SUTRA DHARANI BOLANNASHEPOLI YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1384)

SUTRA DHARANI BOLANNASHEPOLI YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1384)

.

佛說鉢蘭那賖嚩哩大陀羅尼經

.

Fo shuō bō lán nà shē pó lī dà tuóluóní jīng.

.

Taisho Tripitaka 1384

.

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

Xītiān yì jīng sānzàng cháo sàn dàfū shì guāng lù qīng míngjiào dàshī chén fǎ xián fèng zhào yì.

.

Diterjemahkan dari bahasa Sansekerta ke bahasa Mandarin oleh Yang Arya Faxian.

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

.

Jasa pahala terjemahan ini dilimpahkan pada Empat Permata.

.

Dilarang menyebar luaskan sebagian atau seluruh terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Jika telah mendapatkan izin untuk disebar-luaskan maka tidak boleh menambah atau mengurangi apa pun yang terdapat di terjemahan ini dari awal sampai akhir, dan linknya harus tetap dicantumkan.

.

Kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan terjemahan diterima dengan senang hati.

.

Naskah berbahasa Mandarin diambil dari cbeta.

.

CATATAN PENERJEMAH BAHASA INDONESIA:

.

Ada sumber yang menyebutkan bahwa bōlánnàshēpólī merupakan transliterasi bahasa Mandarin bagi Pranasabalin dan ada pula yang menyebutkan Parnavarsari. Pada terjemahan ini, kita akan tetap mempertahankan transliterasi bahasa Mandarinnya.

.

爾時世尊告阿難言。我觀世間無量眾生。多造罪業墮於惡趣。經無量時方得出離。縱生為人身肢不具。設得完具薄福少慧。常為惡魔及惡鬼神。於晝夜中伺得其便種種惱害不得安隱。我愍斯等與說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼。辟除惡魔及惡鬼神。若有眾生得聞此陀羅尼。發至誠心受持讀誦供養恭敬。令彼惡魔及惡鬼神悉皆遠離。災害消除無諸疾疫。所住之處安隱快樂。爾時世尊即說陀羅尼曰。

.

Ěr shí shìzūn gào ānán yán. Wǒ guān shìjiān wúliàng zhòngshēng. Duō zào zuìyè duò yú è qù. Jīng wúliàng shí fāng dé chū lí. Zòng shēng wéi rénshēn zhī bùjù. Shè dé wán jù báo fú shǎo huì. Cháng wéi èmó jí è guǐshén. Yú zhòuyè zhōng cì dé qí biàn zhǒngzhǒng nǎo hài bùdé ān yǐn. Wǒ mǐn sī děng yǔ shuō bō lán nà shē mó lī dà tuóluóní. Pì chú èmó jí è guǐshén. Ruò yǒu zhòngshēng dé wén cǐ tuóluóní. Fā zhì chéngxīn shòu chí dú sòng gòngyǎng gōngjìng. Lìng bǐ èmó jí è guǐshén xījiē yuǎnlí. Zāihài xiāochú wú zhū jí yì. Suǒ zhù zhī chù ān yǐn kuàilè. Ěr shí shìzūn jí shuō tuóluóní yuē.

.

Ketika itu, Yang Dijunjungi Dunia memberitahu Ananda, “Aku mengamati para makhluk yang tiada terhingga jumlahnya di dunia. Banyak di antara mereka yang menempuh jalan tidak bajik, sehingga terjerat dalam alam-alam penderitaan. Setelah melalui masa yang tiada terhitung lamanya, barulah mereka dapat terlepas darinya. Bahkan jika terlahir sebagai manusia, anggota-anggota tubuhnya juga tidak akan sempurna. Kendati memperoleh anggota tubuh yang lengkap, mereka hanya memiliki sedikit keberuntungan dan kecerdasan rendah saja. Sering dikuasai oleh iblis dan para makhluk halus jahat. Siang dan malam akan mengalami banyak permasalahan, sehingga tidak memperoleh ketenangan. Karena belas kasihKu pada mereka, akan kubabarkan dharani agung bernama Bolannashepoli, yang sanggup menyirnakan seluruh iblis dan makhluk halus jahat. Jika ada makhluk yang berkesempatan mendengar dharani ini, lalu menerima, mengingat, melafalkan, serta menghaturkan hormat padanya, seluruh iblis dan para makhluk halus jahat itu akan tersingkir darinya. Segenap permasalahan akan sirna dan terbebas dari penyakit. Kehidupannya akan tenang serta diliputi kebahagiaan.” Kemudian Yang Dijunjungi Dunia melafalkan dharaninya:

那謨(1)囉怛那(2)怛囉(3)夜(4)野(5)那莫阿(6)哩也(7)阿彌多(8)婆(9)野(10)怛他(11)誐多(12)野(13)阿囉曷(14)帝(15)三藐訖三(16)沒馱(17)野(18)那謨(19)阿(20)哩也(21)嚩路吉帝(22)說囉(23)野(24)冒提薩埵(25)野(26)摩賀(27)薩埵(28)野(29)摩賀(30)哥(31)嚕尼哥(32)野(33)那謨(34)摩賀(35)娑他(36)摩鉢囉(37)鉢多(38)鉢多(39)野(40)冒提薩埵(41)野(42)摩賀(43)薩埵野(44)嚩(45)摩泥(46)埵(47)那莫瀉(48)彌(49)怛網(50)那摩瀉(51)彌嚩(52)摩泥(53)必舍(54)唧鉢蘭那(55)舍嚩哩(56)鉢蘭那(57)舍嚩哩婆誐嚩底(58)播(59)舍鉢囉輸馱(60)哩尼(61)夜(62)儞哥(63)儞左(64)訥婆(65)夜(66)儞踰(67)咄鉢(68)殿帝(69)夜哥(70)唧禰(71)怛踰(72)夜(73)哥(74)唧咄摩(75)踰(76)曳(77)計(78)唧訥鉢捺囉(79)嚩(80)曳(81)計(82)唧訥播(83)夜(84)娑(85)曳(86)計(87)唧捺毘[亭*夜](88)婆夜(89)曳(90)計(91)唧訥波娑哩誐(92)烏波娑哩誐(93)三嚩(94)馱(95)嚩(96)烏咄鉢(97)殿帝(98)薩哩嚩(99)尼多(100)儞(101)薩哩嚩(102)娑多(103)薩哩微(104)帝(105)嚩(106)羅多(107)伊舞(108)咄鉢(109)殿(110)帝(111)那半尼多(112)怛捺泥(113)那薩帝(114)那(115)薩爹嚩(116)計(117)那(118)伊毘半尼多(119)提瑟吒(120)乃(121)摩賀(122)滿怛囉(123)鉢柰(124)惹(125)惹惹惹(126)摩摩薩波哩嚩(127)囉寫(128)犖羼酤嚕(129)玉鉢鼎(130)波哩播(131)羅曩(132)扇(133)鼎莎悉爹(134)野曩酤嚕(135)怛[寧*也]他(136)唵(137)阿蜜哩(138)帝(139)末說娑當(140)倪(141)摩(142)末囉摩(143)末囉(144)設末鉢囉(145)設末(146)烏波設末(147)咄努尾咄努(148)咄隷(149)咄母隷(150)娑嚩(151)賀(152)唵(153)鉢蘭那(154)舍嚩哩娑嚩(155)賀(156)那莫設嚩囉(157)赧(158)摩賀(159)舍嚩囉(160)赧(161)必舍(162)唧鉢蘭那(163)舍嚩哩(164)必舍(165)唧(166)遏設泥(167)末設泥娑嚩(168)賀(169)唵(170)必舍(171)唧娑嚩(172)賀(173)盎酤哩(174)莽酤哩(175)鉢蘭那(176)舍嚩哩娑嚩(177)賀(178)那莫舍嚩囉(179)赧(180)必舍(181)唧鉢蘭那(182)舍嚩哩(183)必舍(184)唧娑嚩(185)賀(186).

.

1. 引

2.二合

3.二合

4.引

5.一.

6.引.

7.二合.

8.引.

9.引

10.二

11.引.

12.引.

13.三.

14.二合

15.引.

16.二合

17.引.

18.四.

19.引.

20.引.

21.二合引.

22.引

23.引

24.五.

25.引.

26.六.

27.引.

28.引.

29.七.

30.引.

31.引.

32.引.

33.八.

34.引.

35.引.

36.二合引.

37.二合引

38.二合引.

39.二合引.

40.九.

41.引.

42.十.

43.引.

44.十一.

45.引.

46.去聲呼.

47.引.

48.引.

49.十二.

50.二合引.

51.引.

52.引.

53.去聲十三.

54.引.

55.二合.

56.十四.

57.二合.

58.十五.

59.引.

60.引.

61.十六.

62.引.

63.引.

64.十七.

65.二合.

66.引.

67. 二合 .

68.二合.

69.引十八.

70.引.

71.引.

72.引十九.

73.引.

74.引.

75.二合引.

76.引二十.

77.引.

78.引.

79.二合.

80.二十一.

81.引.

82.引.

83.引.

84.引.

85.引二十二.

86.引.

87.引.

88.切身引.

89.引二十三.

90.引.

91.引.

92.二合引二十四.

93.二合.

94.無鉢切.

95.引.

96.引二十五.

97.二合.

98.引二十六.

99.二合引.

100.引.

101.二十七.

102.二合引.

103.二合引二十八.

104.二合引.

105.引.

106.引.

107.二十九.

108.引.

109.二合.

110.三十.

111.引.

112.三十一.

113.去聲呼.

114.引.

115.三十二.

116.引.

117.引.

118.三十三.

119.引.

120.二合引.

121.三十四.

122.引.

123.二合.

124.引三十五.

125.仁佐切下同.

126.三十六.

127.引.

128.三十七.

129.三十八.

130.二合.

131.引.

132.三十九.

133.引.

134.二合引.

135.四十.

136.引四十一.

137.引.

138.二合.

139.引四十二.

140.二合引.

141.引四十三.

142.引.

143.引.

144.四十四.

145.二合.

146.四十五.

147.四十六.

148.四十七.

149.引.

150.引.

151.二合引.

152.引四十八.

153.引.

154.二合.

155.二合引.

156.引四十九.

157.引.

158.引五十.

159,引.

160.引.

161.引五十一.

162.引.

163.二合.

164.五十二.

165.引.

166.五十三.

167.去聲呼.

168.二合引.

169.引五十四.

170.引.

171.引.

172.二合引.

173.引五十五.

174.引.

175.引五十六.

176.二合.

177.二合引.

178.引五十七.

179.引.

180.引五十八.

181.引.

182.二合.

183.五十九.

184.引.

185.二合引.

186.引六十.

.

Nà mó (1) luō dá nà (2) dá luō (3) yè (4) yě (5) nà mò ā (6) lī yě (7) ē mí duō (8) pó (9) yě (10) dá tā (11) é duō (12) yě (13) ā luō hé (14) dì (15) sān miǎo qì sān (16) méi tuó (17) yě (18) nà mó (19) ā (20) lī yě (21) pó lù jí dì (22) shuō luō (23) yě (24) mào tí sà duǒ (25) yě (26) mó hè (27) sà duǒ (28) yě (29) mó hè (30) gē (31) lǔ ní gē (32) yě (33) nà mó (34) mó hè (35) suō tā (36) mó bō luō (37) bō duō (38) bō duō (39) yě (40) mào tí sà duǒ (41) yě (42) mó hè (43) sà duǒ yě (44) pó (45) mó ní (46) duǒ (47) nà mò xiè (48) mí (49) dá wǎng (50) nà mó xiè (51) mí pó (52) mó ní (53) bì shě (54) jī bō lán nà (55) shě pó lī (56) bō lán nà (57) shě pó lī pó é pó dǐ (58) bō (59) shě bō luō shū tuó (60) lī ní (61) yè (62) nǐ gē (63) nǐ zuǒ (64) nè pó (65) yè (66) nǐ yú (67) duō bō (68) diàn dì (69) yè gē (70) jī mí (71) dá yú (72) yè (73) gē (74) jī duō mó (75) yú (76) yè (77) jì (78) jī nè bō nà luō (79) pó (80) yè (81) jì (82) jī nè bō (83) yè (84) suō (85) yè (86) jì (87) jī nà pí [tíng*yè](88) pó yè (89) yè (90) jì (91) jī nè bō suō lī é (92) wū bō suō lī é (93) sān pó (94) tuó (95) pó (96) wū duō bō (97) diàn dì (98) sà lī pó (99) ní duō (100) nǐ (101) sà lī pó (102) suō duō (103) sà lī wēi (104) dì (105) pó (106) luó duō (107) yī wǔ (108) duō bō (109) diàn (110) dì (111) nà bàn ní duō (112) dá nà ní (113) nà sà dì (114) nà (115) sà diē pó (116) jì (117) nà (118) yī pí bàn ní duō (119) tí sè zhā (120) nǎi (121) mó hè (122) mǎn dá luō (123) bō nài (124) rě (125) rě rě rě (126) mó mó sà bō lī pó (127) luō xiě (128) luò chàn gū lǔ (129) yù bō dǐng (130) bō lī bō (131) luó nǎng (132) shàn (133) dǐng shā xī diē (134) yě nǎng gū lǔ (135) dá [nie] tā (136) ǎn (137) ā mì lī (138) dì (139) mò shuō suō dāng (140) ní (141) mó (142) mò luō mó (143) mò luō (144) shè mò bō luō (145) shè mò (146) wū bō shè mò (147) duō nǔ wěi duō nǔ (148) duō lì (149) duō mǔ lì (150) suō pó (151) hè (152) ǎn (153) bō lán nà (154) shě pó lī suō pó (155) hè (156) nà mò shè pó luō (157) nǎn (158) mó hè (159) shě pó luō (160) nǎn (161) bì shě (162) jī bō lán nà (163) shě pó lī (164) bì shě (165) jī (166) è shè ní (167) mò shè ní suō pó (168) hè (169) ǎn (170) bì shě (171) jī suō pó (172) hè (173) àng gū lī (174) mǎng gū lī (175) bō lán nà (176) shě pó lī suō pó (177) hè (178) nà mò shě pó luō (179) nǎn (180) bì shě (181) jī bō lán nà (182) shě pó lī (183) bì shě (184) jī suō pó (185) hè (186).

.

爾時阿難。得聞世尊說此陀羅尼已。白言世尊願勿有慮。我當憶持宣流於世。使諸眾生獲大善利。作是語已即用頭頂。禮世尊足歡喜而退。

.

Ěr shí ānán. Dé wén shìzūn shuō cǐ tuóluóní yǐ. Bái yán shìzūn yuàn wù yǒu lǜ. Wǒ dāng yì chí xuān liú yú shì. Shǐ zhū zhòngshēng huò dà shànlì. Zuò shì yǔ yǐ jí yòng tóudǐng. Lǐ shìzūn zú huānxǐ ér tuì.

.

Ananda telah selesai mendengar Buddha melafalkan dharani tersebut. Ia berkata pada Buddha, “Dengan harapan menghilangkan segenap ketakutan, aku akan mengingat dan menyebarkan dharani ini di dunia, sehingga para makhluk dapat merealisasi kebajikan agung.” Ia kemudian menghaturkan hormat pada Buddha dan dengan gembira kembali ke tempat kediamannya.

.

佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經

Sutra Dharani Bolannashepoli Yang Disabdakan Buddha [telah selesai dibabarkan].

DHARANI MENGINGAT KEHIDUPAN MASA LAMPAU YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1382) DAN SUTRANYA (TAISHO TRIPITAKA 1383)

DHARANI MENGINGAT KEHIDUPAN MASA LAMPAU YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1382) DAN SUTRANYA (TAISHO TRIPITAKA 1383)

.

DHARANI MENGINGAT KEHIDUPAN MASA LAMPAU YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1382)

.

佛說宿命智陀羅尼

Fo shuō sùmìng zhì tuóluóní

.

Taisho Tripitaka 1382.

.

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯.

Xītiān yì jīng sānzàng cháo sàn dàfū shì guāng lù qīng míngjiào dàshī chén fǎ xián fèng zhào yì.

.

Diterjemahkan dari bahasa Sansekerta ke bahasa Mandarin oleh Yang Arya Faxian.

Diterjemahkan dari bahwa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

.

Jasa pahala terjemahan ini dilimpahkan pada Empat Permata.

.

Dilarang menyebar luaskan sebagian atau seluruh terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Jika telah mendapatkan izin untuk disebar-luaskan maka tidak boleh menambah atau mengurangi apa pun yang terdapat di terjemahan ini dari awal sampai akhir, dan linknya harus tetap dicantumkan.

.

Kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan terjemahan diterima dengan senang hati.

.

Naskah berbahasa Mandarin diambil dari cbeta.

.

那謨(1)婆誐嚩帝(2)阿芻毘夜(3)野(4)怛他(5)誐多(6)野(7)阿囉曷(8)帝(9)三藐訖三(10)沒馱(11)野(12)怛[寧*也](13)他(14)唵惡剎曳(15)惡剎曳(16)惡剎野(17)嚩囉拏(18)尾輸(19)達儞(20)娑嚩(21)賀(22).

.

Nà mó (1) pó é mó dì (2) ā chú pí yè (3) yě (4) dá tā (5) é duō (6) yě (7) ā luō hé (8) dì (9) sān miǎo qì sān (10) méi tuó (11) yě (12) dá [nie](13) tā (14) ǎn è shā yè (15) è shā yè (16) è shā yě (17) mó luō ná (18) wěi shū (19) dá nǐ (20) suō wa (21) hè (22).

.

1.引

2.引

3.二合引

4.一

5.引

6.引

7.二

8.二合

9.引

10.二合

11.引

12.三

13.切身

14.引四

15.引

16.引五

17.引

18.六

19.引

20.引

21.二合引

22.引七.

.

CATATAN PENERJEMAH BAHASA INDONESIA.
.

Naskah Taisho Tripitaka 1382 ini memang hanya berisi dharani saja.

.

SUTRA DHARANI MENGINGAT KEHIDUPAN MASA LAMPAU YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1383)

.

佛說宿命智陀羅尼經

Fo shuō sùmìng zhì tuóluóní jīng.

.

Taisho Tripitaka 1383

.

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯.

Xītiān yì jīng sānzàng cháo sàn dàfū shì guāng lù qīng míngjiào dàshī chén fǎ xián fèng zhào yì.

.

Diterjemahkan dari bahasa Sansekerta ke bahasa Mandarin oleh Yang Arya Faxian.

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

.

Jasa pahala terjemahan ini dilimpahkan pada Empat Permata.

.

Dilarang menyebar luaskan sebagian atau seluruh terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Jika telah mendapatkan izin untuk disebar-luaskan maka tidak boleh menambah atau mengurangi apa pun yang terdapat di terjemahan ini dari awal sampai akhir, dan linknya harus tetap dicantumkan.

.

Kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan terjemahan diterima dengan senang hati.

.

Naskah berbahasa Mandarin diambil dari cbeta.

.

爾時世尊告阿難言。有陀羅尼名宿命智。若有眾生聞是陀羅尼。能志心受持者。所有千劫之中極重罪業皆悉消滅。若能終身不間斷者。是人於七俱胝生常知宿命。即說陀羅尼曰。

.

