BUKU BAGI KAUM PRIA AGAR CEPAT MENDAPATKAN JODOH

BUKU BAGI KAUM PRIA AGAR CEPAT MENDAPATKAN JODOH

.

Ivan Taniputera.

11 Oktober 2015

.

.

 
 
 
 

 .

Judul : Akal Resia: Orang Lelaki Aken Mendapet Perhatian dan Ketjintahan dari Orang Prempoean

Penulis: —

Penerbit: Boekhandel “Unitas” & Co., Semarang, tahun terbit tidak diketahui, masih menggunakan ejaan van Ophuysen, kurang lebih tahun 1920-30-an.

Jumlah halaman: 31

.

Buku ini nampaknya diperlukan oleh kaum pria yang ingin mendapatkan jodoh. Di dalamnya diuraikan mengenai bagaimana cara mengambil hati kaum wanita. Sebagai contoh, pada halaman 6:

“…sebab itoelah orang prempoean soeka dipoedji orang lelaki dan aken mendapet kasih dan sajangnja haroeslah orang lelaki memoedji prempoean itoe loear-biasa, soepaja hatinja djadi seneng; achirnja mendjadi kasih dan sajang pada orang jang poedji.

Djika prempoean itoe bilang ia seneng ini atawa itoe, djanganlah dibantah, malahan lebi baek kita ikoet menjoekai apa jang djadi kesoekaan hatinja. Manakala ia bikin apa-apa goena keperloean kita atawa membri apa-apa pada kita, trima sadja begimana adanja dan sedapet-dapat misti dipoedji loear biasa….”

.

Selain hal tersebut buku ini juga memuat nasihat-nasihat bagi keluarga yang bahagia.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:

.

 
 

.

 
 

.

 

 
 

.

 
 

.

Berminat kopi segera hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.