RAMALAN PETANGAN BOEN ONG KWA: APAKAH TUNANGAN YANG MENGHILANG DAPAT KEMBALI?

RAMALAN PETANGAN BOEN ONG KWA: APAKAH TUNANGAN YANG MENGHILANG DAPAT KEMBALI?

 

Ivan Taniputera

15 Juli 2014

 

 

Salah seorang kawan menanyakan pada saya mengenai tunangannya yang menghilang, padahal semua surat-surat sudah diurus. Ia menanyakan apakah tunangannya dapat kembali. Saya lalu menggunakan ramalan petangan Boen Ong Kwa untuk menjawab pertanyaan tersebut.

 

 

Saya lalu menarik satu kartu ceki atau lintrik dan didapatkan kartu sah udang. Saya lalu menggunakan pertanyaan nomor 22:

 

“Soeami-istri bertjereh, balik kombali atawa tida.”

 

 

 

Didapatkan syair sebagai berikut:

 

“Dalem pengliatan soeda njata,

Dengen ingatan bertjere djangan dikata,

Ia poenja hati masi tjinta,

Dengen soenggoe betoel pada kita.”

 

Oleh karenanya berdasarkan syair di atas nampak bahwa tunangan tersebut masih mencintai Anda. Dengan demikian, masih ada peluang untuk kembali. 

 

Kemudian sebagai perbandingan kita akan menggunakan pertanyaan nomor 13:

 

“Orang jang pergi balik lagi atawa tida.”

 

 

Didapatkan syair nomor 23:

 

“Di dalem kitab ada dibilang,

Boekannja ada bahaja jang malang,

Sebab senang hatinja tiada kepalang,

Maka dia belon niat poelang.”

 

Berdasarkan syair di atas, nampak bahwa orang yang hilang atau pergi tersebut sedang mendapatkan kesenangan, sehingga ia belum berniat untuk pulang.

 

Apabila kita menggabungkan syair 11 dan 23, maka lambat laun ia akan kembali, karena di dalam hatinya masih ada cinta.

 

Semoga bermanfaat.

 

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Fengshui, Astrologi, Bazi, dan Ziweidoushu, silakan kunjungi: