BUKU MERAMAL DENGAN KARTU DOMINO

BUKU MERAMAL DENGAN KARTU DOMINO

 .

Ivan Taniputera

5 November 2013

.

Judul: Petangan Domino

Pengarang: –

Penerbit: Bookhandel “Sunrise,” Batavia, 1946

Jumlah halaman: 120

 

Pada halaman 3 terdapat penjelasan sebagai berikut:

 

KATERANGAN BOEAT MELIATIN

 

Boekoe petangan “DOMINO”, terdiri dari 30 roepa soeal petangan, mengasih djawaban petangan jang tjotjok dan teroes, bilah sadja digoenaken dengen penoeh kapertjajahan.

 

Goena meliatinnja Pembatja perloe 1 stel kartoe Domino.

 

Itoe 1 stel kartoe Domino jang Pembatja soeda perantiken boeat ini boekoe petangan, dilarang pergoenaken oentoek djoedi atawa boeat laen maksoed. Tida dilarang boeat goenaken HIO atawa PENDOEPAHAN dengan oekoepannja boeat bantoe bersihken pikiran dan concentreer kapertjajahan ka itoe satoe djoeroes petangan, soepaja didapetken djawaban jang tjotjok dan semistinja. Petangan “Domino” boleh digoenaken oleh sasoeatoe orang, lelaki-prampoen, toea-moeda, dari segala bangsa dengen praktisch.

 

Boeat satoe pertanjahan goena satoe orang tida boleh dimeliatin sampe 2 kali dalem satoe hari atawa satoe waktoe sasoeda didapetken djawabannja. Tida terlarang kapan orang maoe keramas (tjoetji kepala) of mandi sebelon meliatin. Perloe sedikitnja tjoetji moeka dan tangan serta bersihken moeloet terlebih doeloe.

 

Pada halaman 6-8 terdapat cara mempergunakan ramalan ini:

 

“Lebih doeloe tetepken soeal petangan jang maoe dimeliatin bagi orang jang tertentoe. (Liat pagina 4 dan 5). Diandehken kita maoe meliatin tentang swami-istri jang selaloe hidoep bertentangan, bertoktak dan berselisih. Kita niat maoe petangken bagi marika soeal petangan No. 4, jalah: Swami-istri jang berselisih, bisa kedjadian bertjereh atawa tida.”

 

Itoe 1 stel kartoe Domino jang terdiri dari 28 kartoe preksa doeloe apa masi compleet, Semoea kartoe toeroet dalem djalanja ini petangan, djoega kartoe “Song-kosong”. bila tjotjok djoemlahnja, boleh kotjok atawa adoek-adoek (tjoetji kartoe itoe). Sekarang taro di atas medja dalem soesoenannja jang terdapet paling belakang dengen keadahan tertoetoep, artinja ditaro dalem keadahan seperti maoe moelain berdjoedi dengen terliat mata kartoe. Tarik kartoe jang ka1 dan boeka taro di medja, diandehkan dapat kartoe “Tiga-Kosong………”

 

Kemudian terdapat bagian-bagian penjelasan mengenai jawabannya.

 

Buku ini sangat bermanfaat bagi para peminat ramalan.

 

Bagi yang berminat foto kopi silakan hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.