RAMALAN KITAB KWAN IM UNTUK MENANYAKAN MENGENAI PERJODOHAN

RAMALAN KITAB KWAN IM UNTUK MENANYAKAN MENGENAI PERJODOHAN

Ivan Taniputera.

13 Januari 2016

.

 

Ini adalah salah satu metoda ramalan dengan menggunakan media kartu ceki. Caranya cukup mudah, yakni dengan memilih salah satu di antara 25 pertanyaan berikut ini.

 

1.Itoe alamat apa maoenja.

2.Peroentoengan.

3.Perdjodoan.

4.Bakal oentoeng atawa roegi

5.Kenapa pikiran bingoeng sadja.

6.Redjeki djaoe atawa deket

7.Itoe hal boleh kenapa

8.Permintaan trima djangan.

9.Pilihan betoel atawa sala.

10.Tjari mantoe dari mana

11.Tjari hari baek.

12.Boentingan lelaki prempoean

13.Maen menang atawa kala

14.Baek kerdja atawa dagang

15.Orang sakit

16.Peroentoengan anak lelaki

17.Peroentoengan anak prempoean

18.Maksoed kesampean tida.

19.Apa artinya impian itoe

20.Perdjalanan slamet tida.

21.Begimana hatinja sobat.

22.Kaloe kawin baek tida.

23.Apa kiasnja

24. Kesoesahan begimana nantinja.

25. Ada tjiong atawa pantangan apa?

Kemudian kita menarik salah satu kartu ceki atau lintrik, melihat pada tabel, dan mencocokkan pada bagian jawaban.

Seseorang menanyakan mengenai perjodohan atau pertanyaan nomor tiga. Didapatkan hasil sebagai berikut:

Berarti kita membuka bagian 14 l dan didapati:

“Ramalan ini teramat merdoe

Soesa sekali boeat dipadoe

Maski rasaken badannja rindoe

Boeat ini tempo menoenggoe koedoe.”

 

Saya menafsirkan sebagai berikut. Penanya kemungkinan besar belum mempunyai kekasih, namun kemungkinan sudah ada yang disukai. Kendati demikian, cinta itu juga pada saat ini belum berbalas atau gayung belum bersambut. Kelihatannya masih terdapat banyak ketidak-cocokan, sehingga keduanya sulit berpadu. Penanya nampaknya sudah mempunyai keinginan kuat agar berjumpa dengan jodohnya. Kendati demikian, hingga saat ini perjodohan belum terbuka dan masih harus bersabar. Jika belum ada orang yang disukai, maka masih harus menunggu agar perjodohan terbuka.

.

 

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ .