RAMALAN ILMOE PETANGAN BOEN ONG: APAKAH HUTANG TERSEBUT AKAN DIBAYAR?

RAMALAN ILMOE PETANGAN BOEN ONG: APAKAH HUTANG TERSEBUT AKAN DIBAYAR?

.

Ivan Taniputera

21 Oktober 2014

.

Petangan Boen Ong ini dapat dipergunakan menanyakan 30 jenis pertanyaan:

1.Proentoengan boleh dapet atau tida,
2.Oentoeng atau roegi.
3.Pengharepan boleh mendjadi atau tida.
4.Sobat atinja betoel atau tida.
5,Berdjalan dapet slamat atau tjilaka.
6.Apa mengartinja itoe mengimpi.
7.Apa mengartinja badan kekedoetan.
8.Baik tetep tinggal atau pergi laen negri.
9.Orang itoe bertjinta kras atau tida.
10.Orang jang sakit, boleh baik atau tida.
11.Panggil dokter, sinseh atau doekoen.
12.Laki boleh naik pangkat atau tida.
13.Maoe maen, menang atau kalah.
14. Anak lelaki poenja proentoengan.
15.Anak prampoean poenja proentoengan.
16.Tjari kerdja, baik bedagang atau berkoeli.
17.Orang jang pergi, balik lagi atau tida.
18.Itoe boentingan, anak lelaki atau prampoewan.
19.Jang kesoesaan, dapet ampoen atau tida.
20.Proentoengan di darat atau di laoetan.
21.Itoe bitjaraan boleh menang atau kala.
22.Laki bini bertjere balik kombali atau tida.
23.Orang jang pegi prang, idoep atau mati.
24.Barang jang ilang dapet kombali apa tida.
25.Tjari orang boleh dapet atau tida.
26.Kaloe kawin djadi baik atau tida.
27.Tjari mantoe baik dari mana.
28.Hari kawinan kapan baiknja.
29. Menagi oetang, dapet atau tida.
30. Besero dagang baik atau tida.

Seseorang menanyakan pertanyaan nomor 29 mengenai hutang “menagi oetang dapet atau tida.” Oleh karenanya, saya lantas menarik satu kartu ceki atau lintrik dan melihatnya pada tabel lembaran petangan. Didapatkan hasil sebagai berikut:

Syairnya adalah:

“Pengliatan ini tiada sembarang,
Perkata-annja tiada mendjadi koerang,
Berdagang djangan besero sama orang,
Hatinja djahat lah soeda trang.”

Berdasarkan syair di atas, maka nampak bahwa orang yang dihutangi atau diajak bekerja sama itu mempunyai hati yang kurang baik. Dengan demikian, menurut syair di atas, hutangnya tidak akan dibayar. Kalau pun ingin dibayar maka menagihnya juga membutuhkan proses yang berbelit-belit.

Semoga bermanfaat.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Fengshui, Astrologi, Bazi, Ziweidoushu, dan lain sebagainya silakan kunjungi:

Advertisements