BUKU RAMALAN MAKNA KARTU LENORMAND

BUKU RAMALAN MAKNA KARTU LENORMAND.

.

Ivan Taniputera.

26 Agustus 2017.

.

 
 

.

Judul: Ketrangan Pakenja: Kartoe meliatin dari Njonja Lenormand, jang termashoer di abad kedelapan-belas, djaman Napoleon Bonaparte, ada satoe Sonnambule dan Waarzegster dari Parijs.

Penulis: tidak diketahui

Jumlah halaman:15

Penerbit: Tjiong Koen Liong, Batavia, 1924.

.

Buku ini berisikan makna masing-masing kartu Lenormand, serta contoh bagaimana menggunakannya untuk meramal.

.

Pada halaman 5 dapat kita baca:

.

“Boewat orang jang meliatin, misti djeli sekali matanja ija misti pandang ini kartoe jang djadi orang poenja badan dengan kartoe-kartoe laen jang di deketnja di atasnja disampingja djaoeh atau deket, itoe semoewa misti ia liat betoel soepaija ia bisa taoe pengaroenja satoe satoe kartoe itoe bagi badan itoe.”

.

Pada halaman 7 dapat kita baca makna bagi kartu Poehoen (Pohon) atau nomor 5:

.

“POEHOEN. Kaloe djaoeh dari badan orang artinja kesegeran, kaloe berhoeboeng dengan laen-laen alamat jang beroentoeng maka bole di tentoein jang apa djoega pengharepan orang nistjaija djadilah serta di kamoedian hari beroentoenglah badan itoe.”

.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:

.

 
 

,

 
 

.

 

 
 

.

Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.