Ěr shí shìzūn gào ānán yán. Yǒu tuóluóní míng sùmìng zhì. Ruò yǒu zhòngshēng wén shì tuóluóní. Néng zhì xīn shòu chí zhě. Suǒyǒu qiān jié zhī zhōng jí zhòngzuì yè jiē xī xiāomiè. Ruò néng zhōngshēn bù jiànduàn zhě. Shì rén yú qī jù zhī shēng cháng zhī sùmìng. Jí shuō tuóluóní yuē.

.

Ketika itu, Yang Dijunjungi Dunia memberitahu Ananda. Ketahuilah terdapat dharani untuk mengingat kehidupan masa lampau. Jikalau terdapat para makhluk yang mendengar dharani ini, mengingat, dan menjalankannya, maka berbagai kejahatan berat yang pernah dilakukannya selama seribu kalpa akan sirna. Selain itu, dapat pula memperpanjang usia dan menghindarkan dari kematian sebelum waktunya. Ia akan sanggup pula mengingat kehidupan lampau hingga tujuh kelahiran sebelumnya. [Buddha] kemudian melafalkan dharani sebagai berikut:

.

那謨(1)囉怛那(2)室詰泥(3)怛他(4)誐多(5)野(6)阿囉曷(7)帝(8)三藐訖三(9)沒馱(10)野(11)怛[寧*也]他(12)唵(13)囉怛泥(14)囉怛泥(15)蘇囉怛泥(16)囉怛努(17)訥婆(18)味(19)摩賀(20)囉怛那(21)枳囉尼(22)囉怛那(23)三婆味(24)娑嚩(25)賀(26).

.

1.引

2.二合

3.去聲呼下同一

4.引

5.引

6.二

7.二合

8.引

9.二合

10.引

11.三

12.引四

13.引

14.二合

15.二合五

16.二合六

17.二合引

18.二合

19.引七

20.引

21.二合

22.去聲八

23.二合

24.引

25.二合引

26.引九

.

Nà mó (1) luō dá nà (2) shì jié ní (3) dá tā (4) é duō (5) yě (6) ā luō hé (7) dì (8) sān miǎo qì sān (9) méi tuó (10) yě (11) dá [nie] tā (12) ǎn (13) luō dá ní (14) luō dá ní (15) sū luō dá ní (16) luō dá nǔ (17) nè pó (18) wèi (19) mó hè (20) luō dá nà (21) zhǐ luō ní (22) luō dá nà (23) sān pó wèi (24) suō wa(25) hè (26).

.

爾時阿難聞佛宣說。令諸眾生得宿命智陀羅尼已。歎未曾有歡喜無量。即以頭頂禮佛而退。

.

Yang Arya Ananda telah selesai mendengar Buddha melafalkan dharani ini. Ia kemudian membimbing para makhluk agar mendengar Dharani Mengingat Kehidupan Lampau ini. Kebahagian yang diperoleh sungguh tak terukur. Setelah menghaturkan hormat pada Buddha, Beliau mengundurkan dirinya.

.

佛說宿命智陀羅尼經

Sutra Dharani Mengingat Kehidupan Masa Lampau Yang Disabdakan Buddha [telah selesai dibabarkan].

.

CATATAN:

.

Terdapat dharani dalam lafal Sansekerta sebagai berikut, yang juga tercantum pada naskah cbeta.

.

na mo ra tna śi khi ne ta thā ga tā yā rha te sa mya kmaṃ bu ddhā ya ta dya thā oṃ ra tne ra tne su ra tne ra tno dbha ve ma hā ra tna ki ra ṇi ra tna saṃ bha ve svā hā

SUTRA MENGENAI IBU MAKHLUK HALUS (HARITI) YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1262)

SUTRA MENGENAI IBU MAKHLUK HALUS (HARITI) YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1262)

.

佛說鬼子母經

Foshuōguǐzǐmǔjīng

.

Taisho Tripitaka 1262.

.

失譯人今附西晉錄.

Shī yì rén jīn fù xījìn lù.

.

Diterjemahkan dari bahasa Sansekerta ke bahasa Mandarin semasa dinasti Jin Barat.

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

.

Jasa pahala terjemahan ini dilimpahkan pada Empat Permata.

.

Dilarang menyebar luaskan sebagian atau seluruh terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Jika telah mendapatkan izin untuk disebar-luaskan maka tidak boleh menambah atau mengurangi apa pun yang terdapat di terjemahan ini dari awal sampai akhir, dan linknya harus tetap dicantumkan.

.

Kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan terjemahan diterima dengan senang hati.

.

Naskah berbahasa Mandarin diambil dari cbeta.

.

CATATAN PENERJEMAH BAHASA INDONESIA:

.

Hariti dalam sutra ini disebut sebagai ibu makhluk halus (Guizimu).

.

.

佛遊大兜國。時國中有一母人。多子性極惡。常喜行盜人子殺噉之。亡子家亦不知何誰取者。行街里啼哭。人已還共議。如是非一日。阿難及眾沙門。出行輒見啼哭人。已還共議。傷哀亡子家。佛即知眾沙門議。佛到眾沙門所。佛問眾沙門。向者何等議眾沙門。阿難白佛言。向者出行分衛。見街里有啼哭人眾多。即問啼哭人。汝何為啼哭。報言。生亡我子。不知屍死處所。如是啼哭者非一家皆亡子。

.

Fo yóu dà dōu guó. Shí guózhōng yǒuyī mǔ rén. Duō zi xìng jí è. Chángxǐ xíng dào rén zǐ shā dàn zhī. Wáng zi jiā yì bùzhī hé shuí qǔ zhě. Xíng jiē lǐ tíkū. Rén yǐ hái gòngyì. Rúshì fēi yī rì. Ānán jí zhòng shāmén. Chūxíng zhé jiàn tíkū rén. Yǐ hái gòngyì. Shāng āi wáng zi jiā. Fú jí zhī zhòng shāmén yì. Fú dào zhòng shāmén suǒ. Fú wèn zhòng shāmén. Xiàng zhě héděng yì zhòng shāmén. Ānán bái fú yán. Xiàng zhě chū háng fēn wèi. Jiàn jiē li yǒu tíkū rén zhòngduō. Jí wèn tíkū rén. Rǔ hé wèi tíkū. Bào yán. Shēng wáng wǒ zi. Bùzhī shī sǐ chùsuǒ. Rúshì tíkū zhě fēi yījiā jiē wáng zi.

.

Buddha sedang berada di negeri Dadou. Di negeri tersebut terdapat sesosok hantu wanita yang gemar menimbulkan kemalangan bagi anak-anak. Ia gemar menculik dan memangsa anak-anak tersebut. Keluarga yang kehilangan anak-anak mereka juga tidak mengetahui ke mana anaknya telah dibawa. Itulah sebabnya, di sepanjang jalan terdengar ratap tangis. Penduduk negari lalu berkumpul guna membahas hal tersebut. Pada hari itu juga, Yang Arya Ananda bersama sekumpulan shramana, keluar dan menyaksikan barisan orang-orang sedang menangis. Selain itu, terdapat pula orang-orang yang sedang membicarakan hal tersebut. Buddha mengetahui perbincangan para shramana itu. Beliau lalu menuju ke tempat tersebut dan tiba di sana. Buddha bertanya, “Wahai para shramana, apakah yang sedang kalian perbincangkan?” Ananda lalu berkata pada Buddha, “Sewaktu berjalan keluar aku menyaksikan banyak orang sedang menangis. Aku langsung menanyakan pada mereka, “Mengapa kalian menangis?” Lalu aku menerima jawaban, “Anakku telah hilang dan tidak tahu ia berada di mana.” Bukan hanya satu keluarga saja yang anaknya hilang.”

.

佛便為阿難眾沙門說。是國中盜人子者。非凡人故。現鬼子母。今生作人。喜行盜人子。是母有千子。五百子在天上。五百子在世間。千子皆為鬼王。一王者從數萬鬼。如是五百鬼王。在天上嬈諸天。五百鬼王。在世間嬈帝王人民如是。五百鬼王。天亦無奈何。阿難白佛言。鬼子母來在是國中。今寧可勅令不盜人子耶。佛言大善。可令不復盜人子。阿難問佛言。當用何等方便。使不復盜人子耶。

.

Fo biàn wèi ānán zhòng shāmén shuō. Shì guózhōng dào rén zǐ zhě. Fēifán rén gù. Xiàn guǐ zǐ mǔ. Jīnshēng zuò rén. Xǐ xíng dào rén zǐ. Shì mǔ yǒu qiān zi. Wǔbǎizi zài tiānshàng. Wǔbǎizi zài shìjiān. Qiān zi jiē wéi guǐwáng. Yī wángzhě cóng shù wàn guǐ. Rúshì wǔbǎi guǐwáng. Zài tiānshàng ráo zhū tiān. Wǔbǎi guǐwáng. Zài shìjiān ráo dìwáng rénmín rúshì. Wǔbǎi guǐwáng. Tiān yì wúnàihé. Ānán bái fo yán. Guǐ zǐ mǔ lái zài shì guózhōng. Jīn nìngkě chì lìng bù dào rén zǐ yé. Fo yán dàshàn. Kě lìng bù fù dào rén zǐ. Ā nán wèn fo yán. Dāng yòng héděng fāngbiàn. Shǐ bu fù dào rén zǐ yé.

.

Buddha lalu berkata pada Ananda dan sekumpulan Shramana tersebut, “Kemalangan yang menimpa anak-anak di negeri ini bukanlah diakibatkan oleh manusia, melainkan oleh makhluk bukan manusia, yakni sesosok makhluk halus wanita. Ia gemar menculik anak-anak manusia. Makhluk halus wanita itu mempunyai seribu anak. Lima ratus di antaranya berada di langit. Sedangkan lima ratus lainnya berada di bumi. Seribu anak itu semuanya merupakan raja makhluk halus. Satu raja makhluk halus memimpin sepuluh ribu makhluk halus. Kelima ratus raja makhluk halus yang berada di langit menimbulkan gangguan bagi seluruh dewa. Sementara itu, lima ratus raja makhluk halus yang berdiam di bumi menimbulkan gangguan bagi para raja beserta rakyatnya. Menghadapi kelima ratus raja makhluk halus itu, para dewa juga tidak berdaya. Ananda lalu berkata pada Buddha, “Bagaimanakah agar ibu makhluk halus itu tidak lagi menculik anak-anak manusia? Sabda-sabda Buddha adalah pembawa kebahagiaan agung.” Ananda bertanya lagi pada Buddha, “Dengan cara bagaimanakah agar ibu makhluk halus itu tidak lagi menculik anak-anak manusia?”

.

佛便語阿難。到是母所居。眾沙門共伺是母出已。後悉歛取子。來著精舍中逃之。眾沙門即往。伺是母出行。隨後歛取子。得千數子。逃著精舍中。是母便復行盜人子。來入舍中。不見其子。便捨他人子。不敢復殺。便行索其子。遍舍中不知其子處。便出行至街里遍城中不得。復出城外索不得。便入城行道啼哭。如是十日。母便狂。被髮入市。啼哭自擗撲仰天。大呼為狂梁語。亦不能復飲食。佛遣沙門。往視之。見母問。何為市中被髮啼哭。母即報沙門言。亡我子眾多故哭耳。

.

F0 biàn yǔ ānán. Dào shì mǔ suǒ jū. Zhòng shāmén gòng cì shì mǔ chū yǐ. Hòu xī hān qǔ zi. Láizhe jīng shě zhōng táo zhī. Zhòng shāmén jí wǎng. Cì shì mǔ chūxíng. Suíhòu hān qǔ zi. Dé qiān shù zi. Táo zhe jīng shě zhōng. Shì mǔ biàn fù xíngdào rén zǐ. Lái rù shě zhōng. Bùjiàn qí zi. Biàn shě tārén zǐ. Bù gǎn fù shā. Biàn xíng suǒ qí zi. Biàn shě zhōng bùzhī qí zi chù. Biàn chūxíng zhì jiē lǐ biàn chéngzhōng bùdé. Fùchū chéng wài suǒ bùdé. Biàn rùchéng xíng dào tíkū. Rúshì shí rì. Mǔ biàn kuáng. Bèi fà rùshì. Tíkū zì pǐ pū yǎngtiān. Dà hū wèi kuáng liáng yǔ. Yì bùnéng fù yǐnshí. Fo qiǎn shāmén. Wǎng shì zhī. Jiàn mǔ wèn. Hé wèi shì zhōng bèi fà tíkū. Mǔ jí bào shāmén yán. Wáng wǒ zi zhòngduō gù kū ěr.

.

Buddha berkata pada Ananda, “Pergilah kalian ke tempat kediaman ibu makhluk halus tersebut. Kalian, para shramana bersama-sama tunggulah ibu makhluk halus itu keluar [mencari mangsa]. Kemudian, dengan kekuatan batin kalian ambil seluruh anak ibu makhluk tersebut dan tinggalkan tempat itu.” Para shramana lalu berangkat. Mereka menunggu ibu makhluk halus ke luar dari tempat kediamannya [guna mencari mangsa]. Dengan segera, mereka mengambil seribu anak ibu makhluk halus dan meninggalkan tempat tersebut. Ketika ibu makhluk halus pulang dari menculik anak-anak, ia memasuki tempat kediamannya, namun tidak dapat menjumpai anak-anaknya. Ia lalu membiarkan anak-anak manusia yang baru saja diculiknya dan tidak berani membunuhnya. Dengan segera ia mencari anak-anaknya. Ia mencari di dalam kota dan tidak sanggup menemukannya. Ia mencari di luar tembok kota, namun tidak sanggup pula menemukannya. Ibu makhluk halus itu memasuki benteng kota dan mulai menangis. Selama sepuluh hari, ibu makhluk tersebut mendatangi kota. Dengan rambut acak-acakan serta sambil memukul-mukul dadanya ia menangis. Ia berteriak-teriak seperti orang gila dan tidak mau makan serta minum. Buddha mengutus para shramana menjumpai ibu makhluk halus. Mereka menanyakan, “Mengapa engkau dengan rambut acak-acakan menangis di tengah kota ini?” Ibu makhluk halus menjawab, “Aku menangis karena kehilangan anak-anakku yang berjumlah banyak itu.”

.

沙門言。汝欲得汝子不。母報言。我欲得之。沙門言。汝審欲得者。是間有佛。可往問佛。佛者知當來已去之事。汝往則可得汝子。母聞是語則歡喜意解便隨沙門。去到佛所。歡喜前為佛作禮。佛即問母。何為市中啼哭。母報佛言。亡我子故。佛問母。汝捨汝子至何所而亡汝子。母即默然不言。佛復問母。汝捨子至何所而反。默然無語。母知盜人子為惡。母即起為佛作禮。頭面著地。我愚癡故。佛復問。汝有子愛之不。母言。我有子坐起常欲著我傍。佛復問。汝有子知愛之。何故日行盜他人子。他人有子。亦如汝愛之。亡子家。亦行道啼哭如汝。汝反盜人子殺噉之。死後當入太山地獄中。母聞是語。便恐怖。佛復問。汝寧欲得汝子不。母即起復持頭面著地。願哀我。佛便語母言。汝子若在。汝寧能自悔不。若能自悔。當還汝子。母言。我能自悔。佛言。汝能自悔。當作何等自悔。母言。我聽佛教誡。當隨佛語自悔。佛還我子。我不敢遠離佛所語。佛言。審如汝語不。母言。我審如佛語。佛便授以五戒。第一不殺生。第二不盜。三不婬。四不兩舌。五不飲酒。報能悉還其.

.

Shāmén yán. Rǔ yù dé rǔ zi bù. Mǔ bào yán. Wǒ yù dé zhī. Shāmén yán. Rǔ shěn yù dé zhě. Shì jiān yǒu fo. Kě wǎng wèn fo. Fo zhě zhī dāng lái yǐ qù zhī shì. Rǔ wǎng zé kě dé rǔ zi. Mǔ wén shì yǔ zé huānxǐ yì jiě biàn suí shāmén. Qù dào fo suǒ. Huānxǐ qián wéi fú zuò lǐ. Fú jí wèn mǔ. Hé wèi shì zhōng tíkū. Mǔ bào fú yán. Wáng wǒ zi gù. Fo wèn mǔ. Rǔ shě rǔ zi zhì hé suǒ ér wáng rǔ zi. Mǔ jí mòrán bù yán. Fo fù wèn mǔ. Rǔ shězi zhì hé suǒ ér fǎn. Mòrán wúyǔ. Mǔ zhī dào rén zǐ wéi è. Mǔ jí qǐ wèi fo zuò lǐ. Tóu miàn zhuó dì. Wǒ yúchī gù. Fo fù wèn. Rǔ yǒu zi ài zhī bù. Mǔ yán. Wǒ yǒu zi zuò qǐ cháng yùzhe wǒ bàng. Fo fù wèn. Rǔ yǒu zi zhī ài zhī. Hégù rì xíngdào tārén zǐ. Tārén yǒu zi. Yì rú rǔ ài zhī. Wáng zi jiā. Yì xíng dào tíkū rú rǔ. Rǔ fǎn dào rén zǐ shā dàn zhī. Sǐhòu dāng rù tài shān dìyù zhōng. Mǔ wén shì yǔ. Biàn kǒngbù. Fo fù wèn. Rǔ níng yù dé rǔ zi bù. Mǔ jí qǐfù chí tóu miàn zhuó dì. Yuàn āi wǒ. Fo biàn yǔ mǔ yán. Rǔ zi ruò zài. Rǔ níng néng zì huǐ bù. Ruò néng zì huǐ. Dāng hái rǔ zi. Mǔ yán. Wǒ néng zì huǐ. Fo yán. Rǔ néng zì huǐ. Dàng zuò hé děng zì huǐ. Mǔ yán. Wǒ tīng fójiào jiè. Dāng suí fo yǔ zì huǐ. Fo huán wǒ zi. Wǒ bù gǎn yuǎnlí fú suǒ yǔ. Fú yán. Shěn rú rǔ yǔ bù. Mǔ yán. Wǒ shěn rú fo yǔ. Fo biàn shòu yǐ wǔjiè. Dì yī bù shāshēng. Dì èr bù dào. Sān bù yín. Sì bù liǎng shé. Wǔ bù yǐnjiǔ. Bào néng xī huán qí.

.

