaper. Jika tidak cocok dapat mengganti dengan wallpaper lain. Apabila sudah cocok, sebaiknya jangan diganti.
.
Saya sendiri juga belum tentu cocok dengan wallpaper yang saya rancang sendiri. Kendati demikian, sampai sejauh ini saya sudah menerima banyak kesaksian yang membuktikan bahwa wallpaper rancangan saya mempunyai kekuatan positif yang luar biasa.
.
Berikut ini adalah gambar wallpaper yang dimaksud oleh sahabat dan klien di atas.
.
.
Saya akan menambahkan makna wallpaper di atas. Meskipun tulisannya adalah “Aku Harus Kaya,” tetapi ini bukanlah ungkapan keserakahan. Terdapat hal positif yang dapat kita teladani di sini. Pertama-tama, dengan kita hidup makmur, maka kita dapat mempunyai lebih banyak kesempatan menolong orang lain. Bahkan sebelum kita merasa makmur pun kita seharusnya juga sanggup menolong orang lain. Dengan banyak berbuat kebajikan, maka energi kebaikan juga akan mengelilingi kita. Keberuntungan kita akan bertambah gemilang. Kedua, pesan tersebut merupakan motivasi agar kita senantiasa melakukan sesuatu yang bermanfaat. “Aku Harus Kaya” berarti kita harus selalu melakukan kegiatan bermanfaat dengan rajin. Kita harus selalu belajar meningkatkan kemampuan kita. Kita harus selalu meningkatkan kreatifitas kita. Hindari kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan tidak bermanfaat. Tingkatkan terus produktifitas kita. Ketiga, kaya di sini tidak harus kaya dalam hal materi. Ada banyak jenis kekayaan lain yang juga sama pentingnya dengan kekayaan materi. Sebagai contoh adalah pengetahuan dan kebijaksanaan. Seseorang mungkin tidak kaya secara materi, tetapi ia mempunyai banyak teman yang baik. Hal itu juga merupakan kekayaan, bukan? Kesehatan adalah juga bentuk kekayaan.
.
Jangan lupa kita juga berbagi apa pun bentuk kekayaan kita pada semua makhluk. Anda berbagi artikel ini sudah merupakan suatu bentuk kebajikan. Hidup Anda akan lebih kaya.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .
.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum

SUTRA DHARANI GANAPATI EMAS YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1269)

SUTRA DHARANI GANAPATI EMAS YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1269)

,

佛說金色迦那鉢底陀羅尼經

Fo shuō jīnsè jiā nà bō dǐ tuóluóní jīng

Taisho Tripitaka 1269

.

三藏金剛智奉 詔譯

Sānzàng jīngāng zhì fèng zhào yì

Diterjemahkan dari bahasa Sansekerta ke bahasa Mandarin oleh Yang Arya Vajrabodhi.

.

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

.

Jasa pahala terjemahan ini dilimpahkan pada Empat Permata.

.

Dilarang menyebar luaskan sebagian atau seluruh terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Jika telah mendapatkan izin untuk disebar-luaskan maka tidak boleh menambah atau mengurangi apa pun yang terdapat di terjemahan ini dari awal sampai akhir, dan linknya harus tetap dicantumkan.

.

Kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan terjemahan diterima dengan senang hati.

.

Naskah berbahasa Mandarin diambil dari cbeta.

.

如是我聞。一時佛在舍衛國迦蘭竹林園。大說法愍念一切眾生。說此陀羅尼。屬金色迦那鉢底。爾時世尊即說真言曰

.

Rúshì wǒwén. Yīshí fo zài shě wèi guó jiā lán zhúlín yuán. Dà shuōfǎ mǐn niàn yīqiè zhòngshēng. Shuō cǐ tuóluóní. Shǔ jīnsè jiā nà bō dǐ. Ěr shí shìzūn jí shuō zhēnyán yuē

.

DEMIKIANLAH YANG TELAH KUDENGAR. Pada suatu ketika, Buddha sedang berada di Shravasti, yakni di Taman Hutan Kalanda Venuvana. Terdapat persamuan Dharma agung yang dihadiri oleh semua golongan makhluk guna memaklumkan dharani bernama Ganapati Emas. Pada kesempatan tersebut, Yang Dijunjungi Dunia melafalkan dharani sebagai berikut:

.

