RENUNGAN: HAKIKAT JATI DIRI ASALI YANG TIDAK BERBENTUK

RENUNGAN: HAKIKAT JATI DIRI ASALI YANG TIDAK BERBENTUK.

.
Ivan Taniputera.
31 Mei 2020.
.

.

Topik renungan kita kali ini barangkali agak berat. Mungkin hanya beberapa pembaca saja yang sanggup memahaminya. Kita akan sedikit membicarakan mengenai hakikat jati diri asali. Apa yang dinamakan hakikat jati diri asali tersebut, tidak berbentuk dan juga tidak bernama. Namun karena keterpaksaan dan agar mudah dipahami kita akan menyebutnya sebagai “hakikat jati diri asali.” Tetapi yang patut diketahui “hakikat jati diri asali” itu pun sebenarnya juga bukan namanya. Nama itu terpaksa diberikan agar mudah dikomunikasikan.
.
Hakikat jati diri asali itu tidak berbentuk atau tidak mempunyai rupa. Kendati demikian, pikiran konseptual kita yang membeda-bedakan telah memberinya suatu wujud. Itulah sebabnya, “wujud” itu karena “diberikan” bukan merupakan sesuatu yang sejati atau asali. Alasannya sangat sederhana, yakni karena awalnya memang tidak ada “wujud-wujud” semacam itu. Sayangnya, orang lalu menganggap “wujud-wujud” itu sebagai sesuatu yang asali dan sejati. Mereka lalu kehilangan esensi yang sebenarnya.
.
Itulah sebabnya, kita perlu kembali pada esensi hakikat jati diri asali yang tidak berwujud itu. Salah satu caranya adalah melalui keberanian mendekonstruksi pikiran-pikiran konseptual kita yang membeda-bedakan. Ini mungkin sangat berat dan memerlukan keberanian luar biasa. Kita perlu mendekonstruksinya lapis demi lapis, yakni seperti membuka lapisan demi lapisan bawang. Proses dekonstruksi itu harus dilakukan lapis demi lapis. Setelah seluruh lapisan dibuka, apakah yang tersisa? Tidak ada apa-apa. Kekosongan. Kesunyataan.
.
Agar jelas, kita akan memberikan suatu ilustrasi berupa pasir di pantai. Pasir itu asalnya tidak berbentuk, tetapi dengan menggunakan media cetakan, kita membentuknya menjadi beraneka ragam wujud. Wujud-wujud itu ada karena cetakan, yang mewakili pikiran konseptual membeda-bedakan kita. Namun sewaktu kita menghancurkan wujud-wujud dari pasir itu dan menggabungkannya kembali menuju keutuhan, kita dapatkan kembali pasir yang tidak berbentuk; yakni kembali seperti asalnya. Kita patut mengingat pula bahwa meski wujud-wujud itu kelihatannya berbeda, tetapi hakikatnya adalah pasir juga.
.
Artikel ini bukan hendak menyatakan bahwa pikiran konseptual tidak perlu. Hanya saja kita perlu menyadari bahwa itu hanya sebuah sarana atau metodologi saja dan tidak melekat padanya. Itu hanya sebuah perkakas, tetapi bukan tujuan atau hasil akhirnya. Seluruh perkakas hendaknya digunakan secara bijaksana dengan tujuan mewujudkan kebajikan.
.
Apakah Anda dapat memahami filosofi ini? Marilah renungkan bersama.

SUTRA DHARANI GANAPATI EMAS YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1269)

SUTRA DHARANI GANAPATI EMAS YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1269)

,

佛說金色迦那鉢底陀羅尼經

Fo shuō jīnsè jiā nà bō dǐ tuóluóní jīng

Taisho Tripitaka 1269

.

三藏金剛智奉 詔譯

Sānzàng jīngāng zhì fèng zhào yì

Diterjemahkan dari bahasa Sansekerta ke bahasa Mandarin oleh Yang Arya Vajrabodhi.

.

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

.

Jasa pahala terjemahan ini dilimpahkan pada Empat Permata.

.

Dilarang menyebar luaskan sebagian atau seluruh terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Jika telah mendapatkan izin untuk disebar-luaskan maka tidak boleh menambah atau mengurangi apa pun yang terdapat di terjemahan ini dari awal sampai akhir, dan linknya harus tetap dicantumkan.

.

Kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan terjemahan diterima dengan senang hati.

.

Naskah berbahasa Mandarin diambil dari cbeta.

.

如是我聞。一時佛在舍衛國迦蘭竹林園。大說法愍念一切眾生。說此陀羅尼。屬金色迦那鉢底。爾時世尊即說真言曰

.

Rúshì wǒwén. Yīshí fo zài shě wèi guó jiā lán zhúlín yuán. Dà shuōfǎ mǐn niàn yīqiè zhòngshēng. Shuō cǐ tuóluóní. Shǔ jīnsè jiā nà bō dǐ. Ěr shí shìzūn jí shuō zhēnyán yuē

.

DEMIKIANLAH YANG TELAH KUDENGAR. Pada suatu ketika, Buddha sedang berada di Shravasti, yakni di Taman Hutan Kalanda Venuvana. Terdapat persamuan Dharma agung yang dihadiri oleh semua golongan makhluk guna memaklumkan dharani bernama Ganapati Emas. Pada kesempatan tersebut, Yang Dijunjungi Dunia melafalkan dharani sebagai berikut:

.

曩謨率都底(1)迦吒迦吒(2)底吒摩吒(3)起哩(4)亹拏(5)起哩(6)亹拏(7)畔惹畔惹(8)曩謨率都帝(9)護嚕捺(10)跛惹尼曳(11)娑縛賀(12)阿部多(13)浪拏乞懺(14)質多(15)曷羅(16)娑摩誐磋底(17)摩訶野(18)摩賀悉底(19)諾乞(20)曩(21)鉢羅丁(22)句跛野(23)弭(24)矩嚕矩嚕(25)祖嚕祖嚕(26)謨嚕謨嚕(27)曩謨曩謨(28) .

.

1.一.

2.二.

3.三.

4.二合.

5.二合四.

6.二合.

7.二合五.

8.二合六.

9.七.

10.八.

11.九.

12.十.

13.十一.

14.二合.

15.十二.

16.引.

17.丁以反十三.

18.十四.

19.二合十五.

20.二合.

21.十六.

22.二合.

23.引.

24.引十七.

25.十八.

26.十九.

27.二十.

28.二十一.

.

Nǎng mó lǜ dōu dǐ (1) jiā zhā jiā zhā (2) dǐ zhā mó zhā (3) qǐ lī (4) mén ná (5) qǐ lī (6) mén ná (7) pàn rě pàn rě (8) nǎng mó lǜ dōu dì (9) hù lǔ nà (10) bǒ rě ní yè (11) suō po hè (12) ābù duō (13) làng ná qǐ chàn (14) zhì duō (15) hé luó (16) suō mó é cuō dǐ (17) mó hē yě (18) mó hè xī dǐ (19) nuò qǐ (20) nǎng (21) bō luó dīng (22) jù bǒ yě (23) mǐ (24) jǔ lǔ jǔ lǔ (25) zǔ lǔ zǔ lǔ (26) mó lǔ mó lǔ (27) nǎng mó nǎng mó (28) .

.

佛告舍利弗。此是金色迦那鉢底除障難真言。若眾生受持真言者。所作諸法無不成。大驗當知。定有障難。即於白月若黑月二日八日十五日。牛糞塗地作壇種種供養所作成就。金色迦那鉢底白佛言。我當擁護持此真言者。若有眾生持此真言者。某人所須資財臥具衣服飲食金銀珍寶奴婢從不舊乏少。一切真言法速令成所。作就如意。其像形人身象頭六臂。於白上畫之。刻作用得。白檀紫檀苦練木通用。餘木不得。若綵色勿用皮膠。須用香汁及有汁木。其身正立。鼻向右曲。左上手把刀。次手把歡喜團。下手把劍棒。次手把縛折羅。下手把索。身作金色。脚蹈金山。頭上五色雲。雲內有四天王及諸仙散華。左邊有俱摩羅淨軍。右邊有阿吒薄俱元率大將。向下左畫美女。音樂供養立。右畫四大藥叉。各執器仗一半頭一猪頭一象頭一馬頭。皆著虎皮褌。作像之時莫令見雜人等。書畢 燒香清淨不食五辛。於淨室中安置其壇。方圓大小隨意作之。壇中燒安悉香白膠沈水香等。用隨餅乳粥歡喜團蘇蜜菓子種種供養。所作隨心。若鬼神難調伏者。搓白線呪之。一遍一結滿四十九結。繫左臂。一切鬼悉皆被縛一受持人。不須邪婬妄語作誑。其禁食已止芸薹葫荽五辛。不得食。故入色孝家生產處。印法并通用。諸毘那翼迦法通用。勿親惡人。同行者施之無妨

.

Fo gào shèlì fú. Cǐ shì jīnsè jiā nà bō dǐ chú zhàng nán zhēnyán. Ruò zhòngshēng shòu chí zhēnyán zhě. Suǒzuò zhū fǎ wú bùchéng. Dà yàn dāng zhī. Dìng yǒu zhàng nán. Jí yú bái yuè ruò hēi yuè èr rì bā rì shíwǔ rì. Niúfèn tú dì zuò tán zhǒngzhǒng gòngyǎng suǒzuòchéng jiù. Jīnsè jiā nà bō dǐ bái fo yán. Wǒ dāng yǒnghù chí cǐ zhēnyán zhě. Ruò yǒu zhòngshēng chí cǐ zhēnyán zhě. Mǒu rén suǒ xū zīcái wòjù yīfú yǐnshí jīnyín zhēnbǎo núbì cóng bù jiù fá shǎo. Yīqiè zhēnyán fǎ sù lìng chéng suǒ. Zuò jiù rúyì. Qí xiàng xíng rénshēn xiàng tóu liù bì. Yú bái shàng huà zhī. Kè zuòyòng dé. Báitán zǐtán kǔ liàn mù tōngyòng. Yú mù bùdé. Ruò cǎi sè wù yòng pí jiāo. Xū yòng xiāng zhī jí yǒu zhī mù. Qí shēn zhèng lì. Bí xiàng yòu qū. Zuǒ shàngshǒu bà dāo. Cì shǒu bà huānxǐ tuán. Xiàshǒu bà jiàn bàng. Cì shǒu bà fù zhé luó. Xiàshǒu bà suǒ. Shēn zuò jīnsè. Jiǎo dǎo jīnshān. Tóushàng wǔsè yún. Yún nèi yǒu sìtiānwáng jí zhū xiān sànhuá. Zuǒbiān yǒu jù mó luójìngjūn. Yòubiān yǒu ā zhā báo jù yuán lǜ dà jiàng. Xiàng xià zuǒ huà měinǚ. Yīnyuè gòngyǎng lì. Yòu huà sì dà yàochā. Gè zhí qì zhàng yībàn tóu yī zhū tóu yī xiàng tóu yī mǎtóu. Jiēzhe hǔ pí kūn. Zuò xiàng zhī shí mò lìng jiàn zá rén děng. Shū bì shāoxiāng qīngjìng bù shí wǔ xīn. Yú jìng shì zhōng ānzhì qí tán. Fāngyuán dàxiǎo suíyì zuò zhī. Tán zhōng shāo ān xī xiāng bái jiāo chénshuǐ xiāng děng. Yòng suí bǐng rǔ zhōu huānxǐ tuán sū mì guǒzi zhǒngzhǒng gòngyǎng. Suǒ zuò suíxīn. Ruò guǐshén nán tiáo fú zhě. Cuō báixiàn zhòu zhī. Yībiàn yī jié mǎn sìshíjiǔ jié. Xì zuǒ bì. Yīqiè guǐ xījiē bèi fù yī shòu chí rén. Bù xū xié yín wàngyǔ zuò kuáng. Qí jìn shí yǐ zhǐ yún tái hú suī wǔ xīn. Bùdé shí. Gù rù sè xiào jiā shēngchǎn chǔ. Yìn fǎ bìng tōngyòng. Zhū pí nà yì jiā fǎ tōngyòng. Wù qīn èrén. Tóngxíng zhě shī zhī wúfáng

.

Buddha memberitahu Sariputra, “Dharani Ganapati Emas ini merupakan penyirna segenap bencana. Barangsiapa menerima dan mempertahankan dharani ini, yang merupakan Dharma tiada bandingannya, ia akan memahami segenap kebijaksanaan. Jikalau terjadi bencana, maka saat bulan baru atau bulan pertama, selama dua hari, delapan hari atau lima belas hari, dirikanlah altar yang terbuat dari tanah bercampur gomaya serta haturkan berbagai persembahan; sehingga dapat membuahkan hasil sempurna. Ganapati Emas berkata pada Buddha, “Aku telah menerima dan mempertahankan dharani ini. Jikalau ada makhluk hendak mempraktikkan dharani ini, ia pasti akan memperoleh keberuntungan, pakaian, makanan, minuman, beserta harta kekayaan berupa emas dan perak, tanpa pernah berkurang sedikit pun. Seluruh dharma dharani dengan cepat akan membuahkan hasil. Apa yang diinginkan akan terwujud.” Wujud Beliau (Ganapati Emas) adalah bertubuh manusia, berkepala gajah, dan berlengan enam. Buatlah gambarnya seperti itu atau pahatlah rupang Beliau dengan menggunakan bahan berupa kayu cendana putih, cendana ungu, atau kayu kulian. Selain kayu tidak diperbolehkan. Mengenai lapisan luarnya jangan gunakan getah karet, melainkan gunakan getah harum di antara pohon-pohon yang mengeluarkan getah. Tubuh Beliau dalam keadaan tegak. Belalainya mengarah ke sebelah kanan. Tangan kiri paling atas memegang pisau. Terdapat tangan yang memegang bola pemancar kebahagiaan. Tangan yang bawah memegang tongkat berujung pedang. Terdapat tangan yang memegang vajra. Tangan yang bawah satunya memegang tali. Tubuh Beliau berwarna keemasan. Kaki Beliau menginjak gunung emas. Di atas kepala Beliau terdapat awan lima warna. Di dalam awan tersebut terdapat Catuhmaharajika beserta para dewa menabur bunga. Di sebelah kiri Beliau tampak seluruh balatentara moluo. Di sebelah kanan Beliau terdapat jenderal besar azhabojuyuanlu. Pada bagian bawah kiri Beliau gambarlah gadis rupawan sedang mempersembahkan pagelaran musik. Pada bagian bawah kanan gambarlah empat yaksha agung. Keempatnya memegang senjata. Yang pertama berkepala kambing. Yang kedua berkepala babi. Yang ketiga berkepala gajah. Yang keempat berkepala kuda. Mereka semua mengenakan jubah kulit harimau. Saat membuat rupang-rupang itu jangan sampai terlihat orang lain. Setelah selesai, bakarlah dupa dan persembahkan lima jenis makanan murni, tetapi hindarkan makanan pahit. Tempatkan altar di tengah-tengah ruang yang bersih. Ukurannya adalah sesuai kehendak hati masing-masing. Di bagian tengah altar, bakarlah dupa, getah putih, dupa chenshui. Persembahkanlah kue bing, bubur susu, dan makanan berbentuk bola pemancar kebahagiaan, madu, buah-buahan, dan berbagai macam persembahan lainnya. Atur persembahan sekehendak hati masing-masing. Bila mengalami gangguan makhluk halus, ambil tali berwarna putih. Buatlah simpul dan setiap kali membuatnya lafalkan mantra, hingga seluruhnya mencapai empat puluh sembilan simpul. Selanjutnya ikatkan pada tangan kiri. Seluruh makhluk halus itu akan terikat oleh tali tersebut. [Praktisi] tidak diperkenankan mengucapkan kata-kata bernuansa kejahatan atau kebohongan. Ia hendaknya menghindarkan diri dari menyantap makanan berupa yin, tai, hu, sui, dan lima jenis makanan pahit. Jangan menerima makanan dari rumah tangga yang baru saja melahirkan anak. Gunakan botol bermeterai Dharma. Gunakan seluruh Dharma Vinayaka. Jangan berdekatan dengan orang-orang jahat. Lakukan tindakan yang tidak membahayakan makhluk lain.