Para shramana berkata, “Engkau ingin berjumpa kembali dengan anak-anakmu, bukan?” Ibu makhluk halus berkata, “Aku ingin berjumpa kembali dengan mereka.” Shramana berkata, “Bila engkau ingin berjumpa dengan anak-anakmu, jumpailah Buddha. Engkau dapat bertanya padaNya, karena Beliau mengetahui hal-hal di masa lampau atau yang akan datang. Apabila menemui Beliau, engkau akan dapat berjumpa kembali dengan anak-anakmu.” Ibu makhluk halus merasa gembira mendengar saran para shramana. Ia lalu datang mengunjungi Buddha serta menghaturkan hormat di hadapan Buddha. Buddha bertanya pada ibu makhluk halus, “Mengapa engkau menangis?” Ibu makhluk halus memberitahu Buddha, “Karena anak-anakku hilang.” Buddha bertanya pada ibu makhluk halus, “Di manakah engkau saat anak-anakmu hilang?” Ibu makhluk halus hanya berdiam diri saja dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Buddha bertanya kembali, “Di manakah engkau saat anak-anakmu hilang?” Ibu makhluk halus tetap berdiam diri. Ia mengetahui bahwa menculik anak-anak manusia merupakan suatu kejahatan. Ibu makhluk halus segera bangkit dan menyembah Buddha hingga kepalanya menyentuh tanah. Ia berkata, “Aku sungguh-sungguh bodoh.” Buddha bertanya padanya, “Tidakkah engkau mencintai anak-anakmu?” Ibu makhluk halus menjawab, “Baik sedang duduk atau pun berdiri, aku selalu ingin berada di dekat anak-anakku.” Buddha berkata, “Engkau mencintai anak-anakmu, namun menculik anak-anak manusia. Orang-orang yang mempunyai anak itu, juga sama sepertimu mencintai anak-anak mereka. Keluarga yang kehilangan anak itu juga menangis seperti dirimu. Kejahatanmu dalam menculik, membunuh, dan memangsa anak-anak itu akan menjerumuskanmu ke Neraka Gunung Besar setelah kematian.” Ibu makhluk halus merasa ketakutan setelah mendengar perkataan tersebut. Buddha bertanya kembali, “Tidakkah engkau ingin berjumpa kembali dengan anak-anakmu?” Ibu makhluk halus bangkit dan menyembah Buddha hingga kepalanya menyentuh tanah seraya berkata, “Mohon kasihanilah aku.” Buddha berkata, “Apakah engkau dapat melakukan pertobatan? Jika sanggup melakukan pertobatan, maka engkau akan sanggup berjumpa kembali dengan anak-anakmu.” Ibu makhluk halus berkata, “Aku dapat melakukan pertobatan.” Buddha bertanya kembali, “Pertobatan yang bagaimanakah?” Ibu makhluk halus menjawab, “Aku akan mendengarkan aturan moralitas ajaran Buddha dan menjalankannya sebagai bentuk pertobatan. Mohon Buddha kembalikan anak-anakku. Aku tidak berani melanggar ajaran-ajaran Buddha.” Buddha bersabda, “Begitukah yang engkau katakan?” Ibu makhluk halus berkata, “Aku akan menjalankan sabda-sabda Buddha.” Buddha lalu mengajarkan mengenai Lima Aturan Moralitas. Yang pertama, tidak membunuh. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak melakukan perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat, tidak mengucapkan perkataan yang tidak bajik. Yang kelima, tidak mengonsumsi sesuatu yang memabukkan. Demikianlah [seluruh aturan moralitas itu] telah dimaklumkan.

.

佛便為說汝有千子。皆為說千子名字。五百子在天上。皆是鬼中王。將鬼官屬。嫉害嬈天民。五百子在世間。嬈諸人民。汝子作鬼王。將數萬鬼。如是五百子。將鬼官屬。一不可稱數。極嫉害惡。或自稱作樹木神者。或作地神者。或作水神者。或詐為人兄弟妻子。自怨枉家室內外者。或作海神者。或作船車神者。或作舍宅神者。或自稱夜在冥中神者。或使人夢寤者。或使人恐怖。為人作怪者。或自稱星死者。自稱病死者。如是耗亂人。適不在一處。極嫉害惡。如是矯稱。令人祠祀烹殺。人不知多為烹殺。飲食是鬼。是鬼亦不肯食。端嫉害欲使人犯殺。欲使人入地獄中。要不食之。見人祠祀喜。如是鬼亦不能護活人命。但益罪。愚癡人不知。坐鬼貧窮。鬼子母聞佛說是語。即一心自悔。即得須陀洹道。知方來去事。長跪白佛言。我愚癡不知。世世有惡乃爾。今我得持戒。思惟中正之道。我心皆徹視。還見我千子。今我乃知。佛所至至語成。願佛哀我。我欲止佛精舍傍。我欲呼千子王。我欲使與佛結要。我欲報復天上天下人恩。佛言善哉。如汝有是意大善。佛言。汝從是已去。當稱是語。便止佛精舍邊。其國中人民。無子者來求子。當與之子。自在所願。我當勅子姓。與使隨護人。不得復妄嬈之。欲從鬼子母求願者。名浮陀摩尼鉢。姊名炙匿。天上天下鬼屬。是摩尼鉢主四海內。船車治生有財產。皆屬摩尼鉢。摩尼鉢與佛結要。受戒主護人財物。炙匿主人若有產生當救之。有天王名毘沙門。主四天地。護人命。出入常從毘沙門。求願有大鬼王。名阿須倫。主諸龍王。諸毒氣人。從求願令毒不干人。求願當慈心無所用謝。亦無所噉食人。從求願者在人何求與耳。要無所求索。亦不責人。人至浮陀摩尼鉢前為作禮.

.

Fo biàn wéi shuō rǔ yǒu qiān zi. Jiē wéi shuō qiān zi míngzì. Wǔbǎizi zài tiānshàng. Jiē shì guǐ zhōng wáng. Jiāng guǐ guān shǔ. Jí hài ráo tiān mín. Wǔbǎizi zài shìjiān. Ráo zhū rénmín. Rǔ zǐ zuò guǐwáng. Jiāng shù wàn guǐ. Rúshì wǔbǎizi. Jiāng guǐ guān shǔ. Yī bùkě chèn shù. Jí jí hài è. Huò zìchēng zuò shùmù shén zhě. Huò zuò de shén zhě. Huò zuò shuǐshén zhě. Huò zhà wéi rén xiōngdì qīzi. Zì yuàn wǎng jiā shìnèi wài zhě. Huò zuò hǎishén zhě. Huò zuò chuán chē shén zhě. Huò zuò shě zhái shén zhě. Huò zìchēng yè zài míng zhōng shén zhě. Huò shǐ rén mèng wù zhě. Huò shǐ rén kǒngbù. Wéi rén zuòguài zhě. Huò zìchēng xīng sǐzhě. Zì chēng bìngsǐ zhě. Rúshì hào luàn rén. Shì bùzài yī chù. Jí jí hài è. Rúshì jiǎo chēng. Lìng rén cí sì pēng shā. Rén bùzhī duō wèi pēng shā. Yǐnshí shì guǐ. Shì guǐ yì bù kěn shí. Duān jí hài yù shǐ rénfàn shā. Yù shǐ rén rù dìyù zhōng. Yào bù shí zhī. Jiàn rén cí sì xǐ. Rúshì guǐ yì bùnéng hù huó rénmìng. Dàn yì zuì. Yúchī rén bùzhī. Zuò guǐ pínqióng. Guǐ zǐ mǔ wén fú shuō shì yǔ. Jí yīxīn zì huǐ. Jí dé xū tuó huán dào. Zhī fāng láiqù shì. Zhǎng guì bái fú yán. Wǒ yúchī bùzhī. Shìshì yǒu è nǎi’ěr. Jīn wǒ dé chí jiè. Sīwéi zhōngzhèng zhī dào. Wǒ xīn jiē chè shì. Hái jiàn wǒ qiān zi. Jīn wǒ nǎi zhī. Fo suǒ zhì zhì yǔ chéng. Yuàn fo āi wǒ. Wǒ yù zhǐ fo jīng shě bàng. Wǒ yù hū qiān zi wáng. Wǒ yù shǐ yǔ fo jié yào. Wǒ yù bàofù tiānshàng tiānxià rén ēn. Fo yán shànzāi. Rú rǔ yǒu shì yì dàshàn. Fo yán. Rǔ cóng shì yǐ qù. Dāng chēng shì yǔ. Biàn zhǐ fú jīng shě biān. Qí guózhōng rénmín. Wú zǐ zhě lái qiú zi. Dāng yǔ zhīzǐ. Zìzài suǒ yuàn. Wǒ dāng chì zi xìng. Yǔ shǐ suí hù rén. Bùdé fù wàng ráo zhī. Yù cóng guǐ zǐ mǔ qiú yuàn zhě. Míng fú tuó mó ní bō. Zǐ míng zhì nì. Tiānshàng tiānxià guǐ shǔ. Shì mó ní bō zhǔ sìhǎi nèi. Chuán chē zhì shēng yǒu cáichǎn. Jiē shǔ mó ní bō. Mó ní bō yǔ fú jié yào. Shòujiè zhǔ hù rén cáiwù. Zhì nì zhǔrén ruò yǒu chǎnshēng dāng jiù zhī. Yǒu tiānwáng míng píshāmén. Zhǔ sì tiāndì. Hù rénmìng. Chūrù cháng cóng píshāmén. Qiú yuàn yǒu dà guǐwáng. Míng āxū lún. Zhǔ zhū lóngwáng. Zhū dúqì rén. Cóng qiú yuàn lìng dú bù gān rén. Qiú yuàn dāng cí xīn wú suǒyòng xiè. Yì wú suǒ dàn shí rén. Cóng qiú yuàn zhě zài rén hé qiú yǔ ěr. Yào wú suǒ qiúsuǒ. Yì bù zé rén. Rén zhì fú tuó mó ní bō qián wéi zuò lǐ

.

Buddha berkata, “Engkau mempunyai seribu anak. Lima ratus di antaranya berada di langit. Masing-masing merupakan raja yang membawahi pejabat makhluk halus. Mereka menimbulkan keonaran terhadap para dewa. Kelima ratus lainnya berada di bumi. Mereka menimbulkan kekacauan bagi manusia. Anakmu merupakan raja makhluk halus membawahi sepuluh ribu makhluk halus. Begitu pula dengan lima ratus anak yang membawahi para pejabat. Mereka tidak boleh lagi melakukan kejahatan, baik terhadap dewa pohon, dewa bumi, dewa air, beserta saudara maupun anak istri manusia. Tidak boleh menimbulkan gangguan baik di dalam maupun luar rumah. [Tidak boleh melakukan kejahatan] terhadap dewa lautan, dewa kapal beserta kereta, dewa rumah, dan dewa malam. [Tidak boleh melakukan kejahatan] terhadap manusia pada saat tidur atau terjaga. Tidak boleh menimbulkan kengerian pada manusia. Tidak boleh menimbulkan hal-hal ganjil pada manusia. Tidak boleh mengundang bintang kematian. Tidak boleh menimbulkan penyakit, kematian, dan kekacauan pada manusia. Tidak menimbulkan bahaya di tempat mana pun. Tidak mendorong manusia mempersembahkan sesuatu di kuil leluhur yang berasal dari pembunuhan. Manusia dengan tidak bijaksana banyak mempersembahkan sesuatu yang berasal dari pembunuhan. Makanan dan minuman seperti itu adalah bagaikan makhluk halus jahat. Bahkan makhluk halus jahat sekali pun tidak mau memakannya. Pada akhirnya, menimbulkan hawa nafsu melakukan pembunuhan. Hal itu dapat membawa seseorang terjerumus ke neraka. Apabila tidak mempersembahkan makanan seperti itu, para leluhur di kuil akan berbahagia. Apabila para makhluk halus tidak bersedia melindungi manusia, maka itu merupakan kejahatan. Orang bodoh yang tidak bijaksana, mengikuti makhluk halus jahat sehingga mengalami kemiskinan.” Ibu makhluk halus mendengar apa yang disabdakan Buddha. Ia memasuki tingkat kesucian pemasuk arus (srotapanna). Kemudian ia menghadap Buddha seraya berkata, “Aku telah berlaku bodoh dan tidak bijaksana. Masa demi masa telah melakukan kejahatan. Kini aku berikrar akan semata-mata menapaki jalan kebenaran. Hatiku ingin menyaksikan anak-anakku. Kini aku telah mengetahui bahwa sabda Buddha adalah sangat mulia. Aku berharap agar Buddha berbelas kasih padaku. Aku akan bernaung dan berdiam dalam hakikat Kebuddhaan. Aku ingin mengundang 1.000 anakku yang merupakan para raja makhluk halus. Aku berniat menyebarkan aturan-aturan moralitas Buddha. Aku berniat mewujudkan kebajikan bagi umat manusia baik di atas maupun bawah langit. Buddha berkata, “Bagus sekali. Apa yang engkau harapkan itu merupakan kebajikan besar. “ Buddha berkata kembali, “Kemana pun engkau pergi, sebagaimana yang engkau katakan, senantiasa bertumpu serta bernaung dalam ajaran Buddha. Di negeri ini, tiada seorang anak [makhluk halus] yang memangsa anak manusia lagi. Bersama dengan anak-anak [makhluk halus] itu, demi mewujudkan ikrar tersebut, Aku memerintahkan seluruh keluarga anak-anak [makhluk halus] agar melindungi manusia. Tidak menimbulkan gangguan apa pun bagi manusia, yakni sesuai dengan ikrar ibu makhluk halus. Terdapat anak hantu bernama Tuomonibo dengan kakak perempuannya bernama Zhini. Makhluk halus baik yang berada di atas maupun bawah langit berada di bawah kekuasaan Tuomonibo yang meliputi empat samudera. Ia mempunyai harta kekayaan berupa kapal dan kereta. Tuomonibo kemudian berikrar menjalankan aturan moralitas Buddha dan berikrar melindungi segenap harga kekayaan manusia. Zhini juga bertekad melindungi manusia. Terdapat raja para dewa bernama Vaisramana yang menjadi penguasa empat penjuru langit dan bumi. Ia juga senantiasa melindungi manusia. Selanjutnya, terdapat raja agung makhluk halus bernama Axulun, yang berkuasa atas seluruh raja naga dan racun. Ia bertekad menjaga agar racun tidak lagi membahayakan manusia. Dengan hati belas kasih tidak lagi memangsa, menjerat, dan menyusahkan manusia. [Itulah sebabnya], orang kemudian memberikan hadiah pada Tuomoni.

.

佛說鬼子母經.

.

Sutra Mengenai Ibu Makhluk Halus (Hariti) Yang Disabdakan Buddha [telah selesai dibabarkan].

SUTRA DHARANI HUJAN MESTIKA YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1163)

SUTRA DHARANI HUJAN MESTIKA YANG DISABDAKAN BUDDHA.

.

Vasudhārādhāranīsutra

.

佛說雨寶陀羅尼經

.

Foshuoyubaotuoluonijing

.

Taisho Tripitaka 1163

.

Diterjemahkan dari bahasa Sansekerta ke dalam bahasa Mandarin oleh YA. Amoghavajra (Bukong).

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke dalam bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

.

Jasa pahala terjemahan ini dilimpahkan pada Empat Permata.

.

Dilarang menyebar luaskan sebagian atau seluruh terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Jika telah mendapatkan izin untuk disebar-luaskan maka tidak boleh menambah atau mengurangi apa pun yang terdapat di terjemahan ini dari awal sampai akhir, dan linknya harus tetap dicantumkan.

.

Kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan terjemahan diterima dengan senang hati.

.

Naskah berbahasa Mandarin diambil dari cbeta.

.

.

如 是 我 聞。 一 時 薄 伽 梵 住 憍 睒 彌 國 建

RU SHI WO WEN YI SHI BO QIE FAN ZHU JIAO SHAN MI GUO JIAN

吒 迦 林。

ZHA JIA LIN.

.

DEMIKIANLAH YANG TELAH KUDENGAR. Suatu ketika Bhagava sedang berdiam di

Negeri Kosambi, Hutan Kantaka.

.

與 大 苾 芻 眾 五 百 人 俱。 又 與 多 諸 大

YU DA BI CHU ZHONG WU BAI REN JU YOU YU DUO ZHU DA

菩 薩 摩 訶 薩 俱。 時 憍 睒 彌 國 中 有 一 長

PU SA MO HE SA JU SHI JIAO SHAN MI GUO ZHONG YOU YI ZHANG

者。 名 曰 妙 月。 諸 根 寂 靜 心 意 寂 靜。 多

ZHE MING YUE MIAO YUE ZHU GEN JI JING XIN YI JI JING DUO

有 男 女 及 多 僮 僕。 淨 信 成 就。 往 詣 佛

YOU NAN NÜ JI DUO TONG PU JING XIN CHENG JIU WANG YI FO

所 頭 面 禮 足。 繞 百 千 匝 卻 住 一 面。

SUO TOU MIAN LI ZU RAO BAI QIAN ZA QUE ZHU YI MIAN.

.

Pada kesempatan itu, hadirlah lima ratus orang bhikshu agung beserta para bodhisattva agung yang sangat banyak jumlahnya. Di Negeri Kosambi terdapatlah seseorang sesepuh yang bernama Bulan Kebajikan (Sucandra). Ia telah mengembangkan pikiran dan hati murni. Jumlah anggota keluarganya sangat banyak. Keyakinan nan teguh [pada Dharma] telah dikembangkannya. Sesepuh tersebut pergi mengunjungi Buddha, menyembah dengan meletakkan kepalanya ke kaki Buddha, serta melakukan pradakshina beberapa kali.

.

合 掌 恭 敬 而 白 佛 言。 世 尊 欲 問 如 來

HE ZHANG GONG JING ER BAI FO YAN SHI ZUN YU WEN RU LAI

應 正 等 覺。 少 有 所 疑 事。 惟 願 大 慈 垂

YING ZHENG DENG JUE SHAO YOU SUO YI SHI WEI YUAN DA CI CHUI

愍 聽 許。 爾 時 世 尊 告 長 者 言。 恣 汝 意

MIN TING XU ER SHI SHI ZUN GAO ZHANG ZHE YAN ZI RU YI

問。 當 為 汝 說。 令 汝 心 喜。 時 彼 長 者

WEN DANG WEI RU SHUO LING RU XIN XI SHI BI ZHANG ZHE

聞 是 語 已 歡 喜 踊 躍。 世 尊 云 何 善 男

WEN SHI YU YI HUAN XI YONG YUE SHI ZUN YUN HE SHAN NAN

子 善 女 人 諸 貧 匱 者 可 得 富 饒。 諸 有 疾

ZI SHAN NÜ REN ZHU PIN KUI ZHE KE DE FU RAO ZHU YOU JI

病 令 無 疾 病。

BING LING WU JI BING.

.

Dengan penuh hormat ia maju menghadap Buddha dan mengajukan pertanyaan, “Yang Dijunjungi Dunia! Aku hendak mengajukan pertanyaan pada Tathagata demi menjawab sedikit keraguanku. Semoga Yang Dijunjungi Dunia berbelas kasih sehingga sudi mengizinkanku untuk mengajukan pertanyaan tersebut.” Buddha lalu berkata pada Bulan Kebajikan, “Engkau menanyakan hal ini dengan motivasi murni; karena itu silakan ajukan pertanyaanmu itu.” Bulan Kebajikan sangat bergembira mendengar hal ini dan bertanyalah ia pada Buddha, “Yang Dijunjungi Dunia! Terdapat putera dan puteri berbudi yang dilanda kemiskinan. Bagaimanakah caranya agar mereka dapat memperoleh kekayaan melimpah? Selain itu masih ada di antara mereka yang menderita beraneka penyakit. Bagaimanakah caranya agar mereka dapat memperoleh kesembuhan?”

.

