BUKU PUSAKA KRATON TANAH JAWA YANG LUAR BIASA MENGENAI PENGOBATAN TRADISIONAL DAN ILMU RAMALAN

BUKU PUSAKA KRATON TANAH JAWA YANG LUAR BIASA MENGENAI PENGOBATAN TRADISIONAL DAN ILMU RAMALAN

.

Ivan Taniputera.

15 Juni 2016.

.

 
 

.

Judul: Poesaka Kraton Tanah Djawa: Djilid Pertama Boekoe Pantja Warna

Terdapat keterangan: Terisi dengan segala pengetahoean oemoem jang banjak terpake menoeroet adat istiadat dari bangsa Boemipoetra sedari dzaman doeloe kala.

Penulis: Tidak diketahui.

Penerbit: Astrologisch Bureau “Aquarius,” Semarang, sekitar tahun 1920-1930-an.

Jumlah halaman: 109.

.

Buku ini berisikan beragam hal yang ada kaitannya dengan kepercayaan tradisional Jawa, seperti mencari hari baik dan buruk, meramalkan nasib seseorang berdasarkan aksara Jawa (hanacaraka) paling depan serta paling belakang nama seseorang, makna pranata mangsa, tabiat wanita berdasarkan namanya, ilmu pengobatan tradisiona, dan metoda ramal dengan dadu.

.

Lalu terdapat pula selamatan menurut hari kelahiran (weton) seseorang, misalnya orang yang lahir pada Djoemat Legi, maka selamatannya adalah:

.

“Toempeng megono pake goedangan (djanganan),,,,,,” (halaman 47).

.

Selanjutnya terdapat pula metoda ramalan dengan menggunakan dadu.

.

Berikut ini adalah daftar isinya:

.

 

 

.

 
 

.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.

.

 

 

.

 
 

.

.

Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.