.

同行者施之無妨金色迦那鉢底經

Sutra Ganapati Emas Yang Disabdakan Buddha telah selesai dibabarkan.

KESAKSIAN: TEPATNYA RAMALAN UANG LOGAM KEBERUNTUNGAN TAHUN 2020 TENTANG PEKERJAAN

KESAKSIAN: TEPATNYA RAMALAN UANG LOGAM KEBERUNTUNGAN TAHUN 2020 TENTANG PEKERJAAN

.
Ivan Taniputera.
25 Mei 2020.
.
Saya baru saja mendapatkan pesan lewat inbox facebook dari seorang sahabat dan klien mengenai tepatnya ramalan saya. Berikut ini adalah kesaksiannya.
.
.
Transkripnya adalah seperti di bawah ini:
.
KLIEN:
malem oom ivan..bener oom kmaren2 awal taon ada yg nawarin kerjaan n kebetulan kondisi suasana di kantor lg ga bagus..tp di pikir2 akhir nya memutuskan stay yg trrnyata ada kejadian corona bgini yg omitohud kantor msh berusaha ksh full walopun wfh
terima kasih oom ivan buat masukan nya..jd peta buat saya rambu2 agar ga salah jalan or keputusan buruk
.
SAYA:
Sama2. Senang bisa bermanfaat
Saya izin buat artikel ya
.
KLIEN:
ok oom
.
Pada ramalan saya menyebutkan mengenai adanya godaan pada tahun ini atau 2020 sebagai berikut:
.
“Godaan itu dapat pula berupa Anda merasa bahwa apa yang Anda peroleh itu tidak memadai. Dengan kata lain, Anda merasa kurang puas dengan apa pun yang Anda peroleh. Padahal sebenarnya, apa yang Anda dapatkan itu sudah baik. Godaan berupa rasa tidak puas itulah yang mengakibatkan Anda lalu bersikap terburu-buru dan ambisius. Tetapi akibatnya, justru Anda kehilangan lebih banyak. Penting sekali untuk merasa puas dengan hasil yang sudah ada sambil pada saat bersamaan berpikir bagaimana meningkatkannya.”
.
Dengan demikian, ramalan itu menyatakan bahwa lebih baik bertahan di perusahaan lama. Berdasarkan pesan inbox yang disampaikan sahabat itu, apa yang saya ramalkan tersebut sungguh tepat adanya. Berdasarkan hal ini, kita dapat menarik teladan sebagai berikut. Kita perlu mempertimbangkan masak-masak sebelum berpindah pekerjaan. Jangan terburu-buru. Bila kita merasa pekerjaan kita saat ini kurang baik, perlu direnungkan apakah benar begitu, ataukah hanya perasaan kita saja. Jangan-jangan pekerjaan kita saat ini sudah sangat baik, sehingga sulit menemukan yang lebih baik lagi. Jangan terburu-buru dalam menyimpulkan atau memutuskan sesuatu.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .
.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum

KESAKSIAN: TEPATNYA RAMALAN KEBERUNTUNGAN TAHUN 2020 DENGAN UANG LOGAM

KESAKSIAN: TEPATNYA RAMALAN KEBERUNTUNGAN TAHUN 2020 DENGAN UANG LOGAM

.
Ivan Taniputera.
20 Mei 2020.
.
Salah seorang klien menuturkan lewat inbox facebook bahwa ia baru saja mengalami penipuan. Ternyata kurang lebih sebulan sebelumnya, saya telah meramalkan keberuntungan klien tersebut tahun 2020 dengan metoda uang logam bahwa ia perlu berhati-hati dan waspada karena berpeluang mengalami kekecewaan. Berikut ini adalah pesan yang dikirim klien tersebut.
.
.
Transkrip:
.
SAYA:
Analisa yang lalu bilang bagaimana?
Sudah disuruh hati2 belum?
.
KLIEN:
Seperti yg koko bilang ada kekecewaan
Sudh ko.
.
Ada pun yang saya ramalkan adalah sebagai berikut:
.
“Tahun ini juga akan banyak dikecewakan oleh orang atau keadaan. Sebagai contoh, ada orang yang sudah Anda andalkan, nyatanya justru kali ini ia tidak dapat membantu Anda. Orang yang Anda sangka baik mengecewakan Anda. Dapat juga diartikan, Anda membeli barang tetapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Itulah sebabnya, pada tahun ini jangan banyak berharap.”
.
Berdasarkan pengalaman ini, maka kita dapat menarik teladan sebagai berikut. Ini merupakan manfaat dari ramalan, yakni dapat membantu kita waspada. Terkadang memang apa yang ditulis pada ramalan itu tidak dapat dihindari, karena merupakan proses kematangan karma. Kendati demikian, paling tidak kita sudah siap sebelumnya. Kita tidak lagi bingung atau heran apabila sesuatu terjadi. Hal ini selaras dengan pepatah yang mengatakan “Ojo gumunan” atau “jangan mudah bingung atau heran.” Apabila di ramalan telah disampaikan agar kita waspada, maka kita hendaknya jangan terlalu mudah percaya pada orang lain. Kita harus melakukan berbagai tindakan preventif sendiri.
.
Kedua, kita perlu mewaspadai bahwa di zaman ekonomi susah ini, banyak orang akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Kita perlu sangat berhati-hati dengan hal ini. Jangan mudah percaya pada orang lain, sekali pun kita sudah mengenalnya lama, apalagi yang baru dikenal.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .
.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum

KESAKSIAN: KEBERUNTUNGAN MEMBAIK SETELAH MENGGUNAKAN YANTRA

KESAKSIAN: KEBERUNTUNGAN MEMBAIK SETELAH MENGGUNAKAN YANTRA.

.
Ivan Taniputera.
19 Mei 2020.

,

Seorang klien mengabarkan bahwa keberuntungannya membaik setelah menggunakan yantra yang saya sarankan. Berikut ini adalah pesan yang dikirimkan melalui inbox facebook.
.

,

Transkrip:
.
SAYA:
Ada hal yang menarik tidak setelah pasang yantra?
.
KLIEN:
Yg menarik ya? Semenjak dipake sehari2 saya lebih stabil ajah ko, gak banyak simpang siur masalah2 lg. Biasanya ada ajah apes2 kecil cuman skrg berkurang lumayan banyak.
.
Dengan demikian, yantra ini kembali membuktikan manfaatnya. Kendati demikian, yang sesungguhnya berperan adalah karma bajik (kusalakamma) kita. Itulah sebabnya, penting sekali untuk senantiasa menanam pahala kebajikan. Dengan demikian, artikel ini hendaknya menjadi pendorong bagi kita agar makin banyak melakukan kebaikan terhadap semua makhluk. Klien dan sahabat yang telah berbagi pengalamannya itu juga telah mengumpulkan pahala kebajikan melalui artikel ini. Oleh karenanya, melakukan kebajikan tidah harus menggunakan uang atau materi.
.
Berikut ini adalah gambar yantra yang dipergunakan.
.

.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .
.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum

RAMALAN MENGENAI PELONGGARAN PSBB (PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR) DI NEGARA KITA

RAMALAN MENGENAI PELONGGARAN PSBB (PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR) DI NEGARA KITA.

.
Ivan Taniputera.
16 Mei 2020.
.
Saya baru saja membaca wacana mengenai pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di negara kita. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat ramalan mengenai hal tersebut, yakni terkait dampak dan lain sebagainya. Artikel ini saya buat sebagai wujud kepedulian terhadap bangsa dan negara. Saya akan membuat ramalan bagi kurang lebih dua atau tiga bulan ke depan.
.
Pertama-tama, kita akan menggunakan metoda Ramalan Horary Astrology. Berikut ini adalah bagan Horary Astrology yang saya dapatkan.
.
.
Berdasarkan bagan Horary Astrology di atas, kita menyaksikan adanya Grand Cross. Ini bukan merupakan indikasi yang baik. Grand Cross melambangkan permasalahan besar. Dengan demikian, kita dapat segera menyimpulkan bahwa berdasarkan bagan Horary Astrology di atas pelonggaran PSBB masih perlu dipertimbangkan baik-baik. Jika dilonggarkan maka permasalahan atau dampak buruknya masih lebih besar. Kita masih harus bersabar lebih lama dengan keadaan ini.
.
Kini kita akan menggunakan metoda Ramalan Yijing. Diperoleh heksagram 21 dan 16.
.

.

Heksagram 21 melambangkan gigitan. Ia mengacu pada bahaya atau kecelakaan. Heksagram 16 mengacu pada kehati-hatian dalam melakukan suatu perubahan atau pembaharuan. Dengan demikian, kita dapat mengartikannya sebagai berikut. Ramalan Yijing juga menyarankan bahwa kebijakan pelonggaran PSBB itu di saat sekarang masih mengundang bahaya. Dengan demikian, belum waktunya. Heksagram 16 dapat dianggap sebagai pesan agar berhati-hati dalam menerapkan suatu perubahan. Jangan bertindak gegabah. Semuanya memerlukan persiapan yang matang. Kesehatan dan keselamatan banyak orang menjadi taruhannya.
.
Kini kita beralih pada metoda Ramalan Kartu Ceki atau Lintrik. Saya akan mengambil tiga kartu dan mendapatkan kartu-kartu sebagai berikut.
.
.
Kartu paling kiri melambangkan kepalsuan. Apa yang kelihatan saat ini tidak dapat dipercaya. Sesuatu yang kelihatan baik belum tentu baik. Kartu tengah melambangkan kebingungan dan kekacauan. Kartu paling kanan melambangkan amarah. Dengan demikian, kita dapat mengartikan bahwa menurut hasil Ramalan Kartu Ceki atau Lintrik, kita hendaknya jangan terlalu optimis terlebih dahulu. Apa yang kelihatan menjanjikan belum tentu benar-benar demikian. Jika dipaksakan maka justru akan dapat menimbulkan kebingungan beserta kekacauan dan bahkan amarah. Itulah sebabnya, hasil ramalan ini juga menganjurkan agar kita bersabar lebih lama.
.
Berdasarkan hasil ketiga metoda ramalan di atas, maka kita dapat menarik kesimpulkan bahwa kini belum merupakan saat yang tepat dalam melonggarkan PSBB, setidaknya untuk dua atau tiga bulan ke depan. Jika suatu pekerjaan masih dapat dikerjakan di rumah, maka hal tersebut sebaiknya dipertahankan dulu. Begitu pula dengan menjaga jarak secara fisik (physical distancing) yang harus tetap dijalankan secara ketat. Kewajiban menggunakan masker juga harus tetap dijalankan.
.
Tentu saja semua ini hanya ramalan saja dan belum tentu terbukti kebenarannya. Yang terpenting adalah kita senantiasa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar wabah segera berlalu. Kita mendoakan pula agar dunia ini senantiasa aman dan damai.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .
.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum

TENTANG DAUN KELOR

TENTANG DAUN KELOR.

.
Ivan Taniputera.
09 Mei 2020
.
.
Hari ini saya akan berbagi saja mengenai daun kelor (Moringa oleifera). Menurut penuturan orang-orang tua dulu, daun kelor mempunyai berbagai manfaat dari sisi supranatural. Sewaktu kecil dahulu saya mendengar mengenai orang yang semasa hidupnya mempelajari ilmu tertentu. Konon, orang yang mempelajari ilmu tersebut akan sulit meninggal. Meski sudah sakit berat, ajal tidak akan kunjung menjemputnya. Akibatnya, orang itu akan sangat menderita. Untuk menghilangkan ilmunya, orang itu harus dipukul dengan setangkai daun kelor. Barulah ia dapat meninggal dunia dengan tenang.
.
Ada juga orang yang memberitahukan pada saya mengenai kegunaan lain daun kelor. Konon daun kelor dapat juga dipergunakan mengobati penyakit supranatural; yakni penyakit yang sulit dideteksi secara medis. Orang yang menderita penyakit supranatural ini akan merasa sakit, tetapi dokter tidak dapat mengobati penyakitnya. Daun kelor katanya dapat dipergunakan untuk menyembuhkan penyakit semacam ini.
.
Daun kelor juga dapat dipergunakan untuk menangkal berbagai kekuatan negatif. Salah satu caranya adalah daun kelor dicampur dengan air mandi.
.
Dari sisi kesehatan, daun kelor katanya dapat dipergunakan pula mengobati berbagai penyakit, tetapi kita tidak akan membahasnya pada artikel singkat ini.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .
.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum

KESAKSIAN: TEPATNYA RAMALAN SAYA MENGENAI MENDAPATKAN JODOH DI TAHUN INI

KESAKSIAN: TEPATNYA RAMALAN SAYA MENGENAI MENDAPATKAN JODOH DI TAHUN INI.