爾 時 世 尊 告 妙 月 長 者 言。 何 緣 作 如 是

ER SHI SHI ZUN GAO MIAO YUE ZHANG ZHE YAN HE YUAN ZUO RU SHI

問。 時 彼 長 者 重 白 佛 言。 世 尊 我 等 在

WEN SHI BI ZHANG ZHE ZHONG BAI FO YAN SHI ZUN WO DENG ZAI

家 多 諸 眷 屬。資 財 乏 少 難 可 支 濟。 又 多

JIA DUO ZHU JUAN SHU ZI CAI FA SHAO NAN KE ZHI JI YOU DUO

疾 病。 惟 願 世 尊 開 示 法 要。 當 令 貧 者

JI BING WEI YUAN SHI ZUN KAI SHI FA YAO DANG LING PIN ZHE

永 離 貧 窮。 倉 庫 財 寶 皆 悉 盈 滿。 存 濟

YONG LI PIN QIONG CANG KU CAI BAO JIE XI YING MAN CUN JI

家 中 妻 子 男 女 眷 屬 有 來 求 者 必 生 歡

JIA ZHONG QI ZI NAN NÜ JUAN SHU YOU LAI QIU ZHE BI SHENG HUAN

喜。 為 大 施 主。 使 諸 倉 庫 金 銀 珍 寶 如

XI WEI DA SHI ZHU SHI ZHU CANG KU JIN YIN ZHEN BAO RU

意 摩 尼 金 剛 諸 珍 商 佉 室 羅 赤 珠 碼 瑙 金

YI MO NI JIN GANG ZHU ZHEN SHANG QU SHI LUO CHI ZHU MA NAO JIN

寶 之 類 豐 饒 無 有 盡 竭。 周 給 親 屬 廣 修

BAO ZHI LEI FENG RAO WU YOU JIN JIE ZHOU GEI QING SHU GUANG XIU

惠 施 饒 益 有 情。

HUI SHI RAO YI YOU QING.

.

Buddha bertanya pada Bulan Kebajikan, “Mengapakah engkau menanyakan hal itu?” Sesepuh itu lalu menjawab, “Yang Dijunjungi Dunia, aku memiliki banyak anggota keluarga di rumahku. Namun kini [kami] sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga harus hidup dari bantuan [orang lain]. Bahkan beberapa di antara mereka menderita sakit. Aku memohon agar Yang Dijunjungi Dunia bersedia membabarkan Dharma untuk mengatasi kemiskinan tersebut selamanya; yakni Dharma yang sanggup memenuhi perbendaharaan [kami] dengan harta kekayaan; sehingga para anggota keluargaku akan bersuka cita karenanya. Dimana gudang-gudang [kami] akan dipenuhi [benda-benda berharga seperti] emas, perak, permata pusaka vajra pengabul keinginan, harta kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan, serta permata merah sebesar batu akik. Masing-masing benda-benda berharga itu melimpah jumlahnya dan tak akan pernah habis. Dengan demikian, kami dapat melakukan dana paramita [dengan menggunakan harta kekayaan tersebut].”

.

爾 時 世 尊 告 妙 月 長 者 言。 善 男 子 我 於

ER SHI SHI ZUN GAO MIAO YUE ZHANG ZHE YAN SHAN NAN ZI WO YU.

過 去 阿 僧 祇 劫 前 遇 佛 世 尊。 名 持 金 剛

GUO QU A SENG ZHI JIE QIAN YU FO SHI ZUN MING CHI JIN GANG

海 音 如 來 應 正 遍 知。 從 彼 如 來 受 得 此

HAI YIN RU LAI YING ZHENG BIAN ZHI CONG BI RU LAI SHOU DE CI

雨 寶 陀 羅 尼。

YU BAO TUO LUO NI.

.

Buddha menjawab pertanyaan Bulan Kebajikan, “Putera yang Berbudi, aku pernah menerima dharani bernama Hujan Mustika dari seorang Buddha yang bernama Suara Samudera Pemegang Vajra Tathagata Arahat Samyaksambuddha ber-asamkheya kalpa yang lampau.

.

受 持 讀 誦 思 惟 計 念 隨 喜 為 他 廣 說 流

SHOU CHI DU SONG SI WEI JI NIAN SUI XI WEI TA GUANG SHUO LIU

布。 由 此 陀 羅 尼 威 德 力 故。若 善 男 子 人

BU YOU CI TUO LUO NI WEI DE LI GU RUO SHAN NAN ZI REN

與 非 人 藥 叉 羅 剎 畢 隸 多 畢 舍 遮 鳩 槃 拏

YU FEI REN YAO CHA LUO CHA BI LI DUO BI SHE ZHE JIU PAN NA

烏 娑 多 羅 迦 布 單 那 羯 吒 布 單 那 等 起 惡

WU SUO DUO LUO JIA BU DAN NA JIE ZHA BU DAN NA DENG QI E

心 者。 不 能 為 害。 復 有 諸 鬼 噉 人 脂 髓

XIN ZHE BU NENG WEI HAI FU YOU ZHU GUI DAN REN ZHI SUI

膿 血 涕 唾 大 小 便 利 欲 來 惱 者。 不 能 為

NONG XIE TI TUO DA XIAO BIAN LI YU LAI NAO ZHE BU NENG WEI

障 礙。 佛 告 妙 月。 若 有 善 男 子 心 念

ZHANG AI FO GAO MIAO YUE RUO YOU SHAN NAN ZI XIN NIAN

手 持 書 寫。 但 聞 名 字 受 持 隨 喜 廣 為

SHOU CHI SHU XIE DAN WEN MING ZI SHOU CHI SUI XI GUANG WEI

他 敷 演 者。 彼 善 男 子 善 女 人 長 夜 安

TA FU YAN ZHE BI SHAN NAN ZI SHAN NÜ REN CHANG YE AN

隱 受 諸 快 樂。 為 瑜 伽 資 糧 安 隱 豐 饒

YIN SHOU ZHU KUAI LE WEI YU QIE ZI LIANG AN YIN FENG RAO

故。 若 有 人 欲 受 持 此 雨 寶 陀 羅 尼 者。

GU RUO YOU REN YU SHOU CHI CI YU BAO TUO LUO NI ZHE

應 供 養 一 切 如 來。 一 夜 二 夜 或 三 夜。

YING GONG YANG YI QIE RU LAI YI YE ER YE HUO SAN YE

專 心 誦 持。 受 敬 淨 信 三 寶 諸 天 悉 皆

ZHUAN XIN SONG CHI SHOU JING JING XIN SAN BAO ZHU TIAN XI JIE

歡 喜。 即 雨 財 寶 穀 麥。 為 彼 讀 誦 法 師

HUAN XI JI YU CAI BAO GU MAI WEI BI DU SONG FA SHI

故。 即 說 陀 羅 尼 曰。

GU JI SHUO TUO LUO NI YUE.

.

Terimalah, lestarikan, bacalah, lafalkan, pahami maknanya, laksanakanlah apa yang terkandung di dalamnya, serta sebar luaskan dharani tersebut. Putera yang Berbudi! Bila ada orang atau makhluk bukan manusia seperti yaksha, raksasha, preta, pisacha, kumbhanda, wusuduo, luojia-putana, kataputana, dan lain sebagainya yang memiliki niat jahat; maka mereka akan gagal melaksanakan niat jahatnya tersebut. Lebih jauh lagi, para hantu pemakan manusia, lemak, tulang sumsum, nanah, darah, lendir, serta ludah – besar ataupun kecil – yang hendak menimbulkan kekacauan pikiran; juga tidak akan berhasil melaksanakan niatnya itu.” Buddha melanjutkan perkataannya pada Bulan Kebajikan, “Bila ada orang yang meyakini dan melafalkan dengan sepenuh hati; atau kendati hanya mendengar namanya saja, mereka menerima, mengingat, serta dengan gembira meyakininya; maka putera atau puteri berbudi tersebut sepanjang malam akan memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Ia akan memperoleh kedamaian melimpah. Selanjutnya, bila ada putera atau puteri berbudi yang hendak melaksanakan sadhana Dharani Hujan Mestika ini, maka ia hendaknya terlebih dahulu menghaturkan persembahan pada semua Tathagata; baik selama semalam, dua malam, maupun tiga malam. Lalu lafalkan dharani ini dengan sepenuh hati. Kembangkan keyakinan pada Triratna; sehingga dengan demikian para makhluk surgawi akan bersukacita karenanya. Harta kekayaan berupa permata dan geganduman akan tercurah dengan segera. Laksanakan apa yang kuajarkan ini.” Buddha kemudian melafalkan dharani yang berbunyi sebagai berikut:

.

曩 謨 婆1 誐 嚩 帝 嚩 日 囉2 馱 囉 娑 誐 囉 捏3 具

NANG MO PO E FU DI FU RI LUO TUO LUO SUO E LUO NIE JU

灑 耶 怛 他 [ 薜 / 子 ] 多 野 怛 儞 也4 他 唵 素

SA YE DA TA BI / ZI DUO YE DA NI YE TA AN SU

嚕 閉 跋 捺 囉5 嚩 底6 瞢 誐 阿 左 口隸 阿 左 跛

LU BI BA NA LUO FU DI MENG E A ZUO LI A ZUO BO

口隸 嗢8 伽 跢 儞 嗢 陛 娜 儞 薩 寫 嚩 底 馱

LI WA QIE DAI NI WA BI NUO NI SA XIE FU DI TUO

孃9 嚩 底10 馱 曩 嚩 底 室 唎11 麼 底 缽 囉12

NIANG FU DI TUO NANG FU DI SHI LI ME DI BO LUO

婆 嚩 底 阿13 麼 口隸 尾 麼 黎 嚕 嚕 素 嚕

PO FU DI A ME LI WEI ME LI LU LU SU LU

閉 尾 麼 黎 阿 娜 多 悉 帝14 尾 娜 多 悉 帝15 尾

BI WEI ME LI A NUO DUO XI DI WEI NUO DUO XI DI WEI

濕 嚩16 計 如 鴦 矩 口隸 瞢 矩 口隸 地 地 冥 度

SHI FU JI RU YANG JU LI MENG JU LI DI DI MING DU

度 冥 跢 跢 口隸 多 囉 多 囉 嚩 日 口隸17 阿

DU MING DAI DAI LI DUO LUO DUO LUO FU RI LI A

革蔑18 跢 儞 步 計 屋 計 吒 計 吒 計 革蔑19 囉

MIE DAI NI BU JI WU JI ZHA JI ZHA JI MIE LUO

灑20 尼 儞 澀 播21 娜 儞 婆 誐 挽 嚩 日 囉22 馱

SA NI NI SE BO NUO PO YAN E WAN FU RI LUO TUO

囉 娑 誐 囉 捏 具 衫 怛 他 [ 薛 / 木 ] 跢 麼

LUO SUO E LUO NIE JU SHAN DA TA XUE/ MU DAI ME

弩 娑 磨23 囉 娑 麼24 囉 娑 麼25 囉 薩 嚩 怛 他

NU SUO MO LUO SUO ME LUO SUO ME LUO SA FU DA TA

孽 跢 薩 底 也26 麼 弩 娑 麼27 囉 僧 伽 薩 底 也28

NIE DAI SA DI YE ME NU SUO ME LUO SENG QIE SA DI YE

麼 弩 娑 麼29 囉 怛 吒 怛 吒 布 囉 布 囉 布 囉

ME NU SUO ME LUO DA ZHA DA ZHA BU LUO BU LUO BU LUO

也 布 囉 野 婆 囉 婆30 囉 婆31 囉 抳 素 瞢 誐 麗

YE BU LUO YE PO LUO PO LUO PO LUO NI SU MENG E LI

扇 跢 麼 底 瞢 誐32 扌羅 麼 底 缽 囉33 婆 麼 底

SHAN DAI ME DI MENG E LUO ME DI BO LUO PO ME DI

摩 訶 麼 底 素 婆 捺 囉34 嚩 底 阿 [ 薛 / 木 ] 蹉

MO HE ME DI SU PO NA LUO FU DI A XUE / MU CUO

阿 [ 薛 / 木 ] 蹉35 三 麼 野 麼 弩 娑 麼36 囉 娑

A XUE / MU CUO SAN ME YE ME NU SUO ME LUO SUO

嚩37 賀38 阿 馱 囉 拏 麼 弩 娑 麼39 囉 娑 嚩40 賀41 缽

FU HE A TUO LUO NA ME NU SUO ME LUO SUO FU HE BO

囉42 婆43 嚩 麼 弩 娑 麼44 囉 娑 嚩 賀 馱 哩45 底

LUO PO FU ME NU SUO ME LUO SUO FU HE TUO LI DI

麼 弩 娑 麼46 囉 娑 嚩47 賀 尾 惹 野 麼 弩 娑 麼48

ME NU SUO ME LUO SUO FU HE WEI RE YE ME NU SUO ME

囉 娑 嚩49 賀 薩 嚩 薩 怛 嚩50 尾 惹 野 麼 弩 娑

LUO SUO FU HE SA FU SA DA FU WEI RE YE ME NU SUO

麼51 囉 娑 嚩52 賀

ME LUO SUO FU HE.

.

1去 聲 = qu sheng

2二 合 = er he

3奴 逸 切 = nu yi qie

4二 合 = er he

5二 合 = er he

6丁 以 切 六 = ding yi qie liu

7Pada naskah cbeta.org terbaca 口 *( 隸 – 木 + 士 ), karena tidak ada dalam kamus

maka dianggap berbunyi li.

8鳥 骨 切 = niao gu qie

9上 聲 = shang sheng

10丁 以 切 十 二 = ding yi qie shi er

11二 合 = er he

12二 合 = er he

13上 聲 = shang sheng

14二 合 二 十 一 = er he er shi yi

15二 合 二 十 二 = er he er shi er

16二 合 = er he

17二 合 三 十 = er he san shi

18Pada naskah asli cbeta tertera [革 *( 蔑 – 戍 + 戊 ) ]

19Sama dengan catatan 18.

20二 合 = er he

21二 合 引 = er he yin

22二 合 = er he

23二 合 = er he

24二 合 = er he

25二 合 = er he

26二 合 四 十 三 = er he si shi san

27二 合 = er he

28二 合 = er he

29二 合 = er he

30去 聲 = qu sheng

31去 聲 = qu sheng

32Pada naskah asli cbeta.org tertera [ 打 – 丁 + 羅 ], dianggap berbunyi luo karena

sebagian besar huruf yang memiliki 羅 berbunyi luo

33二 合 = er he

34二 合 = er he

35五 十 五 引 = wu shi wu yin

36二 合 = er he

37二 合 引 = er he yin

38引 五 十六 = yin wu shi liu

39二 合 = er he

40二 合 引 = er he yin

41引 五 十 七 = yin wu shi qi

42二 合 = er he

43去 聲 引 = qu sheng yin

44二 合 = er he

45二 合 = er he

46二 合 = er he

47二 合 引 = er he yin

48二 合 = er he

49二 合 = er he

50二 合 = er he

51二 合 = er he

52二 合 引 = er he yin.

.

Ada yang melakukan transliterasi Sansekerta bagi dharani di atas sebagai:

.

持 世 陀 羅 尼

CHI SHI TUO LUO NI.

.

namo vajradhara sagaranirghosaaya tathaagataaya tadyathaa suruupe bhadravati mamgalamati dhaadyaavati dhanavati `sriimati prabhavati amale vimale ruru suruu pe vimale anataste vina taste vi`svake`si akure ma.mku re dhidhime dhudhume tatare taratara vajravajre avantani takeva .sa.m.ni nighanani bhaga va.m vajredhara saagaranirgho.sa.m tathagatamanusmara sarvatathaaga ta satyamanusmara dharmasatyama nasmara sa.mghasatyamanusmara ta .tata.ta puurapuura puurayapuura ya bharabhara bhara.ni suma.mgare `saa ta ma ti ma.mgalamati subha dravati agacchagaccha samayama nusmara svaahaa adhaaramanusmara svaahaa prabhavamanusmara svaahaa dhrtimanusmara svaahaa o.m suvasudhare svaahaa.

.

雨 寶 陀 羅 尼

YU BAO TUO LUO NI.

.

namo bhaagavate vajradhara saaga ranirgho.saaya tathaagataaya tadya thaa o.m surupe bhandravatimaa.mga le acale acapale ughaata ni ubhedani sasyavati dhaj~naa vati dhanavati `sriimati prabha vati amale vimale ruru surubhe vimale adataste vi dataste vi`sva ke`si a ^nkule maa.m kule dhidhime dhudhume tatale tara vajre aavarttani bhukkeo kke .take var.sa.ni nighodani bhagava.m vajradhara saagarani rgho.sa.m tathaagatamanusmara smara sarva tathaagata satyamanusma ra dharmmasatyamanusmara su.mghasa tyamanusmara ta.ta puura puuraya bhara bhara.ni su mo.mgale `saantamati mo.mgalemati prabhaamati mahaamati subhandra vati aagacchaa samayamanusma ra svaahaa aadhaaraanu manusmara svaahaa prabhaavamanusmara svaahaa d.r.dhamanusmara svaahaa vijaya manusmara svaahaa sarvasatva vijayamanusmara svaahaa.

.

佛 告 妙 月 長 者。 此 名 雨 寶 陀 羅 尼。 以

FO GAO MIAO YUE ZHANG ZHE CI MING YU BAO TUO LUO NI YI

此 陀 羅 尼 威 力。病 患 飢 儉 疾 疫 業 障 悉 皆

CI TUO LUO NI WEI LI BING HUAN JI JIAN JI YI YE ZHANG XI JIE

消 滅。若 善 男 子 善 女 人 先 應 供 養 一 切

XIAO MIE RUO SHAN NAN ZI SHAN NÜ REN XIAN YING GONG YANG YI QIE

如 來。 於 一 日 一 夜 無 間 斷 誦 持 此 陀 羅

RU LAI YU YI RI YI YE WU JIAN DUAN SONG CHI CI TUO LUO

尼。 其 家 即 雨 寶 如 大 人 量。 一 切 災 禍 悉

NI QI JIA JI YU BAO RU DA REN LIANG YI QIE ZAI HUO XI

皆 銷 滅。 是 故 善 男 子 當 受 持 此 雨 寶。

JIE XIAO MIE SHI GU SHAN NAN ZI DANG SHOU CHI CI YU BAO

陀 羅 尼 廣 為 他 人 分 別 演 說。 善 哉 世

TUO LUO NI GUANG WEI TA REN FEN BIE YAN SHUO SHAN ZAI SHI

尊。 妙 月 長 者 聞 佛 所 說 歡 喜 踊 躍。

ZUN MIAO YUE ZHANG ZHE WEN FO SUO SHUO HUAN XI YONG YUE

我 今 從 佛 受 此 雨 寶 陀 羅 尼。 受 持

WO JIN CONG FO SHOU CI YU BAO TUO LUO NI SHOU CHI

讀 誦 廣 為 他 人 分 別 解 說。 爾 時 妙 月

DU SONG GUANG WEI TA REN FEN BIE JIE SHUO ER SHI MIAO YUE

長 者 受 佛 教 已。 右 繞 世 尊 百 千 匝

ZHANG ZHE SHOU FO JIAO YI YOU RAO SHI ZUN BAI QIAN ZA

已。 合 掌 恭 敬 頭 面 禮 足 歡 喜 而 去。

YI HE ZHANG GONG JING TOU MIAN LI ZU HUAN XI ER QU.

.

Buddha memberitahu Bulan Kebajikan, “Dharani Hujan Mestika ini sungguh dashyat daya kekuatannya; sanggup menyirnakan penyakit, kemalangan, kesulitan ekonomi, wabah penyakit, dan hambatan-hambatan dalam kehidupan. Putera dan puteri berbudi [yang ingin melafalkan dharani ini] hendaknya menghaturkan persembahan terlebih dahulu pada semua Buddha. Lalu selama sehari semalam tanpa henti melafalkan dharani ini. Rumah orang itu dengan segera akan mengalami hujan mestika. Seluruh bencana dan kemalangan akan lenyap tanpa sisa. Putera berbudi tersebut akan memperoleh banyak harta kekayaan. Karena itu, senantiasa sebar-luaskanlah dharani ini.” Sesepuh Bulan Kebajikan merasa sangat gembira mendengarkan apa yang diajarkan Buddha tersebut dan berkata pada Yang Dijunjungi Dunia, “Semenjak saat ini, aku akan selalu mengingat Dharani Hujan Mestika ini dan akan menerima, mempertahankan, melafalkan, dan menyebar-luaskannya.” Demikianlah, Bulan Kebajikan menerima dan meyakini apa yang diajarkan Buddha. Ia lalu berpradakshina berkali-kali mengelilingi Buddha, merangkapkan kedua tangan sebagai tanda penghormatan, menyembah ke kaki Buddha, dan setelah itu kembali ke tempat kediamannya.

.

爾 時 佛 告 具 壽 阿 難 陀。汝 往 妙 月 長

ER SHI FO GAO JU SHOU A NAN TUO RU WANG MIAO YUE ZHANG

者 家。 看 彼 長 者 諸 庫 藏 中 種 種 財

ZHE JIA KAN BI ZHANG ZHE ZHU KU CANG ZHONG ZHONG ZHONG CAI

穀 諸 珍 寶 物 及 諸 資 具 今 悉 盈 滿。爾 時

GU ZHU ZHEN BAO WU JI ZHU ZI JU JIN XI YING MAN ER SHI

具 壽 阿 難 陀 受 佛 教 已。 往 詣 憍 睒 彌

JU SHOU A NAN TUO SHOU FO JIAO YI WANG YI JIAO SHAN MI

大 城 往 妙 月 長 者 家 中。 入 已 見 諸

DA CHENG WANG MIAO YUE ZHANG ZHE JIA ZHONG RU YI JIAN ZHU

庫 藏 之 中 財 寶 悉 皆 盈 滿。見 此 事 已 心

KU CANG ZHI ZHONG CAI BAO XI JIE YING MAN JIAN CI SHI YI XIN

大 歡 喜 踊 躍 而 還。 爾 時 具 壽 阿 難 陀 怪

DA HUAN XI YONG YUE ER HAI ER SHI JU SHOU A NAN TUO GUAI

未 曾 有 心 甚 歡 喜 而 白 佛 言。 世 尊 以

WEI CENG YOU XIN SHEN HUAN XI ER BAI FO YAN SHI ZUN YI

何 因 緣 妙 月 長 者 家 中 庫 藏 盈 滿。 佛

HE YIN YUAN MIAO YUE ZHANG ZHE JIA ZHONG KU CANG YING MAN FO

言。 善 男 子 妙 月 長 者 淨 信 於 我。 受 持

YAN SHAN NAN ZI MIAO YUE ZHANG ZHE JING XIN YU WO SHOU CHI

此 雨 寶 陀 羅 尼。為 一 切 有 情 宣 說。是 故

CI YU BAO TUO LUO NI WEI YI QIE YOU QING XUAN SHUO SHI GU

阿 難 受 持 此 陀 羅 尼 廣 為 人 說。 我 以

A NAN SHOU CHI CI TUO LUO NI GUANG WEI REN SHUO WO YI

佛 眼 觀 諸 世 間 天 人 魔 梵 沙 門 婆 羅 門。

FO YAN GUAN ZHU SHI JIAN TIAN REN MO FAN SHA MEN PO LUO MEN

於 此 受 持 雨 寶 陀 羅 尼 者 不 能 作 其 障

YU CI SHOU CHI YU BAO TUO LUO NI ZHE BU NENG ZUO QI ZHANG

難。何 以 故。如 來 不 異 語 故。 此 真 言 句

NAN HE YI GU RU LAI BU YI YU GU CI ZHEN YAN JU

不 可 壞 故。此 陀 羅 尼 無 善 根 有 情 耳 尚

BU KE HUAI GU CI TUO LUO NI WU SHAN GEN YOU QING ER SHANG

不 聞。 何 況 書 寫 受 持 讀 誦。 何 以 故。

BU WEN HE KUANG SHU XIE SHOU CHI DU SONG HE YI GU

一 切 如 來 真 語 宣 說。 一 切 如 來 隨 喜。

YI QIE RU LAI ZHEN YU XUAN SHUO YI QIE RU LAI SUI XI

一 切 如 來 稱 讚。 一 切 如 來 顯 揚。 一 切

YI QIE RU LAI CHENG ZAN YI QIE RU LAI XIAN YANG YI QIE

如 來 種 植。阿 難 陀 白 佛 言。善 哉 世 尊。 以

RU LAI ZHONG ZHI A NAN TUO BAI FO YAN SHAN ZAI SHI ZUN YI

妙 伽 他 而 說 頌 曰。

MIAO QIE TA ER SHUO SONG YUE.

.

Buddha berkata pada Ananda, “Pergilah engkau ke tempat kediaman sesepuh yang bernama Bulan Kebajikan itu dan saksikanlah bahwa seluruh gudang perbendaharaannya akan dipenuhi oleh geganduman, benda-benda berharga, dan lain sebagainya. Ananda mematuhi apa yang dikatakan Buddha. Ia lalu menuju ke kota Kosambi, yakni ke tempat kediaman Sesepuh Bulan Kebajikan. Begitu tiba di sana, dijumpainya bahwa seluruh gudang perbedaharaan Sesepuh Bulan Kebajikan memang telah dipenuhi oleh benda-benda berharga. Ananda merasa sangat bergembira pula begitu menyaksikan hal ini dan menanyakan mengenai keajaiban ini pada Buddha, “Yang Dijunjungi Dunia, mengapakah gudang perbendaharaan Sesepuh Bulan Kebajikan dapat dipenuhi oleh benda-benda berharga seperti itu?” Buddha menjawab, “Putera Berbudi! Sesepuh Bulan Kebajikan menaruh keyakinan yang tulus padaku. Ia meyakini dengan teguh Dharani Hujan Mestika dan melaksanakan apa saja yang baru diajarkan. Dengan mata Buddhaku, aku mengamati bahwa di seluruh dunia tiada satupun dewa, manusia, iblis, atau penghuni surga lainnya, yang sanggup mencelakai atau menimbulkan hambatan bagi orang yang memegang teguh dharani ini. Apa yang dibabarkan oleh Tathagata sungguh benar adanya. Kata-kata murni (dharani) yang diucapkan oleh Buddha ini tidak mengandung keburukan [atau kepalsuan] sedikitpun. Tanpa memiliki akar kebajikan, kendati seseorang memiliki telinga, namun ia tak akan mendengar dharani ini. Karena itu salinlah, ingatlah, pertahankanlah, serta lafalkanlah dharani ini. Dharani ini sungguh-sunguh merupakan kata-kata murni yang disabdakan semua Buddha, perwujudan belas kasih semua Buddha, pujian bagi nama seluruh Tathataga, pujian bagi keagungan seluruh Tathagata, serta benih bagi semua Tathagata.” Ananda kemudian berkata pada Buddha, “Bagus sekali, Yang Dijunjungi Dunia!” dan melafalkan gatha-gatha pujian sebagai berikut:

.

諸 佛 不 思 議

ZHU FO BU SI YI.

.

Semua Buddha adalah tak terjangkau oleh pikiran.

.

佛 法 亦 復 然

FO FA YI FU RAN.

.

Buddhadharma juga adalah benar adanya.

.

淨 信 不 思 議

JING XIN BU SI YI.

.

Keyakinan yang murni adalah tak terjangkau pula oleh pikiran.

.

果 報 亦 復 然

GUO BAO YI FU RAN.

Segenap buah hasil yang dicapai benar pula adanya.

.

寂 慧 一 切 智

JI HUI YI QIE ZHI.

.

Kebijaksanaan ketenangan seluruh prajna

.

法 王 不 生 滅

FA WANG BU SHENG MIE.

.

Sang Raja Dharma tak akan musnah.

.

已 到 勝 彼 岸

YI DAO SHENG BI AN

.

Sanggup membawa hingga ke pantai seberang.

.

稽 首 佛 勇 猛

JI SHOU FO YONG MENG

.

[Aku] menyembah pada Buddha yang sungguh luar biasa.

.

爾 時 具 壽 阿 難 陀。聞 佛 說 此 雨 寶 陀 羅 尼

ER SHI JU SHOU A NAN TUO WEN FO SHUO CI YU BAO TUO LUO NI

經。 踊 躍 歡 喜 白 佛 言。世 尊 今 此 法 要 當

JING YONG YUE HUAN XI BAI FO YAN SHI ZUN JIN CI FA YAO DANG

何 名。 此 經 我 等 今 者 云 何 奉 持。佛 告 阿

HE MING CI JING WO DENG JIN ZHE YUN HE FENG CHI FO GAO A

難 陀。此 經 名 妙 月 長 者 所 問。汝 當 受

NAN TUO CI JING MING MIAO YUE ZHANG ZHE SUO WEN RU DANG SHOU

持。亦 名 能 獲 一 切 財 寶 伏 藏。亦 名 一 切

CHI YI MING NENG HUO YI QIE CAI BAO FU CANG YI MING YI QIE

如 來 稱 讚 雨 寶 陀 羅 尼 教。汝 當 受 持。時

RU LAI CHENG ZAN YU BAO TUO LUO NI JIAO RU DANG SHOU CHI SHI

薄 伽 梵 說 此 經 已。 無 量 苾 芻 及 諸 菩 薩

BO QIE FAN SHUO CI JING YI WU LIANG BI CHU JI ZHU PU SA

并 諸 天 人 阿 蘇 羅 等 一 切 大 眾。 聞 佛 所

BING ZHU TIAN REN A SU LUO DENG YI QIE DA ZHONG WEN FO SUO

說 皆 大 歡 喜 信 受 奉 行。

SHUO JIE DA HUAN XI XIN SHOU FENG XING.

.

Setelah mendengar pembabaran Sutra Dharani Hujan Mestika ini, Ananda dengan gembira berkata pada Buddha, “Yang Dijunjungi Dunia, aku kini hendak menanyakan bagaimana seharusnya Dharma ini disebut? Yakni sutra yang menggembirakan hatiku setelah mendengarnya. Buddha memberitahu Ananda, “Sutra ini bernama Sutra yang Dibabarkan atas Permintaan Sesepuh Bulan Kebajikan. Juga disebut Sutra Perbendarahaan Semua Mestika Keberuntungan, serta Sutra Dharani Hujan Mestika yang Dibabarkan Semua Tathagata. Engkau hendaknya senantiasa mengingatnya. Bhagava telah selesai membabarkan sutra ini. Tak terhingga bhikshu, bodhisattva, dewa, manusia, asura, dan para makhluk lainnya merasa gembira mendengar pembabaran Dharma tersebut. Mereka dengan sepenuh hati meyakini, menerima, serta melaksanakannya.

.

心 真 言 曰。

XIN ZHEN YAN YUE:

.

Dharani hatinya berbunyi:

.

唵 嚩 素 馱 口隸2 娑 嚩1 賀

AN FU SU TUO LI SUO FU HE

.

1二 合 引 = er he yin.

2 Pada naskah cbeta.org terbaca 口 *( 隸 – 木 + 士 ), karena tidak ada dalam kamus

maka dianggap berbunyi li.

.

心 中 心 真 言 曰。

XIN ZHONG XIN ZHEN YAN YUE:

.

Dharani Xinzhongxin (dharani yang lebih inti ?) berbunyi:

.

唵 室 唎1 嚩 素 娑 嚩2 賀

AN SHI LI FU SU SUO FU HE

.

1二 合 = er he

2二 合 引 = er he yin.

 

小 心 真 言 曰 。

XIAO XIN ZHEN YAN YUE:

 

Dharani hati pendek:

.

唵 嚩 素 娑 嚩1 賀

AN FU SU SUO FU HE

.

1二 合 引 = er he yin

.

佛 說 雨 寶 陀 羅 尼 經

FO SHUO YU BAO TUO LUO NI JING

[Sutra Dharani Hujan Mestika yang Disabdakan Buddha [telah selesai dibabarkan]

TEPATNYA RAMALAN SAYA: WABAH VIRUS CORONA DI CHINA

TEPATNYA RAMALAN SAYA: WABAH VIRUS CORONA DI CHINA.

.

Ivan Taniputera.

26 Januari 2020.

.

Baru-baru ini kita dihebohkan oleh berjangkitnya wabah virus Corona yang bermula di Wuhan, China, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Berikut ini adalah beritanya:

.

Sumber gambar: Harian Suara Merdeka, 23 Januari 2020.

.

Bahkan wabah itu sudah menyebar ke beberapa negara lainnya. Ternyata pada artikel tertanggal 27 September 2019, berjudul RAMALAN MENEROPONG TAHUN 2020 (link: https://ramalanfengshuiastrologimetafisika.wordpress.com/2019/09/28/ramalan-meneropong-tahun-2020/), saya telah menuliskan sebagai berikut:

.

“Nampak pula bahwa Pluto banyak mengalami aspek buruk. Oleh karena itu, pada tahun 2020 aksi teror mungkin akan kembali merebak di berbagai bagian penjuru dunia. Begitu pula dengan wabah penyakit, karena Pluto juga mewakili wabah.”

.

Dengan demikian, apa yang saya ramalkan itu sungguh tepat adanya. Kendati demikian, semua itu bukanlah kehebatan saya. Yang terpenting adalah kita senantiasa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar wabah dapat segera diatasi serta negara kita terlindungi dari wabah tersebut.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .

.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

KESAKSIAN: USAHA SUAMI MENGALAMI KEMAJUAN SETELAH MEMASANG WALLPAPER SAYA DAN RAMALAN BAZI YANG SANGAT TEPAT

KESAKSIAN: USAHA SUAMI MENGALAMI KEMAJUAN SETELAH MEMASANG WALLPAPER SAYA DAN RAMALAN BAZI YANG SANGAT TEPAT.

.

Ivan Taniputera.

17 Januari 2020.

.

Hari ini saya mendapatkan WA dari salah seorang sahabat yang memberitakan bahwa usaha suaminya mengalami kemajuan setelah memasang wallpaper saya.

.

 

.

Berikut ini adalah transkripnya:

.

Sahabat: 

.

btw koh kmrn saya kan nyoba pake gambar yg buat usaha bagus itu di wallpaper

sejak itu usaha suami saya ada kemajuan loh koh

.

Saya:

.

Wah gambar yang mana? Boleh saya buat artikelnya?

.

Sahabat:

.

 

.

Saya sangat senang dapat menaburkan manfaat bagi orang lain.

.

Selanjutnya, sahabat itu juga memberitahukan bahwa apa yang saya ramalkan sebelumnya juga tepat.

.

 

.

Sahabat:

.

oya koh dl juga koh ivan pernah baca bazi suami saya

Memang benar koh 2020 ada org baik dtg mengajak kerjasama ,usaha kami ditunjuk menjadi distributor tunggal dikota kami

semoga ini yg terbaik koh

Makasi buat semuanya ya koh ivan

.

Saya:

,

Sama2. Salam sukses selalu.

.

Saya sangat senang sekali mendengar hal ini. Yang penting adalah kita senantiasa menabur kebaikan dan energi positif. Ketepatan ramalan juga bukan kehebatan saya, melainkan ilmu Bazi yang membuktikan keakuratannya.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .

.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

SUTRA TUJUH BINTANG GANTANG UTARA MEMPERPANJANG USIA YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1307)

SUTRA TUJUH BINTANG GANTANG UTARA MEMPERPANJANG USIA YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1307).

.

佛說北斗七星延命經

.

Foshuobeidouqixingyanmingjing

.

Taisho Tripitaka 1307

.

Penerjemah dari bahasa Sansekerta ke dalam bahasa Mandarin tidak dikenal

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke dalam bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

.

Jasa pahala terjemahan ini dilimpahkan pada Empat Permata.

.

Dilarang menyebar luaskan sebagian atau seluruh terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Jika telah mendapatkan izin untuk disebar-luaskan maka tidak boleh menambah atau mengurangi apa pun yang terdapat di terjemahan ini dari awal sampai akhir, dan linknya harus tetap dicantumkan.

.

Kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan terjemahan diterima dengan senang hati.

.

Naskah berbahasa Mandarin diambil dari cbeta.

.

I

.

子 生 人。 向 此 星 下 生。 祿 食 黍。

ZI SHENG REN XIANG CI XING XIA SHENG LU SHI SHU.

.

Orang kelahiran tahun zi, berada di bawah kekuasaan bintang ini. Ia cocok mengonsumsi juwawut jenis shu.

.

有 厄 宜 供 養 此 經 及 帶 本 星 符。 大 吉。

YOU E YI GONG YANG CI JING JI DAI BEN XING FU DA JI.

.

Bila mengalami permasalahan dalam kehidupan, hendaknya menghaturkan hormat pada sutra ini, sehingga dapat memperoleh berkah utama berupa keberuntungan besar yang berasal dari bintang ini.

.

RO

.

丑 生 亥 生 人。 同 向 此 星 下 生 。 祿 食

CHOU SHENG HAI SHENG REN TONG XIANG CI XING XIA SHENG LU SHI.

.

粟。

SU.

.

Orang kelahiran tahun chou dan hai keduanya berada di bawah kekuasaan bintang ini. Mereka cocok mengonsumsi geganduman jenis su.

.

有 厄 宜 供 養 此 經 及 帶 本 星 符。 大 吉 。

YOU E YI GONG YANG CI JING JI DAI BEN XING FU DA JI.

.

Bila mengalami permasalahan dalam kehidupan, hendaknya menghaturkan hormat pada sutra ini, sehingga dapat memperoleh berkah utama berupa keberuntungan besar yang berasal dari bintang ini.

.

HA

.

寅 生 戌 生 人 。同 向 此 星 下 生 。 祿 食

YIN SHENG XU SHENG REN TONG XIANG CI XING XIA SHENG LU SHI.

.

粳 米。

GENG MI.

.

Orang kelahiran tahun yin dan xu keduanya berada di bawah kekuasaan bintang ini. Mereka cocok mengonsumsi beras jenis gengmi.

.

有 厄 宜 供 養 此 經 及 帶 本 星 符。 大 吉 。

YOU E YI GONG YANG CI JING JI DAI BEN XING FU DA JI.

.

Bila mengalami permasalahan dalam kehidupan, hendaknya menghaturkan hormat pada sutra ini, sehingga dapat memperoleh berkah utama berupa keberuntungan besar yang berasal dari bintang ini.

.

NI.

.

卯 生 酉 生 人。 同 向 此 星 下 生。 祿 食.

MAO SHENG YOU SHENG REN TONG XIANG CI XING XIA SHENG LU SHI

小 豆。

XIAO DOU.

.

Orang kelahiran tahun mao dan you keduanya berada di bawah kekuasaan bintang ini. Mereka cocok mengonsumsi xiaodou (kacang kecil).

.

有 厄 宜 供 養 此 經 及 帶 本 星 符 。 大 吉。

YOU E YI GONG YANG CI JING JI DAI BEN XING FU DA JI.

.

Bila mengalami permasalahan dalam kehidupan, hendaknya menghaturkan hormat pada sutra ini, sehingga dapat memperoleh berkah utama berupa keberuntungan besar yang berasal dari bintang ini.

.

HO.

.

辰 生 申 生 人。 同 向 此 星 下 生。 祿 食

CHEN SHENG SHEN SHENG REN TONG XIANG CI XING XIA SHENG LU SHI

麻 子。

MA ZI.

.

Orang kelahiran tahun chen dan shen keduanya berada di bawah kekuasaan bintang ini. Mereka cocok mengonsumsi mazi.

.

有 厄 宜 供 養 此 經 及 帶 本 星 符 。 大 吉。

YOU E YI GONG YANG CI JING JI DAI BEN XING FU DA JI.

.

Bila mengalami permasalahan dalam kehidupan, hendaknya menghaturkan hormat pada sutra ini, sehingga dapat memperoleh berkah utama berupa keberuntungan besar yang berasal dari bintang ini.

.

HE &TO.

.

巳 生 未 生 人。 同 向 此 星 下 生。 祿 食

SI SHENG WEI SHENG REN TONG XIANG CI XING XIA SHENG LU SHI.

大 豆。

DA DOU.

.

Orang kelahiran tahun si dan wei keduanya berada di bawah kekuasaan bintang ini. Mereka cocok mengonsumsi dadou (kacang besar).

.

有 厄 宜 供 養 此 經 及 帶 本 星 符。 大 吉。

YOU E YI GONG YANG CI JING JI DAI BEN XING FU DA JI.

.

Bila mengalami permasalahan dalam kehidupan, hendaknya menghaturkan hormat pada sutra ini, sehingga dapat memperoleh berkah utama berupa keberuntungan besar yang berasal dari bintang ini.

.

CHI.

.

午 生 人。 向 此 星 下 生 。 祿 食 小 豆。

WU SHENG REN XIANG CI XING XIA SHENG LU SHI XIAO DOU.

.

Orang kelahiran tahun wu, berada di bawah kekuasaan bintang ini. Ia cocok mengonsumsi xiaodou (kacang kecil).

.

有 厄 宜 供 養 此 經 及 帶 本 星 符。 大 吉。

YOU E YI GONG YANG CI JING JI DAI BEN XING FU DA JI.

.

Bila mengalami permasalahan dalam kehidupan, hendaknya menghaturkan hormat pada sutra ini, sehingga dapat memperoleh berkah utama berupa keberuntungan besar yang berasal dari bintang ini.

.

南 無 貪 狼 星。 是 東 方 最 勝 世 界 運 意 通

NAN WU TAN LANG XING SHI DONG FANG ZUI SHENG SHI JIE YUN YI TONG

證 如 來 佛。

ZHENG RU LAI FO.

.

Namo Bintang Tanlang, yang merupakan Tanah Buddha bernama Paling Gemilang di [langit

belahan] timur; Buddhanya bernama Tathagata Yunyitongzheng.

.

南 無 巨 門 星。 是 東 方 妙 寶 世 界 光 音 自

NAN WU JU MEN XING SHI DONG FANG MIAO BAO SHI JIE GUANG YIN ZI

在 如 來 佛。

ZAI RU LAI FO.

.

Namo Bintang Jumen, yang merupakan Tanah Buddha bernama Permata Mulia di [langit belahan] timur; Buddhanya bernama Tathagata Suara Gemilang Tak Terintangi.

.

南 無 祿 存 星。 是 東 方 圓 滿 世 界 金 色 成

NAN WU LU CUN XING SHI DONG FANG YUAN MAN SHI JIE JIN SE CHENG

就 如 來 佛。

JIU RU LAI FO.

.

Namo Bintang Wulucun, yang merupakan Tanah Buddha bernama Kesempurnaan Segalanya di [langit belahan] timur; Buddhanya bernama Tathagata Wujud Emas Kesempurnaan.

.

南 無 文 曲 星。 是 東 方 無 憂 世 界 最 勝 吉

NAN WU WEN QU XING SHI DONG FANG WU YOU SHI JIE ZUI SHENG JI

祥 如 來 佛 。

XIANG RU LAI FO.

.

Namo Bintang Wenqu, yang merupakan Tanah Buddha bernama Tanpa Kesedihan di [langit

belahan] timur; Buddhanya bernama Tathagata Kegembiraan Paling Gemilang.

.

南 無 廉 貞 星。 是 東 方 淨 住 世 界 廣 達 智

NAN WU LIAN ZHEN XING SHI DONG FANG JING ZHU SHI JIE GUANG DA ZHI

辨 如 來 佛。

BIAN RU LAI FO.

.

Namo Bintang Wulianzhen, yang merupakan Tanah Buddha bernama Kediaman Murni, Buddhanya bernama Tathagata Kebijaksanaan nan Luas.

.

南 無 武 曲 星 。 是 東 方 法 意 世 界 法 海 遊 戲

NAN WU WU QU XING SHI DONG FANG FA YI SHI JIE FA HAI YOU XI

如 來 佛。

RU LAI FO.

.

Namo Bintang Wuqu, yang merupakan Tanah Buddha bernama Ajaran Dharma; Buddhanya bernama Tathagata Gelora Samudera Dharma.

.

南 無 破 軍 星 。 是 東 方 琉 璃 世 界 藥 師 琉 璃

NAN WU PO JUN XING SHI DONG FANG LIU LI SHI JIE YAO SHI LIU LI

光 如 來 佛 。

GUANG RU LAI FO.

.

Namo Bintang Pojun, yang merupakan Tanah Buddha bernama Lazuardi; Buddhanya bernama Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan (Bhaisajyaguru).

.

若 遇 行 年 災 厄 禮 此 經 七 拜。

RUO YU XING NIAN ZAI E LI CI JING QI BAI.

.

Jika mengalami kemalangan, bersujudlah pada sutra ini sebanyak tujuh kali.

.

爾 時 佛 告 文 殊 師 利 菩 薩。 所 說 此 經。 有 大

ER SHI FO GAO WEN SHU SHI LI PU SA SUO SHUO CI JING YOU DA

威 神 有 大 威 力。

WEI SHEN YOU DA WEI LI.

.

Pada saat itu Buddha memberitahu Bodhisattva Manjusri, “Sutra yang baru saja dibabarkan ini dilindungi oleh para dewa berkesaktian luar biasa, sehingga memiliki daya kekuatan yang dashyat.

.

能 救 一 切 眾 生 重 罪

NENG JIU YI QIE ZHONG SHENG ZHONG ZUI.

.

[Sutra ini] dapat membebaskan semua makhluk dari kejahatan.

.

能 滅 一 切 業 障 。 若 有 比 丘 僧 比 丘。 宰 官

NENG MIE YI QIE YE ZHANG RUO YOU BI QIU SENG BI QIU ZAI GUAN.

居 士 善 男 子 善 女 人。 若 貴 若 賤 大 小 生

JU SHI SHAN NAN ZI SHAN NÜ REN RUO GUI RUO JIAN DA XIAO SHENG

命。 皆 屬 北 斗 七 星 所 管。

MING JIE SHU BEI DOU QI XING SUO GUAN.

.

Sanggup melenyapkan pula seluruh hambatan. Para bikshu, bhikshuni, pria serta wanita berbudi dari keluarga terhormat; dan demikian pula dengan orang yang berasal dari kalangan mulia atau rendah; semuanya berada di bawah kendali tujuh bintang gantang utara tersebut.

.

若 聞 此 經 受 持 供 養 轉 讀。

RUO WEN CI JING SHOU CHI GONG YANG ZHUAN DU.

.

Setelah mendengar sutra ini, [mereka] hendaknya menerima, mempertahankan, menghaturkan penghormatan, dan melafalkannya.

.

勸 於 朋 友 親 族 骨 肉 受 持 者 現 世 獲 福 後

QUAN YU PENG YOU QING ZU GU ROU SHOU CHI ZHE XIAN SHI HUO FU HOU

世 得 生 天 上。

SHI DE SHENG TIAN SHANG.

.

[Jika seseorang] menyarankan sahabat dan kerabat menerima serta mempertahankan sutra ini; pada kehidupan sekarang ia akan memperoleh pahala keberuntungan, sedangkan pada kehidupan mendatang akan terlahir di alam dewa.

.

若 善 男 子 善 女 人 。或 先 亡 過 者 墮 於 地

RUO SHAN NAN ZI SHAN NU REN HUO XIAN WANG GUO ZHE DUO YU DI

獄。或 受 種 種 苦 楚。 若 聞 此 經 信 敬 供

YU HUO SHOU ZHONG ZHONG KU CHU RUO WEN CI JING XIN JING GONG

養。 即 得 先 亡 離 於 地 獄。 生 於 極 樂 世 界

YANG JI DE XIAN WANG LI YU DI YU SHENG YU JI LE SHI JIE.

.

Terdapat pria dan wanita berbudi yang terjatuh ke dalam neraka, sehingga mengalami banyak penderitaan. Apabila setelah mendengar sutra ini, ia meyakini dan menghaturkan hormat padanya, maka orang itu akan terbebas dari neraka dan terlahir di Surga Sukhavati.

.

若 有 善 男 子 善 女 人。或 被 鬼 魅 所 侵 邪 魔 所

RUO YOU SHAN NAN ZI SHAN NU REN HUO BEI GUI MEI SUO QIN XIE MO SUO

嬈。惡 夢 怪 異 魂 魄 驚 恐。 若 聞 此 經 受 持

RAO E MENG GUAI YI HUN PO JING KONG RUO WEN CI JING SHOU CHI

供 養。 即 得 魂 魄 安 寧 。 永 無 恐 怖

GONG YANG JI DE HUN PO AN NING YONG WU KONG BU.

.

Terdapat pria dan wanita berbudi yang diganggu oleh makhluk halus atau diserang makhluk jahat; [mengalami] mimpi buruk berjumpa dengan makhluk atau setan berwujud seram (aneh), sehingga dirinya dilanda ketakutan. Apabila setelah mendengar sutra ini, ia menerima, melestarikan, dan menghaturkan hormat padanya, maka makhluk-makhluk halus [yang mengganggu] tersebut dengan segera akan mencapai ketenteraman. Segenap ketakutan akan sirna selamanya.

.

若 善 男 子 善 女 人。或 有 仕 官 身 役 善 發 征

RUO SHAN NAN ZI SHAN NU REN HUO YOU SHI GUAN SHEN YI SHAN FA ZHENG

行。 若 遇 此 經 信 敬 供 養。 即 得 仕 官 高 遷

XING RUO YU CI JING XIN JING GONG YANG JI DE SHI GUAN GAO QIAN

甚 大 吉

SHEN DA JI.

.

Terdapat putera dan puteri berbudi yang menjadi pejabat, dimana ia [senantiasa] menjalankan tugasnya dengan baik. Apabila ia memiliki kesempatan berjumpa dengan sutra ini dan meyakini serta menghaturkan hormat padanya, maka pejabat itu akan dipromosikan ke jabatan lebih tinggi serta beroleh pahala keberuntungan besar.

.

若 善 男 子 善 女 人 。 或 是 疾 病 纏 身。 欲 求

RUO SHAN NAN ZI SHAN NU REN HUO SHI JI BING CHAN SHEN YU QIU

輕 差。 當 於 淨 室 燒 香 供 養 此 經。 疾 病

QING CHA DANG YU JING SHI SHAO XIANG GONG YANG CI JING JI BING

痊 瘥

QUAN CUO.

.

Terdapat pria dan wanita berbudi yang tubuhnya dihinggapi penyakit dan berharap agar terbebas dari penderitaannya tersebut. Orang yang menderita penyakit itu hendaknya segera membersihkan tempat kediamannya, membakar dupa, dan menghaturkan hormat pada sutra ini; maka ia akan terbebas dari penyakitnya.

.

若 善 男 子 善 女 人。 欲 得 進 達 及 以 出 行 經

RUO SHAN NAN ZI SHAN NU REN YU DE JIN DA JI YI CHU XING JING

紀。 求 財 稱 遂 興 生 貨 賣。 若 遇 此 經 信

JI QIU CAI CHENG SUI XING SHENG HUO MAI RUO YU CI JING XIN

敬 供 養。 即 得 求 財 稱 遂 出 入 大 吉。

JING GONG YANG JI DE QIU CAI CHENG SUI CHU RU DA JI.

.

Terdapat pria dan wanita berbudi yang hidup sebagai pedagang, ingin mengalami kemajuan dalam usaha dagangnya. Apabila ia memiliki kesempatan berjumpa dengan sutra ini, meyakini, serta menghaturkan hormat padanya, kemajuan dalam usaha dagang itu akan dicapai.

.

若 有 善 男 子 善 女 人。 或 養 蠶 虛 耗 六

RUO YOU SHAN NAN ZI SHAN NU REN HUO YANG CAN XU HAO LIU

畜 不 安。 即 於 淨 室 燒 香 供 養 此 經。 即

CHU BU AN JI YU JING SHI SHAO XIANG GONG YANG CI JING JI

得 田 蠶 遂 意 六 畜 孳 榮。 永 無 損 失 亦 無 災

DE TIAN CAN SUI YI LIU CHU ZI RONG YONG WU SUN SHI YI WU ZAI

ZHANG.

.

Terdapat pria dan wanita berbudi yang beternak ulat sutera, dimana usahanya itu terancam oleh enam jenis hama. Bila demikian halnya, ia hendaknya membersihkan rumah kediamannya, membakar dupa, serta menghaturkan hormat pada sutra ini. Enam macam hama pengganggu itu tidak akan mengancamnya lagi. Selamanya tak akan mengalami kerugian atau kemalangan lagi.

.

若 有 女 人 懷 胎 難 月。 若 遇 此 經 信 敬

RUO YOU NU REN HUAI TAI NAN YUE RUO YU CI JING XIN JING.

供 養。 即 一 得 母 子 分 解 厄 難 消 除。 所 生

GONG YANG JI YI DE MU ZI FEN JIE E NAN XIAO CHU SUO SHENG

兒 女。 皆 得 端 正 長 命 果 報

ER NU JIE DE DUAN ZHENG CHANG MING GUO BAO.

.

Terdapat wanita berbudi yang mengalami kesulitan dalam melahirkan. Apabila ia memiliki kesempatan berjumpa dengan sutra ini, meyakini, serta menghaturkan hormat padanya; maka baik ibu dan anak keduanya akan selamat serta terbebas dari mara bahaya. Seorang putera atau puteri akan terlahir [dengan selamat]. [Selain itu], mereka akan beroleh berkah pula berupa usia yang panjang.

.

若 善 男 子 善 女 人。須 知 北 斗 七 星 管 人

RUO SHAN NAN ZI SHAN NU REN XU ZHI BEI DOU QI XING GUAN REN

生 命。 一 生 之 中 所 有 災 厄。 官 事 口 舌

SHENG MING YI SHENG ZHI ZHONG SUO YOU ZAI E GUAN SHI KOU SHE

釜 鳴 百 怪。 若 遇 此 經 信 敬 供 養。 一 無 妨 害

FU MING BAI GUAI RUO YU CI JING XIN JING GONG YANG YI WU FANG HAI.

.

Selanjutnya, pria dan wanita berbudi! ketujuh bintang yang membentuk konstelasi Gantang Utara ini mengendalikan nasib manusia. Hidup manusia pasti mengalami penderitaan. Terdapat ratusan permasalahan pelik yang dialami dalam hidup ini. Tetapi bila memiliki kesempatan berjumpa dengan sutra ini, meyakini, dan menghaturkan hormat padanya, maka segala macam gangguan tersebut akan sirna selamanya.”

.

爾 時 文 殊 師 利 言 善 男 子 善 女 人 恭 敬 信 受

ER SHI WEN SHU SHI LI YAN SHAN NAN ZI SHAN NU REN GONG JING XIN SHOU

作 禮 而 散。

ZUO LI ER SAN.

.

Oleh karenanya, Bodhisattva Manjusri menganjurkan pria dan wanita berbudi untuk senantiasa menghaturkan hormat, meyakini, menerima, melantunkan puja, dan menyebar-luaskannya.

.

佛 說 北 斗 七 星 延 命 經

FO SHUO BEI DOU QI XING YAN MING JING.

.

Sutra Tujuh Bintang Gantang Utara Memperpanjang Usia Yang Disabdakan Buddha [telah selesai dibabarkan].

.

CATATAN

.

Tujuh Bintang Utara adalah tujuh bintang yang membentuk konstelasi Ursa Mayor (Beruang Besar). Adapun susunan bintangnya nampak pada gambar berikut ini:

.

SUTRA DEWA NANNIJISHIMOLUO MEMBABARKAN MENGENAI TANDA-TANDA ZODIAK (TAISHO TRIPITAKA 1312)

SUTRA DEWA NANNIJISHIMOLUO MEMBABARKAN MENGENAI TANDA-TANDA ZODIAK (TAISHO TRIPITAKA 1312)

.

HEAVENLY BEING NANNIJISHIMOLUO EXPLAINING ABOUT ZODIACAL SIGNS SUTRA

.

難儞計濕嚩囉天說支輪經

.

Nán nǐ jì shī mó luō tiān shuō zhīlún jīng

.

Taisho Tripitaka 1312

.

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

.

Xītiān yì jīng sānzàng cháo sàn dàfū shì guāng lù qīng míngjiào dàshī chén fǎ xián fèng zhào yì.

.

Diterjemahkan dari bahasa Sansekerta ke bahasa Mandarin oleh Yang Arya Faxian.

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

.

Jasa pahala terjemahan ini dilimpahkan pada Empat Permata.

.

Dilarang menyebar luaskan sebagian atau seluruh terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Jika telah mendapatkan izin untuk disebar-luaskan maka tidak boleh menambah atau mengurangi apa pun yang terdapat di terjemahan ini dari awal sampai akhir, dan linknya harus tetap dicantumkan.

.

Kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan terjemahan diterima dengan senang hati.

.

爾時難儞計濕嚩囉天。普觀世間一切男女。因於生時值諸宮宿所感善惡。至壽命盡於其中間。或貴或賤或富或貧。有孝有忠好文好武。至於端嚴醜陋愚鈍聰慧。疾病夭枉鱞寡孤惸。猛惡剛強溫柔恭順。言正行直識愧知慚。曉達天文明察世事。或重佛法樂修善事。或慕妖魔信邪造惡。又或好遊山水遂性全真。又或樂作商估貿易寶貨。或好布施或即慳貪。並乃表於相狀顯著身胑。為幢為螺作文作黶。一切美惡並稟一身。亦乃宿有因緣今值星曜。恐其未曉略為宣揚。

.

Ěr shí nán nǐ jì shī mó luō tiān. Pǔ guān shìjiān yīqiè nánnǚ. Yīn yú shēng shí zhí zhū gōngsù suǒgǎn shàn è. Zhì shòumìng jǐn yú qízhōng jiān. Huò guì huò jiàn huò fù huò pín. Yǒu xiào yǒu zhōng hǎowén hǎo wǔ. Zhìyú duān yán chǒulòu yúdùn cōnghuì. Jíbìng yāo wǎng guān guǎ gū qióng. Měng è gāngqiáng wēnróu gōngshùn. Yán zhèngxíng zhí shí kuì zhī cán. Xiǎo dá tiānwén míngchá shìshì. Huò zhòng fófǎ lè xiūshàn shì. Huò mù yāomó xìn xié zào è. Yòu huò hǎo yóu shānshuǐ suì xìng quán zhēn. Yòu huò yuè zuò shāng gū màoyì bǎohuò. Huò hǎo bùshī huò jí qiāntān. Bìng nǎi biǎo yú xiāng zhuàng xiǎnzhù shēn zhī. Wèi chuáng wèi luó zuòwén zuò yǎn. Yīqiè měi è bìng bǐng yīshēn. Yì nǎisù yǒu yīnyuán jīn zhí xīng yào. Kǒng qí wèi xiǎo lüèwéi xuānyáng.

.

Ketika itu Dewa Nannijishimoluo sedang mengamati kehidupan seluruh umat manusia, baik pria maupun wanita. Karena waktu kelahiran yang berkaitan dengan kedudukan rasi-rasi bintang berdampak bagi kebaikan maupun keburukan; berdampak pada usia panjang, pendek, atau menengah; kedudukan mulia atau rendah, kaya atau miskin, bajik, setia, kemampuan dalam sastra, kemampuan dalam militer, kuat, buruk, bodoh, cerdas, sakit-sakitan, meninggal sebelum waktunya, berpisah dengan pasangan hidup, hidup kesepian, kuat, lemah, atau terhormat; maka hal-hal tersebut dapat diketahui dengan memahami ilmu perbintangan (Astrologi). Baik mengikuti ajaran Buddha mewujudkan kebajikan, atau mengikuti para iblis jahat menaburkan kejahatan, mengadakan perjalanan melalui gunung atau sungai, menekuni dunia perdagangan atau keuangan, bersikap murah hati atau kikir; begitu pula dengan penampilan tubuh manusia beserta anggota-anggotanya-seluruh tanda-tanda pada tubuh manusia. Demikian pula dengan penampilan elok atau buruk. Pada rasi-rasi bintang dapat terbaca karma, yakni berdasarkan kemilau bintang-bintang.

.

復次天羊宮當火曜。直在婁宿胃宿全分昴宿一分。其日生者。相貌端嚴身胑細妙。孝於父母敬事尊長。多眷屬饒僕從具。勇猛有精神有大福德。不奈飢寒。樂於法知慚愧。好布施心堅固。言行真實見解明了。合得君王愛重眾人欽仰。眼儍貪色。多好遊歷一生多饒。齒疾及有癀病。壽或中夭於生後第四年合有火難。至年十八亦合中夭。至年二十五合有虎狼之難。亦主海中死當夭難時。若遇吉曜臨照即延壽命至一百歲於八月內值火曜及昴星。直日夜半時命終。

.

Fù cì tiān yáng gōng dāng huǒyào. Zhí zài lóusù wèi sù quán fēn mǎo sù yī fēn. Qí rìshēng zhě. Xiàngmào duān yán shēn zhī xì miào. Xiào yú fùmǔ jìng shì zūnzhǎng. Duō juànshǔ ráo pú cóng jù. Yǒngměng yǒu jīngshén yǒu dà fú dé. Bù nài jīhán. Lèyú fǎ zhī cánkuì. Hǎo bùshī xīn jiāngù. Yánxíng zhēnshí jiànjiě míngliǎo. Hé dé jūnwáng ài zhòng zhòngrén qīnyǎng. Yǎn shǎ tānsè. Duō hǎo yóulì yīshēng duō ráo. Chǐ jí jí yǒu huáng bìng. Shòu huò zhōng yāo yú shēnghòu dì sì nián hé yǒu huǒnán. Zhì nián shíbā yì hé zhōng yāo. Zhì nián èrshíwǔ hé yǒu hǔláng zhī nán. Yì zhǔ hǎizhōng sǐ dāng yāo nán shí. Ruò yù jí yào lín zhào jí yán shòumìng zhì yībǎi suì yú bā yuè nèi zhí huǒyào jí mǎo xīng. Zhí rì yèbàn shí mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Aries dikuasai oleh planet Mars (bintang Api). Terbentang dari seluruh rasi bintang Lou serta Wei dan satu bagian (derajat) rasi bintang Mao. Orang-orang yang terlahir pada tanda ini, mempunyai tampilan tubuh yang relatif kecil dan kurus. Berbakti pada orang tua dan menghormati orang-orang yang lebih tua. Memiliki banyak anggota keluarga, peduli pada keluarga dan mempunyai banyak pelayan. Memiliki keberanian dan semangat yang kuat beserta pahala kebajikan besar. Tidak akan pernah mengalami kelaparan atau kekurangan. Gemar mempelajari Dharma, sehingga mengetahui tindakan-tindakan memalukan. Gemar beramal. Mengungkapkan pandangannya secara jujur dan jelas. Dapat berjumpa dengan orang-orang berkedudukan tinggi atau mulia. Disukai banyak orang. Mata memancarkan nuansa keserakahan. Dalam kehidupan akan melakukan banyak perjalanan ke sana kemari. Penyakitnya adalah sakit gigi dan sakit kuning. Pada usia empat tahun mengalami bahaya api. Pada usia delapan belas tahun mungkin akan menjumpai bahaya besar. Pada usia dua puluh lima tahun berpeluang mengalami bahaya terkait harimau dan serigala. Berpeluang juga mengalami bahaya di lautan. Apabila berjuma dengan keberuntungan gemilang dapat hidup hingga 100. Sewaktu planet Mars (bintang Api) memasuki rasi bintang Mao di bulan kedelapan, ia akan meninggal antara siang hari hingga tengah malam.

.

復次金牛宮當金曜。直在昴宿三分畢宿參宿各二分。其日男女生者。相貌端嚴身分長細。面有星黶合主大富常受快樂。多饒眷屬亦多奴僕。氣性剛強不宜妻妾。少小辛苦。晚年之後復得父母資財即受快樂。有精神善工巧見識明了。所作堅固好樂布施。貪愛食味饒患喉病。至二十五歲命合中夭。若於是時復得吉曜臨照。變惡為善得延壽命至於百歲。後患風狂病。於九月中當水曜及畢宿。直日終於聖跡之地。

.

Fù cì jīnniú gōng dāng jīnyào. Zhí zài mǎo sù sān fēn bìsù sān sù gè èrfēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Xiàngmào duān yán shēnfèn zhǎng xì. Miàn yǒu xīng yǎn hé zhǔ dàfù cháng shòu kuàilè. Duō ráo juànshǔ yì duō núpú. Qì xìng gāngqiáng bùyí qīqiè. Shǎo xiǎo xīnkǔ. Wǎnnián zhīhòu fù dé fùmǔ zīcái jí shòu kuàilè. Yǒu jīngshén shàn gōngqiǎo jiànshì míngliǎo. Suǒzuò jiāngù hǎo lè bùshī. Tān ài shíwèi ráo huàn hóu bìng. Zhì èrshíwǔ suì mìng hé zhōng yāo. Ruò yúshì shí fù dé jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhìyú bǎi suì. Hòuhuàn fēngkuáng bìng. Yú jiǔ yuè zhōng dāng shuǐyào jí bìsù. Zhí rì zhōngyú shèngjī zhī dì.

.

Tanda zodiak Taurus dikuasai oleh planet Venus (bintang Logam). Menempati tiga bagian (derajat) rasi bintang Mao, serta rasi bintang Bi dan Shen masing-masing dua bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mempunyai anggota tubuh yang relatif panjang dan kurus. Pada wajahnya terdapat tahi lalat. Mempunyai kekayaan dan senantiasa hidup berbahagia. Memiliki banyak anggota keluarga, peduli pada keluarga dan mempunyai banyak pelayan. Semangatnya yang terlalu keras mengakibatkan kurang cocok dengan pasangan hidup. Dalam kehidupan hanya sangat sedikit mengalami masalah. Kelak akan mewarisi kekayaan orang tua. Memiliki semangat dan kebahagiaan dalam bekerja. Mempunyai kemampuan beserta pengetahuan yang cemerlang. Gemar beramal. Menyukai percintaan dan makanan. Rentan terkena penyakit tenggorokan. Pada usia dua puluh lima tahun berpeluang mengalami bahaya besar. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 100 tahun. Belakangan dapat menderita penyakit akibat elemen angin. Sewaktu planet Merkurius (bintang Air) memasuki rasi bintang Bi, ia akan meninggal saat siang hari.

.

復次陰陽宮當水曜。直在參宿二分嘴宿井宿各三分。其日男女生者。稟性柔善身相端正。所言真實談對辯捷。於其交友分義長遠。偏好香華貪愛食味。稟性滑稽厚於女色。目覩美麗神魂如失。於諸幻術見者愛樂。於成就法修習必得。若學禁龍及呪水法。於此二法最得精妙。少小辛苦至中年後方有名譽見者愛重。初生之後至第五年有中夭難。於夭難時。若遇吉曜臨照變惡為善。得延壽命至八十歲。於十月內遇水曜及參宿。直日於日中時因疾命終。

.

Fù cì yīnyáng gōng dāng shuǐyào. Zhí zài sān sù èrfēn zuǐ sù jǐng sù gè sān fēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Bǐngxìng róu shàn shēn xiāng duānzhèng. Suǒ yán zhēnshí tán duì biàn jié. Yú qí jiāoyǒu fēn yì chángyuǎn. Piānhào xiānghuá tān ài shíwèi. Bǐngxìng huájī hòu yú nǚ sè. Mù dǔ měilì shénhún rú shī. Yú zhū huànshù jiàn zhě ài yuè. Yú chéngjiù fǎ xiūxí bìděi. Ruò xué jìn lóng jí zhòu shuǐ fǎ. Yú cǐ èr fǎ zuì dé jīngmiào. Shǎo xiǎo xīnkǔ zhì zhōng nián hòufāng yǒu míngyù jiàn zhě ài zhòng. Chūshēng zhīhòu zhì dì wǔ nián yǒu zhòng yāo nán. Yú yāo nán shí. Ruò yù jí yào lín zhào biàn è wéi shàn. Dé yán shòumìng zhì bāshí suì. Yú shí yuè nèi yù shuǐyào jí sān sù. Zhí rì yú rì zhòng shí yīn jí mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Gemini dikuasai oleh planet Merkurius (bintang Air). Menempati dua bagian (derajat) rasi bintang Shen dan rasi-rasi bintang Zi serta Jing, masing-masing tiga bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mempunyai penampilan yang halus dan tubuh nampak elok. Apa yang dikatakannya merupakan kebenaran dan mudah meraih kemenangan dalam perdebatan. Gemar menyampaikan hal-hal bajik pada sahabat-sahabatnya. Menyukai bunga-bunga harum dan kuliner. Bagi kaum wanita tubuh gemuk. Pandangan mata nampak mempesona. Seluruh khayalannya terpusat pada kesenangan atau kebahagiaan cinta. Apa yang dipelajari atau dilatihnya akan membuahkan keberhasilan. Jikalau mempelajari ilmu mengendalikan naga dan membendung air, maka kedua ilmu inilah yang paling cocok. Semasa muda hingga usia pertengahan kehidupan penuh kesulitan, namun setelah itu akan termashyur dan dicintai banyak orang. Semenjak lahir hingga usia lima tahun akan mengalami kesulitan atau bahaya. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 80 tahun. Sewaktu planet Merkurius (bintang air) memasuki rasi bintang Shen pada bulan kesepuluh, ia akan meninggal antara siang hingga tengah hari.

.

復次於巨蟹宮當太陰。直在井宿鬼宿柳宿全分。其日男女生者。身分長細稟性柔善。有智慧能忍事。孝順父母最得父母憐愛。於手中足下合有蓮華紋螺紋輪紋及吉祥果紋相。多有妻妾眷屬又多奴僕。少年微賤晚歲豐富。樂法勇猛好於布施。供養賢聖及諸師長。性好遠遊。初生後至二十歲合於樹上落下。因此傷夭。當此之時若遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至八十歲。於十一月當參宿及金曜。直日夜半時命終。

.

Fù cì yú jùxiè gōng dāng tàiyīn. Zhí zài jǐng sù guǐ sù liǔsùquán fēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Shēnfèn zhǎng xì bǐngxìng róu shàn. Yǒu zhìhuì néng rěn shì. Xiàoshùn fùmǔ zuì dé fùmǔ lián’ài. Yú shǒuzhōng zúxià hé yǒu liánhuá wén luówén lún wén jí jíxiáng guǒ wén xiāng. Duō yǒu qīqiè juànshǔ yòu duō núpú. Shàonián wéijiàn wǎn suì fēngfù. Lè fǎ yǒngměng hǎo yú bùshī. Gòngyǎng xián shèng jí zhū shīzhǎng. Xìng hǎo yuǎn yóu. Chū shēnghòu zhì èrshí suì hé yú shù shàng luòxià. Yīncǐ shāng yāo. Dāng cǐ zhī shí ruò yù jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhì bāshí suì. Yú shíyī yuè dāng sān sù jí jīnyào. Zhí rì yèbàn shí mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Cancer dikuasai oleh rembulan. Menempati keseluruhan rasi bintang Jing, Gui, dan Liu. Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mempunyai tubuh yang tinggi dan kurus dengan penampilan lembut. Memiliki pengetahuan kebijaksanaan yang dapat menyelesaikan berbagai masalah. Berbakti pada orang tua dan juga akan memperoleh cinta kasih orang tua. Pada telapak tangan beserta kakinya, terdapat tanda berbentuk teratai, cangkang kerang, dan roda, yang masing-masing melambangkan keberuntungan. Memiliki banyak anggota keluarga, peduli pada keluarga dan mempunyai banyak pelayan. Pada usia muda tidak mempunyai banyak kekayaan, namun pada usia lanjut akan hidup berkelimpahan. Gemar belajar, berani, dan senang memberikan amal berupa pakaian. Gemar memberikan persembahan pada tokoh-tokoh spiritual. Nasibnya lebih baik bila merantau. Semenjak dilahirkan hingga usia duabelas tahun [berpeluang mengalami bahaya berupa] jatuh dari pohon, sehingga mengalami luka-luka. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 80 tahun. Sewaktu planet Venus (bintang Logam) memasuki rasi bintang Shen pada bulan kesebelas, ia akan meninggal antara siang hingga tengah malam.

.

復次於師子宮當太陽。直在星宿張宿翼宿各一分。此日男女生者。為性急躁舉措多瞋。生二三子每所憐愛過於己命。雖豐財寶心常知足。好樂供養一切賢聖。為人不拘散誕自足。偏好食肉亦好食魚。或往他國亦不受飢寒。恒怖疾病不懼大水。年至十五有中夭難若遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至於百歲。於十二月內當土曜及星宿。直日於殑伽河北岸而趣命終。

.

Fù cì yú shī zǐgōng dāng tàiyáng. Zhí zài xīngsù zhāngsùyì sù gè yī fēn. Cǐ rì nánnǚ shēng zhě. Wèi xìng jízào jǔcuò duō chēn. Shēng èrsānzi měi suǒ lián’ài guòyú jǐ mìng. Suī fēng cáibǎo xīn cháng zhīzú. Hǎo lè gòngyǎng yīqiè xián shèng. Wéi rén bùjū sàn dàn zìzú. Piānhào shíròu yì hǎo shí yú. Huò wǎng tāguó yì bù shòu jīhán. Héng bù jíbìng bù jù dà shuǐ. Nián zhì shíwǔ yǒu zhòng yāo nán ruò yù jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhìyú bǎi suì. Yú shí’èr yuè nèi dāng tǔyào jí xīngsù. Zhí rì yú qíng jiā héběi àn ér qù mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Leo dikuasai oleh matahari. Menempati rasi bintang Xing, Zhang, dan Yi, masing-masing satu bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mudah mengalami kemarahan. Mempunyai dua atau tiga anak dan semuanya akan mendapatkan banyak kasih sayang. Meski berlimpah keberuntungan dan kemakmuran, namun batinnya sering merasa belum cukup. Gemar memberikan persembahan pada seluruh orang suci (suciwan). Tidak mau bergantung orang lain dan bersikap mandiri. Menyukai daging dan ikan. Tidak cocok dengan tempat-tempat yang berudara dingin. Sering menderita sakit, sehingga jangan berdiam di tempat yang banyak airnya. Hingga usia lima belas tahun berpeluang mengalami bahaya besar. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 100 tahun. Sewaktu planet Saturnus (bintang Tanah) memasuki rasi bintang Xing pada bulan kesebelas, ia akan meninggal saat siang di tepi utara sungai qíng jiā (Gangga?) .

.

復次雙女宮當水曜。直在翼宿三分軫宿角宿各二分。其日男女生者。猴面廣目肋下有黶。人見敬愛。樂法愛香華。年少微賤晚歲豐財。然多疾病偏饒患目。好在他國不宜妻妾。每覩美麗神魂失次。年至三十有中夭難。當夭難時遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至八十歲。於正月內因患瘡命終。

.

Fù cì shuāng nǚ gōng dāng shuǐyào. Zhí zài yì sù sān fēn zhěnsù jiǎo sù gè èrfēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Hóu miàn guǎng mù lē xià yǒu yǎn. Rén jiàn jìng’ài. Lè fǎ ài xiānghuá. Niánshào wéijiàn wǎn suì fēng cái. Rán duō jíbìng piān ráo huàn mù. Hǎo zài tāguó bùyí qīqiè. Měi dǔ měilì shénhún shī cì. Nián zhì sānshí yǒu zhòng yāo nán. Dāng yāo nán shí yù jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhì bāshí suì. Yú zhēngyuè nèiyīn huàn chuāng mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Virgo dikuasai oleh planet Merkurius (bintang Air). Menempati tiga bagian (derajat) rasi bintang Yi dan rasi bintang Zhen beserta Jiao masing-masing dua bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mempunyai mata lebar dan di iga bagian bawahnya terdapat tahi lalat. Dihormati dan dicintai orang lain. Gemar belajar dan menyukai bunga-bunga harum. Semasa muda akan mempunyai sedikit harta saja, namun di usia belakangan akan hidup berkelimpahan. Rentan menderita penyakit mata. Sebaiknya tidak menikahi pasangan hidup yang berasal dari luar negeri [atau kampung halamannya]. Pandangannya mempesona. Hingga usia tiga puluh tahun berpeluang mengalami bahaya besar. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 80 tahun. Pada bulan pertama diakibatkan penyakit tumor atau luka, hidupnya akan berakhir.

.

復次天秤宮當金曜。直在角宿二分亢宿氐宿各三分。其日男女生者。為人孝順福祿自如。稟性急躁多有瞋怒。然識見明達審察微細。復有氣義又能剛忍。長於親友滑稽好色。多遊外國。或於非次得快樂事。合主手中有幢蓋紋相。至二十二歲有中夭難。於夭難時若遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至九十七。於二月內值火曜及房宿直日命終。

.