曩謨率都底(1)迦吒迦吒(2)底吒摩吒(3)起哩(4)亹拏(5)起哩(6)亹拏(7)畔惹畔惹(8)曩謨率都帝(9)護嚕捺(10)跛惹尼曳(11)娑縛賀(12)阿部多(13)浪拏乞懺(14)質多(15)曷羅(16)娑摩誐磋底(17)摩訶野(18)摩賀悉底(19)諾乞(20)曩(21)鉢羅丁(22)句跛野(23)弭(24)矩嚕矩嚕(25)祖嚕祖嚕(26)謨嚕謨嚕(27)曩謨曩謨(28) .

.

1.一.

2.二.

3.三.

4.二合.

5.二合四.

6.二合.

7.二合五.

8.二合六.

9.七.

10.八.

11.九.

12.十.

13.十一.

14.二合.

15.十二.

16.引.

17.丁以反十三.

18.十四.

19.二合十五.

20.二合.

21.十六.

22.二合.

23.引.

24.引十七.

25.十八.

26.十九.

27.二十.

28.二十一.

.

Nǎng mó lǜ dōu dǐ (1) jiā zhā jiā zhā (2) dǐ zhā mó zhā (3) qǐ lī (4) mén ná (5) qǐ lī (6) mén ná (7) pàn rě pàn rě (8) nǎng mó lǜ dōu dì (9) hù lǔ nà (10) bǒ rě ní yè (11) suō po hè (12) ābù duō (13) làng ná qǐ chàn (14) zhì duō (15) hé luó (16) suō mó é cuō dǐ (17) mó hē yě (18) mó hè xī dǐ (19) nuò qǐ (20) nǎng (21) bō luó dīng (22) jù bǒ yě (23) mǐ (24) jǔ lǔ jǔ lǔ (25) zǔ lǔ zǔ lǔ (26) mó lǔ mó lǔ (27) nǎng mó nǎng mó (28) .

.

佛告舍利弗。此是金色迦那鉢底除障難真言。若眾生受持真言者。所作諸法無不成。大驗當知。定有障難。即於白月若黑月二日八日十五日。牛糞塗地作壇種種供養所作成就。金色迦那鉢底白佛言。我當擁護持此真言者。若有眾生持此真言者。某人所須資財臥具衣服飲食金銀珍寶奴婢從不舊乏少。一切真言法速令成所。作就如意。其像形人身象頭六臂。於白上畫之。刻作用得。白檀紫檀苦練木通用。餘木不得。若綵色勿用皮膠。須用香汁及有汁木。其身正立。鼻向右曲。左上手把刀。次手把歡喜團。下手把劍棒。次手把縛折羅。下手把索。身作金色。脚蹈金山。頭上五色雲。雲內有四天王及諸仙散華。左邊有俱摩羅淨軍。右邊有阿吒薄俱元率大將。向下左畫美女。音樂供養立。右畫四大藥叉。各執器仗一半頭一猪頭一象頭一馬頭。皆著虎皮褌。作像之時莫令見雜人等。書畢 燒香清淨不食五辛。於淨室中安置其壇。方圓大小隨意作之。壇中燒安悉香白膠沈水香等。用隨餅乳粥歡喜團蘇蜜菓子種種供養。所作隨心。若鬼神難調伏者。搓白線呪之。一遍一結滿四十九結。繫左臂。一切鬼悉皆被縛一受持人。不須邪婬妄語作誑。其禁食已止芸薹葫荽五辛。不得食。故入色孝家生產處。印法并通用。諸毘那翼迦法通用。勿親惡人。同行者施之無妨

.

Fo gào shèlì fú. Cǐ shì jīnsè jiā nà bō dǐ chú zhàng nán zhēnyán. Ruò zhòngshēng shòu chí zhēnyán zhě. Suǒzuò zhū fǎ wú bùchéng. Dà yàn dāng zhī. Dìng yǒu zhàng nán. Jí yú bái yuè ruò hēi yuè èr rì bā rì shíwǔ rì. Niúfèn tú dì zuò tán zhǒngzhǒng gòngyǎng suǒzuòchéng jiù. Jīnsè jiā nà bō dǐ bái fo yán. Wǒ dāng yǒnghù chí cǐ zhēnyán zhě. Ruò yǒu zhòngshēng chí cǐ zhēnyán zhě. Mǒu rén suǒ xū zīcái wòjù yīfú yǐnshí jīnyín zhēnbǎo núbì cóng bù jiù fá shǎo. Yīqiè zhēnyán fǎ sù lìng chéng suǒ. Zuò jiù rúyì. Qí xiàng xíng rénshēn xiàng tóu liù bì. Yú bái shàng huà zhī. Kè zuòyòng dé. Báitán zǐtán kǔ liàn mù tōngyòng. Yú mù bùdé. Ruò cǎi sè wù yòng pí jiāo. Xū yòng xiāng zhī jí yǒu zhī mù. Qí shēn zhèng lì. Bí xiàng yòu qū. Zuǒ shàngshǒu bà dāo. Cì shǒu bà huānxǐ tuán. Xiàshǒu bà jiàn bàng. Cì shǒu bà fù zhé luó. Xiàshǒu bà suǒ. Shēn zuò jīnsè. Jiǎo dǎo jīnshān. Tóushàng wǔsè yún. Yún nèi yǒu sìtiānwáng jí zhū xiān sànhuá. Zuǒbiān yǒu jù mó luójìngjūn. Yòubiān yǒu ā zhā báo jù yuán lǜ dà jiàng. Xiàng xià zuǒ huà měinǚ. Yīnyuè gòngyǎng lì. Yòu huà sì dà yàochā. Gè zhí qì zhàng yībàn tóu yī zhū tóu yī xiàng tóu yī mǎtóu. Jiēzhe hǔ pí kūn. Zuò xiàng zhī shí mò lìng jiàn zá rén děng. Shū bì shāoxiāng qīngjìng bù shí wǔ xīn. Yú jìng shì zhōng ānzhì qí tán. Fāngyuán dàxiǎo suíyì zuò zhī. Tán zhōng shāo ān xī xiāng bái jiāo chénshuǐ xiāng děng. Yòng suí bǐng rǔ zhōu huānxǐ tuán sū mì guǒzi zhǒngzhǒng gòngyǎng. Suǒ zuò suíxīn. Ruò guǐshén nán tiáo fú zhě. Cuō báixiàn zhòu zhī. Yībiàn yī jié mǎn sìshíjiǔ jié. Xì zuǒ bì. Yīqiè guǐ xījiē bèi fù yī shòu chí rén. Bù xū xié yín wàngyǔ zuò kuáng. Qí jìn shí yǐ zhǐ yún tái hú suī wǔ xīn. Bùdé shí. Gù rù sè xiào jiā shēngchǎn chǔ. Yìn fǎ bìng tōngyòng. Zhū pí nà yì jiā fǎ tōngyòng. Wù qīn èrén. Tóngxíng zhě shī zhī wúfáng

.

Buddha memberitahu Sariputra, “Dharani Ganapati Emas ini merupakan penyirna segenap bencana. Barangsiapa menerima dan mempertahankan dharani ini, yang merupakan Dharma tiada bandingannya, ia akan memahami segenap kebijaksanaan. Jikalau terjadi bencana, maka saat bulan baru atau bulan pertama, selama dua hari, delapan hari atau lima belas hari, dirikanlah altar yang terbuat dari tanah bercampur gomaya serta haturkan berbagai persembahan; sehingga dapat membuahkan hasil sempurna. Ganapati Emas berkata pada Buddha, “Aku telah menerima dan mempertahankan dharani ini. Jikalau ada makhluk hendak mempraktikkan dharani ini, ia pasti akan memperoleh keberuntungan, pakaian, makanan, minuman, beserta harta kekayaan berupa emas dan perak, tanpa pernah berkurang sedikit pun. Seluruh dharma dharani dengan cepat akan membuahkan hasil. Apa yang diinginkan akan terwujud.” Wujud Beliau (Ganapati Emas) adalah bertubuh manusia, berkepala gajah, dan berlengan enam. Buatlah gambarnya seperti itu atau pahatlah rupang Beliau dengan menggunakan bahan berupa kayu cendana putih, cendana ungu, atau kayu kulian. Selain kayu tidak diperbolehkan. Mengenai lapisan luarnya jangan gunakan getah karet, melainkan gunakan getah harum di antara pohon-pohon yang mengeluarkan getah. Tubuh Beliau dalam keadaan tegak. Belalainya mengarah ke sebelah kanan. Tangan kiri paling atas memegang pisau. Terdapat tangan yang memegang bola pemancar kebahagiaan. Tangan yang bawah memegang tongkat berujung pedang. Terdapat tangan yang memegang vajra. Tangan yang bawah satunya memegang tali. Tubuh Beliau berwarna keemasan. Kaki Beliau menginjak gunung emas. Di atas kepala Beliau terdapat awan lima warna. Di dalam awan tersebut terdapat Catuhmaharajika beserta para dewa menabur bunga. Di sebelah kiri Beliau tampak seluruh balatentara moluo. Di sebelah kanan Beliau terdapat jenderal besar azhabojuyuanlu. Pada bagian bawah kiri Beliau gambarlah gadis rupawan sedang mempersembahkan pagelaran musik. Pada bagian bawah kanan gambarlah empat yaksha agung. Keempatnya memegang senjata. Yang pertama berkepala kambing. Yang kedua berkepala babi. Yang ketiga berkepala gajah. Yang keempat berkepala kuda. Mereka semua mengenakan jubah kulit harimau. Saat membuat rupang-rupang itu jangan sampai terlihat orang lain. Setelah selesai, bakarlah dupa dan persembahkan lima jenis makanan murni, tetapi hindarkan makanan pahit. Tempatkan altar di tengah-tengah ruang yang bersih. Ukurannya adalah sesuai kehendak hati masing-masing. Di bagian tengah altar, bakarlah dupa, getah putih, dupa chenshui. Persembahkanlah kue bing, bubur susu, dan makanan berbentuk bola pemancar kebahagiaan, madu, buah-buahan, dan berbagai macam persembahan lainnya. Atur persembahan sekehendak hati masing-masing. Bila mengalami gangguan makhluk halus, ambil tali berwarna putih. Buatlah simpul dan setiap kali membuatnya lafalkan mantra, hingga seluruhnya mencapai empat puluh sembilan simpul. Selanjutnya ikatkan pada tangan kiri. Seluruh makhluk halus itu akan terikat oleh tali tersebut. [Praktisi] tidak diperkenankan mengucapkan kata-kata bernuansa kejahatan atau kebohongan. Ia hendaknya menghindarkan diri dari menyantap makanan berupa yin, tai, hu, sui, dan lima jenis makanan pahit. Jangan menerima makanan dari rumah tangga yang baru saja melahirkan anak. Gunakan botol bermeterai Dharma. Gunakan seluruh Dharma Vinayaka. Jangan berdekatan dengan orang-orang jahat. Lakukan tindakan yang tidak membahayakan makhluk lain.

.

同行者施之無妨金色迦那鉢底經

Sutra Ganapati Emas Yang Disabdakan Buddha telah selesai dibabarkan.

TENTANG DAUN KELOR

TENTANG DAUN KELOR.

.
Ivan Taniputera.
09 Mei 2020
.
.
Hari ini saya akan berbagi saja mengenai daun kelor (Moringa oleifera). Menurut penuturan orang-orang tua dulu, daun kelor mempunyai berbagai manfaat dari sisi supranatural. Sewaktu kecil dahulu saya mendengar mengenai orang yang semasa hidupnya mempelajari ilmu tertentu. Konon, orang yang mempelajari ilmu tersebut akan sulit meninggal. Meski sudah sakit berat, ajal tidak akan kunjung menjemputnya. Akibatnya, orang itu akan sangat menderita. Untuk menghilangkan ilmunya, orang itu harus dipukul dengan setangkai daun kelor. Barulah ia dapat meninggal dunia dengan tenang.
.
Ada juga orang yang memberitahukan pada saya mengenai kegunaan lain daun kelor. Konon daun kelor dapat juga dipergunakan mengobati penyakit supranatural; yakni penyakit yang sulit dideteksi secara medis. Orang yang menderita penyakit supranatural ini akan merasa sakit, tetapi dokter tidak dapat mengobati penyakitnya. Daun kelor katanya dapat dipergunakan untuk menyembuhkan penyakit semacam ini.
.
Daun kelor juga dapat dipergunakan untuk menangkal berbagai kekuatan negatif. Salah satu caranya adalah daun kelor dicampur dengan air mandi.
.
Dari sisi kesehatan, daun kelor katanya dapat dipergunakan pula mengobati berbagai penyakit, tetapi kita tidak akan membahasnya pada artikel singkat ini.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .
.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum

INI ADALAH MASA KESEMPATAN

INI ADALAH MASA KESEMPATAN

.
Ivan Taniputera.
27 April 2020.
.
Saat ini, tentu banyak di antara pada pembaca yang bekerja dari rumah (work from home). Barangkali tidak sedikit pula yang sudah mulai bosan berada di rumah terus. Meskipun demikian, jika kita renungkan secara seksama, maka ini merupakan masa kesempatan. Suatu kesempatan harus dimanfaatkan dengan baik. Kesempatan apakah? Ini merupakan masa kesempatan yang sangat baik karena dengan lebih banyak berdiam di rumah, Anda jadi lebih memiliki banyak waktu menggali lebih jauh apa rencana Anda bagi masa depan. Seringkali dikarenakan kesibukan kita tidak mempunyai waktu merumuskan rencana bagi masa depan kita. Akhirnya, kita hanya terseret saja oleh arus kehidupan. Kini Anda mempunyai banyak kesempatan membuat peta masa depan Anda. Ini merupakan kesempatan membuat perencanaan bagaimana mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Beranikan diri Anda untuk bermimpi dan rencanakan cara mewujudkannya.
.
Anda dapat memulainya dengan mengambil alat tulis apa saja dan selembar kertas. Jika Anda terbiasa menulis buku harian (diary) maka Anda boleh menggunakan buku harian Anda. Anda juga boleh menuliskannya di komputer Anda. Pertama-tama, gali seluruh impian Anda. Anda boleh tuangkan dalam bentuk tulisan, gambar, sketsa, dan bentuk apa saja yang Anda kehendaki. Tidak perlu malu bermimpi, asalkan itu baik bagi diri Anda dan sesama manusia. Setelah itu, Anda buat perencanaan bagaimana agar mimpi-mimpi itu terwujud. Anda boleh menuangkannya dalam bentuk tulisan, tabel, gambar, dan lain sebagainya. Janganlah terburu-buru. Tuliskan atau gambar apa saja yang terlintas dalam pikiran Anda, terkait perencanaan tersebut. Simpan baik-baik apa yang Anda hasilkan. Barangkali Anda perlu menambahkan sesuatu atau merevisinya. Jika seluruh rencana sudah matang, maka berikrarlah untuk mengikuti peta atau rencana yang telah Anda buat itu. Kini Anda sudah mempunyai perencanaan bagi masa depan Anda.
.
Anda dapat juga menggali kembali bakat atau kemampuan Anda. Barangkali semasa kecil dahulu Anda mempunyai suatu bakat atau talenta yang terlupakan karena diharuskan studi atau bekerja. Kini Anda mempunyai kesempatan untuk menggalinya kembali. Jika Anda suka menulis, maka mulailah membuat suatu karya. Jika Anda suka menggambar, maka buatlah sketsa-sketsa. Barangkali di masa mendatang bakat atau talenta itu dapat menghidupi Anda beserta keluarga.
.
Ingatlah bahwa segala sesuatu pasti membawa sisi positif. Mulailah dari sekarang. Jangan tunda-tunda lagi.
.
Berikut ini, saya telah membuat wallpaper yang dapat digunakan oleh mereka yang masih mempunyai mimpi-mimpi bagi masa depannya. Gambar wallpaper ini diharapkan dapat menambah semangat beserta kekuatan dalam mewujudkan mimpi-mimpi itu. Begitu pula, jika ada di antara para pembaca yang merasa tidak mempunyai mimpi bagi masa depannya, maka pergunakanlah gambar wallpaper. Boleh pula menjadikan gambar wallpaper ini sebagai obyek meditasi. Gambar ini tentunya akan paling bermanfaat bagi mereka yang begitu memandangnya merasakan semacam ketertarikan atau afinitas dalam batinnya.
.
.
Anda juga boleh membagikan artikel dan gambar wallpaper ini bagi sahabat-sahabat Anda, khususnya mereka yang masih memerlukan mimpi-mimpi bagi masa depannya. Suatu impian dapat menjadi penyemangat kehidupan. Itulah sebabnya, setiap orang perlu mimpi bagi masa depannya. Tentu saja, yang dimaksud di sini adalah mimpi yang baik dan realistis. Mimpi yang baik adalah impian yang bermanfaat bagi diri Anda dan semua makhluk. Anda membantu orang lain, maka kebajikan itu akan terpulang kembali pada diri Anda.
.
BERANI BERMIMPI = BERANI MEWUJUDKANNYA.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .
.
.
PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum

KESAKSIAN: RUMAH TANGGA MENJADI TENTRAM DAN TENANG SETELAH MENGIKUTI SARAN SAYA

KESAKSIAN: RUMAH TANGGA MENJADI TENTRAM DAN TENANG SETELAH MENGIKUTI SARAN SAYA.

.
Ivan Taniputera.
26 April 2020.
.
Beberapa hari yang lalu, saya menerima pesan melalui WA dari salah seorang klien dan sahabat. Isi pesan WA itu adalah kesaksiannya mengenai rumah tangga menjadi tentram dan tenang setelah mengikuti saran saya. Berikut ini adalah kesaksiannya:
.

.

Transkrip:
.
“Puji tuhan ko, RT saya skrg lbh adem dr biasanya berkat saran ko ivan, semoga menyusul rejekinya.”
.
Saya sengat senang setiap kali mendengar berita baik berupa kesaksian seperti ini. Kunci keberuntungan sejati adalah melalui melakukan kebajikan setiap hari. Itulah sebabnya, penting sekali bagi setiap hari melakukan kebajikan. Saya mendoakan agar sahabat dan klien itu bertambah sukses serta bahagia.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .
.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum

RIBUAN CACING KELUAR DARI DALAM TANAH

RIBUAN CACING KELUAR DARI DALAM TANAH.

.

Ivan Taniputera.

22 April 2020.

.

.

Baru-baru ini, kita mendengar berita mengenai ribuan cacing keluar dari dalam tanah. Beberapa pihak sudah memberikan berbagai penjelasan ilmiahnya. Karena saya tidak menguasai bidang tersebut, saya tidak akan menanggapi dan mengulas fenomena tersebut dari sisi ilmiah. Saya akan mencoba membahasnya dari sisi metafisika atau supranatural.

.

Dari sisi metafisika dan supranatural, maka kita mengetahui bahwa alam sering memberikan berbagai pertanda (Jawa: sanepan). Kita dapat mencoba mengartikannya sebagai berikut.

.

1.Cacing merupakan sesuatu yang menjijikkan. Keluarnya cacing-cacing itu dapat kita artikan sebagai peringatan agar manusia lebih banyak berdiam di rumah saja, selama itu memungkinkan.

2.Cacing-cacing itu mungkin merupakan pertanda akan terjadinya sesuatu. Karena itu, manusia hendaknya tetap waspada. Sekali lagi, lebih baik berdiam diri saja di rumah.

.

Beberapa teman yang menekuni ilmu warisan leluhur menyarankan agar kita memasang pring (bambu) apus di depan rumah kita. Maknanya barangkali adalah menghapus bencana beserta marabahaya. Tidak ada salahnya kita turut memasang bambu tersebut. Saya juga sudah mengikuti petunjuk para sahabat tersebut.

.

.

Apa yang saya sampaikan di sini hanya sekedar ramalan saja yang belum tentu terbukti kebenarannya. Kendati demikian, di tengah wabah ini memang lebih aman bila kita berdiam di rumah saja, sejauh hal tersebut memungkinkan. Kita hendaknya juga senantiasa berbuat kebajikan. Setelah berakhirnya wabah ini, kita sangat perlu mengubah pola pandang kita tentang kesuksesan. Sebelumnya, sebagian besar di antara kita memandang bahwa kesuksesan itu dinilai dari materi. Pola pikir ini sudah saatnya diubah. Jangan kita mengagumi orang lain karena keberhasilannya secara materi. Pada kenyataannya, orang-orang yang bersedia berdiam di rumah saat wabah adalah pahlawan yang sesungguhnya. Orang memilih berdiam di rumah adalah orang-orang yang lebih layak kita kagumi. Orang-orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu keinginannya lebih layak dikagumi ketimbang orang bergelimang materi.

.

Terlepas dari semua itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dunia ini segera terbebas dari segenap bencana, termasuk wabah penyakit.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .

.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum

PENGALAMAN SUPRANATURAL SEORANG SAHABAT: MENDAPATKAN KONTAK SPIRITUAL DENGAN DEWA

PENGALAMAN SUPRANATURAL SEORANG SAHABAT: MENDAPATKAN KONTAK SPIRITUAL DENGAN DEWA.