.
Ivan Taniputera.
11 Mei 2020.
.
Salah seorang sahabat dan klien memberikan kesaksian mengenai tepatnya ramalan saya mengenai perjodohannya, dimana ia benar-benar mendapatkan jodoh pada tahun ini.
.
Berikut ini adalah kesaksiannya.
.
.
.
Transkripsi:
.
KLIEN:
ramalan nya bener2 oom..kmaren sempet kuatir karena corona susah meluaskan lingkup buat jodoh..ini malah ketemu keluarga besar (sepupu,adik dan mama nya) yg berusaha jodohin sm anak nya
wfh ketemu nya melalui game
saya pasang yg gambar bebek mandarin dua jg buat booster.
.
SAYA:
Wah luar biasa. Saya ramal bagaimana waktu itu? Saya tidak ingat soalnya
.
KLIEN:
dua2 nya ttg jodoh..kartu penyihir dan nostradamus
di kartu penyihir hrs perluas relasi
di kartu nostradamus dah bener di bilang nya
cm kan ada corona susah keluar ketemu orang
malah melalui game
.
SAYA:
Oh oke nanti saya lihat lagi di arsip. Saya doakan sukses perjodohannya. Apakah boleh saya buatkan artikel?
.
KLIEN:
boleh oom
silahkan
saya terima kasih bgt oom
.
SAYA:
Baik sama2. Saya doakan bisa langgeng hingga pernikahan.
.
Setelah membongkar arsip saya, maka itu ramalan dengan metoda Kartu Nostradamus Yang Hilang. Pada arsip tertanggal 29 Februari 2020 itu saya meramalkan:
.
“Logikanya, jika kartu-kartu seperti ini sudah muncul, maka tidak lama lagi Anda akan dapat berjumpa dengan jodoh Anda. Paling tidak pada tahun ini juga.”
.
Berdasarkan kesaksian di atas, sahabat itu pada mulanya merasa ragu karena adanya wabah saat ini membuatnya sulit meluaskan lingkup pergaulannya. Namun ternyata ramalan itu sungguh tepat. Semua itu bukanlah kehebatan saya, melainkan metoda Ramalan Kartu Nostradamus Yang Hilang telah membuktikan keakuratannya.
.
Sahabat itu juga menyebutkan mengenai gambar bebek Mandarin karya saya yang dapat menjadi penguat (booster). Berikut ini adalah gambar yang dimaksud. Para pembaca boleh mencoba menggunakan gambar tersebut juga.
.
.
Kita dapat menarik beberapa pelajaran berharga dari kesaksian ini. Dengan berbagi kesaksian berharga ini, sahabat tersebut telah menabur pahala kebajikan luar biasa. Kita dapat menarik pelajaran berharga sebagai berikut.
.
Kita tidak boleh berputus asa. Bagaimana pun keadaan yang dialami, kita harus tetap optimis dan berusaha. Kita harus tetap rajin dan yakin bahwa sikap pantang mundur itu akan membuahkan sesuatu. Kita hendaknya tidak mudah menyerah. Jalan pasti tersedia bagi mereka yang mau terus berusaha. Jangan lupa pula senantiasa berbuat kebajikan. Jalan yang kita lalui akan bertambah terang. Berbagi kesaksian yang bermanfaat seperti ini juga merupakan upaya menabur kebajikan, karena banyak orang akan memperoleh manfaatnya. Banyak orang akan termotivasi semangatnya.
.
Berdasarkan kesaksian ini, kita juga dapat menyadari bahwa jodoh mungkin dijumpai di tempat-tempat yang tidak terduga. Itulah sebabnya, kita harus senantiasa kreatif dalam upaya meluaskan pergaulan kita. Meski tidak berjumpa jodoh, tetapi paling tidak kita dapat memperbanyak sahabat atau kenalan. Siapa tahu kelak dapat dibangun relasi yang saling menguntungkan. Bagi yang belum berjumpa jodoh hendaknya tidak berputus asa.
.
Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .
.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum

SALAH SATU CARA MENGATASI CIONG: SUTRA DHARANI LANGIT BUMI DELAPAN “YANG” YANG DISABDAKAN BUDDHA

SALAH SATU CARA MENGATASI CIONG: SUTRA DHARANI LANGIT BUMI DELAPAN “YANG” YANG DISABDAKAN BUDDHA

佛說天地八陽神咒經

Foshuotiandibayangshenzhoujing

Taisho Tripitaka 2897

Diterjemahkan dari bahasa Sansekerta ke dalam bahasa Mandarin oleh YA. Yijing.

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke dalam bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera dan Junaidi Irawan.

.

Tiandi

CATATAN:

Bagi umat Buddha yang percaya pada pengaruh ciong, dan kebetulan pada hari yangciong tersebut harus melakukan berbagai kegiatan, maka dapat melafalkan sutraini. Terjemahan Sutra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, segenap kritik dan saranakan diterima dengan senang hati.

Dilarang menyebar-luaskan terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Jika telah mendapatkan izin, maka harus disebarkan seperti yang tercantum pada artikel ini, yakni dengan tanpa menambah atau mengurangkan apa pun.

Segenap pahala kebajikan yang didapatkan dari penerjemahan Sutra ini akan dilimpahkan bagi Guru, Buddha, Dharma, Sangha, Leluhur, bangsa dan negara, serta semua makhluk.

聞  如 是。 一 時 佛 在 毘 耶 達 摩  城。 寥 廓 宅

WEN   RU   SHI           YI    SHI    FO   ZAI    PI     YE    DA   MO CHENG    LIAO KUO ZHAI

中。 十 方  相  隨。 四 眾  圍 繞。 爾 時 無 礙 菩

ZHONG SHI  FANG XIANG  SUI         SI   ZHONG WEI  RAO         ER SHI    WU    AI    PU

薩。 在 大  眾   中。 即 從 座 起。 而 白 佛 言。 世

SA          ZAI   DA  ZHONG ZHONG        JI  CONG ZUO  QI           ER  BAI    FO   YAN       SHI

尊。 此 閻 浮 提 眾   生。 遞 代 相   生。 無 始 已

ZUN        CI    YAN   FU   TI  ZHONG SHENG       DI    DAI XIANG SHENG      WU   SHI    YI

來。 相 續 不 斷。 有 識 者  少。 無 識 者 多。 念

LAI      XIANG XU   BU DUAN      YOU  SHI   ZHE  SHAO       WU  SHI   ZHE DUO      NIAN

佛 者 少。 不 念 佛 者 多。 神 通 者  少。 不 神

FO ZHE SHAO        BU  NIAN FO   ZHE DUO     SHEN TONG ZHE SHAO       BU SHEN

通  者 多。 持 戒 者 少。 破 戒 者 多。精 進 者 少。

TONG ZHE DUO        CHI  JIE   ZHE SHAO      PO   JIE   ZHE  DUO   JING  JIN ZHE SHAO

DEMIKIANLAH YANG TELAH KUDENGAR. Suatu ketika Buddha sedang berada di Kota Piyedamo; yakni di suatu tempat yang lapang dan luas. Pada sepuluh penjuru tempat tersebut, empat kelompok umat Buddha hadir mengelilingi [Bhagava]. Saat itu, di tengah kumpulan besar tersebut terdapat seorang Bodhisattva bernama Terbebas dari Segenap Hambatan. Ia bangkit dari tempat duduknya dan berkata pada Buddha, “Yang Dijunjungi Dunia! Para makhluk yang jumlahnya sangat banyak ini, setelah mengalami rangkaian kelahiran kembali yang tak terputus, sangat sedikit yang mengembangkan pengetahuan benar, namun yang tidak berusaha mengembangkannya sungguh banyak. Yang melafalkan nama Buddha juga sangat sedikit; sebaliknya yang tidak melafalkannya sungguh banyak. Yang memiliki kekuatan batin (iddhi) sangat sedikit; sebaliknya yang tidak memilikinya sungguh banyak. Yang menjalankan sila sangat sedikit; sementara itu, yang melanggarnya sungguh banyak.

懈 怠 者 多。 智 慧 者 少。 愚 癡 者 多。 長  壽

XIE   DAI  ZHE DUO         ZHI  HUI  ZHE SHAO       YU  CHI  ZHE DUO    CHANG SHOU

者  少。 短 命  者 多。 禪  定 者 少。 散 亂 者 多。

ZHE SHAO    DUAN MING ZHE   DUO     CHAN   DING ZHE SHAO   SAN LUAN ZHE DUO

富 貴 者 少。 貧 賤 者  多。 柔 軟  者  少。 剛

FU   GUI  ZHE SHAO      PIN  JIAN ZHE    DUO      ROU RUAN  ZHE   SHAO    GANG

強   者 多。 布 施 者 少。 慳  貪 者 多。 信 實 者

QIANG ZHE  DUO         BU   SHI ZHE SHAO      QIAN  TAN  ZHE DUO        XIN   SHI  ZHE

少。 虛 妄  者 多。被 使 世 俗 淺 薄。 官 法 荼 毒。

SHAO     XU WANG ZHE DUO      BEI  SHI    SHI   SU  QIAN  BO     GUAN   FA   TU    DU

Orang yang malas melatih diri sungguh banyak. Orang yang memiliki kebijaksanaan (prajna) sungguh sedikit; sebaliknya orang yang diliputi kebodohan sangat banyak. Orang yang memperoleh pahala berusia panjang sungguh sedikit; namun sangat banyak yang berusia pendek. Yang melaksanakan samadhi sangat sedikit; sedangkan orang yang pikirannya kacau sungguh banyak. Orang yang memperoleh pahala berupa kekayaan melimpah sangat sedikit; sementara itu, yang hidup miskin sungguh banyak. Orang yang tidak bersikap keras kepala sangat sedikit; namun yang bersikap keras kepala sungguh banyak. Orang yang bersikap dermawan sangat sedikit; sebaliknya, yang bersikap kikir sungguh banyak. Orang yang mengembangkan keyakinan sejati sangat sedikit; tetapi, yang meyakini kepalsuan sungguh banyak. Dengan demikian, mereka semua tidak dapat memperoleh keutamaan hidup dan dikuasai oleh kekotoran batin.

賊 役 煩  重。 百 姓  窮 苦。 取 求 難 得。 良

ZEI     YI   FAN ZHONG     BAI  XING QIONG KU         QU   QIU  NAN  DE      LIANG

由 信 邪 倒 見。 獲 如 是 苦。 唯 願  世 尊。 為 諸

YOU XIN   XIE  DAO JIAN       HUO RU   SHI    KU        WEI YUAN    SHI  ZUN       WEI  ZHU

邪 見  眾   生。 說 其 正  見 之 法。 令 得 悟 解。

XIE JIAN ZHONG SHENG     SHOU QI  ZHENG JIAN ZHI    FA        LING  DE   WU   JIE

Mereka menabur kejahatan, sehingga mengalami kemiskinan, kekurangan, serta kepahitan hidup. Berbagai kesulitan akan mereka alami. Hal-hal jahat lebih mudah mereka yakini. Demikianlah penderitaan yang akan mereka rasakan. Aku berharap agar Bhagava sudi membabarkan Dharma yang sanggup membebaskan mereka dari seluruh kemalangan tersebut.”

免  於  眾 苦 佛 言。 善 哉 善 哉。 無 礙 菩 薩 。

MIAN   YU ZHONG KU    FO   YAN     SHAN ZAI SHAN ZAI          WU   AI     PU   SA

汝 大 慈 悲。 為 諸 邪 見  眾  生。 問 於 如 來

RU    DA    CI    BEI         WEI  ZHU  XIE JIAN ZHONG SHENG   WEN YU    RU    LAI

正   見 之 法。 不 可 思 議。 汝 等 諦 聽。 善 思

ZHENG JIAN ZHI     FA         BU    KE    SI      YI          RU DENG  DI   TING      SHAN SI

念  之。 吾 當  為 汝。 分 別 演 說  天 地 八 陽 之

NIAN ZHI           WU DANG  WEI   RU          FEN BIE YAN SHUO TIAN    DI    BA YANG ZHI

經。 此 經 過 去 諸 佛 已 說。 未 來 諸 佛 當  說。

JING       CI   JING GUO  QU  ZHU  FO     YI  SHUO      WEI   LAI  ZHU   FO DANG SHUO

Demi membebaskan para makhluk itu dari penderitaan, Buddha menjawab pertanyaan Bodhisattva Terbebas dari Segenap Hambatan, “Bagus sekali! Bagus sekali! Wahai Bodhisattva Terbebas dari Segenap Hambatan! Engkau sungguh memiliki belas kasih (maitri karuna). Demi membebaskan para makhluk itu dari kejahatan, engkau menanyakan secara langsung Dharma ini pada Tathagata. Ajaran ini sungguh tak terbayangkan. Oleh karenanya, kalian semua dengarkan dan renungkan baik-baik. Aku akan membabarkannya bagi kalian, yakni sutra yang bernama Langit Bumi Delapan Yang. Sutra ini telah dibabarkan oleh semua Buddha pada masa lampau. Para Buddha pada masa mendatangpun akan membabarkannya.

現  在 諸 佛 今  說。 夫 天 地 之 間。 為 人 最

XIAN    ZAI  ZHU   FO   JIN   SHUO       FU  TIAN    DI    ZHI JIAN        WEI REN  ZUI

勝   最 上  者。 貴 於 一 切 萬 物。 人 者。 真 也

SHENG ZUI SHANG ZHE         GUI  YU     YI     QIE WAN WU        REN ZHE       ZHEN YE

正   也。 心 無 虛 妄。 身  行 正   真。 左  丿

ZHENG   YE          XIN   WU  XU WANG    SHEN XING ZHENG ZHEN       ZUO    PIE

為 真。右  ﺎ  為  正。常   行 正   真。 故

WEI ZHEN YOU    FU    WEI ZHENG CHANG XING ZHENG ZHEN        GU

名  為 人。是 知 人  能  弘 道。 以 潤 身。 依 道 依

MING WEI   REN     SHI   ZHI  REN NENG HONG DAO         YI    RUN SHEN       YI    DAO YI

人。 皆 成   聖 道 復 次 無 礙 菩 薩 一 切  眾

REN     JIE CHENG SHENG DAO FU     CI     WU   AI     PU    SA     YI    QIE  ZHONG

生。 既 得 人 身。 不 能 修 福。 背  真  向  偽。

SHENG  JI      DE  REN SHEN      BU NENG  XIU   FU         BEI    ZHEN   XIANG WEI

Para Buddha dari masa sekarang juga membabarkan sutra tersebut. Perpaduan (keselarasan) antara langit dan bumi adalah yang terpenting serta paling utama bagi umat manusia. Bahkan lebih bernilai di antara segalanya. Manusia sendiri juga merupakan faktor yang sungguh-sungguh penting. Dengan mengembangkan batin yang terbebas dari kebodohan, maka tubuh sejati akan direalisasi. “Pie” sebelah kanan akan menjadi murni dan demikian pula dengan “Fu” sebelah kiri. Semuanya senantiasa akan berada dalam kondisi yang semestinya (sejati). Sebagaimana halnya para suciwan di zaman dahulu, dengan mengenali hakekat sejati umat manusia, maka Sang Jalan dapat direalisasi. Agar dapat menyehatkan tubuh, perlu menyelaraskan diri dengan Sang Jalan serta hakekat sejati umat manusia. [Kalian] semua, yakni Bodhisattva Terbebas dari Segenap Hambatan serta semua makhluk hendaknya berusaha merealisasi Sang Jalan. Orang yang terlahir sebagai manusia, namun tidak sanggup mengembangkan kebajikan, sungguh patut dikasihani.

造   種  種 惡 業。 命  將 欲 終。 必 沈  苦 海。

ZAO ZHONG ZHONG E     YE        MING JIANG YU ZHONG      BI   SHEN   KU   HAI

受   種  種   罪。 若 聞 此 經。 信 受 不 逆。 即 得

SHOU ZHONG ZHONG ZUI         RUO WEN  CI    JING       XIN SHOU BU    NI            JI    DE

解 脫 諸 罪 之 難。 出 於 苦 海。 善  神 加 護。 無

JIE  TUO  ZHU  ZUI   ZHI   NAN       CHU YU     KU   HAI     SHAN   SHEN JIA   HU         WU

諸  障  礙。 延 年 益 壽。 而 無 橫  夭。 以 信 力

ZHU ZHANG   AI         YAN NIAN   YI  SHOU       ER   WU HENG   YAO         YI    XIN     LI

故。 獲 如 是 福。 何 況   有 人。 盡 能  書 寫。 受

GU        HUO   RU   SHI   FU          HE KUANG  YOU REN         JIN NENG   SHU  XIE    SHOU

持 讀 誦。 如 法 修 行。 說 其 功 德。 不 可 稱。

CHI   DU SONG       RU    FA   XIU XING     SHUO  QI  GONG DE          BU  KE CHENG

不 可 量。

BU   KE LIANG

Oleh karena terus menerus melakukan kejahatan, setelah hidupnya berakhir pastilah tenggelam dalam samudera penderitaan. Tatkala buah-buah karma buruknya matang, apabila seseorang mendengar sutra ini dan meyakininya tanpa keraguan sedikitpun, ia akan mengalami pembebasan gemilang dari segenap kejahatan tersebut. Ia akan terbebas dari samudera kesengsaraan. Bahkan seluruh dewa berhati bajik akan melimpahkan perlindungannya. Usia panjang akan diperolehnya, sehingga ia tak akan mati muda. Ini semua disebabkan kekuatan keyakinannya. Terlebih lagi bila ada orang yang sanggup menyalin, meyakini, mempertahankan, serta melafalkannya. Pahala Kebajikan melatih Dharma ini sungguh tak terkatakan dan tak terukur.