Fù cì tiānchèng gōng dāng jīnyào. Zhí zài jiǎo sù èrfēn kàngsù dī sù gè sān fēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Wéi rén xiàoshùn fú lù zìrú. Bǐngxìng jízào duō yǒu chēn nù. Rán shíjiàn míngdá shěnchá wéixì. Fù yǒu qì yì yòu néng gāng rěn. Chángyú qīnyǒu huájī hàosè. Duō yóu wàiguó. Huò yú fēi cì dé kuàilè shì. Hé zhǔ shǒuzhōng yǒu chuáng gài wén xiāng. Zhì èrshí’èr suì yǒu zhòng yāo nán. Yú yāo nán shí ruò yù jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhì jiǔshíqī. Yú èr yuè nèi zhí huǒyào jí fáng sùzhí rì mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Libra dikuasai oleh planet Venus (bintang Logam). Menempati dua bagian (derajat) rasi bintang Jiao dan rasi-rasi bintang Kang serta Di masing-masing tiga bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mempunyai sikap bakti dan memiliki keberuntungan. Pembawaannya mudah marah. Pengetahuannya cemerlang dan teliti dalam menguji sesuatu. Memiliki semangat keadilan yang sulit ditandingi. Menjadi pemimpin bagi kawan-kawannya dan penampilannya baik. Akan banyak mengembara di negeri lain; bila tidak maka ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Pada tangannya terdapat tanda berbentuk payung. Hingga usia dua puluh dua tahun berpeluang mengalamai bahaya. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 97 tahun. Sewaktu planet Mars (bintang Api) memasuki rasi bintang Fang pada bulan kedua, ia akan meninggal saat siang hari.

.

復次天蠍宮當火曜。直在氐宿及房宿心宿各一分。其日男女生者。合主利根所學易成。為人氣義雖豐財寶或聚或散。至年十八有蛇蠍虎狼之難。至年二十再有中夭之難。當夭難時若遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至七十七歲。於三月內值火曜及房宿直日命終。

.

Fù cì tiānxiē gōng dāng huǒyào. Zhí zài dī sù jí fáng sù xīn sù gè yī fēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Hé zhǔ lìgēn suǒ xué yì chéng. Wéi rénqì yì suī fēng cáibǎo huò jù huò sàn. Zhì nián shíbā yǒu shéxiē hǔláng zhī nán. Zhì nián èrshí zài yǒu zhòng yāo zhī nán. Dāng yāo nán shí ruò yù jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhì qīshíqī suì. Yú sān yuè nèi zhí huǒyào jí fáng sùzhí rì mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Scorpio dikuasai oleh planet Mars (bintang Api). Menempati rasi bintang Di hingga Fang dan Xin masing-masing satu bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, cocok mempelajari sesuatu yang berubah-ubah. Meski mempunyai kekayaan berlimpah, tetapi hartanya akan terserak di mana-mana. Hingga usia delapan belas tahun rentan mengalami bahaya yang berasal dari ular, kalajengking, harimau, dan serigala, Hingga usia dua puluh tahun rentan mengalami bahaya. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 77 tahun. Sewaktu planet Mars (bintang Api) memasuki rasi bintang Fang di bulan ketiga, kehidupannya akan berakhir saat siang hari.

.

復次人馬宮當木曜。直在尾宿箕宿斗宿各一分。其日男女生者。合主身相端嚴兼有福黶。稟性柔善持戒堅固。凡所言說悉務真實。足智慧好論義。一生之中。常處大富。於年少時又得伏藏。至十八歲有中夭難。於夭難時若得吉曜臨照。變惡為善即延壽命至七十七歲。於四月內值金曜及牛宿。直日因斷食投水而終。

.

Fù cì rénmǎ gōng dāng mùyào. Zhí zài wěi sù jī sù dòu sù gè yī fēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Hé zhǔ shēn xiāng duān yán jiān yǒufú yǎn. Bǐngxìng róu shàn chí jiè jiāngù. Fán suǒ yán shuō xī wù zhēnshí. Zú zhìhuì hǎo lùn yì. Yīshēng zhī zhōng. Cháng chǔ dàfù. Yú niánshào shí yòu dé fú cáng. Zhì shíbā suì yǒu zhòng yāo nán. Yú yāo nán shí ruò dé jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn jí yán shòumìng zhì qīshíqī suì. Yú sì yuè nèi zhí jīnyào jí niú sù. Zhí rì yīn duàn shí tóu shuǐ ér zhōng.

.

Tanda zodiak Sagittarius dikuasai oleh planet Yupiter (bintang Kayu). Menempati rasi bintang Wei, Ji, dan Dou, masing-masing satu bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, memiliki tahi lalat pembawa keberuntungan. Pembawaannya halus dan ia memegang pandangannya dengan kuat. Perkataannya jujur. Dapat membahas perihal pengetahuan kebijaksanaan dengan baik. Kehidupannya akan senantiasa beruntung. Pada usia muda kehidupannya tidak begitu jelas (tersembunyi). Hingga usia delapan belas tahun, rentan mengalami bahaya. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 77 tahun. Sewaktu planet Venus (bintang Logam) memasuki rasi bintang Niu pada bulan keempat, akibat kelaparan atau terjatuh ke air, kehidupannya akan berakhir.

.

復次摩竭宮當土曜。直在斗宿三分牛宿女宿各二分。其日男女生者。身相端直隱處有黶。為性惼急常多瞋怒目相姦儍。然有氣義智慧不群。全忠孝多朋友。心勇猛樂鬪戰。愛歌舞好技術。復愛香華多有妻妾。年至三十有中夭難。當夭難時遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至七十五。於五月內值土曜及危宿。直日命終。

.

Fù cì mó jié gōng dāng tǔyào. Zhí zài dòu sù sān fēn niú sù nǚ sù gè èrfēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Shēn xiāng duān zhí yǐn chù yǒu yǎn. Wèi xìng biǎn jí cháng duō chēn nùmù xiāngjiān shǎ. Rán yǒu qì yì zhìhuì bù qún. Quán zhōngxiào duō péngyǒu. Xīn yǒngměng lè dòu zhàn. Ài gēwǔ hǎo jìshù. Fù ài xiānghuá duō yǒu qīqiè. Nián zhì sānshí yǒu zhòng yāo nán. Dāng yāo nán shí yù jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhì qīshíwǔ. Yú wǔ yuè nèi zhí tǔyào jí wēisù. Zhí rì mìng zhōng.

.

Tanda zodiak Capricornus dikuasai oleh planet Saturnus (bintang Tanah). Menempati tiga bagian (derajat) rasi bintang Dou serta rasi bintang Niu dan Nu masing-masing dua bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, di bagian tubuhnya yang tersembunyi terdapat tahi lalat. Pembawaannya terburu-buru dan mudah marah. Pandangan matanya nampak menggoda. Hatinya mudah berkobar amarahnya dan gemar berkelahi. Menggemari nyanyian dan tarian. Mempunyai keterampilan yang baik. Menyukai bunga-bunga harum dan banyak anggota keluarganya. Hingga usia tiga puluh tahun, rentan mengalami bahaya. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 75 tahun. Sewaktu planet Saturnus (bintang Tanah) memasuki rasi bintang Wei pada bulan kelima, saat siang hari kehidupannya akan berakhir.

.

復次寶瓶宮當土曜。直在女宿二分危宿室宿各三分。其日男女生者。合主大富常受快樂。多有眷屬亦多奴僕。而於父母志切孝養。雖有妻室不守財物。所生之子有夭歿者。眼目姦儍然有氣義。凡事明察所為長久。性不慳悋唯好布施。所聚財物亦有破散。生怖虎狼。年至十八有虎狼之難。於有難之際若遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至八十四。於六月內值太陽及奎宿。直日因患瘡而終。

.

Fù cì bǎo píng gōng dāng tǔyào. Zhí zài nǚ sù èrfēn wēisù shì sù gè sān fēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Hé zhǔ dàfù cháng shòu kuàilè. Duō yǒu juànshǔ yì duō núpú. Ér yú fùmǔ zhì qiè xiàoyǎng. Suī yǒu qī shì bù shǒu cáiwù. Suǒ shēng zhīzǐ yǒu yāo mò zhě. Yǎnmù jiān shǎ rán yǒu qì yì. Fánshì míngchá suǒwéi chángjiǔ. Xìng bù qiān lìn wéi hǎo bùshī. Suǒ jù cáiwù yì yǒu pò sàn. Shēng bù hǔláng. Nián zhì shíbā yǒu hǔláng zhī nán. Yú yǒu nàn zhī jì ruò yù jí yào lín zhào. Biàn è wéi shàn dé yán shòumìng zhì bāshísì. Yú liù yuè nèi zhí tàiyáng jí kuísù. Zhí rì yīn huàn chuāng ér zhōng.

.

Tanda zodiak Aquarius dikuasai oleh planet Saturnus (bintang Tanah). Menempati dua bagian (derajat) rasi bintang Nu serta rasi bintang Wei dan Shi masing-masing tiga bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mempunyai kekayaan besar dan senantiasa bergembira. Berbakti kepada orang tua. Pasangan hidup tidak dapat menjaga harta kekayaan. Anak akan mengalami bahaya. Pandangan mata menggoda. Mempunyai semangat keadilan. Mempunyai analisa yang jelas terhadap hal-hal pada umumnya, sehingga dapat menjadi pemuka. Tidak pelit dan gemar beramal berupa pakaian yang baik. Harta kekayaannya dapat tersebar di mana-mana. Dapat mengalami bahaya harimau dan serigala. Hingga usia delapan belas tahun, rentan mengalami bahaya harimau dan serigala. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 84 tahun. Sewaktu matahari memasuki rasi bintang Kui pada bulan keenam, saat siang hari diakibatkan penyakit tumor atau luka, kehidupannya akan berakhir.

.

復次雙魚宮當木曜。直在室宿壁宿奎宿各一分。其日男女生者。身分端正眼目姦儍。多有妻妾眷屬復多僮僕。稟性急躁常多瞋怒。有筋力貪肉食。復好食魚。然好布施及供養賢聖。愛香華好技術。貪著美色亦為女妬。言多真實亦合謗師。主患耳疾亦主長壽。年至十八有上樹上牆墮落之難。若遇吉曜臨照變惡為善。得延壽命至九十五. 於七月內值土曜及壁宿。直日因患瘡而終。

.

Fù cì shuāngyú gōng dāng mùyào. Zhí zài shì sù bì sù kuísù gè yī fēn. Qí rì nánnǚ shēng zhě. Shēnfèn duānzhèng yǎnmù jiān shǎ. Duō yǒu qīqiè juànshǔ fù duō tóngpú. Bǐngxìng jízào cháng duō chēn nù. Yǒu jīnlì tān ròushí. Fù hǎo shí yú. Rán hǎo bùshī jí gòngyǎng xián shèng. Ài xiānghuá hǎo jìshù. Tānzhe měi sè yì wèi nǚ dù. Yán duō zhēnshí yì hé bàng shī. Zhǔ huàn ěr jí yì zhǔ chángshòu. Nián zhì shíbā yǒu shàng shù shàng qiáng duòluò zhī nán. Ruò yù jí yào lín zhào biàn è wéi shàn. Dé yán shòumìng zhì jiǔshíwǔ yú qī yuè nèi zhí tǔyào jí bì sù. Zhí rì yīn huàn chuāng ér zhōng.

.

Tanda zodiak Pisces dikuasai oleh planet Yupiter (bintang Kayu). Menempati rasi-rasi bintang Shi, Bi, dan Kui masing-masing satu bagian (derajat). Pria atau wanita yang terlahir pada tanda ini, mempunyai bentuk tubuh yang proporsional dan tegap. Pandangan mata menggoda. Memiliki banyak anggota keluarga, peduli pada keluarga dan mempunyai banyak pelayan pria. Mudah marah. Otot tubuhnya kuat. Menyukai daging dan ikan. Gemar memberikan persembahan pada para suciwan. Menyukai bunga-bunga harum dan memiliki keterampilan yang baik. Menyumpai kecantikan atau ketampanan dan bertabiat pencemburu. Banyak mengatakan sesuatu yang benar, tetapi sering menyinggung orang lain. Hingga berusia delapan belas tahun, rentan mengalami bahaya akibat terjatuh dari pohon atau tembok. Namun bila menjumpai keberuntungan gemilang, yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, dapat memperoleh usia panjang hingga 95 tahun. Sewaktu planet Saturnus memasuki rasi bintang Bi pada bulan ketujuh, saat siang hari diakibatkan penyakit tumor atau luka, kehidupannya akan berakhir.

.

復說諸宿攝於三趣。

.

Fù shuō zhū sù shè yú sān qù.

.

Demikianlah uraian mengenai seluruh rasi bintang dalam tiga bagian.

.

所謂奎婁參井鬼軫亢房牛等九宿攝於天趣。胃昴嘴柳星角氐心尾等九宿攝羅剎趣。箕室張畢女危斗壁翼等九宿攝於人趣。若遇天趣諸宿照臨生者。凡是男女皆處富貴。子孫昌盛一切吉祥最為第一。爾時難儞計濕嚩囉天。為於世間一切男女。說支輪已歡喜而退。

.

Suǒwèi kuí lóu cān jǐng guǐ zhěn kàng fáng niú děng jiǔ sù shè yú tiān qù. Wèi mǎo zuǐ liǔ xīng jiǎo dī xīn wěi děng jiǔ sù shè luó shā qù. Jī shì zhāng bì nǚ wēi dòu bì yì děng jiǔ sù shè yú rén qù. Ruò yù tiān qù zhū sù zhàolín shēng zhě. Fánshì nánnǚ jiē chù fùguì. Zǐsūn chāngshèng yīqiè jíxiáng zuìwéi dì yī. Ěr shí nán nǐ jì shī mó luō tiān. Wèi yú shìjiān yīqiè nánnǚ. Shuō zhīlún yǐ huānxǐ ér tuì.

.

Adapun, nama-nama rasi-rasi bintang itu adalah sebagai berikut. Kui, Lou, Can, Jing, Gui, Zhen, Kang, Fang, dan Niu, dimana kesembilan rasi bintang ini termasuk dalam kelompok Deva. Wei, Mao, Zui, Liu, Xing, Jiao, Di, Xin, dan Wei, dimana kesembilan rasi bintang ini termasuk dalam kelompok Raksa. Ji, Shi, Zhang, Bi, Nu, Wei, Dou, Bi, dan Yi, dimana kesembilan rasi bintang ini termasuk dalam kelompok Manusia. Jikalau terlahir pada rasi bintang kelompok Deva, maka baik pria maupun wanita akan bernaung dalam kekayaan. Anak cucu seluruhnya makmur dan beruntung. Ketika itu, Dewa Nannijishimoluo [telah selesai membabarkan ajaran ini]. Para pria dan wanita bergembira atas pembabaran ajaran tersebut dan mengundurkan diri ke tempat kediaman masing-masing.

.

難儞計濕嚩囉天說支輪經

.

Nán nǐ jì shī mó luō tiān shuō zhīlún jīng.

.

Sutra Dewa Nannijishimoluo Membabarkan Mengenai Tanda-tanda Zodiak [telah usai].

.

KETERANGAN TAMBAHAN PENERJEMAH BAHASA INDONESIA.

.

Ini merupakan Sutra yang sangat menarik, karena memaparkan makna dua belas tanda zodiak. Planet penguasa masing-masing zodiak itu sama sepenuhnya dengan Astrologi Yunani atau Barat.

.

Bahaya akibat harimau dan serigala barangkali di masa sekarang mengacu pada orang-orang yang berniat jahat. Jadi tidak diartikan secara harafiah, karena di zaman modern ini khususnya bagi yang tinggal di kota-kota besar, hampir mustahil berjumpa dengan harimau atau serigala.

.

Berikut ini akan ditampilkan gambar dua belas tanda zodiak yang berasal dari tradisi Buddhisme Tantra Jepang.

.

.

Nampak pada gambar di atas, masing-masing tanda zodiak mempunyai bija aksaranya. Beberapa nama zodiak pada gambar di atas agak berbeda dengan yang tertera di naskah Sutra ini.

.

  • Tanda zodiak Aries, pada Sutra ini disebut 天羊 (Tianyang, harafiah berarti “Kambing Langit”), sedangkan gambar di atas menerakan 白羊 (Baiyang, harafiah berarti “Kambing Putih”).
  • Tanda zodiak Taurus, pada Sutra ini disebut 金牛 (Jinniu, harafiah berarti “Kerbau Emas”), sedangkan gambar di atas menerakan 牛宻 (Niúmì).
  • Tanda zodiak Gemini, pada Sutra ini disebut 陰陽 (Yinyang, harafiah berarti “Yin dan Yang”), sedangkan gambar di atas menerakan 男女 (Nannu, harafiah berarti “Pria dan Wanita”).
  • Tanda zodiak Cancer, pada Sutra ini disebut 巨蟹 (Juxie), sedangkan gambar di atas menerakan 螃蟹 (Pangxie).
  • Tanda zodiak Libra, pada Sutra ini disebut 天秤 (Tiancheng, harafiah berarti “Timbangan Langit”), sedangkan gambar di atas menerakan 秤量 (Chengliang, harafiah berarti “Timbangan Pengukur”).
  • Tanda zodiak Scorpio, pada Sutra ini disebut 天蠍 (Tianxie, harafiah berarti “Kalajengking Langit”), sedangkan gambar di atas menerakan 蝎蟲 (Xiechong, harafiah berarti “Serangga Kalajengking”).
  • Tanda zodiak Sagittarius, pada Sutra ini disebut 人馬 (Renma, harafiah berarti “Gabungan Orang dan Kuda”), sedangkan gambar di atas menerakan 弓 (Gong, berarti “Busur”).

ASTRONOMI: GERHANA MATAHARI CINCIN 26 DESEMBER 2019

ASTRONOMI: GERHANA MATAHARI CINCIN 26 DESEMBER 2019

.

Ivan Taniputera.

13 Januari 2020.

.

Pada artikel ini kita akan mempelajari beberapa sisi astronomis bagi gerhana matahari cincin yang berlangsung pada tanggal 26 Desember 2019. Di Semarang kita tidak menyaksikan gerhana matahari cincin, melainkan gerhana matahari sebagian. Pertama-tama, kita akan memaparkan gambar lintasan bulan yang menutupi matahari.

.

 

.

Selanjutnya, kita akan memuat foto-foto bagi gerhana tersebut.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

RAMALAN VISI ATAU PENGLIHATAN TANGGAL 11 JANUARI 2020

RAMALAN VISI ATAU PENGLIHATAN TANGGAL 11 JANUARI 2020.

.

Ivan Taniputera.

12 Janauri 2020.

.

Pada siang hari tanggal 11 Januari 2020 saya mendapatkan visi atau penglihatan yang saya tuangkan dalam bentuk gambar sebagai berikut.

.

 

.

Pada visi atau penglihatan tersebut, saya menyasikan rumah-rumah yang sedang terbakar dengan hebatnya. Visi atau penglihatan ini barangkali memperingatkan akan terjadinya suatu kebakaran yang cukup hebat, sehingga diberitakan secara nasional atau internasional. Terlepas dari benar dan tidaknya peristiwa tersebut, ada baiknya kita menarik hal positif dari visi atau penglihatan itu. Kita hendaknya senantiasa rajin memeriksa kompor atau peralatan listrik kita. Sebelum tidur pastikan bahwa kompor sudah tidak ada yang menyala dan begitu pula dengan peralatan-peralatan listrik yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Jika ada sesuatu terkait kelistrikan yang menurut Anda berbahaya, maka segeralah laporkan pada PLN.

.

Tentu saja apa yang dipaparkan dalam artikel ini hanya sekedar ramalan saja dan belum tentu terbukti kebenarannya. Marilah kita semua senantiasa memanjatkan doa agar dunia ini senantiasa dijauhkan dari segenap bencana.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .

.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.