.
Ivan Taniputera.
14 April 2020.
.
.
Saya mendapatkan pesan sebagai berikut dari seorang sahabat:
.
“Selamat pagi. Maaf ganggu ko. Saya mau cerita sedikit. Sekitar thn 2005-2006 di bio XXX, selagi saya liam keng di depan altar, tiba² dr kepala sampai badan bergetar hebat, saya tdk bisa bergerak atau bangun. Sdh itu secara bertahap dlm beberapa bln dan thn ada perubahan secara spiritual dan kemampuan healing nya jg keluar. Sedari itu sampai sekarang, kalau saya sedang melakukan healing, liam keng, atau meditasi, kepala bergetar. Kalau kasus pasiennya agak berat atau kadang sewaktu liam keng, dr kepala sampai badan begetar ringan. Saya sdh cari tahu kasus spt saya, tp blm pernah dpt jawaban yg pas. Pernah tahu kasus spt ini ko? Kamsia.”
.
.
Karena ini merupakan sesuatu yang sangat menarik, maka saya meminta izin menuangkannya ke dalam bentuk artikel. Saya akan memberikan tanggapan sebagai berikut. Ini merupakan pengalaman spiritual yang sangat baik. Menandakan adanya kontak batin dengan dewa atau makhluk suci. Para makhluk suci itu hendak menitipkan kemampuan penyembuhan pada sahabat tersebut. Itulah sebabnya, perlu tetap menjalankan meditasi dan pembacaan paritta/sutra dengan teratur. guna menjaga agar aliran energi spiritual tetap berlangsung. Sebagai saran, maka boleh mengambil segenggam abu dari dewa bersangkutan dan dibungkus dalam kantong merah. Selanjutnya kantong diberi tali merah dan dibuat sebagai kalung, yang dapat dikenakan saat melakukan kegiatan penyembuhan. Apabila sedang berada di kamar atau tidak melakukan kegiatan penyembuhan, maka kantong itu dapat digantungkan di sisi tempat tidur, yakni dekat dengan kepala Anda. Dengan kata lain, harus ditaruh di tempat yang terhormat. Tentu saja, pengambilan abu itu harus mendapatkan izin dari dewa bersangkutan. Apabila Anda sudah mempunyai tempat sendiri yang permanen, maka di tempat praktik dapat dipasang altar beserta bendera dewa. Energi spiritual itu akan mengalir makin kuat.
.
Sebagai tambahan, jika para pembaca ada yang mendapatkan pengalaman spiritual senada, penting sekali menjaga keselarasan dengan dewa terkait. Anda perlu mengetahui apa karakteristik dewa tersebut. Sebagai contoh, bila dewa itu menjunjung prinsip keadilan dan kejujuran, maka demikian pula Anda. Jangan melanggar pantangan.
.
Saya juga pernah membaca buku yang memuat pengalaman-pengalaman spiritual senada.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

HU PELINDUNG JANIN YANG DIMUAT DI BUKU ALMANAK TONGSHU

HU PELINDUNG JANIN YANG DIMUAT DI BUKU ALMANAK TONGSHU.

.
Ivan Taniputera.
13 April 2020.
.
Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi hu pelindung janin yang dibuat di buku almanak Tongshu.
.
.
Pada halaman di atas nampak terdapat dua hu. Hu yang atas terdapat keterangan berbunyi “hu pelindung janin” (保胎靈符, Bǎo tāi língfú). Masih pada hu yang atas tertulis 灵符救母內子全 (Língfú jiù mǔ nèi zǐ quán), yang berarti “Hu untuk menyelamatkan ibu dan anak secara keseluruhan.”
.
Sementara itu, hu di bawahnya terdapat keterangan berbunyi “hu lima penjuru enam Jia bagi kesalahan besar” (六甲大犯五方靈符, Liùjiǎ dà fàn wǔ fāng língfú). Hu yang bawah ini nampaknya sebagai perlindungan jika ibu yang sedang hamil melanggar berbagai pantangan. Tertulis pula nama Beidou (北斗) atau Bintang Gantang Utara.
.
Terdapat penjelasan bahwa hu yang atas ditulis pada sehelai kertas, dibakar, dan abunya ditaruh pada air.
.
Menariknya, pada halaman di atas digambarkan perkembangan janin bulan demi bulan hingga saat dilahirkan. Artikel ini bukan merupakan anjuran agar Anda menggunakan hu karena pada saat ini dunia kedokteran sudah maju. Tujuan artikel ini hanya sekedar berbagi pengetahuan saja. Ibu hamil tetap disarankan memeriksakan diri ke dokter secara teratur.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

JIMAT DARI PRIMBON TULISAN TANGAN UNTUK KESELAMATAN DAN TERPENUHINYA KEINGINAN

JIMAT DARI PRIMBON TULISAN TANGAN UNTUK KESELAMATAN DAN TERPENUHINYA KEINGINAN.