無 有 邊 際。 壽  終  之  後。 並  得  成   佛。

WU  YOU BIAN JI        SHOU ZHONG  ZHI      HOU       BING   DE     CHENG    FO

佛 告  無 礙  菩 薩 摩 訶 薩。 若  有  眾   生。

FO   GAO     WU   AI        PU    SA   MO   HE    SA        RUO    YOU  ZHONG   SHENG

信 邪 倒 見。 即 被 邪 魔 外 道。 魑 魅  魍   魎。

XIN   XIE DAO JIAN         JI     BEI   XIE   MO   WAI  DAO       CHI  MEI   WANG LIANG

鳥  鳴 百 怪。 諸 惡 鬼 神。 競 來 惱  亂。 與 其

NIAO MING BAI GUAI       ZHU    E    GUI SHEN     JING  LAI   NAO LUAN        YU    QI

橫   病。 惡 種 惡 注。 受 其 苦 痛。 無 有 休 息。

HENG BING          E ZHONG E     ZHU     SHOU  QI     KU TONG      WU   YOU  XIU   XI

遇 善 知 識 為 讀 此 經 三 遍。 是 諸 惡 鬼。 皆

YU SHAN ZHI   SHI    WEI DU     CI  JING SAN BIAN       SHI   ZHU    E    GUI         JIE

悉 消 滅。 病 即 除 愈。 身 強  力 足。 讀 經 功

XI    XIAO MIE       BING   JI    CHU  YU      SHEN QIANG  LI     ZU          DU JING GONG

德。 獲 如 是 福。 若 有  眾  生。 多 於 婬 欲 瞋

DE         HUO  RU  SHI    FU        RUO YOU ZHONG SHENG   DUO  YU    YIN  YU CHEN

恚 愚 癡 慳 貪 嫉 妒。 若 見 此 經。 信 敬  供  養。

HUI    YU   CHI QIAN TAN JI      DU        RUO JIAN   CI   JING        XIN JING GONG YANG

Pahala kebajikannya juga tak terbatas. Pada akhirnya orang itu akan menjadi seorang Samyaksambuddha.” Buddha melanjutkan perkataannya pada Bodhisattva Terbebas dari Segenap Hambatan, “Bila ada orang yang terjerumus ke dalam kejahatan, menganut ajaran sesat, diganggu oleh hantu chimei dan wangliang, dikunjungi oleh burung-burung pembawa kemalangan, diganggu oleh para hantu atau dewa jahat, serta tubuhnya menderita penyakit berat sehingga mengeluarkan berbagai bau dan cairan busuk. Penderitaan berat menderanya tanpa henti. Orang itu hendaknya melafalkan sutra ini sebanyak tiga kali, maka segenap makhluk halus pembawa kemalangan serta penderitaannya akan lenyap tanpa sisa. Seluruh penyakit yang diderita akan memperoleh kesembuhan. Tubuhnya akan menjadi kuat kembali. Demikianlah pahala keberuntungan yang berasal dari melafalkan sutra ini. Jika ada orang yang dikuasai nafsu keinginan rendah, amarah menyala-nyala, kebodohan, kekikiran, keserakahan, dan iri hati berjumpa dengan sutra ini, lalu dengan sepenuh hati meyakini serta menghaturkan hormat padanya.

即 讀 三 遍。 愚 癡 等 惡。 並 皆 除 滅。 慈 悲

JI      DU   SAN  BIAN      YU   CHI  DENG E          BING JIE  CHU  MIE          CI    BEI

喜 捨。 得 佛 法 分 復 次 無 礙 菩 薩。 若 善 男

XI    SHE          DE    FO   FA  FEN    FU    CI     WU   AI     PU    SA      RUO SHAN NAN

子 善 女 人 等。 興 有 為 法。 先 讀 此 經 三 遍。

ZI   SHAN NÜ   REN DENG    XING YOU WEI   FA        XIAN  DU    CI   JING SAN BIAN

築  牆  動 土。 安 立 家 宅。 南 堂 北 堂。 東

ZHU QIANG DONG TU         AN     LI     JIA   ZHAI    NAN TANG BEI TANG   DONG

廂  西 廂。 廚 舍 密 屋。 門 戶 井 窖。 碓 磑 庫

XIANG XI  XIANG     CHU SHE   MI    WU        MEN  HU   JING JIAO       DUI   WEI KU

藏。 六 畜 欄 圂。 日 遊 月 殺。 大 將  軍 太 歲。

CANG    LIU  CHU  LAN HUN         RI   YOU YUE  SHA        DA JIANG JUN   TAI   SUI

黃   幡 豹 尾。 五 土 地 神。 青  龍 白 虎。 朱 雀

HUANG FAN BAO WEI         WU   TU     DI  SHEN    QING LONG  BAI    HU        ZHU QUE

玄  武。 六 甲 禁 諱。 十 二 諸  神。 土 府 伏 龍。

XUAN WU          LIU   JIA  JIN    HUI        SHI    ER  ZHU   SHEN        TU   FU     FU LONG

一 切 鬼 魅。 皆 悉 隱 藏。 遠  屏 四 方。 影 銷

YI      QIE  GUI  MEI          JIE    XI    YIN CANG    YUAN  PING  SI   FANG     YING XIAO

影  滅。 不 敢 為 害。 甚 大 吉 利。 得 德 無 量。

YING   MIE         BU GAN  WEI  HAI      SHEN   DA    JI      LI           DE    DE  WU LIANG

Kemudian tiga kali melafalkan sutra ini; maka segenap kebodohan dan kejahatannya akan lenyap tanpa sisa. Belas kasih dan kebahagiaan akan bersemi dalam hatinya. Ia akan beroleh kesempatan mendengar Buddhadharma. Lebih jauh lagi, wahai Bodhisattva Terbebas dari Segenap Hambatan dan juga para putera serta puteri berbudi sekalian! Agar sesuai dengan tradisi yang berlaku, sebelum mendirikan sebuah tempat kediaman berdinding tanah liat, yang sebelah selatan dan utaranya terdapat ruang utama; sedangkan di sebelah timur dan baratnya terdapat ruang samping, [atau mebangun] dapur, bilik rahasia, pintu gerbang, atap yang baik, tempat menumbuk padi, lumbung, serta enam kandang ternak; lafalkanlah sutra ini sebanyak tiga kali terlebih dahulu. [Berkat pelafalan sutra ini], segenap hari dan bulan yang tidak baik, dewa penguasa tahun yang berjalan (taisui), dewa harimau pemegang panji kuning, lima dewa bumi, naga hijau dan macan putih, burung hitam pembawa pertanda kemalangan, enam jenis halangan, duabelas kelompok dewa, naga penghuni bumi, serta seluruh makhluk halus, tidak akan ada yang berani menampakkan dirinya. Pada keempat penjuru, mereka semua akan menjauhkan dirinya, mengerut, dan lenyap tanpa sisa. Tidak ada dewa ataupun mahkluk halus yang berani mencelakai pelafal sutra. Pahala keberuntungan tak terukur akan diperolehnya.

善  男 子。 興  功  之 後。 堂 舍  永 安。 屋 宅 牢

SHAN NAN  ZI          XING GONG   ZHI   HOU    TANG SHE   YONG AN          WU ZHAI LAO

固。 富 貴 吉 昌。 不 求 自 得。 若 遠  行  從  軍。

GU          FU    GUI   JI CHANG     BU    QIU    ZI    DE        RUO YUAN XING CONG    JUN

仕 官  興  生。 甚 得 宜 利。 門 興 人 貴。 百 子

SHI GUAN XING SHENG    SHEN DE     YI     LI         MEN XING REN GUI         BAI    ZI

千  孫。 父 慈 子 孝。 男 忠  女 貞。 兄  恭 弟

QIAN SUN          FU    CI      ZI   XIAO    NAN ZHONG  NÜ ZHEN    XIONG GONG DI

順  夫 妻 和 睦。 信 義 篤 親。 所 願  成  就。 若

SHUN  FU    QI     HE    MU         XIN    YI    DU QING      SUO YUAN CHENG JIU        RUO

有  眾   生。 忽 被 縣 官  拘 執。 盜 賊 牽 挽。 暫

YOU ZHONG SHENG      HU   BEI XIAN GUAN   JU    ZHI        DAO ZEI  QIAN WAN     ZAN

讀 此 經 三 遍。 即 得 解 脫。 若 有 善  男 子 善

DU    CI   JING SAN BIAN         JI     DE    JIE  TUO      RUO YOU SHAN  NAN   ZI  SHAN

女 人。 受 持 讀 誦。 為 他 書 寫 八 陽  經 者。 設

NÜ REN       SHOU CHI   DU SONG      WEI    TA  SHU  XIE    BA  YANG JING ZHE      SHE

入 水 火。 不 被 焚 漂。 或 在 山 澤 虎  狼。 猛

RU SHUI HUO         BU   BEI   FEN PIAO      HUO ZAI  SHAN ZE    HU   LANG     MENG

獸   屏 跡 不 敢。 善  神 衛 護。 成  無  上  道

SHOU PING    JI      BU  GAN     SHAN SHEN WEI   HU     CHENG   WU  SHANG DAO

若 復 有 人。 多 於 語 綺 語 惡 口 兩  舌。 若 能

RUO FU  YOU REN        DUO  YU     YU   QI     YU     E   KOU LIANG SHE      RUO NENG

受  持 讀 誦 此 經。 永 除 四 惡 過。 得 四 無 礙

SHOU CHI  DU  SONG CI   JING      YONG CHU  SI      E   GUO         DE     SI     WU  AI

辯。 而 成  佛 道 若  善 男 子 善 女 人 等。

BIAN      ER  CHENG FO  DAO RUO SHAN NAN   ZI  SHAN  NÜ  REN DENG

Putera berbudi! Sebagai tambahan atas pahala kebajikan sebelumnya, rumah tempat dilafalkannya sutra akan senantiasa diliputi kedamaian. Bangunannya akan selalu kokoh. Kekayaan, kemuliaan, keberuntungan, serta kemakmuran akan diperoleh dengan sendirinya tanpa perlu mencari. Pasukan musuh akan terpukul mundur dengan sendirinya di kejauhan. Apabila pelafal merupakan seorang pejabat, maka ia akan menjadi disukai oleh rakyat seumur hidupnya. Banyak berkah luar biasa akan diperolehnya. Orang berkedudukan rendah akan menjadi mulia. Anak cucu yang berlimpah akan diperoleh. Orang tua mengasihi anak, sedangkan anak berbakti pada orang tua. Suami setia kepada istri, sedangkan istri mengabdi pada suami. Kakak mengasihi adiknya; sedangkan adik mematuhi kakaknya. Suami dan istri akan hidup harmonis. Keadilan dan kebenaran akan tersebar di mana-mana. Segenap keinginan akan terkabul. Jika ada orang, yang sekonyong-konyong ditangkap [tanpa alasan yang jelas] serta hendak dijatuhi hukuman mati, dirampok atau dicuri harta bendanya; maka ia hendaknya melafalkan sutra ini sebanyak tiga kali. Segenap bahaya itu akan sirna dengan segera. Apabila terdapat pria serta wanita berbudi, yang dengan penuh keyakinan melafalkan sutra ini dan juga menyalinnya, maka bahaya air dan api tak akan sanggup menenggelamkan atau membakarnya. Tatkala berada melewati daerah pegunungan; harimau, serigala, dan hewan buas lainnya akan menyingkir serta tak berani mendekat. Para dewa bajik akan senantiasa melindungi. Pada akhirnya, ia akan merealisasi buah pencapaian terunggul. Jikalau ada orang yang gemar mengatakan perkataan tak bermanfaat, lima perkataan jahat, serta bercabang lidahnya; apabila ia menerima, meyakini, dan melafalkan sutra ini, selamanya akan terbebas dari empat kejahatan serta merealisasi empat kefasihan berbicara.” Buddha melanjutkan sabdanya, “Putera dan puteri berbudi sekalian!

父 母 有 罪。 臨  終 之 日。 當 墮 地 獄。 受 無 量

FU    MU  YOU  ZUI         LIN ZHONG ZHI    RI       DANG DUO  DI     YU      SHOU WU LIANG

苦。 其 子 即 為 讀 此 經 七 遍。 父 母 即 離 地 獄

KU           QI     ZI      JI    WEI   DU   CI    JING   QI  BIAN        FU   MU     JI     LI      DI     YU

而 生  天  上。 見 佛 聞 法。 悟 無 生  忍。 以

ER SHENG TIAN SHANG    JIAN  FO  WEN   FA          WU WU SHENG REN        YI

成   佛 道 佛 告 無 礙 菩 薩。 毘 婆 尸 佛 時。 有

CHENG FO    DAO  FO GAO   WU   AI     PU    SA           PI     PO   SHI   FO   SHI        YOU

優 婆 塞 優 婆 夷。 心 不 信 邪。 敬  崇  佛 法。 書

YOU PO   SAI   YOU  PO    YI            XIN  BU   XIN   XIE       JING CHONG   FO    FA       SHU

寫 此 經。 受  持 讀 誦。 所 作 所 為。須 作 即 作。

XIE   CI    JING      SHOU   CHI   DU SONG      SUO ZUO SUO WEI       XU  ZUO   JI    ZUO

一 無 所 問。 以 正  信 故。 兼 行 布 施。 平

YI      WU SUO WEN         YI ZHENG   XIN   GU       JIAN XING BU   SHI        PING

等   供  養。 得 無 漏 身。 成  菩 提 道。 號 曰 普

DENG GONG YANG       DE    WU LOU SHEN   CHENG   PU    TI     DAO       HAO YUE PU

光   如 來 應  正   等 覺。 劫 名 大 漏。 國 名 無

GUANG RU    LAI  YING ZHENG DENG JUE          JIE MING DA   LOU      GUO MING WU

邊。 但 是 人 民。 行 菩 薩 道。 無 所 得 法。 以 是

BIAN      DAN SHI REN   MIN       XING  PU   SA   DAO         WU SUO  DE    FA           YI   SHI

經  威 德。 獲 如 是 報  復 次 無 礙 菩 薩。 此 八

JING WEI      DE       HUO   RU   SHI   BAO    FU   CI      WU    AI     PU   SA          CI     BA

陽   經。 行 在 閻 浮 提。在 在 處 處。有 八 菩 薩。

YANG  JING        XING ZAI  YAN   FU   TI         ZAI   ZAI  CHU CHU    YOU  BA    PU    SA

Apabila orang tua pernah melakukan kesalahan, sehingga terjatuh ke neraka dan mengalami penderitaan berat, keturunannya dapat melafalkan sutra ini sebanyak tujuh kali; maka ayah dan ibu yang terjatuh ke neraka itu dapat segera terbebaskan, terlahir di alam dewa, memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Buddha dan mendengar Dharma darinya, serta [pada akhirnya] tidak akan terlahir dalam samsara lagi.” Buddha memberitahu Bodhisattva Terbebas dari Segenap Hambatan, “Pada zaman Buddha Piposhi (Vipashyin ?) terdapat upasaka dan upasika yang hatinya tidak berpaut lagi pada ajaran sesat. Mereka menjunjung tinggi Buddhadharma dengan penuh hormat, menyalin sutra ini, sepenuh hati menerima, meyakini, dan melafalkannya. Mereka mempraktekkan ajaran yang terdapat dalam sutra tersebut tanpa memiliki keraguan lagi. Dengan gembira mereka melakukan dana paramita serta menghaturkan persembahan dengan perasaan tenang dan damai. Sebagai hasilnya, segenap kebocoran batin mereka terhenti, merealisasi Jalan Bodhi, serta menjadi para Buddha yang bernama Puguang Tathagata Arahat Samyaksambuddha Penakluk Kebocoran Batin. Tanah Buddhanya bernama Tak Terukur, yang dihuni oleh para bodhisattva praktisi Dharma. Demikianlah pahala kebajikan sutra ini. Wahai Bodhisattva Terbebas dari Segenap Hambatan! Sutra Delapan Yang ini dilindungi oleh delapan bodhisattva.

諸 梵  天 王。 一 切 明  靈 圍 繞 此 經。 香 華

ZHU FAN   TIAN WANG      YI     QIE MING LING WEI  RAO   CI   JING     XIANG HUA

供   養。如 佛 無 異 佛 告 無 礙 菩 薩 摩 訶 薩 言。

GONG YANG   RU     FO   WU   YI     FO  GAO   WU   AI      PU   SA    MO   HE   SA   YAN

若  善  男 子 善 女 人 等。 為 諸  眾   生。 講

RUO SHAN   NAN   ZI  SHAN NÜ  REN DENG       WEI  ZHU ZHONG SHENG   JIANG

說  此 經。 深 達 實 相。 得 甚 深 理。 即 知 身

SHUO CI     JING     SHEN DA   SHI XIANG     DE SHEN SHEN LI             JI    ZHI SHEN

心 佛 身 法 心。 所 以 能 知 即 是 智 慧 眼 常

XIN   FO SHEN  FA   XIN         SUO  YI  NENG ZHI    JI     SHI    ZHI  HUI  YAN CHANG

見   種  種  無 盡 色。 色 即 是 空。 空  即 是 色。

JIAN ZHONG ZHONG   WU  JIN    SE           SE    JI    SHI KONG     KONG   JI     SHI   SE

Seluruh Raja Brahma dengan kekuatan gemilangnya akan mengelilingi sutra ini dan mempersembahkan bunga harum.” Buddha berkata pada Bodhisattva Mahasattva Terbebas dari Segenap Hambatan, “Bila ada putera atau puteri berbudi yang memiliki hati belas kasih bermaksud membabarkan sutra ini, maka akan ia merealisasi tingkatan spiritual mendalam serta beroleh kebijaksanaan nan tinggi. Ia akan sanggup menyelami intisari tubuh (kaya), dharma, serta pikiran Buddha. Mata kebijaksanaannya akan senantiasa terbuka serta sanggup melihat seluruh perwujudan; dimana wujud (rupa) adalah kekosongan (shunyata) dan kekosongan adalah wujud.

受   想  行 識 亦 空。 即 是 妙 色 身 如 來。 耳

SHOU XIANG XING   SHI    YI  KONG       JI     SHI  MIAO SE SHEN  RU   LAI        ER

常   聞  種   種  無 盡  聲。 聲 即 是 空。 空 即

CHANG WEN ZHONG ZHONG   WU   JIN SHENG  SHENG JI     SHI KONG    KONG JI

是  聲。 即 是 妙 音  聲 如 來。 鼻  常  嗅  種

SHI SHENG        JI     SHI MIAO YIN SHENG RU   LAI           BI   CHANG  XIU   ZHONG

種   無 盡  香。 香  即 是 空。 空 即 是  香。 即

ZHONG  WU   JIN   XIANG   XIANG    JI     SHI KONG    KONG JI    SHI    XIANG       JI

是  香  積 如 來。 舌 常  了 種   種  無 盡 味。 味

SHI  XIANG     JI      RU   LAI       SHE CHANG LE ZHONG ZHONG  WU   JIN    WEI      WEI

即 是  空。 空 即 是 味。 即 是 法 喜 如 來。 身

JI     SHI    KONG     KONG JI    SHI   WEI         JI     SHI    FA    XI     RU   LAI       SHEN

常    覺 種   種 無 盡 觸。 觸 即 是 空。 空 即 是

CHANG JUE ZHONG ZHONG WU   JIN   CHU      CHU   JI    SHI KONG    KONG  JI    SHI

觸。 即 是 智 明 如 來。 意 常  思 想  能  分 別

CHU         JI    SHI   ZHI MING RU    LAI          YI CHANG   SI XIANG NENG   FEN  BIE

種    種  無 盡 法。 法 即 是 空。 空 即 是 法。 即

ZHONG ZHONG   WU   JIN    FA           FA   JI    SHI KONG    KONG JI     SHI    FA         JI

是 法 明 如 來 善 男 子。 觀  此 六 根  顯  現 人

SHI   FA  MING RU   LAI SHAN NAN   ZI         GUAN   CI     LIU  GEN    XIAN  XIAN REN

皆 空  口  常   說 之。 若  說  善 語。 善 法  常

JIE KONG   KOU CHANG SHUO ZHI         RUO  SHUO  SHAN YU        SHAN FA  CHANG

轉。 即 成   聖  道。 若  說 邪 語。 惡 法 常   轉。

ZHUAN   JI CHENG SHENG   DAO      RUO SHUO   XIE   YU            E     FA CHANG ZHUAN

Demikian pula dengan perasaan (vedana, Mandarin: shou), persepsi (samjna, Mandarin: xiang), tindakan (samskara, Mandarin: xing), serta kesadaran (vijnana, Mandarin: shi); yang pada hakekatnya juga merupakan kekosongan. Itulah sebabnya mengapa Tathagata Rupa Elok sanggup melihat berbagai perwujudan [di jagad raya ini] tanpa dibatasi apapun. Suara itu sendiri adalah kekosongan dan kekosongan adalah suara; itulah sebabnya mengapa telinga Tathagata Suara Elok sanggup mendengar berbagai suara [di jagad raya ini] tanpa dibatasi apapun. Keharuman itu sendiri adalah kekosongan dan kekosongan adalah  keharuman; itulah sebabnya mengapa hidung Tathagata Timbunan Keharuman sanggup mencerap berbagai keharuman [di jagad raya ini] tanpa dibatasi apapun. Rasa itu sendiri adalah kekosongan dan kekosongan adalah rasa; itulah sebabnya mengapa lidah Tathagata Kegembiraan Dharma dapat merasakan berbagai cita rasa [di jagad raya ini] tanpa dibatasi apapun. Sentuhan itu sendiri adalah kekosongan dan kekosongan adalah sentuhan; itulah sebabnya mengapa tubuh Tathagata Kebijaksanaan Gemilang sanggup merasakan segenap sentuhan [di jagad raya ini] tanpa dibatasi apapun. Dharma itu sendiri adalah kekosongan dan kekosongan adalah Dharma; itulah sebabnya Tathagata Kegemilangan Dharma sanggup mencerap semua Dharma tanpa dibatasi apapun. Putera yang berbudi! Dengan senantiasa merenungkan keenam hal mendasar ini, yakni memandang bahwa segala sesuatu adalah kekosongan, maka ucapan akan selalu benar. Dharma sejati akan selalu disebar-luaskan, sehingga pada akhirnya akan membawa pada Jalan Suci. [Sebaliknya], apabila selalu mengutarakan kejahatan, maka ajaran sesat akan senantiasa tersebar luas.

即 墮 地 獄。 善  男 子。 善  惡 之 理。 不 得 不

JI      DUO  DI     YU      SHAN   NAN    ZI        SHAN     E     ZHI    LI            BU  DE    BU

信。 善 男 子。 人 之 身 心。 是 佛 法 器。 亦 是 十

XIN      SHAN NAN ZI           REN  ZHI SHEN XIN         SHI    FO    FA   QI           YI     SHI  SHI

二 部 大 經  卷 也。 無 始 已 來。 轉  讀 不 盡。 不

ER    BU    DA  JING   JUAN  YE         WU  SHI    YI     LAI     ZHUAN   DU   BU    JIN         BU

損  毫 毛。 如 來 藏  經。 唯 識 心 見 性 者 之 所

SUN   HAO MAO        RU   LAI CANG JING        WEI   SHI   XIN JIAN XING ZHE ZHI  SUO

能  知。 非 諸  聲  聞 凡 夫 所 能 知。 善  男 子。

NENG ZHI          FEI ZHU SHENG WEN  FAN   FU  SUO NENG ZHI       SHAN  NAN  ZI

讀 誦 此 經。 深 解 真 理。 即 知 身 心 是 佛 法

DU SONG CI    JING     SHEN JIE ZHEN   LI            JI    ZHI SHEN XIN   SHI    FO    FA

器。 若 醉 迷 不 醒。 不 了 自 心。 是 佛 法 根 本。

QI          RUO ZUI     MI    BU  XING        BU   LE     ZI      XIN        SHI    FO   FA  GEN BEN

流  轉  諸 趣。 墮 於 惡 道。 永 沈 苦 海。 不 聞 佛

LIU ZHUAN    ZHU   QU       DUO  YU     E    DAO    YONG SHEN KU HAI           BU  WEN FO

法 名 字 爾 時 五 百 天 子。 在 大  眾  中。 聞

FA  MING   ZI     ER  SHI    WU   BAI TIAN  ZI             ZAI  DA ZHONG ZHONG   WEN

佛 所 說。 得 法 眼 淨。 皆 大  歡 喜。 即 發 無 等

FO  SUO SHUO       DE    FA  YAN JING        JIE    DA   HUAN  XI            JI      FA  WU DENG

等  阿 耨 多 羅 三  藐  三 菩 提 心 無 礙 菩 薩 復

DENG   A   NOU DUO  LUO SAN   MIAO   SAN   PU    TI     XIN   WU    AI     PU   SA    FU

白 佛 言。 世 尊。 人 之 在 世。 生 死 為 重。 生

BAI    FO  YAN        SHI  ZUN       REN  ZHI    ZAI   SHI    SHENG SI   WEI ZHONG SHENG

不 擇 日。 時 至 即 生。 死 不 擇 日。 時 至 即 死。

BU    ZE     RI           SHI   ZHI   JI  SHENG      SI     BU    ZE    RI           SHI  ZHI    JI      SI

Sehingga orang itu akan terjatuh ke dalam neraka. Putera berbudi! Baik dan buruk hanyalah bentukan pikiran. Bukanlah sesuatu yang asali serta tidak mencerminkan hakekat sejati segala sesuatu. Tubuh serta pikiran adalah semata-mata wahana [menyelami] Buddhadharma, dan demikian pula dengan duabelas bagian Tripitaka. Tiada yang berawal atau berakhir. Tak akan selesai dibabarkan [walau sampai kapanpun jua] serta tak terhancurkan. Sutra yang dibabarkan Tathagata dimaksudkan untuk mengenali hakekat sejati segala sesuatu sebagaimana adanya, dimana hal ini tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh umat manusia pada umumnya. Putera berbudi! Baca dan lafalkanlah sutra ini agar dapat menyelami kebijaksanaan sejati serta merealisasi bahwa tubuh dan pikiran adalah semata-mata wahana menuju Buddhadharma. Orang yang mengalami kemelekatan serta dikuasai hawa nafsu keinginan rendah tidak terbangkit kesadarannya. Mereka tidak menyadari hakekat diri sejatinya, yang merupakan akar bagi Buddhadharma. Mereka terhanyut oleh hawa nafsu keinginannya, sehingga mengikuti ajaran-ajaran kejahatan serta selamanya terbenam dalam samudera kesengsaraan. Nama Buddhadharma tak akan mereka dengar.” Pada saat itu limaratus putera dewata yang mendengar sabda Buddha merealisasi mata Dharma nan jernih. Seluruh bodhisattva agung merasa bergembira serta merealisasi anuttarasamyasambodhi. Sekali lagi Bodhisattva Terbebas dari Segenap Hambatan mengajukan pertanyaan pada Buddha, “Yang Dijunjungi Dunia! Umat manusia di muka bumi ini terlahir berulang-ulang. Mereka tidak dapat memilih hari yang baik saat dilahirkan. Tatkala meninggalpun mereka juga tak dapat memilih hari yang baik.

何 因 殯 葬 即 問 良   辰 吉 日。 然 始 殯 葬。 殯

HE     YIN  BIN ZANG JI   WEN LIANG  CHEN  JI      RI         RAN  SHI   BIN ZANG      BIN

葬  之 後。 還 有 妨  害。 貧 窮 者 多。 滅 門 者 不

ZANG ZHI  HOU         HAI YOU FANG HAI        PIN QIONG ZHE DUO        MIE MEN ZHE  BU

少。 唯 願 世 尊。 為 諸 邪 見 無 智  眾   生。 說

SHAO   WEI YUAN SHI  ZUN       WEI   ZHU  XIE JIAN   WU  ZHI ZHONG   SHENG   SHUO

其 因 緣。 令 得 正  道。 除 其 顛 倒 佛 言。 善

QI     YIN YUAN      LING DE ZHENG DAO      CHU   QI   DIAN DAO  FO  YAN      SHAN

哉  善 哉。 善  男 子。 汝 實 甚  能。問 於 眾   生

ZAI SHAN   ZAI       SHAN   NAN   ZI           RU   SHI SHEN NENG   WEN YU ZHONG SHENG

生   死 之 事。 殯 葬 之 法。 汝 等 諦 聽。 吾 當

SHENG  SI     ZHI   SHI        BIN ZANG ZHI    FA         RU DENG   DI   TING      WU DANG

為 汝 說 智 慧 之 理。 大 道 之 法。 夫 天 地 廣

WEI  RU SHUO ZHI   HUI  ZHI     LI           DA  DAO ZHI     FA          FU  TIAN  DI GUANG

大 清。 日 月 廣   長   明。 時 年  善 美。 實 無 有

DA QING         RI   YUE GUANG CHANG MING        SHI  NIAN  SHAN MEI        SHI  WU YOU

異。 善 男 子。 人 王  菩 薩。 甚 大 慈 悲。 愍 念

YI        SHAN NAN   ZI        REN WANG    PU    SA      SHEN  DA     CI    BEI       MIN  NIAN

眾    生。 皆 如 赤 子。 下 為 人 主。 作 蓬 民 父

ZHONG SHENG      JIE   RU   CHI    ZI            XIA WEI  REN ZHU      ZUO PENG MIN   FU

母。 順 於 俗 人。 教 於 俗 法。 造 作 曆 日。 須 下

MU       SHUN YU    SU REN        JIAO  YU    SU    FA        ZAO ZUO   LI       RI           XU  XIA

天 下。 令 知 時 節。 為 有 平 滿。 成  收  開 閉。

TIAN XIA       LING ZHI   SHI   JIE         WEI YOU PING MAN    CHENG SHOU   KAI   BI

建  除 定 執。 破 危 之 文。 愚 人 依 字 信 用。 無

JIAN CHU  DING  ZHI         PO  WEI   ZHI  WEN        YU  REN    YI     ZI     XIN YONG     WU

不 免 其 凶  禍。 又 使 邪 師 厭 鎮。 說 是 道 非。

BU   MIAN QI XIONG HUO        YOU  SHI    XIE  SHI   YAN ZHEN   SHUO SHI  DAO FEI

謾 求 邪 神 拜 餓 鬼。 卻 福 招  殃 自 受 苦。

MAN QIU  XIE SHEN BAI    E    GUI        QUE   FU  ZHAO YANG  ZI  SHOU KU

Mengapa pula pemakaman harus memilih hari yang baik? Mengapa pula memasukkan jenazah ke dalam peti juga harus memilih hari yang baik? Bila pemilihan hari baik itu tidak diperhatikan, maka kemalangan akan menimpa. [Selain itu], banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Tidak sedikit pula yang memasuki gerbang kemusnahan. Aku memohon agar Bhagava sudi berbelas kasih pada para makhluk yang dikuasai oleh ajaran sesat dan memiliki sedikit kebijaksanaan saja dengan membabarkan sebab musabab bagi hal tersebut. Dengan demikian mereka dapat beralih pada Jalan Kebenaran dan terhindar dari kemalangan. Buddha menjawab, “Bagus sekali! Bagus sekali! Engkau menanyakan hal ini demi kesejahteraan para makhluk. Lahir dan mati sesungguhnya tidak berbeda. Upacara pemakaman sesungguhnya adalah Dharma pula. Karena itu, kalian semua dengarlah baik-baik! Aku akan mengajarkan kebenaran ini sesuai dengan yang engkau kehendaki. Jalan nan Agung adalah juga Dharma. [Hakekat] maha luas langit, bumi, dan umat manusia adalah murni. Mentari dan rembulan adalah maha gemilang. Segenap waktu sepanjang tahun adalah baik adanya dan tidak mengandung sedikitpun perbedaan di antaranya. Putera yang Berbudi! Seorang bodhisattva bernama Raja Umat Manusia memiliki belas kasih yang besar; ia mengajarkan berbagai hal pada umat manusia yang saat itu masih primitif. Mereka masih hidup seenaknya sendiri saja dan mematuhi para pemimpin yang juga masih belum berbudaya. Oleh karena itu, bodhisattva tersebut mengajar mereka untuk membuat penanggalan serta apa yang hendaknya ditaati oleh umat manusia di muka bumi ini. Ia memperkenalkan mereka mengenai makna waktu, [dan mengajarkan bahwa] barangsiapa yang mematuhinya akan hidup aman serta damai; agar mereka mengetahui kapan waktu untuk memulai atau mengakhiri suatu pekerjaan. Apabila waktu untuk melakukan suatu kegiatan dipahami dengan baik, maka bahaya atau halangan yang tidak perlu dapat dihindari; dimana hal ini dapat dianggap sebagai budaya. [Sayangnya], orang bodoh meyakini hal ini secara harafiah semata. Karena takut kepada bencana mengerikan mereka beralih meyakini para guru sesat yang membabarkan kepalsuan. Mereka menyembah dewa-dewa sesat serta memujua para hantu kelaparan. Namun keberuntungan mereka justru beralih menjadi kemalangan.

如 斯 人 皆 返 天 時 逆 地 理。背 日 月 之  光  明。

RU    SI     REN JIE   FAN TIAN SHI     NI     DI     LI       BEI    RI    YUE ZHI GUANG MING

沒 闇 室。 違 正  道 之  廣  路。 恒 尋 邪 徑。

MEI  AN   SHI        WEI ZHENG DAO ZHI  GUANG   LU       HENG XUN  XIE JING

顛  倒 之 甚 也。 善 男 子。 產  生  時 讀 此 經

DIAN  DAO ZHI  SHEN YE      SHAN NAN   ZI       CHAN SHENG    SHI   DU   CI   JING

三  遍。 兒 即 易  生。 甚 大 吉 利。 聰  明 智 慧。

SAN  BIAN        ER    JI       YI   SHENG   SHEN  DA    JI       LI       CONG  MING ZHI   HUI

福 德 具 足。 而 不 中  夭。 死 時 讀 此 經 三 遍。

FU     DE   JU     ZU          ER  BU ZHONG YAO         SI    SHI    DU    CI   JING SAN BIAN

一 無  妨  害。 得 福 無 量。 善 男 子。 日 日 大 好

YI      WU FANG     HAI          DE    FU   WU LIANG   SHAN NAN   ZI           RI      RI   DA HAO

日。 月 月 大 好 月。 年 年 大 好 年。 實 無 間 隔。

RI           YUE YUE   DA HAO YUE       NIAN NIAN DA  HAO NIAN       SHI    WU  JIAN GE

Demikianlah, mereka semua mulai menggantungkan diri pada waktu [yang dianggap baik atau buruk] semata dan mengabaikan bumi sebagai faktor lainnya. Mereka menjadi budak bagi hari dan bulan baik, sehigga terjerumus ke dalam kegelapan ajaran salah. Jalan Kebenaran yang maha agung mereka abaikan. Kitab-kitab ajaran sesat lebih mereka yakini. Karenanya, tentu saja mereka akan terjerumus ke dalam kegelapan. Putera yang Berbudi! Untuk mengatasi waktu-waktu yang buruk semacam itu, lafalkanlah sutra ini tiga kali. Putera yang dilahirkan akan beroleh keberuntungan besar dalam hidupnya serta kecerdasan yang luar biasa. Pahala keberuntungan besar akan mengikutinya dan anak itu tak akan lahir prematur. Apabila terdapat seorang kerabat yang meninggal, bacalah sutra ini tiga kali, maka segenap kemalangan akan sirna. Keluarga yang ditinggalkan akan mendapat pahala keberuntungan tak terukur. Putera Berbudi! Segenap hari pada dasarnya adalah baik. Setiap bulan pada dasarnya adalah baik. Setiap tahun pada dasarnya adalah baik. Seluruhnya tidak berbeda sedikitpun.

但  辨 即 須 殯 葬。 殯  葬 之 日。 讀 此 經 七

DAN BIAN    JI      XU  BIN ZANG       BIN ZANG   ZHI    RI           DU    CI   JING   QI

遍。 甚 大 吉 利。 獲 福 無 量。 門 榮  人 貴。 延

BIAN   SHEN  DA     JI     LI          HUO  FU   WU LIANG    MEN RONG  REN   GUI      YAN

年 益 壽。 命  終  之 日。 並 得 成   聖  道。 善

NIAN YI  SHOU    MING ZHONG  ZHI     RI        BING  DE CHENG SHENG DAO     SHAN

男 子。 殯  葬 之 地。 莫 問 東  西 南 北。 安 穩 之

NAN  ZI           BIN ZANG  ZHI     DI          MO WEN DONG   XI    NAN  BEI         AN  WEN ZHI

處。 諸 人 愛 樂。 鬼 神 愛 樂。 即 讀 此 經 三 遍。

CHU      ZHU  REN AI     LE         GUI SHEN  AI     LE           JI     DU    CI   JING SAN BIAN

便 以 修  榮。 安 置 墓 內。 永 無 災  障。 家 富

BIAN YI     XIU RONG        AN   ZHI    MU   NEI      YONG WU  ZAI    ZHANG     JIA    FU

人  興。 甚 大 吉 利。 爾 時 世 尊。 欲 重  宣 此

REN XING      SHEN   DA    JI     LI            ER   SHI   SHI  ZUN      YU ZHONG XUAN  CI

義。 而  說  偈 言  

YI            ER   SHUO    JIE  YAN

Lebih jauh lagi, saat berlangsungnya upacara pemakaman, lafalkanlah sutra ini sebanyak tujuh kali. Pahala kebajikan besar akan diperoleh. Keberuntungan tak terukur akan dicapai. Pintu kemuliaan akan terbuka lebar. [Pelafalan sutra ini] dapat pula memperpanjang kebajikan yang diperoleh sepanjang tahun. Pada akhirnya, [orang yang melafalkannya] akan beroleh kesempatan berjumpa dengan Jalan Kesucian. Putera yang Berbudi! Sehubungan dengan faktor bumi, tempat pemakaman di sebelah timur, barat, selatan, dan utara akan menjadi sama baiknya. Semuanya merupakan tempat kediaman yang aman dan damai. Setiap orang akan hidup saling mengasihi, dan demikian pula dengan para hantu serta dewa. Oleh karena itu, lafalkanlah sutra ini sebanyak tiga kali. Kemuliaan akan diraih dan selain itu, tempat pemakaman tersebut akan menjadi tempat yang damai. Selamanya tidak akan mengalami malapetaka. Keluarga yang ditinggalkan akan beroleh kekayaan. Pahala kebajikan besar akan didapatnya.” Untuk meringkaskan ajaran kebenaran yang telah disabdakannya, Bhagava mengucapkan gatha sebagai berikut:

營   生  善  善 日   休 殯 好 好 時

YING SHENG SHAN SHAN   RI               XIU BIN HAO HAO SHI

生   死 讀 誦  經    甚 得 大 利 益

SHENG   SI    DU SONG   JING               SHEN DE   DA     LI     YI

月 月  善  明 月    年 年 大 好 年

YUE YUE SHAN   MING YUE               NIAN NIAN DA   HAI  NIAN

讀 經 即 殯 葬     榮 花 萬 代  昌  

DU  JING   JI    BIN ZANG               RONG HUA WAN DAI  CHANG

Agar saat kelahiran seseorang menjadi hari yang baik. Agar waktu pemakaman menjadi saat yang baik.

Baik pada saat kelahiran atau wafat seseorang lafalkanlah sutra ini. Pahala kebajikan besar akan diperoleh.

Setiap bulan merupakan bulan yang penuh kegemilangan. Setiap tahun merupakan tahun yang baik.

Lafalkanlah sutra ini saat berlangsungnya upacara pemakaman. Kejayaan dan kemuliaan akan mengalir terus menerus.

爾 時 眾  中。七 萬 七 千 人。 聞 佛 所 說。心 開 意

ER   SHI ZHONG ZHONG QI  WAN  QI  QIAN REN        WEN FO SUO SHUO     XIN   KAI   YI

解。 捨 邪 歸  正 得 佛 法 分。 永  斷 疑 惑。 皆 發

JIE         SHE  XIE  GUI ZHENG  DE    FO    FA  FEN     YONG   DUAN  YI   HUO        JIE   FA

阿 耨 多 羅 三  藐 三 菩 提 心

A    NOU DUO  LUO SAN   MIAO SAN   PU    TI    XIN

Setelah mendengarkan apa yang disabdakan Buddha, umat yang berjumlah tujuhpuluh tujuh ribu terbuka batinnya. Mereka meninggalkan ajaran sesat yang diyakininya dan mengembangkan keyakinan teguh terhadap Buddhadharma Mereka selamanya menghapuskan keraguan [terhadap Dharma] serta merealiasi anuttarasamyaksambodhi.

無 礙 菩 薩。 復 白 佛 言。 世 尊。 一 切 凡 夫。 皆

WU    AI      PU   SA          FU  BAI    FO  YAN         SHI ZUN          YI    QIE FAN   FU          JIE

以 婚 媾 為 親。 先 問  相 宜。 後 取 吉 日。 然 始

YI    HUN GOU WEI  QING     XIAN WEN  XIANG YI         HOU  QU    JI      RI         RAN  SHI

成   親。 成  親 之 後。 富 貴 偕 老 者 少。 貧

CHENG QING  CHENG QING ZHI   HOU        FU   GUI   XIE   LAO ZHE SHAO     PIN

窮    生 離 死 別 者 多。 一 種  信 邪。 如 何 而 有

QIONG SHENG LI      SI     BIE ZHE  DUO        YI  ZHONG   XIN  XIE          RU    HE   ER YOU

差  別。 唯 願 世 尊。 為 決  眾  疑 佛 言。 善 男

CHA   BIE        WEI YUAN SHI  ZUN        WEI  JUE  ZHONG   YI     FO   YAN    SHAN NAN

子。 汝 等 諦 聽。 當 為 汝 說。 夫 天  陽 地 陰。

ZI             RU DENG DI   TING    DANG WEI  RU SHUO        FU   TIAN YANG  DI    YIN

Bodhisattva Terbebas dari Segenap Hambatan bertanya kembali pada Buddha, “Setiap orang pada umumnya akan menikah, dimana mereka terlebih dahulu menanyakan kesediaan masing-masing pihak dan setelah itu mencari hari baik guna melangsungkan pernikahan. Kemudian barulah pernikahan dapat dilangsungkan. Namun, sangat sedikit yang selanjutnya dapat hidup kaya, mulia, serta mencapai umur panjang. Sebaliknya, yang hidup dalam kemiskinan serta dibelenggu kematian sangat banyak. Mereka mengembangkan pandangan salah sehingga bangkitlah perselisihan di antara mereka. Aku berharap agar Bhagava [sudi membabarkan Dharma] demi menolong mereka yang masih diliputi keraguan.” Buddha menjawab, “Putera Berbudi! Dengarlah baik-baik apa yang akan kukatakan ini. Aku akan membabarkan Dharma sesuai dengan yang engkau tanyakan. Manusia dan langit merupakan unsur yang; sedangkan bumi merupakan unsur yin.

月 陰 日 陽。 水 陰 火  陽。 女 陰 男  陽。 天 地

YUE YIN    RI YANG      SHUI  YIN  HUO YANG        NÜ    YIN  NAN  YANG     TIAN   DI

氣 合。 一 切 草 木 生  焉。 日 月 交  通。 四 時 八

QI     HE           YI    QIE CAO  MU SHENG YAN         RI   YUE  JIAO TONG         SI    SHI   BA

節 明 焉。 水 火 相   承。 一 切 萬 物 熟 焉。 男

JIE MING YAN      SHUI HUO XIANG CHENG       YI    QIE WAN WU SHOU YAN     NAN

女 允 諧。 子 孫 興 焉。 皆 是 天 之  常  道。 自 然

NÜ   YUN   XIE         ZI   SUN XING YANG     JIE   SHI  TIAN  ZHI  CHANG DAO         ZI  RAN

之 理。 世 諦 之 法。 善 男 子。 愚 人 無 智。 信 其

ZHI    LI          SHI     DI    ZHI  FA       SHAN NAN   ZI            YU  REN  WU  ZHI          XIN    QI

邪 師。 卜 問  望 吉。 而 不 修 善。 造 種   種 惡

XIE   SHI          BU WEN WANG  JI            ER    BU  XIU SHAN    ZAO ZHONG ZHONG E

業。 命  終 之 後。 復 得 人 身  者。 如 指 甲 上

YE      MING ZHONG ZHI HOU         FU    DE   REN SHEN  ZHE         RU   ZHI   JIA SHANG

土。 墮 於 地 獄。 作 畜 餓 鬼 者。 如 大 地 土。 善

TU         DUO YU     DI     YU        ZUO CHU    E     GUI  ZHE        RU    DA    DI     TU     SHAN

男 子。 復 得 人 身。 正  信 修 善  者。 如 指 甲

NAN  ZI           FU    DE  REN SHEN   ZHENG   XIN  XIU SHAN  ZHE         RU    ZHI   JIA

上   土。 信 邪 造 惡 業 者。如 大 地 土。善 男 子。

SHANG TU           XIN   XIE  ZAO   E      YE  ZHE      RU    DA    DI     TU    SHAN NAN ZI

欲 結 婚 親。 莫 問 水 火  相  剋。 胎 胞  相  厭。

YU    JIE  HUN QING       MO WEN SHUI HUO  XIANG   KE         TAI  BAO XIANG   YAN

年 紀 不 同。 唯 看 祿 命 書。 知 福 德 多  少。

NIAN JI     BU TONG      WEI  KAN  LU MING SHU        ZHI    FU    DE  DUO  SHAO

Rembulan bersifat yin; sementara mentari bersifat yang. Air bersifat yin; sementara api bersifat yang. Wanita bersifat yin; sementara pria bersifat yang. Energi langit dan bumi berpadu, lalu terciptalah rerumputan, pepohonan, dan makhluk hidup. Mentari dan rembulan beredar bersama-sama, sehingga terciptakan empat kelompok serta delapan perayaan tahunan. Air dan api muncul bersama-sama, sehingga berpuluh ribu makanan dapat direbus. Dengan perpaduan pria dan wanita, lahirlah anak cucu. Tidak berbeda dengan langit, masing-masing memiliki jalannya sendiri yang alami. Kebenaran dalam kehidupan sehari-hari adalah juga Dharma. Orang yang diliputi kebodohan tak memiliki kebijaksanaan. Mereka lebih meyakini guru-guru sesat dan menanyakan bagaimana caranya memperoleh keberuntungan. Meskipun demikian, mereka menolak melakukan kebajikan, dan lebih memilih melakukan kejahatan, sehingga terjatuh ke dalam neraka atau terlahir sebagai hewan serta hantu kelaparan. Putera yang Berbudi! Hendak mengadakan pernikahan. Tak perlu ditanya lagi, air dan api menjadi saling bertentangan. Janin dan rahim saling bertentangan satu sama lain. Penanggalan tiada lagi selaras. Lalu mereka menilik buku pedoman nasib (semacam primbon), guna mengetahui seberapa besar keberuntungan [hari tersebut].

以 為 眷 屬。 呼 迎 之 日。 即 讀 此 經 三 遍 而

YI    WEI JUAN SHU        HU YING ZHI     RI            JI     DU    CI   JING SAN BIAN ER

以 成  禮。 此 乃 善  善  相  因。 明 明  相  屬。

YI  CHENG   LI            CI   NAI SHAN SHAN  XIANG   YIN      MING MING XIANG  SHU

門  高 人 貴。 子 孫 興  盛。 聰  明 利 智。 孝 敬

MEN  GAO  REN GUI          ZI   SUN XING SHENG   CONG  MING   LI    ZHI      XIAO JING

相    承。 甚 大 吉 利。而 無 中  夭。 福 德 具 足。

XIANG CHENG     SHEN DA     JI     LI        ER   WU ZHONG YAO       FU     DE   JU    ZU

皆  成 佛 道。 是 時 有 八 菩 薩。 承 佛 威 神。

JIE CHENG FO   DAO        SHI  SHI  YOU   BA    PU   SA     CHENG FO  WEI  SHEN

得 大 總 持。 常  處 人 間。 和 光  同  塵。 破 邪

DE   DA ZONG CHI    CHANG  CHU REN  JIAN      HE GUANG TONG CHEN       PO   XIE

立 正。 其 名 曰

LI  ZHENG       QI  MING YUE

Agar hari itu menjadi baik bagi segenap anggota keluarga, lafalkanlah sutra ini sebanyak tiga kali. Begitu pelafalan selesai maka hari tersebut akan menjadi hari yang gemilang bagi segenap anggota keluarga. Pintu menuju kemuliaan akan terbuka lebar. Anak dan cucu akan memperoleh kejayaan serta kebijaksanaan gemilang. Mereka akan hidup saling berbakti satu sama lain. Pahala keberuntungan besar akan diperoleh. Selain itu, tak seorangpun bayi akan lahir prematur. Semuanya akan hidup beruntung serta pada akhirnya akan beroleh kesempatan menapaki Jalan Buddha.” Pada kesempatan tersebut, hadirlah delapan bodhisattva yang memiliki Kekuatan Buddha. Mereka memiliki banyak pengikut dan senantiasa berdiam di tengah-tengah umat manusia. Mereka memancarkan berkas-berkas cahaya gemilang yang banyak laksana debu di muka bumi ini guna mematahkan ajaran sesat. Adapun nama-nama mereka adalah:

跋 陀 羅 菩 薩 漏 盡 和

BA  TUO LUO   PU    SA   LOU  JIN    HE

羅 鄰 竭 菩 薩 漏 盡 和

LUO LIN   JIE     PU   SA   LOU  JIN    HE  

憍 自 兜 菩 薩 漏 盡 和

JIAO  ZI    DOU   PU   SA  LOU  JIN    HE

那 羅 達 菩 薩 漏 盡 和

NA  LUO  DA    PU    SA   LOU  JIN    HE

須 彌 深 菩 薩 漏 盡 和

XU    MI  SHEN PU    SA   LOU  JIN    HE

因 桓 達 菩 薩 漏 盡 和

YIN HUAN DA   PU    SA   LOU  JIN    HE

和 輪 調 菩 薩 漏 盡 和

HE   LUN DIAO  PU    SA   LOU  JIN    HE

無 緣  觀 菩 薩 漏 盡 和

WU YUAN GUAN PU    SA  LOU  JIN    HE

是 八 菩 薩。 俱 白 佛 言。 世 尊。 我 等  於 諸

SHI   BA    PU    SA          JU   BAI    FO  YAN        SHI  ZUN        WO DENG   YU   ZHU

佛 所。 受 持 得 陀 羅 尼 神  咒。 而 今 說 之。

FO  SUO      SHOU CHI   DE  TUO  LUO   NI  SHEN  ZHOU       ER   JIN SHUO ZHI

擁  護 受 持 讀 誦 八 陽  經 者。 永  無 恐  怖。

YONG HU SHOU CHI   DU SONG BA YANG   JING ZHE      YONG   WU KONG   BU

使 一 切 不 善 之 物。 不 得 侵 損 讀 經 法 師。 即

SHI    YI    QIE  BU SHAN ZHI    WU         BU    DE   QIN  SUN   DU JING   FA   SHI          JI

於 佛 前 而 說  咒 曰

YU     FO QIAN  ER SHUO ZHOU YUE

Kedelapan bodhisattva itu menghadap Buddha dan berkata, “Kami semua pernah menerima dan melestarikan suatu dharani, yang pada kesempatan ini akan kami babarkan guna melindungi mereka yang menerima, memahami makna, serta melafalkan Sutra Delapan Yang. Mereka selamanya tak perlu mengalami ketakutan atau kekhawatiran lagi. Lebih jauh lagi, hal-hal buruk tak akan menimpa mereka yang melafalkan sutra ini.” Kedelapan bodhisattva tersebut lalu melafalkan dharani berikut ini di hadapan Buddha:

阿 佉 尼 尼 佉 尼 阿 毘 羅 曼 隸 曼 多 隸 娑 婆 訶

A      QIA    NI     NI     QIA   NI      A     PI   LUO MAN   LI   MAN DUO    LI   SUO   PO   HE

世 尊。 若  有 不 善 者。 欲 來 惱 法 師。 聞 我

SHI  ZUN        RUO  YOU  BU SHAN  ZHE        YU    LAI  NAO  FA   SHI        WEN  WO

說  此 咒。 頭  破 作 七 分。 如 阿 梨 樹 枝 爾 時

SHUO CI   ZHOU      TOU     PO    ZUO   QI  FEN          RU    A      LI     SHU ZHI   ER   SHI

無 邊 身 菩 薩。 即 從 座 起。 前 白 佛 言。世 尊。

WU BIAN SHEN PU   SA          JI  CONG ZUO  QI         QIAN BAI    FO  YAN     SHI  ZUN

云 何 名 為 八 陽 經。 唯 願  世 尊。 為 諸 聽  眾。

YUN HE MING WEI   BA YANG JING      WEI YUAN   SHI  ZUN        WEI  ZHU TING ZHONG

解 說 其 義。令 得 覺 悟。速 達 本 心。入 佛 知 見。

JIE SHUO QI      YI     LING  DE   JUE   WU      SU    DA   BEN   XIN     RU    FO   ZHI  JIAN

永   斷 疑 悔 佛 言。 善 哉 善 哉。 善 男 子。汝 等

YONG DUAN   YI     HUI  FO  YAN     SHAN  ZAI SHAN ZAI      SHAN NAN   ZI       RU DENG

諦 聽。 吾 今 為 汝 解 說 八 陽  之 經 者。 八 者

DI    TING        WU  JIN   WEI   RU   JIE SHUO BA  YANG   ZHI   JING ZHE        BA  ZHE

分 別 也。 陽 者 明 解 也。 明 解 大 乘  空  無 之

FEN BIE    YE      YANG ZHE MING JIE    YE       MING  JIE   DA CHENG KONG WU  ZHI

理。 了 能  分 別。 八 識 因 緣。 空 無 所 得。 云

LI            LE NENG   FEN  BIE          BA   SHI   YIN  YUAN  KONG WU  SUO   DE       YUN

何 八 識 名 為 經。 八 陽  名 為 緯。 經 緯  相

HE    BA   SHI MING WEI  JING        BA YANG MING WEI  WEI        JING WEI   XIANG

交。 以 成  經 教。 故 名 八 陽  經。 八 者 八 識。

JIAO      YI CHENG JING JIAO        GU  MING  BA YANG JING         BA   ZHE  BA  SHI

Yang Dijunjungi Dunia! Bila ada orang yang jahat berniat mencelakai Guru Dharma pelafal dharani ini; maka begitu mendengar dharani yang kulafalkan ini,. kepalanya akan pecah menjadi tujuh bagian – laksana cabang pohon ali (arjaka ?).” Kemudian seorang bodhisattva bernama Tubuh Tak Terbatas bangkit dari tempat duduknya dan berkata pada Buddha, “Yang Dijunjungi Dunia! Mengapakah sutra ini dinamakan Delapan Yang? Uraikanlah hal ini agar para makhluk yang mendengarnya dapat bangkit kesadarannya, segera merealisasi hakekat pikiran, memasuki Kebijaksanaan Buddha, dan selamanya mematahkan segala bentuk keraguan.” Buddha menjawab pertanyaan Bodhisattva Tubuh Tak Terbatas, “Bagus sekali! Bagus sekali! Kini aku akan menjelaskan mengenai Delapan Yang, sesuai dengan yang engkau tanyakan. Delapan mengacu pada jumlah bagiannya; sedangkan yang juga berarti “kegemilangan.” Apa yang disebut “kegemilangan” itu juga berarti “kekosongan maha luas” yang berada di luar jangkauan alam pemikiran umat manusia; dimana ia dapat dibagi menjadi delapan macam kesadaran. Kekosongan sendiri bukanlah suatu pencapaian. Delapan Kesadaran tersebut menjadi asal muasal nama sutra ini. Demikianlah asal mula nama Delapan Yang tersebut. Sebagaimana halnya nama bagi sutra-sutra lainnya, suatu nama atau judul akan diberikan bila ajaran Dharma tersebut telah selesai dibabarkan. Jadi [sekali lagi] kata “delapan” itu mengacu pada Delapan Kesadaran.

云 何 名 八 識。 眼 是 色 識 耳 是  聲  識。 鼻 是

YUN HE  MING  BA   SHI        YAN  SHI    SE   SHI   ER    SHI SHENG   SHI          BI    SHI

香   識。 舌 者 是 味 識。 身 是 觸 識。 意 是 分 別

XIANG  SHI         SHE  ZHE  SHI   WEI  SHI      SHEN SHI  CHU  SHI          YI    SHI   FEN BIE

識。 六 根 是 六 識。 含 藏 識。 阿 賴 耶 識。 是 名

SHI         LIU  GEN  SHI   LIU   SHI      HAN CANG SHI          A    LAI     YE   SHI      SHI MING

曰 八 識。 明 了 分 別 八 識 根  源。 空 無 所 得。

YUE  BA   SHI      MING LIAO FEN BIE    BA   SHI   GEN  YUAN    KONG WU  SUO  DE

即 知 兩  眼 是 光   明 天。 光  明 天  中。 即

JI     ZHI LIANG   YAN SHI GUANG MING TIAN  GUANG MING TIAN ZHONG      JI

現 日 月  光   明。 世 尊。 兩 耳 是 聲  聞  天。

XIAN RI   YUE GUANG    MING       SHI  ZUN     LIANG ER   SHI SHENG WEN  TIAN

聲   聞  天 中。 即 現 無 量  聲  如 來。 兩 鼻

SHENG WEN TIAN ZHONG      JI   XIAN WU LIANG SHENG RU   LAI       LIANG BI

是 佛 香  天。 佛 香  天  中。 即 現  香 積 如

SHI   FO XIANG TIAN         FO XIANG TIAN ZHONG       JI   XIAN  XIANG JI     RU

來。 口 是 法 味 天。 法 味 天  中。 即 現 法 喜

LAI        KOU  SHI   FA   WEI TIAN         FA  WEI TIAN ZHONG       JI    XIAN  FA    XI

如 來。 身 是 盧 舍 那 天。 盧 舍 那 天  中。 即

RU   LAI       SHEN SHI   LU   SHE   NA TIAN         LU   SHE   NA TIAN ZHONG       JI

現  成   就 盧 舍 那 佛。 盧 舍 那 鏡 像  佛。 盧 舍

XIAN CHENG    JIU    LU   SHE  NA   FO          LU   SHE   NA JING XIANG  FO          LU  SHE

那  光 明  佛。 意 是 無 分 別 天。 無 分 別 天

NA GUANG MING FO             YI    SHI  WU  FEN  BIE  TIAN         WU  FEN  BIE TIAN

中。 即 現 不 動 如 來。 大  光  明 佛。 心 是 法

ZHONG   JI   XIAN  BU DONG RU   LAI          DA GUANG MING  FO          XIN  SHI    FA

界 天。 法 界 天 中。 即 現  空  王 如 來。 含 藏

JIE  TIAN        FA   JIE TIAN ZHONG     JI    XIAN KONG WANG RU    LAI       HAN CANG

識 天。 演 出 阿 那 含 經。 大 般 涅 槃 經。 阿 賴

SHI TIAN       YAN CHU    A     NA  HAN JING        DA   BAN  NIE PAN  JING        A     LAI

耶 識 天。 演 出 大 智 度 論 經。 瑜 伽 論 經。 善

YE   SHI  TIAN        YAN CHU  DA   ZHI    DU  LUN JING        YU    QIE  LUN JING    SHAN

男 子。 佛 即 是 法。 法 即 是 佛。 合 為 一 相。 即

NAN ZI             FO    JI    SHI    FA           FA    JI    SHI    FO         HE    WEI   YI  XIANG      JI

現 大 通  智 勝  如 來 佛 說 此 經 時。 一 切 大

XIAN DA TONG ZHI SHENG   RU   LAI    FO SHUO  CI   JING SHI           YI    QIE   DA

地。 六  種  震  動。 光  照  天 地。 無 有 邊  際。

DI            LIU ZHONG ZHEN DONG  GUANG ZHAO  TIAN   DI           WU YOU  BIAN     JI

Adapun delapan kesadaran itu adalah: kesadaran mata yang mengenali berbagai wujud fisik, kesadaran telinga yang mengenali berbagai suara, kesadaran penciupan yang mengenali berbagai keharuman, kesadaran lidah yang mengenali berbagai cita rasa, kesadaran tubuh yang mengenali berbagai sentuhan, lalu yang keenam adalah kesadaran pikiran yang sanggup mengenali berbagai buah-buah pikiran – demikianlah enam kesadaran dasar, yang masih ditambah lagi dengan kesadaran mana (mano vijnana) dan kesadaran alaya (alaya vijnana); sehingga secara keseluruhan berjumlah delapan. Hakekat kedelapan kesadaran mendasar ini sungguh gemilang serta merupakan kekosongan; dimana kekosongan tersebut bukanlah suatu pencapaian. Mata adalah langit nan gemilang yang berada di tengah-tengah langit nan gemilang pula. Oleh karena itu, tampaklah Buddha Kegemilangan Mentari dan Rembulan. Telinga adalah suara yang didengar oleh langit, yang berada di tengah-tengah langit pula. Oleh karena itu, tampaklah Tathagata Suara Tak Terbatas. Hidung adalah langit keharuman Buddha, yang berada di tengah-tengah langit keharuman Buddha pula. Oleh karena itu, tampaklah Tathagata Kumpulan Keharuman. Lidah adalah langit cita rasa Dharma, yang berada di tengah-tengah langit cita rasa Dharma pula. Oleh karena itu, tampaklah Tathagata Kegembiraan Dharma. Tubuh adalah langit lushena, yang berada di tengah-tengah langit lushena pula. Oleh karena itu, nampaklah Buddha Chengjiulushena, Buddha Lushenajingxian, serta Buddha Kegemilangan Lushena. Pikiran merupakan langit terhentinya arus buah-buah pemikiran, yang berada di tengah-tengah terhentinya arus-arus buah pemikiran pula. Oleh karena itu, tampaklah Tathagata Tak Tergoyahkan serta Buddha Kegemilangan nan Agung. Mano merupakan langit dharmadatu, yang berada di tengah-tengah langit dharmadatu pula. Oleh karena itu, tampaklah Tathagata Raja Kekosongan. Langit kesadaran mano dibahas dalam Sutra Agama serta Sutra Mahaparinirvana. Sedangkan langit kesadaran alaya dibahas dalam Sutra dan Sastra Abhidharma serta Yuqielunjing. Putera Berbudi! Buddha adalah Dharma dan Dharma adalah Buddha. Keduanya adalah satu. Oleh karena itu, tampaklah Tathagata Kebijaksanaan Gemilang Jalan nan Agung.” Saat Buddha membabarkan sutra ini, seluruh sistem dunia besar dan keenam alam bergoncang [dengan dashyatnya]. Cahaya terang tak terbatas menyinari langit dan bumi.

浩  浩 蕩  蕩。 而 無 所 名。 一 切 幽 冥。 悉 皆

HAO HAO DANG DANG       ER   WU  SUO MING        YI     QIE YOU MING        XI    JIE

明   朗。 一 切 地 獄。 並 皆 消 滅。 一 切 罪 人。

MING LANG          YI     QIE   DI    YU        BING JIE   XIAO MIE          YI    QIE   ZUI REN

俱 得 離 苦。 皆 發 無 上  菩 提 心 爾 時 大 眾

JU     DE    LI     KU           JIE   FA   WU SHANG PU    TI     XIN   ER   SHI   DA ZHONG

之  中。 八 萬 八 千 菩 薩。 一 時 成  佛。 號 曰

ZHI ZHONG       BA  WAN  BA QIAN   PU   SA          YI    SHI CHENG  FO        HAO YUE

空   王 如 來 應  正  等  覺。 劫 名 離 苦。 國 號

KONG WANG RU   LAI YING ZHENG DENG   JUE        JIE  MING  LI     KU        GUO HAO

無 邊。 一 切 人 民。 皆 行 菩 薩 六 波 羅 蜜。 逮

WU BIAN          YI    QIE REN  MIN        JIE   XING  PU   SA    LIU    BO   LUO MI         DAI

無 所 得 法。 六 萬 六 千 比 丘。 比 丘 尼。 優 婆

WU  SUO  DE    FA          LIU WAN  LIU QIAN   BI    QIU          BI    QIU   NI         YOU  PO

塞。 優 婆 夷。 得 大 總 持。 入 不 二 法 門。 無 數

SAI        YOU  PO    YI           DE    DA ZONG CHI        RU    BU    ER    FA   MEN       WU SHU

天  龍 夜 叉。乾 闥 婆。 阿 修 羅。 迦 樓 羅。 緊 那

TIAN LONG YE  CHA     GAN   TA   PO           A     XIU  LUO        JIA   LOU LUO        JI   NA

羅。摩 目侯 羅 伽。 人 非 人  等。得 法 眼 淨。行 菩

LUO    MO      HOU    LUO QIE        REN  FEI   REN  DENG    DE    FA   YAN JING   XING  PU

薩 道 復 次 善  男 子。若 復 有 人。得 官 登 位 日。

SA   DAO  FU    CI   SHAN NAN    ZI       RUO  FU  YOU REN     DE GUAN DENG WEI RI

及 入 新 宅 之 時。 暫 讀 此 經 三 遍。 甚 大

JI      RU   XIN  ZHAI  ZHI   SHI         ZAN  DU   CI   JING SAN BIAN      SHEN DA

吉 利。 善 神 加 護。 延 年 益 壽。 福 德 具 足。

JI       LI      SHAN SHEN JIA   HU        YAN NIAN   YI  SHOU       FU    DE    JU    ZU

Judul sutra ini sungguh luas dan tak terbayangkan. Sanggup mengenyahkan kegelapan nan pekat, serta merubahnya menjadi terang nan gemilang. Seluruh neraka menjadi padam. Seluruh makhluk bukan manusia terbebas dari penderitaannya dan masing-masing membangkitkan hati bodhi tak terlampaui. Saat itu, delapanpuluh delapan ribu bodhisattva yang ada di tengah persamuan tersebut, semuanya merealisasi Kebuddhaan, dimana mereka semua dikenal sebagai Buddha Raja Kekosongan, Tathagata, Arahat, Samyaksambuddha. Tanah Buddha mereka bernama Tak Terbatas. Semua orang yang hadir memasuki Jalan Bodhisattva serta menyempurnakan keenam paramita mereka serta merealisasi Dharma tertinggi. Enampuluh enam ribu bhiksu, bhikshuni, upasaka, dan upasika memasuki pintu Dharma yang tiada duanya. Tak terhitung deva, naga, yaksha, gandharva, ashura, garuda (jialouluo), kinnara, mahoraga, serta segenap makhluk baik berupa manusia maupun bukan manusia, memperoleh mata Dharma nan murni serta mengembangkan kebajiksanaan Jalan Bodhisattva. [Buddha melanjutkan perkataannya], “Putera Berbudi! Bila ada orang yang memperoleh kedudukan sebagai pejabat, dan pada hari ia memangku jabatannya serta memasuki rumah dinas barunya, melafalkan sutra ini sebanyak tiga kali; pahala kebajikan besar akan diperolehnya. Seluruh dewa-dewa bajik akan melindunginya. Segenap tahun akan menjadi tahun yang baik baginya. Pahala keberuntungan besar akan didapatnya.

善  男 子。 若 讀 此 經 一 遍。 如 讀 一 切 經 一

SHAN NAN  ZI          RUO   DU   CI    JING   YI   BIAN       RU    DU    YI     QIE JING   YI

部。 若 書 寫 一 卷。 如 書 寫 一 切 經 一 部。 其

BU        RUO SHU   XIE    YI JUAN        RU   SHU  XIE    YI     QIE JING   YI    BU          QI

功  德 不 可 稱。 不 可 量。 等  空 無 有 邊 際。

GONG DE   BU    KE CHENG     BU   KE LIANG    DENG KONG  WU  YOU BIAN JI

如 斯 人 等。 即 成  就 聖  道 復 次 無 邊  身

RU    SI    REN DENG      JI  CHENG  JIU SHENG DAO  FU    CI     WU BIAN  SHEN

菩 薩 摩 訶 薩。 若 有  眾   生。 不 信 正  法。 常

PU    SA   MO    HE   SA         RUO YOU  ZHONG SHENG      BU   XIN ZHENG  FA    CHANG

生   邪 見。 忽 聞 此 經。 即 生  誹 謗  言 非 佛

SHENG  XIE JIAN         HU WEN   CI    JING        JI SHENG  FEI  BANG  YAN  FEI    FO

說。 是 人 現 世。 得 白 癩 病。 惡  瘡   膿 血。

SHOU     SHI REN XIAN  SHI         DE    BAI  LAI  BING       E   CHUANG  NONG XIE

Putera Berbudi! Orang yang melafalkan sutra ini walau sekali saja dapat disamakan dengan melafalkan seluruh sutra yang ada. Lebih jauh lagi, orang yang menyalin sutra ini dapat disamakan dengan menyalin seluruh sutra yang ada. Pahala kebajikannya tak berbeda sedikitpun dan sungguh-sungguh tak terukur. Semuanya akan merealisasi keshunyataan yang tak terbatas. Mereka dengan segera akan memasuki Jalan Kesucian serta menjadi bodhisattva dengan tubuh yang tak terintangi apapun. Bila ada orang yang tak meyakini Dharma nan benar serta selalu menyibukkan diri dengan kejahatan, ketika mendengar sutra ini, mengucapkan kata-kata hinaan bahwa ini bukanlah yang disabdakan Buddha, maka orang itu pada kehidupan ini akan menderita penyakit kusta, dimana kulitnya akan ditumbuhi borok serta mengalirkan darah dan nanah.

遍 體 交 流。 腥 臊  臭 穢。 人 皆 憎 嫉。 命  終

BIAN TI    JIAO  LIU      XING SAO  CHOU HUI        REN  JIE  ZENG JI        MING ZHONG

之 日。 即 墮 阿 鼻 無 間 地 獄。 上  火 徹 下。 下

ZHI    RI           JI     DUO  A     BI      WU  JIAN  DI    YU      SHANG HUO  CHE   XIA       XIA

火  徹 上。 鐵 槍  鐵 叉。 遍 體 穿  穴。 融  銅

HUO  CHE SHANG   TIE QIANG   TIE  CHA       BIAN  TI  CHUAN XUE     RONG TONG

灌   口。 筋 骨 爛 壞。 一 日 一 夜。 萬 死 萬 生。

GUAN KOU          JIN   GU  LAN HUAI          YI    RI      YI    YE        WAN   SI  WAN SHENG

受  大 苦 痛。 無 有 休 息。 謗 斯 經 故。 獲 罪 如

SHOU  DA   KU  TONG     WU   YOU  XIU   XI        BANG  SI    JING GU         HUO ZUI   RU

是。 佛 為 罪 人。 而 說 偈 言

SHI          FO  WEI   ZUI  REN        ER SHUO JIE  YAN

Tubuhnya akan terus menerus mengeluarkan bau amis serta bau busuk lainnya. Semua orang akan membencinya. Setelah hidupnya berakhir, ia akan terjerumus ke dalam neraka Avichi. Lidah api menembus tubuhnya dari arah atas dan keluar pada bagian bawah; sebaliknya api akan menembus tubuh bagian bawahnya dan keluar dari bagian atas. Garu besi panas membara akan menusuk tubuhnya. Cairan tembaga panas akan dituangkan ke mulutnya. Daging dan tulangnya akan membusuk. Siang dan malam akan mengalami puluhan ribu kali kematian serta kelahiran. Ia akan mengalami penderitaan ini tanpa henti. Demikianlah buah kejahatan seseorang yang menghina sutra ini. Demi menyadarkan orang-orang yang memiliki kesalahan semacam itu, Buddha melantunkan gatha sebagai berikut:

身  是 自 然 身     五 體 自 然 足

SHEN SHI     ZI  RAN SHEN                        WU    TI      ZI   RAN  ZU

長   乃 自 然 長    老 乃 自 然 老

CHANG NAI     ZI   RAN CHANG    LAO NAI    ZI    RAN LAO

生   乃 自 然 生    死 乃 自 然 死

SHENG NAI     ZI  RAN SHENG      SI      NAI   ZI   RAN    SI

求  長  不 得 長    求 短 不 得 短

QIU CHANG   BU   DE CHANG       QIU DUAN BU   DE DUAN

苦 樂 汝 自 當      邪  正  由 汝 已

KU    LE    RU    ZI  DANG                XIE  ZHENG  YOU   RU    YI

欲 作 有 為 功      讀 經 莫 問 師

YU   ZUO YOU WEI GONG                DU JING  MO WEN   SHI

千  千  萬 萬 世    得 道  轉 法 輪

QIAN QIAN  WAN WAN SHI              DE DAO ZHUAN FA  LUN

Tubuh ini adalah tubuh yang alami. Dengan demikian, kelima skandha juga alami.

Usia panjang adalah sesuatu yang wajar atau alami. Mencapai usia tua adalah sesuatu yang wajar atau alami.

Kelahiran adalah kelahiran yang alami. Kematian adalah kematian yang alami.

Menginginkan sesuatu tidak mendapatkannya. Selanjutnya, menginginkan sesuatu yang lain juga tak mendapatkannya.

Penderitaan dan kebahagiaan berasal dari dirimu sendiri. Jalan yang salah dan benar adalah engkau sendiri yang mengikuti.

Bila ingin mendapatkan pahala bajikan. Lafalkan sutra ini tanpa henti.

Pada ribuan dan puluhan ribu kehidupan. Akan berjumpa Sang Jalan serta memutar Roda Dharma.

佛 說 此 經 已。 一 切 大  眾 。 得  未  曾  有。

FO SHUO CI    JING   YI            YI    QIE   DA   ZHONG        DE      WEI   CENG  YOU

心 明 意 淨。 歡 喜 踊 躍。 皆 見 諸  相  非  相。

XIN MING  YI   JING      HUAN XI YONG YUE         JIE  JIAN ZHU  XIANG   FEI    XIANG

入 佛 知 見。 悟 佛 知 見。 無 入 無 悟。 無 知 無

RU    FO   ZHI   JIAN        WU   FO   ZHI   JIAN       WU   RU   WU  WU         WU   ZHI   WU

見。不 得 一 法。 即 涅 槃 樂 故。 此 諸 菩 薩  聖

JIAN    BU    DE    YI      FA          JI     NIE  PAN  LE    GU         CI     ZHU   PU   SA   SHENG

眾。   天  神 地 祇。 皆 悉 歡  喜 奉   行

ZHONG      TIAN   SHEN  DI    ZHI         JIE     XI  HUAN    XI   FENG   XING

Buddha telah selesai membabarkan sutra ini. Semua makhluk yang mendengarnya, membangkitkan hati kebajikan murni dan gemilang. Mereka merasa sangat bergembira, mematahkan segenap pandangan dualistis, memasuki dan merealisasi pengetahuan beserta pandangan Buddha. Tanpa memasuki dan juga tanpa memahami. Bukan pengetahuan dan juga bukan pandangan. Tidak mendapatkan satu Dharma pun. Merealisasi kebahagiaan nirvana. Para bodhisattva beserta makhluk suci lainnya, naga, dewa penghuni surga, dan makhluk halus penghuni bumi, seluruhnya dengan gembira menerima serta melaksanakan sutra ini.

佛 說 天 地 八 陽 神 咒 經 終

FO SHUO TIAN DI BA YANG SHEN ZHOU JING ZHONG

Sutra Dharani Langit Bumi Delapan Yang yang Disabdakan Buddha telah selesai dibabarkan