.

Ivan Taniputera.

31 Maret 2020.

.

Pada kesempatan kali ini, di tengah situasi krisis dan ketakutan beserta kelesuan akibat wabah, saya akan berbagi jimat berasal dari primbon tulisan tangan atau dalam bentuk manuskrip, sebagai berikut.

.

 

.

Mengenai kegunaan jimat itu tertulis dalam aksara Jawa sebagai berikut:

“Karahayon, kawujudaning pepenginan.”

.

Terjemahannya adalah:

“Keselamatan atau kesejahteraan, terwujudnya keinginan atau harapan.”

.

Selanjutnya, pada jimat itu terdapat tulisan “Rahayu” atau “Selamat dan sejahtera.”

.

Adapun ritual (laku) yang harus dijalankan adalah “mutih tigang dinteng” atau terjemahannya: “hanya menyantap nasi putih dan air selama tiga hari.” Setelah melakukan ritual tersebut barulah kita dapat menuliskan jimat itu di atas sehelai kertas.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .

.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

FOTO BULAN KIRIMAN SEORANG SAHABAT

FOTO BULAN KIRIMAN SEORANG SAHABAT.

.

Ivan Taniputera.

1 April 2020.

.

Saya baru saja mendapatkan gambar bulan kiriman seorang sahabat.

.

.

Saya tidak mengetahui apakah foto tersebut asli atau tidak. Berdasarkan foto yang dikirim itu, nampak sesosok wajah sedang marah. Apabila foto di atas benar, maka ini mencerminkan alam yang sedang marah pada manusia. Itulah sebabnya, manusia perlu berhenti mencemari dan merusak alam. Saat berjangkitnya wabah ini, kita menyaksikan bahwa kemacetan hilang, sehingga polusi menjadi jauh berkurang. Berdasarkan apa yang dialami saat ini, kita menyadari bahwa kita sebenarnya sanggup mengurangi polusi. Dengan berdiam di rumah kita dapat mengurangi polusi. Itulah sebabnya, meski wabah telah berlalu, kita hendaknya juga tetap menahan diri dari bepergian. Tujuannya agar udara kita tetap bebas dari polusi. Jika saat wabah kita sanggup berdiam di rumah, maka demikian pula setelah berlalunya wabah. Lebih baik berdiam di rumah dan melakukan meditasi. Manusia telah bersikap serakah, sehingga mengakibatkan alam menjadi rusak. Kini alam sedang berupaya menyembuhkan dirinya sendiri.

.

Foto di atas secara supranatural nampaknya merupakan pertanda kurang baik, khususnya bagi daerah atau kawasan tempat diambilnya foto itu. Oleh karenanya, bagi yang tinggal di kawasan itu saya menyarankan ritual penolak marabahaya sebagai berikut.

.

Pada jam 12 tengah malam, bersama dengan seluruh anggota keluarga yang berdiam di rumah tersebut, mengucapkan doa pertobatan di depan pintu utama rumah. Mohon pengampunan menurut agama dan kepercayaan masing-masing atas segenap kesalahan dan juga memohon perlindungan. Bagi yang beragama Buddha dapat mempersembahkan dupa sebanyak 12 batang. Namun tidak perlu setiap anggota keluarga mempersembahkan 12 batang dupa. Bagi setiap rumah atau keluarga cukup 12 batang dupa saja. Hal ini dapat dilakukan selama beberapa malam. Namun jika tidak tersedia dupa, maka cukup memohon pengampunan saja dengan tulus. Apabila mempunyai balkon yang menghadap ke depan rumah, maka kegiatan ini boleh juga dilakukan di balkon tersebut. Selanjutnya, perlu melakukan banyak kebajikan dan bila selama ini melakukan kesalahan, maka hal tersebut harus dihentikan. Langkah penolak bahaya berikutnya adalah dengan menyiramkan air bekas cucian beras di depan rumah. Tempelkan pula kertas merah di atas pintu rumah. Lebih baik lagi bila kita sanggup bervegetarian.

.

Demikianlah beberapa kias atau penangkal yang dapat dilakukan. Yang terpenting adalah kita senantiasa melakukan banyak kebaikan.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .

.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum